LEGE nr. 111 din 27 aprilie 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 3 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare Autoritate, ca instituţie publică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, prin reorganizarea Direcţiei de reglementare şi monitorizare a achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi a Serviciului achiziţii lucrări publice al Direcţiei generale achiziţii în lucrări publice şi infrastructură rurală din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."2. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:"d) asigurarea unui cadru corespunzător de aplicare conformă a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;".3. La articolul 3, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:"b) de reglementare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică; c) de monitorizare, analiză, evaluare şi supraveghere a modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;".4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Personalul Autorităţii poate fi constituit din funcţionari publici sau, după caz, din personal contractual. (2) Salarizarea personalului Autorităţii se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile sectorului bugetar, referitoare la personalul din aparatul de lucru al Guvernului. (3) Salariile de bază ale personalului Autorităţii pot fi majorate pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a Guvernului."5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - La articolul 3 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare din cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:«h) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 27 aprilie 2006.Nr. 111.-------------