LEGE nr. 105 din 25 aprilie 2006pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 5, alineatele (1), (2) și (4) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Comitetul de avizare are următoarea componență:a) un reprezentant al autorității publice centrale pentru protecția mediului, împuternicit prin ordin al ministrului;b) un reprezentant al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, împuternicit prin decizie a președintelui;c) un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, împuternicit prin decizie a comisarului general;d) câte un reprezentant din cadrul autorității publice centrale pentru economie și comerț, al autorității publice centrale pentru sănătate, al autorității publice centrale pentru finanțe publice, al autorității publice centrale pentru agricultură, păduri și dezvoltare rurală, al autorității publice centrale pentru transporturi, construcții și turism și al autorității publice centrale pentru administrație și interne, împuterniciți prin ordin al ministrului de resort;e) un reprezentant al Consiliului Concurenței;f) un reprezentant al confederației patronale din domeniul proiectului supus avizării, desemnat de aceasta;g) un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale din domeniul protecției mediului, desemnat de acestea;h) președintele Administrației Fondului...............................................................(2) Comitetul de avizare este condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte. Președintele și vicepreședintele sunt numiți de conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului................................................................(4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv demnitarii, primesc o indemnizație de participare pentru activitatea desfășurată în cadrul ședințelor acestuia, în cuantumul și în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Fondului."2. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Componența nominală a Comitetului de avizare se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.3. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.4. La articolul 9, alineatul (1) literele b), d), e), f) și j) vor avea următorul cuprins:b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite de la surse fixe și mobile, încasate de la operatori economici, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1;.................................................................d) o taxă de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piața națională de către producătorii și importatorii de bunuri ambalate și de ambalaje de desfacere;e) o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piață de către producători și importatori, cu excepția celor utilizate la producerea medicamentelor;f) în cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul pădurii, după caz, a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obținute în urma exploatării, contribuția la Fondul pentru mediu se stabilește prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de vânzare și se achită de către cumpărătorul operator economic, care introduce masa lemnoasă într-un proces de prelucrare;..................................................................j) o contribuție de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;5. La articolul 9 alineatul (1), literele g) și h) se abrogă.6. La articolul 10, alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:(5) Baza de calcul la care se aplică procentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f) și j) reprezintă valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.(6) Contribuția la Fondul pentru mediu, prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f), nu se calculează și nu se plătește dacă masa lemnoasă pe picior sau sortimentele de lemn brut obținute provin din păduri certificate.7. La articolul 11, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e) și f) se declară și se plătesc lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cu excepția taxelor pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite de la sursele mobile, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b), care se declară și se plătesc semestrial, până la data de 25 a primei luni din semestrul următor pentru semestrul precedent.(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c), d), i) și j) se declară și se plătesc anual de către persoanele juridice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 ianuarie a anului următor.8. La articolul 13, alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:(5) Analiza, selectarea, finanțarea, urmărirea și controlul implementării proiectelor se fac în conformitate cu prevederile manualului de operare al Fondului pentru mediu și ale actelor normative date în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. o) și p).(6) Categoriile de lucrări care se pot finanța conform prevederilor alin. (2) lit. o) și p), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.9. La articolul 13, după alineatul (6), se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Pentru achiziționarea lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. p) și a serviciilor aferente acestora, se vor aplica prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice referitoare la situațiile de forță majoră.10. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:TAXELEpentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite de la surse fixe și mobile, încasate de la operatori economiciAceastă lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 25 aprilie 2006.Nr. 105.