HOTĂRÂRE nr. 564 din 26 aprilie 2006privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 10 mai 2006    Având în vedere prevederile art. 7 din Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre are ca scop realizarea implementarii obligaţiilor rezultate din Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, prin stabilirea cadrului de participare a publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) autoritate competentă - autoritatea publică care are competenţa de a adopta ori de a aproba un plan sau program în legătură cu mediul ori modificarea sau revizuirea unui astfel de plan ori program, conform legislaţiei în vigoare; b) public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice şi, în conformitate cu legislaţia ori practica naţionala, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile acestora. (2) Dispoziţiile alin. (1) lit. b) se aplică persoanelor fizice, indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau domiciliu, iar în cazul persoanelor juridice, indiferent de locul unde sunt înregistrate sau în care se afla centrul efectiv al activităţii lor.  +  Articolul 3 (1) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor şi programelor la care se face referire în actele normative prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică planurilor şi programelor la care se face referire în actele normative prevăzute în anexa, în cazul în care acestea îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) au ca unic scop apărarea naţionala; b) sunt aplicabile în situaţii de urgenta de natura civilă. (3) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică planurilor şi programelor la care se face referire în actele normative prevăzute în anexa, pentru care procedura de participare a publicului se desfăşoară conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.  +  Articolul 4 (1) Publicul participa efectiv şi din timp, având posibilitatea de a se documenta şi de a transmite comentarii, întrebări sau opinii înaintea luării unei decizii, când opţiunile privind elaborarea unui plan sau program ori modificarea sau revizuirea unui plan ori program sunt încă deschise. (2) Exercitarea drepturilor publicului prevăzute la alin. (1) se realizează din momentul elaborării propunerii de plan sau program ori de modificare sau revizuire a unui plan ori program, până la transmiterea sa spre adoptare sau aprobare.  +  Articolul 5 (1) Publicul este informat prin anunţ public, făcut prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace electronice, despre: a) iniţierea procesului de elaborare a unui plan sau program la care se face referire în actele normative prevăzute în anexa sau despre orice modificare ori revizuire a acestor planuri sau programe; b) dreptul publicului de a participa la luarea deciziei. (2) Informaţiile relevante puse la dispoziţie publicului prin anunţ se referă şi la: a) propunerea de plan sau program ori de modificare sau revizuire a unui plan ori program, după caz; b) autorităţile publice care deţin informaţii referitoare la propunerea de plan sau program ori de modificare sau revizuire a unui astfel de plan ori program; c) autoritatea competentă la care pot fi transmise comentarii, întrebări sau opinii.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea competenţa identifica publicul îndreptăţit sa participe la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor şi programelor la care se face referire în actele normative prevăzute în anexa. (2) Organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului sunt considerate organizaţii neguver-namentale relevante şi fac parte din publicul prevăzut la alin. (1). (3) Criteriile care pot fi utilizate de autoritatea competentă în identificarea publicului prevăzut la alin. (1) sunt: a) înscrierea scopurilor organizaţiilor neguvernamentale, altele decât cele care promovează protecţia mediului, în obiectivele planului sau programului; b) reprezentativitatea în context geografic a organizaţiilor neguvernamentale faţă de întinderea planului sau programului respectiv; c) legătură dintre obiectul principal de activitate al persoanei juridice, alta decât o organizaţie neguvernamentala, şi obiectivele planului sau programului; d) modul în care planul sau programul afectează calitatea vieţii persoanelor fizice. (4) Publicul îndreptăţit sa participe la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor şi programelor conform cerinţelor prezentei hotărâri se identifica prin aplicarea individuală a criteriilor prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 7 (1) Modalităţile detaliate de realizare a participării publicului la procesul de elaborare, modificare sau de revizuire a planurilor şi programelor la care se face referire în actele normative prevăzute în anexa conţin perioade de timp rezonabile pentru fiecare etapa a participării publicului la acest proces. (2) Modalităţile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin legislaţia subsecventa din domeniul managementului deşeurilor, gospodăririi apelor şi calităţii aerului, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8 (1) Modalităţile de participare a publicului includ cel puţin posibilitatea transmiterii de comentarii şi organizarea unei dezbateri publice. (2) Publicul are la dispoziţie 30 de zile de la data publicării anunţului prevăzut la art. 5 alin. (1) pentru transmiterea comentariilor cu privire la propunerea de plan sau program ori de modificare sau revizuire a unui plan ori program. (3) Dezbaterea publică a propunerii de plan sau program ori de modificare sau revizuire a unui plan ori program are loc la 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2). (4) Anunţul privind organizarea dezbaterii se publică într-un ziar naţional sau local, se afişează pe pagina de Internet a autorităţii competente şi la sediul autorităţilor publice locale cu 30 de zile înainte de data dezbaterii publice. (5) Propunerea de plan sau de program ori de modificare sau revizuire a unui plan ori program, rezultată în urma includerii comentariilor şi opiniilor justificate ale publicului primite conform alin. (2), se pune la dispoziţie publicului, spre consultare, în acelaşi timp cu publicarea anunţului prevăzut la alin. (4).  +  Articolul 9 (1) În procesul de luare a deciziei, autoritatea competentă examinează comentariile şi opiniile exprimate de public şi ia în considerare rezultatele participării acestuia la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor şi programelor la care se face referire în actele normative prevăzute în anexa. (2) Ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1), autoritatea competentă ia decizia de adoptare/aprobare sau de respingere a planului sau programului ori a modificării sau revizuirii unui plan ori program. (3) Autoritatea competenţa informează publicul despre: a) decizia luată; b) motivele şi consideratiile pe care se întemeiază decizia; c) procesul de realizare a participării publicului la luarea deciziei, inclusiv modul în care au fost luate în considerare rezultatele participării publicului; d) posibilitatea contestarii deciziei la instanţa competenţa.  +  Articolul 10Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană despre actele normative naţionale ce asigura conformitatea cu prevederile art. 2 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/35/CE din 28 mai 2003 privind participarea publicului cu privire la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul, precum şi modificarea, în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie, a directivelor Consiliului 85/337/CEE şi 96/61/CE , în termen de o luna de la intrarea în vigoare a acestora.Prezenta hotărâre transpune prevederile art. 1 lit. a) şi ale art. 2 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/35/CE din 28 mai 2003 privind participarea publicului cu privire la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie, a directivelor Consiliului 85/337/CEE şi 96/61/CE , publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (J.O.U.E.) nr. L 156 din 25 iunie 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 26 aprilie 2006.Nr. 564.  +  Anexa PREVEDERI DIN ACTELE NORMATIVE care stabilesc planurile şi programele în legătură cu mediul - obiect al procedurii de participare a publicului1. Art. 8 alin. (1) sau art. 18 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/20012. Art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase3. Art. 6 alin. (1) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse agricole, cu modificările ulterioare4. Art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje5. Art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului.-------