ORDIN Nr. 611 din 3 aprilie 1995pentru aprobarea Normelor de igiena privind alimentele şi protecţia sanitară a acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 59 bis din 22 martie 1996    Ministrul sănătăţii,vazind Nota comuna a Direcţie generale a medicinii preventive şi promovare a sănătăţii şi a Compartimentului legislaţie şi contencios, înregistrată la nr. 14.018 din 27 martie 1995,având în vedere dispoziţiile legale în vigoare privind asigurarea sănătăţii populaţiei în partea referitoare la igiena mediului de viaţa şi de muncă obligatorii pentru unităţile publice şi private, precum şi pentru întreaga populaţie,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,emite următorul ordin:1. (1) Se aprobă Normele de igiena privind alimentele şi protecţia sanitară a acestora, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Normele de igiena prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii pentru toate unităţile din sistemul public şi privat, precum şi pentru întreaga populaţie.2. Nerespectarea Normelor de igiena privind alimentele şi protecţia sanitară a acestora atrage răspunderea juridic-disciplinară, administrativ-contravenţională, materială, civilă, după caz, penală - în sarcina persoanelor fizice şi juridice vinovate.3. Ordinele ministrului sănătăţii nr. 184/1972 şi nr. 91/1974, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.4. Direcţia generală a medicinii preventive şi promovare a sănătăţii, în colaborare cu Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor şi cu Poliţia sanitar-veterinara, cu celelalte direcţii din Ministerul Sănătăţii, cu direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cu ministerele cu reţea sanitară proprie vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin, care va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.Ministrul sănătăţii,prof. dr. doc. Iulian Mincu  +  AnexăNORMA 03/04/1995