HOTĂRÎRE Nr. 616 din 11 august 1995privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 190/1991 privind transformarea şcolilor militare de ofiţeri în institute militare de învăţământ
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 6 septembrie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 190/1991 privind transformarea şcolilor militare de ofiţeri în institute militare de învăţământ se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"Art. 5. - Planurile de învăţământ pentru formarea ofiţerilor se elaborează de către specialişti din cadrul academiilor şi al statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei cărora le sunt subordonate, se avizează de Ministerul Învăţământului şi se aproba de şeful Statului Major General.Profilurile, specializările şi direcţiile de aprofundare se stabilesc de către Ministerul Apărării Naţionale."2. Articolul 6 se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"Art. 6. - Comandantii academiilor categoriilor de forte ale armatei sunt numiţi în funcţii de către ministrul apărării naţionale, indeplinind prerogativele militare şi atribuţiile de presedinti ai organelor colective de conducere a instituţiilor.Personalul de conducere este numit în funcţii în baza normelor în vigoare pentru instituţiile de învăţământ superior şi potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.Personalul didactic se compune din personalul didactic universitar şi corpul instructorilor militari. Normele didactice şi de structura pentru învăţământ ale academiilor categoriilor de forte ale armatei se stabilesc de către Ministerul Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Învăţământului.Numirea, promovarea şi eliberarea din funcţie a cadrelor didactice se efectuează de către statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, în conformitate cu prevederile legale pentru învăţământul superior şi cu criteriile stabilite de Ministerul Apărării Naţionale. Pentru profesori şi conferenţiari, numirea şi promovarea se pot face după atestarea acestora de către Ministerul Învăţământului, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare."3. Articolul 7 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Absolvenţilor academiilor categoriilor de forte ale armatei li se eliberează Diploma de licenţă şi li se acordă titlul de ofiţer licenţiat în profilul ştiinţa militară şi specializările stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, prevăzute în planurile de învăţământ."4. Articolul 8 se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"Art. 8. - Studenţii militari pregatiti pentru Ministerul Apărării Naţionale încheie angajamente scrise cu acest minister, prin care sunt obligaţi ca, după absolvirea academiei, să urmeze cursurile de specializare pentru prima funcţie, iar, în continuare sa îndeplinească serviciul militar activ timp de cel puţin 10 ani.În cazul nerespectării angajamentului sau când este îndepărtat din academie ori trecut în rezerva pentru comiterea unor infracţiuni sau săvârşirea unor abateri disciplinare grave, care îl fac incompatibil cu calitatea de militar, precum şi la cerere, studentul sau absolventul în cauza este obligat sa restituie cheltuielile de întreţinere pe timpul şcolarizării, ţinând seama de timpul servit.Cheltuielile de întreţinere cuprind cheltuielile efectuate cu hrana, echiparea, cazarea pe timpul studiilor şi transportul pe timpul vacantelor."5. Articolul 9 se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"Art. 9. - Studenţii militari îndepărtaţi din academie fără să fie trecuţi în rezerva sunt trimişi în alte unităţi militare ale Ministerului Apărării Naţionale pentru continuarea serviciului militar în termen, iar cei trecuţi direct în rezerva primesc gradul militar, potrivit reglementărilor legale.Studenţii militari care, pentru motive medicale sau pentru alte motive neimputabile lor, nu mai pot urma cursurile academiilor, pot continua studiile în instituţii civile de învăţământ superior, prin transfer, în condiţiile legii."6. Articolul 10 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Ofiţerii în activitate, posesori ai diplomei care atesta absolvirea şcolilor militare de ofiţeri activi cu durata de 3 sau de 4 ani şi care nu sunt absolvenţi ai Academiei de Înalte Studii Militare, respectiv ai Academiei Militare, pot fi înmatriculaţi, la cerere, în academiile categoriilor de forte ale armatei, în cel mult anul III de studii, învăţământ fără frecventa, în vederea obţinerii Diplomei de licenţă şi a titlului de ofiţer licenţiat, în condiţiile stabilite de aceste instituţii, cu respectarea prevederilor Legii învăţământului."7. Anexa nr. 1 se modifica în sensul că Institutul Militar de Infanterie, Graniceri şi Chimie "Nicolae Balcescu" se va numi Academia Trupelor de Uscat, iar Institutul Militar de Artilerie şi Rachete Antiaeriene "General Bungescu" se va numi Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene.  +  Articolul 2 (1) Institutul Militar de Intendenta şi Finanţe "Gheorghe Lazar", Institutul Militar de Tancuri "Mihai Viteazul", Institutul Militar de Auto "Basarab I", Institutul Militar de Artilerie şi Geodezie "Ioan Voda", Institutul Militar de Radiolocatie "Avram Iancu", Institutul Militar de Geniu, Construcţii şi Cai Ferate "Panait Donici" şi Institutul Militar de Transporturi "Decebal" urmează să-şi înceteze activitatea în următorii 2 ani, după finalizarea studiilor de către studenţii anilor III şi IV. (2) Institutul Militar de Aviatie "Aurel Vlaicu" urmează să-şi înceteze activitatea în următorii 3 ani, după finalizarea studiilor de către studenţii anilor III, IV şi V.  +  Articolul 3 (1) Începând cu anul universitar 1995/1996, Academia Trupelor de Uscat şi Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene funcţionează având în pregătire studenţi admişi pentru anul I, seria 1995/1996, şi studenţii anului II, seria 1994/1998, transferati de la Institutele militare de învăţământ prevăzute la art. II, care vor fi pregatiti în profilurile categoriilor de forte ale armatei. Studenţii din anii III şi IV din institutele militare de învăţământ superior care îşi schimba denumirea în academii continua pregătirea în arma, în structuri anexe subordonate comandantilor academiilor respective. (2) Absolvenţilor institutelor militare de învăţământ superior şi ai structurilor anexe ale academiilor de forte ale armatei, care promovează examenul de licenţă, li se eliberează Diploma de licenţă şi li se acordă titlul de ofiţer licenţiat, conform planurilor de învăţământ aprobate. (3) Studiile pentru formarea ofiţerilor în cele doua academii se desfăşoară prin învăţământ de zi, cu durata de 4 ani, şi prin învăţământ fără frecventa pentru completarea studiilor de către ofiţeri în activitate, absolvenţi ai şcolilor militare de ofiţeri activi cu durata de 3 sau de 4 ani.  +  Articolul 4Hotărârea Guvernului nr. 190/1991 privind transformarea şcolilor militare de ofiţeri în institute militare de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, se republică în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării naţionale,general-locotenent Florentin Popa,secretar de statp. Ministrul învăţământului,Romulus Gheorghe Pop,secretar de stat--------------