LEGE nr. 97 din 25 aprilie 2006pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 2 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 41 din 14 iulie 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:1. La capitolul I secțiunea 1, articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Contribuția prevăzută la art. 1 este datorată de contribuabilii producători de zahăr din sfeclă de zahăr și de contribuabilii producători de izoglucoză, operatorii economici, persoane fizice sau juridice, pentru producția realizată în cadrul cotelor repartizate acestora.(2) Repartizarea cotelor de producție de zahăr și izoglucoză, pentru fiecare producător, și calcularea cuantumului contribuției în raport cu aceste cote se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în funcție de decizia Comisiei Europene privind cotele de producție de zahăr și izoglucoză alocate României.(3) Calculul, colectarea și controlul contribuțiilor prevăzute la art. 1 se realizează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și prin structurile sale teritoriale.(4) Pentru administrarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a contribuțiilor prevăzute la art. 1 se aplică în mod corespunzător procedurile în materie de administrare a creanțelor fiscale.(5) În aplicarea prezentei secțiuni se vor elabora instrucțiuni aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice.2. La capitolul I secțiunea a 2-a, alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Sumele plătite la scadențe de către Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant sau împrumutat, în contul beneficiarilor de credite interne ori externe garantate de stat sau de credite externe contractate de stat și subîmprumutate ca urmare a lipsei disponibilităților financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri, precum și comisioanele datorate și neachitate la fondul de risc de către aceștia, dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestora se recuperează de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal beneficiarii, în baza înscrisurilor întocmite de direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat și care constituie titluri executorii. În cazul în care instanțele judecătorești s-au pronunțat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătorești care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.3. La capitolul II secțiunea a 3-a articolul III punctul 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) În vederea privatizării Societății Comerciale Combinatul Siderurgic «Sidex» - S.A. Galați, denumită în continuare societate, Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, denumită în continuare APAPS, transferă către investitorul strategic dreptul de proprietate asupra întregului pachet de acțiuni deținut de stat la societate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare.(2) Conform strategiei de privatizare a societății, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2000, APAPS oferă la privatizare investitorului strategic acțiunile nou-rezultate din orice conversie în acțiuni a creanțelor deținute asupra societății.4. La capitolul II secțiunea a 3-a articolul III punctul 2, alineatul (3) al articolului 11 va avea următorul cuprins:(3) Pentru ratele de capital, inclusiv dobânzile și comisioanele plătite de Ministerul Finanțelor Publice în cadrul creditelor externe contractate cu garanția statului de către societate, aceasta va plăti Ministerului Finanțelor Publice, începând cu data de 1 ianuarie 2005, o dobândă anuală de 7,24%, plus o marjă de 1% aplicată la aceste sume.5. La capitolul II secțiunea a 3-a articolul III punctul 3, alineatul (4) al articolului 11 va avea următorul cuprins:(4) În cazul în care societatea nu respectă oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de eșalonare încheiate, aceasta este obligată la plata accesoriilor, de la data scadenței până la plata integrală a debitului, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.6. La capitolul II secțiunea a 3-a articolul III, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. Alineatele (1) și (2) ale articolului 11 se abrogă.7. Capitolul II se completează cu o nouă secțiune, secțiunea a 4^1-a, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 4^1-a Modificarea Legii datoriei publice nr. 313/2004  +  Articolul IV^1Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, se modifică după cum urmează:– Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) După efectuarea de către Ministerul Finanțelor Publice a plății sau a plăților generate de execuția garanției de stat sau de acordurile de împrumut subsidiar, respectiv de acordurile de împrumut subsidiar și de garanție, beneficiarul împrumutului garantat sau subîmprumutului are obligația să restituie Ministerului Finanțelor Publice echivalentul cheltuielilor efectuate de acesta, în conformitate cu prevederile convenției de garantare, ale acordului de împrumut subsidiar, respectiv ale acordului de împrumut subsidiar și de garanție, încheiate între beneficiarul împrumutului și Ministerul Finanțelor Publice.8. La capitolul II secțiunea a 5-a articolul V punctul 1, articolul 286^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 286^1(1) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singură ori împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, acțiuni emise de către societățile de investiții financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietății private, dar nu mai mult de 1% din capitalul social al societăților de investiții financiare.(2) Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile deținute de acționarii care depășesc limitele prevăzute la alin. (1).(3) Persoanele menționate la alin. (1) au obligația ca la atingerea pragului de 1% să informeze în maximum 3 zile lucrătoare societatea de investiții financiare, C.N.V.M. și piața reglementată pe care sunt tranzacționate respectivele acțiuni.(4) În termen de 3 luni de la data depășirii limitei de 1% din capitalul social al societăților de investiții financiare, acționarii aflați în această situație sunt obligați să vândă acțiunile care depășesc limita de deținere.(5) C.N.V.M. va emite reglementări pentru aplicarea prezentului articol.9. La capitolul II secțiunea a 5-a, punctul 2 al articolului V devine articolul 286^2.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 25 aprilie 2006.Nr. 97.----------