REGULAMENT din 19 aprilie 2006de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 8 mai 2006     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiu, este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru. (2) Sediul Oficiului este în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, scop în care primeşte, analizează, prelucrează informaţii şi sesizează autorităţile abilitate prin lege.  +  Articolul 3 (1) Plenul Oficiului este structura deliberativă şi de decizie, format din câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Băncii Naţionale a României, Curţii de Conturi şi Asociaţiei Române a Băncilor, numit în funcţie pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituţiilor reprezentate. (2) Oficiul este condus de un preşedinte, numit de Guvern din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite. Preşedintele Oficiului ia măsurile necesare pentru aplicarea efectivă a deciziilor plenului. (3) Membrii plenului Oficiului îndeplinesc funcţii de demnitate publică echivalente funcţiei de secretar de stat. (4) Personalul angajat al Oficiului cuprinde personal de specialitate format din analişti financiari, personal auxiliar de specialitate format din asistenţi analişti, precum şi personal contractual care ocupă funcţii specifice sectorului bugetar, format din şoferi şi muncitori necalificaţi. (5) Numărul maxim de posturi este de 120. (6) Oficiul îşi constituie aparat propriu la nivel central.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. (2) În cadrul direcţiilor se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, prin decizii ale plenului Oficiului.  +  Capitolul II Atribuţiile Oficiului  +  Articolul 5Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Oficiul are următoarele atribuţii principale: a) primeşte date şi informaţii de la persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 8 şi 17 din lege, referitoare la operaţiuni şi tranzacţii efectuate în lei şi/sau valută; b) analizează şi prelucrează datele şi informaţiile primite conform legii pentru a identifica existenţa indiciilor temeinice de spălare a banilor sau finanţare a actelor de terorism; c) solicită oricărei instituţii competente furnizarea de date şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate; informaţiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 şi 4 din lege sunt prelucrate şi utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidenţialitate; d) colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Banca Naţională a României, Curtea de Conturi, Asociaţia Română a Băncilor, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi cu orice altă autoritate ori instituţie publică sau privată care poate furniza date utile obiectului său de activitate; e) poate face schimb de informaţii, în baza reciprocităţii, cu instituţii străine care au funcţii asemănătoare şi care au obligaţia păstrării secretului în condiţii similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor sau al finanţării actelor de terorism; f) emite, în condiţiile legii, decizii de suspendare a efectuării tranzacţiilor asupra cărora există suspiciunea că ar avea drept scop spălarea banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism; g) sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazurile prevăzute de lege; h) sesizează de îndată Serviciul Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism, dacă în urma analizei şi prelucrării informaţiilor se constată indicii de finanţare a unor astfel de acte; i) sesizează de îndată organul competent în cazul în care se constată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism; j) întocmeşte şi actualizează liste cuprinzând persoane fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism, care se transmit Ministerului Finanţelor Publice, conform prevederilor legale în vigoare; k) poate efectua, la persoanele care au obligaţia de raportare la Oficiu, verificări şi controale cu privire la modul de aplicare a prevederilor legii, împreună cu autorităţile care au atribuţii de control financiar şi/sau cu cele de supraveghere prudenţială a entităţilor prevăzute la art. 8 din lege; l) urmăreşte aplicarea efectivă a deciziilor proprii; m) face propuneri Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale pentru adoptarea de măsuri în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate; n) organizează şi realizează instruirea de specialitate a personalului propriu şi participă la programele speciale de instruire ale altor instituţii; o) întocmeşte raport de activitate anual şi realizează studii, analize şi sinteze privind domeniul său de activitate; p) stabileşte forma şi conţinutul rapoartelor pentru operaţiunile care pot avea legătură cu spălarea banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism; q) elaborează, negociază şi încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţiile similare din străinătate, în condiţiile legii; poate fi membru al organismelor internaţionale de specialitate şi poate participa la activităţile acestora.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Oficiului  +  Articolul 6Organizarea, structura şi funcţionarea Oficiului trebuie să asigure îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament.  +  Articolul 7Preşedintele Oficiului are următoarele atribuţii: a) reprezintă Oficiul în relaţiile cu autorităţile legislative, judiciare şi administrative, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, inclusiv cu organismele şi organizaţiile internaţionale; b) angajează din punct de vedere patrimonial Oficiul, prin semnătura sa, în relaţiile cu terţii; c) conduce şedinţele plenului şi controlează aplicarea deciziilor adoptate, dispunând măsuri adecvate; d) poate delega puteri executive şi de reprezentare şi altor membri ai plenului Oficiului, iar pe perioada absenţei sale va desemna un membru al plenului pentru asigurarea conducerii Oficiului; e) emite ordine de angajare şi de încetare a raporturilor de muncă, aprobă transferul şi aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de lege pentru personalul angajat al Oficiului.  +  Articolul 8 (1) Deciziile plenului Oficiului se adoptă cu votul majorităţii membrilor acestuia. (2) Membrii plenului Oficiului asigură şi coordonează colaborarea cu instituţiile ai căror reprezentanţi sunt. (3) Plenul decide cu privire la problemele generale privind activitatea Oficiului, în principal asupra: a) metodologiilor privind îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege; b) suspendării efectuării tranzacţiilor pe o perioadă de 3 zile lucrătoare şi asupra cererii de prelungire a suspendării, adresată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; c) sesizării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazurile în care există date şi indicii temeinice referitoare la spălarea banilor sau la finanţarea actelor de terorism; d) sesizării organelor competente, atunci când se constată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire numai a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, precum şi a Serviciului Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism; e) listelor cuprinzând persoanele suspecte de săvârşirea actelor de terorism sau de finanţare a terorismului; f) proiectelor de reglementări în vederea propunerii spre aprobare instituţiilor abilitate; g) elaborării unor studii şi analize în vederea armonizării legislaţiei în domeniu cu reglementările şi practica internaţională în materie; h) elaborării, adoptării şi actualizării strategiilor şi programelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism; i) stabilirii şi actualizării formelor de colaborare cu autorităţile interne, pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Oficiului; j) oportunităţii participării Oficiului la activităţile organismelor internaţionale de specialitate şi stabilirii liniilor generale de cooperare cu acestea şi cu instituţiile străine similare; k) raportului de activitate; l) proiectului bugetului propriu de venituri şi cheltuieli; m) măsurilor privind angajarea răspunderii materiale şi disciplinare a personalului angajat.  +  Articolul 9 (1) În cadrul Oficiului funcţionează următoarele direcţii: a) Direcţia generală operativă, în componenţa căreia intră:- Direcţia analiză şi prelucrare a informaţiilor;- Direcţia tehnologia informaţiei; b) Direcţia cooperare interinstituţională şi relaţii internaţionale; c) Direcţia economico-financiară şi administrativă; d) Direcţia juridică, metodologie şi control. (2) În subordinea preşedintelui Oficiului funcţionează compartimentul audit public intern, compartimentul resurse umane şi consilierii preşedintelui. (3) Directorul general, directorii şi personalul din cadrul direcţiilor sunt obligaţi să îndeplinească atât dispoziţiile date de preşedintele Oficiului, cât şi solicitările membrilor plenului, care sunt în conformitate cu legea. (4) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (3) constituie abatere disciplinară.  +  Articolul 10 (1) Direcţia generală operativă este condusă de un director general, asimilat funcţiei de consilier, care coordonează activitatea de primire, preluare, prelucrare şi păstrare a informaţiilor în cadrul Oficiului, îndeplinind şi atribuţiile de funcţionar de securitate al instituţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare, precum şi cu celelalte prevederi legale în vigoare în domeniu. Directorul general îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului. (2) Direcţia analiză şi prelucrare a informaţiilor are următoarele atribuţii principale: a) primeşte, analizează şi prelucrează cazurile suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, în conformitate cu metodologia internă, aprobate prin decizie a plenului Oficiului; b) solicită, în condiţiile art. 5 din lege, oricărei instituţii competente datele şi informaţiile necesare verificării, analizei şi prelucrării cazurilor suspecte de spălare a banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism; c) întocmeşte note cu privire la rezultatul prelucrării informaţiilor, pe care le supune dezbaterii plenului Oficiului; d) transmite de îndată, în baza deciziei plenului Oficiului, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cazurile în care sunt indicii temeinice referitoare la spălarea banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism; e) sesizează de îndată organele competente, în baza deciziei plenului Oficiului, atunci când după finalizarea analizei se constată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire numai a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism; f) sesizează de îndată Serviciul Român de Informaţii, în baza deciziei plenului Oficiului, cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism; g) întocmeşte imediat după primirea sesizării nota de fundamentare a deciziei plenului Oficiului în vederea suspendării efectuării unei operaţiuni, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din lege, şi, dacă este cazul, întocmeşte nota cu privire la prelungirea suspendării efectuării operaţiunii, conform prevederilor art. 3 alin. (3) din lege; h) prezintă trimestrial plenului Oficiului, pentru analiză şi dispunerea de măsuri, situaţia lucrărilor nefinalizate; i) orice alte atribuţii stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului. (3) Direcţia tehnologia informaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) asigură managementul sistemului informatic, administrarea şi actualizarea bazelor de date; b) primeşte şi preia în bazele de date proprii rapoartele privind operaţiunile cu sume în numerar şi rapoartele pentru transferuri externe transmise de persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 8 din lege; c) organizează activitatea de registratură şi secretariat; d) organizează şi administrează arhiva Oficiului; e) elaborează normele interne de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul Oficiului, organizează şi asigură respectarea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002, cu modificările ulterioare, ale Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările ulterioare, ale Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu celelalte prevederi legale în vigoare în domeniu, şi libera circulaţie a acestor date; f) asigură procesarea şi protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; g) orice alte atribuţii stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului. (4) Direcţia cooperare interinstituţională şi relaţii internaţionale îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) asigură legătura şi colaborarea cu organismele internaţionale şi cu instituţiile străine care au funcţii asemănătoare Oficiului; b) primeşte, transmite şi administrează informaţiile de la şi către instituţiile străine care au funcţii asemănătoare şi obligaţia păstrării secretului în condiţii similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor sau al finanţării actelor de terorism; c) informează în timp util plenul Oficiului cu privire la acţiunile externe şi interne la care este invitat să participe Oficiul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru o bună reprezentare internaţională şi interinstituţională; d) gestionează evidenţa şi derularea activităţilor specifice de colaborare internaţională şi interinstituţională, inclusiv pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor din programele de asistenţă externă; e) organizează baza de date privind legislaţia şi practica europeană în materie; f) elaborează, în colaborare cu direcţiile de specialitate, materialele necesare în vederea participării reprezentanţilor Oficiului la seminarii, sesiuni de pregătire profesională, conferinţe internaţionale şi schimburi de experienţă; g) gestionează, conform legii, activitatea de relaţii cu presa; h) orice alte atribuţii stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului. (5) Direcţia economico-financiară şi administrativă are următoarele atribuţii principale: a) asigură, în condiţiile legii, fundamentarea şi susţinerea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al Oficiului şi urmăreşte execuţia acestuia; b) analizează şi urmăreşte cheltuirea cu eficienţă a fondurilor aprobate; c) întocmeşte dările de seamă contabile prevăzute de lege; d) asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la selecţionarea, angajarea şi salarizarea personalului; e) asigură achiziţionarea, gestionarea şi administrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor consumabile; f) asigură întreţinerea şi exploatarea parcului auto; g) organizează inventarierea mijloacelor materiale şi băneşti ale Oficiului; h) organizează activitatea de control financiar preventiv şi control financiar de gestiune, în conformitate cu prevederile legale; i) elaborează şi verifică îndeplinirea planului de prevenire şi stingere a incendiilor, asigurând dotarea cu echipamentele necesare, precum şi instruirea personalului în domeniu; j) orice alte atribuţii stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului. (6) Direcţia juridică, metodologie şi control îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) asigură asistenţa juridică de specialitate în relaţiile Oficiului cu terţii; b) reprezintă, prin persoanele desemnate, Oficiul în faţa instanţelor judecătoreşti; c) oferă consultanţă de specialitate juridică personalului Oficiului în legătură cu atribuţiile de serviciu ale acestuia şi avizează pentru legalitate actele administrative ale preşedintelui Oficiului; d) urmăreşte, reţine şi difuzează în cadrul Oficiului actele normative care au incidenţă asupra activităţii acestuia; e) elaborează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, norme privind supravegherea, verificarea şi controlul modului de aplicare a legii de către entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi; f) elaborează programul acţiunilor de verificare şi control al modului de aplicare a legii de către entităţile raportoare şi, după aprobarea de către plenul Oficiului, asigură îndeplinirea acestuia; g) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 22 din lege, prin persoanele desemnate de preşedintele Oficiului să îndeplinească atribuţiile de agent constatator, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; h) elaborează, pe baza cazurilor analizate în Oficiu, tipologii specifice de spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de terorism; i) elaborează şi alte materiale de analiză şi sinteză în domeniul de activitate al Oficiului; j) orice alte atribuţii stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului. (7) Compartimentul resurse umane are următoarele atribuţii principale: a) păstrează şi completează carnetele de muncă, registrele şi alte documente privind activitatea de personal; b) întocmeşte documentele şi îndeplineşte activităţile necesare pentru angajări, transferări şi pentru încetarea raporturilor de muncă; c) întocmeşte şi urmăreşte îndeplinirea programelor de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului Oficiului; d) orice alte atribuţii stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului. (8) Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii principale: a) elaborează norme metodologice specifice, obţinând avizarea lor de către Uniunea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern; b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern; c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; d) informează Uniunea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsuşite de conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit; f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; g) raportează imediat preşedintelui Oficiului identificarea unor nereguli sau posibile prejudicii; h) orice alte atribuţii stabilite prin lege, regulament, norme interne sau decizii ale plenului Oficiului.  +  Articolul 11 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Oficiului se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte în baza legii şi a prezentului regulament şi se semnează de către salariat şi şefii ierarhici. (2) Atribuţiile Direcţiei generale operative, ale direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor pot fi modificate prin ordin al preşedintelui, cu avizul membrilor plenului Oficiului.  +  Capitolul IV Condiţii de recrutare, angajare, promovare şi răspundere disciplinară a personalului  +  Articolul 12Angajarea personalului în funcţii se face prin concurs în condiţiile legii.  +  Articolul 13În vederea participării la concursul de angajare în cadrul Oficiului, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă cetăţenie română; b) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior economic sau juridic sau absolvenţi cu studii medii, după caz, cu vechimea în specialitate prevăzută de lege; pentru activitatea informatică se pot angaja în funcţia de analist financiar absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior de profil informatic, iar pentru personalul contractual pe funcţii comune din sectorul bugetar se pot angaja absolvenţi de învăţământ general sau mediu, cu calificarea corespunzătoare; c) să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice; d) să aibă o reputaţie profesională şi morală neştirbită; e) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea vreunei infracţiuni; f) să fie declaraţi admişi la examenul medical şi la testul psihologic.  +  Articolul 14 (1) Dosarul de înscriere la concursul pentru angajare în cadrul Oficiului va cuprinde obligatoriu următoarele documente: a) cererea candidatului; b) diploma de licenţă, în cazul absolvenţilor învăţământului superior, iar pentru absolvenţii învăţământului liceal sau profesional, diploma de bacalaureat, respectiv diploma de absolvire a şcolii generale sau profesionale, în original şi în copie; c) copie de pe livretul militar, după caz; d) curriculum vitae; e) caracterizare-recomandare de la ultimul loc de muncă; f) certificatul de cazier judiciar; g) fişa medicală; h) copie de pe carnetul de muncă; i) declaraţie pe propria răspundere că nu a fost condamnat în cauze penale şi că împotriva sa nu s-a dispus începerea urmăririi penale. (2) Pentru ocuparea unor posturi cu atribuţii specifice, prin ordin al preşedintelui Oficiului se pot stabili şi alte documente necesare.  +  Articolul 15La angajare, personalul Oficiului va semna un angajament de confidenţialitate privind obligaţia de a nu divulga informaţiile primite în timpul activităţii, decât în cazul unei proceduri judiciare, inclusiv după încetarea funcţiei, pe o durată de 5 ani.  +  Articolul 16Personalul angajat în cadrul Oficiului nu poate ocupa nici un post şi nu va îndeplini nici o funcţie în instituţiile prevăzute la art. 8 din lege, concomitent cu calitatea de salariat al Oficiului.  +  Articolul 17 (1) Promovarea personalului în grade şi funcţii se face prin ordin al preşedintelui, cu avizul plenului Oficiului. (2) Personalul angajat în cadrul Oficiului poate fi revocat din funcţie pentru exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, prin ordin al preşedintelui care pune în executare decizia plenului Oficiului. (3) Răspunderea disciplinară şi patrimonială a personalului angajat în cadrul Oficiului se angajează conform prevederilor Codului muncii care se aplică în mod corespunzător. (4) Criteriile de promovare sau revocare din funcţie se stabilesc prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 18Oficiul are în dotare un parc auto de 8 autoturisme, cu un consum maxim de 300 litri/lună/autoturism.  +  Anexa ──────la regulament──────────────STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor   ┌──────────────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────────────────┐   │ PLENUL OFICIULUI ├─────────┤PREŞEDINŢE├───────>│ Audit public intern │   └─────┬────────────┘ ┌──┴───┬───┬──┘ └─────────────────────┘         │ │ │ │         │ ┌────────────┘ │ │         │ │ │ │         │ │ │ │         v v │ │   ┌──────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────┐   │ DIRECŢIA GENERALĂ│ │ └──────────>│ Compartiment │   │ OPERATIVĂ │ │ │ resurse umane │   └────────┬─────────┘ │ └─────────────────────┘            │ v            v ┌──────┬──────┐        ┌───────┐ v v v        v v ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐       ┌─┐ ┌─┐ │C│ │D│ │E│       │A│ │B│ └─┘ └─┘ └─┘       └─┘ └─┘Legenda:──────── A = Direcţia analiză şi prelucrare a informaţiilor B = Direcţia tehnologia informaţiei     - Registratură     - Arhivă C = Direcţia cooperare interinstituţională şi relaţii internaţionale D = Direcţia economico-financiară şi administrativă E = Direcţia juridică, metodologie şi control____________