HOTĂRÂRE nr. 238 din 23 martie 2006privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 2 mai 2006    În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi de Plen dintre judecătorii şi procurorii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) lit. a), în prezenţa a cel puţin 15 membri ai Consiliului, cu votul majorităţii membrilor acestuia."2. La articolul 19 alineatul (1), punctele 6 şi 11 vor avea următorul cuprins:"6. soluţionează cererile judecătorilor şi procurorilor privind apărarea reputaţiei profesionale şi a independenţei acestora, având în vedere raportul de verificare al inspecţiei judiciare;.....................................................................11. stabileşte, anual, numărul posturilor de judecători şi procurori care pot fi ocupate prin concursul de promovare pe loc şi organizează concursul de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie;".3. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - În realizarea atribuţiei prevăzute la art. 19 alin. (1) pct. 6, judecătorul sau, după caz, procurorul este invitat în faţa Plenului pentru a-şi susţine cererea privind apărarea reputaţiei profesionale şi a independenţei."4. La articolul 43, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:"i^1) efectuează verificările dispuse de Plen pentru soluţionarea cererilor privind apărarea reputaţiei profesionale şi a independenţei judecătorilor, prezintă raportul cuprinzând rezultatul verificărilor Plenului; o copie a acestuia se comunică titularului cererii;".5. La articolul 44, litera g) va avea următorul cuprins:"g) în materie disciplinară, asigură componenţa comisiei de disciplină pentru procurori, în condiţiile şi pe durata prevăzute de lege, efectuează cercetarea prealabilă în vederea exercitării acţiunii disciplinare faţă de procurori, inclusiv faţă de procurorii aleşi în Consiliu, asigură secretariatul comisiei de disciplină pentru procurori;".6. La articolul 44, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:"i^1) efectuează verificările dispuse de Plen pentru soluţionarea cererilor privind apărarea reputaţiei profesionale şi a independenţei procurorilor, prezintă raportul cuprinzând rezultatul verificărilor Plenului; o copie a acestuia se comunică titularului cererii;".7. La articolul 63 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:"o) examinează solicitările de avizare a numirii în funcţia de grefier fără concurs, formulate potrivit dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătorilor şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările ulterioare."8. La articolul 63 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) stabileşte indicatori statistici referitori la activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti şi de parchete;".9. La articolul 69, litera a) va avea următorul cuprins:"a) asigură pregătirea lucrărilor şedinţelor şi secretariatul Plenului şi al secţiilor Consiliului;".10. După articolul 118 se introduce o nouă secţiune, secţiunea III^1, "Numirea în funcţii de conducere în cadrul aparatului propriu al Consiliului", cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA III^1Numirea în funcţii de conducere în cadrul aparatului propriu al ConsiliuluiArt. 118^1. - Personalul de conducere din aparatul propriu al Consiliului este numit de Plen.Art. 118^2. - Poate ocupa o funcţie de conducere de specialitate juridică în aparatul propriu al Consiliului persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi are o vechime în specialitate de cel puţin 4 ani.Art. 118^3. - Funcţiile de conducere de altă specialitate decât cea juridică din cadrul aparatului propriu al Consiliului pot fi ocupate de persoane care îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 118^4. - (1) Funcţiile de conducere vacante se publică pe pagina de Internet a Consiliului. (2) Cererile pentru ocuparea funcţiilor de conducere prevăzute la alin. (1) se depun la sediul Consiliului, în termen de 15 zile de la data afişării, însoţite de un curriculum vitae şi de înscrisurile care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 118^2 sau, după caz, la art. 118^3, precum şi de orice alte documente considerate relevante de către candidat. (3) În termen de 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor, Direcţia de resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului întocmeşte un referat privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 118^2 şi 118^3 de către candidaţi, pe care îl înaintează, de îndată, Plenului, împreună cu dosarul candidatului. (4) În vederea numirii în funcţie, candidaţii susţin un interviu în faţa Plenului. Candidatul declarat admis la interviu va fi numit în funcţia de conducere prin hotărârea Plenului.Art. 118^5. - Funcţiile prevăzute la art. 118^2 pot fi ocupate şi de judecători sau procurori detaşaţi, în condiţiile legii."11. Articolul 119 va avea următorul cuprins:"Art. 119. - Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă, personalul din aparatul propriu al Consiliului este supus, periodic, unei evaluări privind eficienţa, calitatea activităţii şi integritatea, obligaţia de formare profesională continuă şi absolvirea unor cursuri de specializare. În cazul personalului numit în funcţii de conducere, evaluarea se face şi asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor manageriale."12. Articolul 121 va avea următorul cuprins:"Art. 121. - (1) Prima evaluare a personalului din aparatul propriu de specialitate juridică se face după 2 ani de la numirea în funcţie, iar următoarele evaluări se fac la fiecare 3 ani, de regulă în luna februarie. (2) Evaluarea judecătorilor şi procurorilor detaşaţi în cadrul aparatului propriu se face la termenele prevăzute la alin. (1), în raport de specificul activităţii desfăşurate, pe baza criteriilor aprobate de Plen. (3) Evaluarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual se face anual, potrivit dispoziţiilor legale privind aceste categorii de personal."13. Articolul 122 va avea următorul cuprins:"Art. 122. - (1) Evaluarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor sau, după caz, a judecătorilor şi procurorilor detaşaţi care ocupă funcţii de execuţie se face de comisii constituite distinct pentru fiecare categorie, prin hotărâre a Consiliului. (2) Comisiile de evaluare sunt constituite din directori, şefii de serviciu şi, după caz, şefii de birouri sau membri ai colectivului din care face parte persoana supusă evaluării. (3) Evaluarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual care ocupă funcţii de execuţie, precum şi a personalului auxiliar detaşat se face de şeful ierarhic şi se contrasemnează de şeful evaluatorului. (4) Evaluarea directorilor, precum şi a şefilor de servicii şi de birouri independente, cu excepţia celor subordonaţi direct preşedintelui sau Plenului, se face de secretarul general. (5) Evaluarea şefilor de servicii şi de birouri independente, subordonaţi direct preşedintelui sau Plenului, se face de către preşedinte. (6) Evaluarea celuilalt personal cu funcţii de conducere se face de către şeful ierarhic superior şi se contrasemnează de secretarul general. (7) Prin raportul de evaluare a activităţii profesionale se poate acorda unul dintre calificativele: foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător. (8) Dacă în perioada pentru care se face evaluarea personalul din cadrul aparatului a fost sancţionat disciplinar prin hotărâre irevocabilă, se acordă calificativul imediat inferior celui care rezultă din evaluare. (9) Personalul de execuţie nemulţumit de calificativul acordat poate face contestaţie la secretarul general, iar personalul de conducere, la Plen, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia se soluţionează în termen de 60 de zile de la înregistrare. (10) Calificativul acordat de secretarul general sau de Plen este definitiv."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările cuprinse în prezenta hotărâre, va fi republicat, dându-se textelor o nouă numerotare.Preşedintele Consiliului Superioral Magistraturii,judecător Iulian GîlcăBucureşti, 23 martie 2006.Nr. 238.-------