LEGE nr. 121 din 4 mai 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, punctele 1 şi 8 vor avea următorul cuprins:"1. serviciu al societăţii informationale - orice serviciu care se efectuează utilizându-se mijloace electronice şi prezintă următoarele caracteristici: a) este efectuat în considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului în mod obişnuit de către destinatar; b) nu este necesar ca ofertantul şi destinatarul să fie fizic prezenţi simultan în acelaşi loc; c) este efectuat prin transmiterea informatiei la cererea individuală a destinatarului;...........................................................................8. comunicare comercială - orice formă de comunicare destinată sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii reglementate; nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informaţiile permitand accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresa de posta electronică, comunicările legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terţ independent faţă de persoana în cauza, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit;".2. La articolul 1, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:"9^1. Nu constituie obiect al legislaţiei coordonate: a) cerinţele aplicabile bunurilor ca atare şi livrării acestora; b) cerinţele aplicabile serviciilor care nu sunt prestate prin mijloace electronice;".3. La articolul 1, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:"15. activitate profesională reglementată - activitatea profesională pentru care accesul sau exercitarea în România este condiţionată, direct ori indirect, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, de deţinerea unui document care să ateste nivelul de formare profesională."4. La articolul 2, literele a) şi c) ale alineatului (4) şi alineatul (5) vor avea următorul cuprins:"a) dispoziţiile legale în materie fiscală;.......................................................................... c) prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, republicată. (5) În măsura în care nu conţine dispoziţii derogatorii, prezenta lege se completează cu dispoziţiile legale privind încheierea, validitatea şi efectele actelor juridice, cu celelalte prevederi legale care au ca scop protecţia consumatorilor şi a sănătăţii publice."5. La articolul 3, literele h) şi i) ale alineatului (4) se abroga.6. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Furnizarea de servicii ale societăţii informationale de către furnizorii de servicii stabiliţi în statele membre ale Uniunii Europene se face, până la momentul aderării României la Uniunea Europeană, în condiţiile prevăzute în Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte."7. La articolul 5, litera g) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"g) titlul profesional şi statul în care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte, indicarea reglementărilor aplicabile profesiei respective în statul în care furnizorul de servicii este stabilit, precum şi a mijloacelor de acces la acestea, în cazul în care furnizorul de servicii desfăşoară o activitate profesională reglementată;".8. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii informationale sau o parte a acestuia, atunci când acest serviciu este furnizat de un membru al unei profesii reglementate, sunt permise sub condiţia respectării dispoziţiilor legale şi a reglementărilor aplicabile profesiei respective, care privesc, în special, independenta, demnitatea şi onoarea profesiei, secretul profesional şi corectitudinea faţă de clienţi şi faţă de ceilalţi membri ai profesiei."9. La articolul 9, litera a) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:"a) trimiterea unei dovezi de primire prin posta electronică sau printr-un alt mijloc de comunicare individuală echivalent, la adresa indicată de către destinatar, fără întârziere;".10. La articolul 14, alineatul (2) se abroga.11. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prevederile acestui articol nu vor afecta posibilitatea autorităţii judiciare sau administrative de a cere furnizorului de servicii sa înceteze ori sa prevină violarea datelor şi, de asemenea, nu pot sa afecteze posibilitatea stabilirii unor proceduri guvernamentale de limitare sau întrerupere a accesului la informaţii."12. La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Furnizorii de servicii sunt obligaţi sa intrerupa, temporar sau permanent, transmiterea într-o reţea de comunicaţii ori stocarea informatiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, în special prin eliminarea informatiei sau blocarea accesului la aceasta, accesul la o reţea de comunicaţii ori prestarea oricărui alt serviciu al societăţii informationale, dacă aceste măsuri au fost dispuse de autoritatea publică definită la art. 17 alin. (2); aceasta autoritate publică poate acţiona din oficiu sau ca urmare a plângerii ori sesizării unei persoane interesate."13. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale cu caracter profesional ori comercial sau cele constituite în scopul protecţiei consumatorilor, a minorilor ori a persoanelor cu handicap îşi pot elabora propriile coduri de conduita sau coduri comune cu Autoritatea şi Ministerul Justiţiei, în vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor prezentei legi."  +  Articolul IILegea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Prezenta lege transpune Directiva 2000/31/CE referitoare la anumite aspecte juridice privind serviciile societăţii informationale, în special comerţul electronic în piaţa interna, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 178/2000.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,TEODOR VIOREL MELESCANUBucureşti, 4 mai 2006.Nr. 121._________