HOTĂRÎRE Nr. 627 din 17 august 1995privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 2 octombrie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, începând cu luna august 1995 vor depune bilanţurile contabile anuale şi situaţia privind "Rezultatele financiare şi obligaţiile fiscale", prevăzute la art. 27 şi art. 32 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor de care aparţin sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarata.Data depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal este data înregistrării acestora la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau cea de depunere la oficiile poştale. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, aceste documente sunt considerate depuse în termen, dacă s-au depus în ziua lucrătoare imediat următoare acesteia.Agenţii economici au obligaţia asigurării întocmirii corecte a bilanţurilor contabile şi a situaţiei privind "Rezultatele financiare şi obligaţiile fiscale" pe baza balantelor de verificare, care trebuie să corespundă cu datele înscrise în registrele de contabilitate obligatorii, parafate la organele fiscale şi cu respectarea normelor metodologice de întocmire, verificare şi centralizare elaborate de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 2Sistemul de depunere la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarata, va fi folosit de către toţi contribuabilii în cazul declaraţiilor de impunere, al deconturilor fiscale, al contestaţiilor şi al altor situaţii privind impozitele şi taxele, dacă legea nu prevede altfel.Personalul de specialitate al direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat va acorda, în cadrul programului de lucru cu publicul, afişat la loc vizibil, lămuririle necesare în legătură cu problemele ce fac obiectul prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Constituie contravenţie la prevederile prezentei hotărâri următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: a) prezentarea unor bilanţuri contabile sau situaţii financiar-contabile şi fiscale conţinând date eronate sau necorelate; b) utilizarea de registre contabile neparafate de organele fiscale.Contravenţiile prevăzute la alin. 1 se sancţionează cu amendă contravenţională de la 600.000 lei la 1.000.000 lei.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele anume împuternicite din Ministerul Finanţelor şi din unităţile sale teritoriale.Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alta prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu----------------