HOTĂRÂRE nr. 556 din 26 aprilie 2006privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 mai 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 septembrie 2006, se eliberează paşapoarte simple temporare de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (2) La data punerii în circulaţie a paşapoartelor electronice, autorităţile competente române din ţară eliberează paşapoarte simple temporare. (3) Forma şi conţinutul paşapoartelor simple temporare sunt stabilite potrivit anexei nr. 1, pentru cele prevăzute la alin. (1), respectiv potrivit anexei nr. 2, pentru cele prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 2Pentru confecţionarea paşapoartelor simple temporare se abilitează Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat , în calitate de producător, să asigure condiţiile tehnice necesare pentru personalizarea documentelor de călătorie, în condiţiile contractelor deja existente.  +  Articolul 3 (1) Sumele necesare pentru finanţarea operaţiunilor prevăzute la art. 2 se asigură de furnizor şi se restituie acestuia de producător/beneficiar, pe măsura eliberării paşapoartelor simple temporare. (2) Paşapoartele simple temporare se eliberează titularului după achitarea contravalorii documentului de călătorie, a taxelor consulare şi, după caz, a altor tarife stabilite potrivit legii. (3) Contravaloarea paşapoartelor simple temporare, eliberate în străinătate, este percepută în dolari S.U.A. sau în moneda ţării de reşedinţă şi este încasată de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, potrivit instrucţiunilor emise de Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 26 aprilie 2006.Nr. 556.  +  Anexa 1 FORMA ŞI CONŢINUTULpaşapoartelor simple temporare, eliberate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României
    Coperta:- roşu închis, cu inscripţia "Paşaport temporar", "Temporary Passport" şi "Passport Temporaire"
    Mărimea:- 125 x 88 mm
    Numărul de pagini:- 16
    Seria paşaportului:- perforată pe toate filele, exclusiv pe colantul informatizat, tipărită pe paginile 3 şi 16
    Numerotarea paginilor:- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini
    Colantul informatizat:- personalizarea cuprinde datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data naşterii, locul naşterii, data şi organul emitent, data valabilităţii paşaportului, codul numeric personal), cetăţenia, seria paşaportului, fotografia scanată, semnătura scanată, datele informatizate citibile optic
    Pagini rezervate pentru menţiuni ale autorităţilor
    Pagina cuprinzând instrucţiuni şi obligaţii
    Hârtie:- specială, filigran, elemente de siguranţă
   +  Anexa 2 FORMA ŞI CONŢINUTULpaşapoartelor simple temporare eliberate de autorităţile competente române din ţară
       
    Coperta:- roşu închis, cu inscripţia: "Paşaport temporar"
    Mărimea:- 125 x 88 mm
    Numărul de pagini:- 16
    Seria paşaportului:- perforată pe toate filele, exclusiv pe fila informatizată, tipărită pe paginile 3 şi 16
    Numerotarea paginilor:- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini
    Fila informatizată:- prinsă prin coasere în carnet în momentul confecţionării
    - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data naşterii, locul naşterii, data şi organul emitent, data valabilităţii paşaportului, codul numeric personal)
    - cetăţenia
    - seria paşaportului
    - semnătura titularului
    - datele informatizate citibile optic
    - fotografia titularului digitalizată direct pe fila informatizată
    Protecţia filei informatizate:- film special multistrat laminabil
    Pagini rezervate pentru menţiuni ale autorităţilor române:- semne particulare
    - domiciliu
    - însoţitori şi altele
    Pagini pentru vize  
    Pagina cuprinzând instrucţiuni şi obligaţii
    Hârtie:- specială, filigran, elemente de siguranţă
  ___________