HOTĂRÂRE nr. 157 din 3 martie 2005 (*republicată*)pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 5 mai 2006    ___________ Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 402/2006 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 3 aprilie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 157/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 10 martie 2005.  +  Articolul 1 (1) Secretariatul General al Guvernului funcţionează ca structură în aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actului de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti. (2) Secretariatul General al Guvernului constituie elementul de legătură şi de stabilitate a guvernării, asigurând cadrul necesar sistemului de luare a deciziei. (3) Sediul Secretariatului General al Guvernului este în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Secretariatul General al Guvernului are următoarele atribuţii principale:1. stabileşte cadrul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice la nivelul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, asigurând: a) elaborarea sistemului de planificare şi formulare a politicilor publice, a documentelor conceptuale de bază şi a reglementărilor privind formularea politicilor publice şi îmbunătăţirea permanentă a acestora, în cadrul unui proces continuu de consultare şi colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu Cancelaria Primului-Ministru; b) aplicarea procedurilor de formulare a politicilor publice; c) monitorizarea şi evaluarea, folosind indicatori de performanţă şi alte tehnici, a eficienţei procesului de formulare a politicilor publice;2. asigură suportul metodologic şi consultanţă ministerelor privind formularea politicilor publice. În acest sens: a) colaborează cu unităţile de politici publice din ministere; b) asistă ministerele în aplicarea procedurilor de formulare a politicilor publice; c) identifică necesarul de pregătire profesională a personalului implicat în formularea politicilor publice cu privire la instrumentele, metodologiile şi aptitudinile corespunzătoare unui sistem performant de planificare a politicilor publice;3. realizează activităţile necesare pentru pregătirea şi organizarea şedinţelor Guvernului şi pentru definitivarea proiectelor de acte normative adoptate. În acest scop: a) analizează şi evaluează propunerile de politici publice şi proiectele de acte normative, urmărind asigurarea respectării procedurilor aplicabile acestora; b) organizează reuniuni de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului cu reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor şi ai celorlalte autorităţi publice iniţiatoare şi avizatoare, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătură cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare; c) supune primului-ministru spre aprobare lista documentelor propuse pentru agenda de lucru a şedinţei Guvernului, stabilită în urma dezbaterilor şi clarificărilor aduse în cadrul reuniunilor de lucru pregătitoare; d) organizează şedinţele Guvernului; e) urmăreşte îndeplinirea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a măsurilor şi sarcinilor rezultate din actele normative şi din şedinţele Guvernului; f) definitivează proiectele de acte normative adoptate de Guvern, potrivit reglementărilor în vigoare; g) prezintă actele normative adoptate primului-ministru, în vederea semnării, şi miniştrilor care au obligaţia punerii lor în executare, în vederea contrasemnării; h) înaintează Parlamentului proiectele de legi, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele, însoţite de expunerile de motive şi de hotărârile de supunere a lor spre adoptare, semnate de primul-ministru; i) transmite hotărârile, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele Guvernului secretarului general al Camerei Deputaţilor, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I; j) asigură publicarea notelor de fundamentare a hotărârilor, ordonanţelor de urgenţă şi ordonanţelor adoptate pe pagina de Internet a Guvernului;4. elaborează sau avizează, după caz, proiectele de acte normative în domeniul său de activitate;5. asigură reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele care au obligaţia de a pune în executare actele Guvernului împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie;6. asigură, în domeniul său de activitate, relaţia cu Parlamentul şi cu ministerele, precum şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;7. monitorizează implementarea Programului de guvernare, asigurând: a) realizarea formatului standard şi a sistemului informaţional de planificare şi raportare a implementării Programului de guvernare; b) informarea Consiliului de Planificare Strategică cu privire la stadiul implementării Programului de guvernare;8. realizează derularea operaţiunilor financiare în domeniul său de activitate, asigurând: a) elaborarea proiectului bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru; b) elaborarea şi urmărirea realizării planului de investiţii în domeniul său de activitate; c) executarea operaţiunilor financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului şi de alte structuri stabilite prin acte normative; d) gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul propriu pentru finanţarea acţiunilor şi proiectelor pentru promovarea imaginii externe a României;9. asigură organizarea sistemului pentru protecţia informaţiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru. (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 3În exercitarea atribuţiilor sale, Secretariatul General al Guvernului colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice.  +  Articolul 4 (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, denumit în continuare ministrul, ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat şi subsecretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Ministrul reprezintă Secretariatul General al Guvernului în relaţiile cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice. (3) Ministrul are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru. (4) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (5) Atribuţiile secretarilor de stat şi subsecretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.  +  Articolul 5Ministrul, secretarii de stat şi subsecretarii de stat sunt salarizaţi potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Structurile şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Ministrul asigură coordonarea structurilor şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în anexa nr. 2. (3) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului se aprobă prin decizie a primului-ministru. (2) În structura Secretariatului General al Guvernului pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente, după caz. (3) Structura organizatorică detaliată, circuitul documentelor, atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului. (4) În condiţiile legii şi în limita numărului maxim de posturi, în structura Secretariatului General al Guvernului se organizează şi funcţionează unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (5) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului. (6) Ministrul numeşte personalul UMP şi stabileşte competenţele directorului de proiect.  +  Articolul 8În structura Secretariatului General al Guvernului funcţionează Unitatea de Politici Publice, prin care sunt exercitate atribuţiile instituţiei privind politicile publice.  +  Articolul 9 (1) Statul de personal şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului. (2) Statul de funcţii şi numărul maxim de posturi ale Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului încadrat în Secretariatul General al Guvernului se stabilesc prin fişa postului, elaborată în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 10 (1) Personalul din cadrul Secretariatului General al Guvernului este salarizat potrivit legii. (2) În funcţie de necesităţi, pot fi utilizate şi funcţii dintre cele prevăzute în anexa nr. V/2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, activitatea referitoare la problematica veteranilor de război, precum şi a invalizilor şi văduvelor de război se preia de către Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 405/2004 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 26 martie 2004.  +  Anexa 1 Structurile şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului1. Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului2. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului3. Departamentul pentru Dialog Social, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului4. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic, structură fără personalitate juridică5. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene, structură fără personalitate juridică6. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii, structură fără personalitate juridică7. Agenţia pentru Strategii Guvernamentale8. Comisia Naţională de Prognoză9. Institutul Naţional de Statistică10. Agenţia Naţională pentru Romi11. Oficiul Român pentru Adopţii.  +  Anexa 2 Structurile şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale coordonate de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului1. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului2. Agenţia pentru Strategii Guvernamentale3. Comisia Naţională de Prognoză4. Institutul Naţional de Statistică5. Agenţia Naţională pentru Romi._________