ORDIN nr. 375 din 10 aprilie 2006privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate mintală
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 2 mai 2006    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală, structuri sanitare şi salarizare nr. E.N. 9.164/2006,având în vedere prevederile art. 22 din Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Începând cu data prezentului ordin laboratoarele de sănătate mintală se reorganizează în centre de sănătate mintală. (2) Alte centre de sănătate mintală, altele decât cele înfiinţate prin reorganizarea laboratoarelor de sănătate mintală, se înfiinţează cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Dotarea şi personalul laboratoarelor de sănătate mintală se preiau de către centrele de sănătate mintală. (4) Centrele de sănătate mintală sunt unităţi sanitare publice, fără personalitate juridică, organizate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi.  +  Articolul 2Centrul de sănătate mintală este organizat distinct pentru adulţi şi copii, în aceeaşi clădire sau în clădiri separate, deservind un sector psihiatric pentru adulţi cuprinzând între 100.000 şi 150.000 de locuitori şi un sector psihiatric pentru copii cuprinzând între 200.000 şi 400.000 de locuitori.  +  Articolul 3Centrele de sănătate mintală asigură îngrijirea în comunitate a persoanelor cu tulburări psihice.  +  Articolul 4Accesul la serviciile acordate în centrele de sănătate mintală se face direct sau cu trimitere de la medicii de familie, alţi medici specialişti sau unităţi de asistenţă socială.  +  Articolul 5Centrele de sănătate mintală au următoarele atribuţii: a) evaluarea persoanelor care se adresează direct centrelor de sănătate mintală; b) depistarea activă şi precoce a tulburărilor mintale şi instituirea măsurilor corespunzătoare în vederea tratării lor şi prevenirii unor evoluţii nefavorabile; c) furnizarea intervenţiilor în criză pentru prevenirea dezvoltării episoadelor acute de boală şi deteriorarea celor preexistente; d) asigurarea asistenţei medicale curative, inclusiv pacienţilor încadraţi la art. 113 din Codul penal; e) asigurarea serviciilor de reabilitare psihosocială; f) asigurarea serviciilor de psihoterapie; g) asigurarea serviciilor de terapie ocupaţională pentru reinserţia socială a pacienţilor cu tulburări psihotice; h) asigurarea asistenţei la domiciliu, atunci când este necesar; i) evaluarea pacienţilor cu tulburări mintale în vederea orientării către locuinţe temporare sau protejate, ateliere protejate, comisii de expertiză a capacităţii de muncă, unităţi de ajutor social, învăţământ şi alte unităţi sanitare; j) îndrumarea metodologică a medicilor de familie din sectorul psihiatric în acordarea de îngrijiri de sănătate mintală în baza unor protocoale de colaborare; k) întocmirea evidenţei pacienţilor cu tulburări mintale în vederea elaborării Registrului naţional de sănătate mintală; l) evaluarea mediului de viaţă al pacientului; m) depistarea precoce a tulburărilor specifice de dezvoltare şi a disfuncţionalităţilor psihopatologice la copil şi adolescent; n) monitorizarea în teritoriu a tulburărilor psihice în perioada copilăriei şi adolescenţei; o) monitorizarea familiilor la risc; p) asigurarea serviciilor de psihopedagogie diferenţiată pentru reintegrarea şcolară a copiilor; q) monitorizarea populaţiei şcolare prin servicii de legătură cu şcoala (medicul şcolar şi psihologul şcolar); r) asigurarea serviciilor specializate pentru copii.  +  Articolul 6Centrele de sănătate mintală asigură următoarele servicii: a) servicii psihiatrice ambulatorii; b) servicii de asistenţă mobilă, pentru pacienţii dificil de tratat sau care refuză să frecventeze structurile medicale, dar care acceptă tratamentul sau pentru acoperirea unor nevoi psihosociale variate, care necesită deplasarea unor membri ai echipei terapeutice; c) servicii psihiatrice de zi: terapie ocupaţională, psihoterapie individuală şi de grup, precum şi programe specializate de reabilitare. Aceste servicii sunt furnizate pacienţilor internaţi în staţionarul de zi şi sunt limitate în timp la maximum două luni, după care pacienţii sunt trimişi serviciilor de reabilitare sau de asistenţă primară; d) servicii de reabilitare: programe de terapie ocupaţională, programe de reabilitare vocaţională, programe de petrecere a timpului liber, programe de psihoeducaţie, după caz, în funcţie de specificităţile locale; e) servicii de intervenţie în criză; f) servicii de îngrijiri la domiciliu.  +  Articolul 7 (1) Numărul minim de posturi în cadrul centrelor de sănătate mintală cuprinde: a) 1 post de medic în specialitatea psihiatrie; b) 3 posturi de asistente de psihiatrie; c) un post de psiholog; d) un post de asistent social; e) un post de instructor de ergoterapie. (2) În cadrul centrului de sănătate mintală îşi pot desfăşura activitatea şi alte categorii de personal, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Structura şi dotarea minimă ale unui centru de sănătate mintală sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al centrului de sănătate mintală se elaborează, se aprobă şi se execută de către structurile de conducere şi de execuţie ale acestuia. (2) Fila de buget se întocmeşte de centrul de sănătate mintală, cu respectarea prevederilor legale, şi este parte integrantă a bugetului spitalului.  +  Articolul 10Direcţiile implicate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispoziţiile referitoare la laboratoarele de sănătate mintală din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 86/1974 privind aprobarea planului de măsuri pe anii 1974-1975 şi 1975-1980 privind apărarea şi promovarea sănătăţii mintale a populaţiei.  +  Articolul 12Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 10 aprilie 2006.Nr. 375.  +  Anexa STRUCTURAşi dotarea minimă pentru un centru de sănătate mintală a) Structura minimă:● 4 cabinete● o sală destinată psihoterapiei de grup (pentru 6-8 persoane)● un hol de primire● o sală de activităţi de reabilitare (pentru 8-10 persoane)● două grupuri sanitare● mobilier adecvat b) Dotarea minimă:● un calculator (cu DVDrom) cu licenţe pentru soft● conexiune Internet● o imprimantă● un copiator● un televizor● 5 table de scris● un avizier● un fax● 5 telefoane● o minicentrală telefonică● o centrală termică (dacă este cazul)----------