HOTĂRÂRE nr. 456 din 5 aprilie 2006privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a cuptoarelor electrice de uz casnic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a cuptoarelor electrice de uz casnic independente, precum şi a celor integrate într-un aparat mai voluminos, denumite în continuare cuptoare. (2) Prezenta hotărâre se aplică cuptoarelor, inclusiv pentru situaţia când acestea sunt comercializate pentru alte utilizări decât cele casnice.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) cuptoarelor care sunt alimentate de la alte surse de energie; b) cuptoarelor cărora nu le sunt aplicabile standardele armonizate la care se face referire în art. 5 alin. (2); c) cuptoarelor portabile a căror greutate este mai mică de 18 kg, dacă nu sunt integrate într-un cuptor de uz casnic combinat. (2) Consumul de energie al cuptoarelor în funcţia "cu abur", alta decât funcţia "abur supraîncălzitş, nu cade sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) În cazul cuptoarelor care fac obiectul unui contract de furnizare la distanţă, încheiat în condiţiile legii, respectiv cele care sunt oferite la vânzare, închiriere sau vânzare în rate printr-o comunicare scrisă ori prin alte mijloace care implică faptul că potenţialul cumpărător nu poate vedea fizic cuptorul distribuit, cum ar fi ofertele scrise, cataloagele de vânzare prin corespondenţă, anunţuri publicitare pe Internet sau prin alte mijloace pe suport media electronic, oferta de comercializare trebuie să fie însoţită de informaţii referitoare la caracteristicile tehnice ale cuptorului, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi ofertelor pentru cuptoarele încorporate în bucătării integrate. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt puse la dispoziţia potenţialului cumpărător anterior achiziţionării cuptorului.  +  Articolul 4Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) furnizor - producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene ori persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a cuptorului; b) distribuitor - operator economic care vinde en dιtail sau orice alt operator economic care vinde, închiriază, vinde în rate sau expune cuptoare, în vederea comercializării către utilizatorul final; c) fişă - un tabel standard cu informaţii tehnice privind cuptorul; d) alte resurse esenţiale - apă, chimicale sau orice alte substanţe consumate de cuptor pentru funcţionarea normală a acestuia; e) informaţii suplimentare - alte informaţii privind performanţa cuptorului care se referă la sau care servesc la evaluarea consumului de energie ori de alte resurse esenţiale.  +  Articolul 5 (1) Se admite introducerea pe piaţă numai a cuptoarelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au aplicată pe uşa cuptorului, într-un loc vizibil, fără a exista posibilitatea mascării, o etichetă care cuprinde informaţii referitoare la consumul de energie electrică şi alte resurse esenţiale, precum şi informaţii suplimentare potrivit prevederilor anexei nr. 2; pentru cuptoarele cu mai multe incinte, fiecare incintă trebuie să fie prevăzută cu o etichetă, cu excepţia incintelor care nu intră în domeniul de aplicare a standardelor prevăzute la alin. (2); b) sunt însoţite de o fişă ale cărei conţinut şi format sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Informaţiile prevăzute de prezenta hotărâre sunt stabilite prin măsurători efectuate în conformitate cu standardele europene armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate ca standarde române sau ca standarde naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi pentru care numerele de referinţă sunt publicate. (3) Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate prevăzute la alin. (2) se aprobă şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Informaţiile referitoare la nivelul de zgomot prevăzute în anexele nr. 1-3 sunt făcute publice în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer. Nivelul de zgomot este măsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004. (5) Clasa de eficienţă energetică a fiecărei incinte se determină potrivit prevederilor anexei nr. 4. (6) Prevederile alin. (1) nu se aplică plăcuţelor indicatoare sau echivalentelor acestora, fixate pe cuptor pentru scopuri de securitate a utilizatorului. (7) Echivalenţele în limbile comunitare pentru termenii utilizaţi pe etichetă şi în fişă sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Sunt exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1): a) cuptoarele a căror producţie a încetat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; b) cuptoarele second-hand.  +  Articolul 7 (1) Furnizorul răspunde pentru furnizarea etichetei şi a fişei şi pentru corectitudinea informaţiilor înscrise în acestea. (2) Consimţământul furnizorului pentru publicarea informaţiilor înscrise în etichetă sau în fişă este prezumat. (3) Obligaţia de aplicare a etichetei revine distribuitorului. Furnizorul are obligaţia să transmită gratuit distribuitorului etichetele necesare. În acest sens, alegerea sistemului de livrare a etichetelor rămâne la latitudinea furnizorului. Totuşi, în cazul în care distribuitorul solicită transmiterea etichetelor, furnizorii trebuie să asigure livrarea imediată a acestora. (4) Informaţiile înscrise în etichetă sunt redate în limba română, fără a exclude posibilitatea furnizării lor şi într-o limbă de circulaţie internaţională. (5) Se interzice aplicarea de alte etichete, mărci, simboluri, inscripţii referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerinţelor prezentei hotărâri, dacă există posibilitatea inducerii în eroare sau a confuziei, cu excepţia etichetelor ecologice comunitare ori naţionale.  +  Articolul 8 (1) Furnizorul întocmeşte documentaţia tehnică ce atestă conformitatea cuptoarelor cu cerinţele prezentei hotărâri şi care permite evaluarea exactităţii informaţiilor de pe etichetă şi din fişă. (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) conţine: a) denumirea şi sediul furnizorului; b) descrierea generală a cuptorului care să permită identificarea fără echivoc a acestuia; c) informaţii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, în special cele care afectează în mod esenţial consumul de energie; d) rapoarte privind testele de măsurare a performanţelor efectuate în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2); e) instrucţiuni de utilizare. (3) Furnizorul păstrează documentaţia prevăzută la alin. (1) timp de 5 ani de la data fabricării ultimului cuptor din seria respectivă de fabricaţie. (4) Furnizorul prezintă spre examinare organelor de control abilitate documentaţia prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 9Introducerea pe piaţă a cuptoarelor care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri nu poate fi interzisă sau restrânsă.  +  Articolul 10 (1) Organele de control abilitate consideră că etichetele şi fişele sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri în lipsa elementelor care demonstrează contrariul. (2) Organele de control abilitate pot solicita furnizorilor să pună la dispoziţie documentele cu privire la exactitatea informaţiilor cuprinse în etichetă sau în fişă numai dacă există motive să creadă că acestea sunt incorecte.  +  Articolul 11 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (1); b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2); c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) şi (5); d) nerespectarea prevederilor art. 8. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 200 lei (RON) la 2.000 lei (RON), cele prevăzute la lit. a); b) cu amendă de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON), cele prevăzute la lit. b); c) cu amendă de la 500 lei (RON) la 3.000 lei (RON), cele prevăzute la lit. c); d) cu amendă de la 800 lei (RON) la 1.500 lei (RON), cele prevăzute la lit. d). (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei.  +  Articolul 12Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 11 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.117/2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a cuptoarelor electrice de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 29 octombrie 2002, se abrogă.  +  Articolul 16Prezenta hotărâre transpune Directiva Comisiei Europene 2002/40/CE pentru implementarea Directivei Consiliului Uniunii Europene 1992/75/CEE cu privire la etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 128 din 15 mai 2002 (pag. 0045-0056).PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Şereşp. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 5 aprilie 2006.Nr. 456.  +  Anexa 1INFORMAŢIIcuprinse în cadrul contractului de furnizare la distanţăCataloagele de vânzare prin corespondenţă, comunicările, ofertele scrise, anunţurile publicitare pe Internet sau prin alte mijloace pe suport media electronic, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din hotărâre, inclusiv ofertele pentru cuptoare înglobate în bucătării integrate, cuprind informaţiile următoare, în ordinea indicată mai jos:1. marca comercială a furnizorului şi elementele de identificare a modelului de fabricaţie al furnizorului (pct. 1 şi 2 din anexa nr. 3 la hotărâre);2. clasa de eficienţă energetică (pct. 3 din anexa nr. 3 la hotărâre);3. consumul de energie (pct. 5 din anexa nr. 3 la hotărâre);4. volum util (pct. 6 din anexa nr. 3 la hotărâre);5. tipul de cuptor (pct. 7 din anexa nr. 3 la hotărâre);6. nivelul de zgomot (pct. 9 din anexa nr. 3 la hotărâre).Dacă se furnizează şi alte informaţii cuprinse în fişă, acestea se prezintă sub forma definită în anexa nr. 3 la hotărâre şi se includ în informaţiile prezentate mai sus, în ordinea prevăzută în fişă.NOTĂ: Echivalenţele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5 la hotărâre.  +  Anexa 2 Precizări privind etichetaDefinirea informaţiilor ce trebuie incluse în etichetă:I. denumirea sau marca comercială a furnizorului;II. elementul de identificare a modelului de fabricaţie al furnizorului;III. clasa de eficienţă energetică a incintei (incintelor) modelului, determinată în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la hotărâre.Vârful săgeţii conţinând litera indicatoare a clasei de eficienţă energetică a aparatului trebuie plasat la acelaşi nivel cu vârful săgeţii de eficienţă energetică corespondente.Înălţimea săgeţii conţinând litera indicatoare trebuie să fie mai mare decât înălţimea săgeţilor în dreptul cărora este plasată, dar nu mai mare decât dublul înălţimii acestora.IV. O copie a etichetei ecologice poate fi inclusă în etichetă, fără a aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologică, pentru cuptorul la care s-a obţinut dreptul de aplicare a etichetei ecologice comunitare conform Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 1980/2000 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice comunitare;V. consumul de energie, exprimat în kWh, al funcţiei (funcţiilor) de încălzire (convecţie naturală şi/sau forţată), calculat la sarcina standard, conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;VI. volumul util al incintei, exprimat în litri, determinat conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;VII. tipul de cuptor, determinat după cum urmează:- volum scăzut 12 l ≤ volum < 35 l;- volum mediu 35 l ≤ volum < 65 l;- volum mare 65 l ≤ volum.Săgeata indicatoare trebuie să fie plasată la acelaşi nivel cu tipul aparatului corespondent;VIII. nivelul zgomotului măsurat în timpul funcţionării, în cadrul căreia este determinată eficienţa energetică, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004, atunci când este cazul.NOTĂ: Echivalenţele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5 la hotărâre.TipărireExplicarea inscripţiilor existente pe etichetă:Culori utilizate:CMGN - cian, magenta, galben, negruDe exemplu: 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negruSăgeţi:- A: X0X0- B: 70X0- C: 30X0- D: 00X0- E: 03X0- F: 07X0- G: 0XX0Culoarea conturului: X070Culoarea de fond a săgeţii care indică clasa de eficienţă energetică este neagră.Textul se tipăreşte integral în negru. Fondul este alb.  +  Anexa 3FIŞĂFişa trebuie să conţină informaţiile prevăzute mai jos, care pot fi prezentate sub forma unui tabel, regrupând diferite aparate furnizate de acelaşi furnizor sau alături/împreună cu instrucţiunile de utilizare.Dacă se optează pentru prezentarea informaţiilor sub forma unui tabel, acestea se prezintă în ordinea următoare:1. marca comercială a furnizorului;2. elementele de identificare a modelului de fabricaţie al furnizorului;3. clasa de eficienţă energetică a incintei (incintelor) modelului, determinată conform anexei nr. 4 la hotărâre şi exprimată astfel: "Clasa de eficienţă energetică, pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient)". Dacă această informaţie este specificată într-un tabel, poate să fie exprimată în altă formă, cu condiţia să rezulte cu claritate că scara este de la A (mai eficient) până la G (mai puţin eficient). Indicarea funcţiei de încălzire pentru care este determinată clasa de eficienţă energetică.4. Când informaţiile sunt prezentate sub formă de tabel, iar unele cuptoare ce figurează în acest tabel au primit o etichetă ecologică comunitară, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 1980/2000 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice comunitare, această informaţie poate să figureze aici. În acest caz, capul de tabel va indica "Etichetă ecologică comunitară" şi în tabel va fi introdusă o copie a etichetei ecologice. Această prevedere nu aduce prejudicii exigenţelor prevăzute de sistemul comunitar de atribuire a etichetei ecologice comunitare;5. consumul de energie, exprimat în kWh, al funcţiei (funcţiilor) de încălzire (convecţie naturală şi/sau forţată şi/sau vapori), calculat la sarcina standard, conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;6. volumul util al incintei, exprimat în litri, determinat conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;7. tipul de cuptor, determinat după cum urmează:- volum scăzut 12 l ≤ volum < 35 l;- volum mediu 35 l ≤ volum < 65 l;- volum mare 65 l ≤ volum.Săgeata indicatoare trebuie să fie plasată la acelaşi nivel cu tipul aparatului corespondent;8. timpul de coacere la sarcina standard, determinat conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;9. nivelul zgomotului măsurat în timpul funcţionării în cadrul căreia este determinată eficienţa energetică, determinat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004, atunci când este cazul*1).------------*1) Standardele relevante sunt EN 60704-2-10 (măsurarea zgomotului) şi EN 60704-3 (verificarea).10. consumul de energie, dacă cuptorul nu încălzeşte şi se găseşte la starea de consum minim de energie, de îndată ce va exista un standard armonizat potrivit pentru determinarea pierderilor în regim de "stand-by";11. aria celei mai mari plăci de coacere, exprimată în cm 2 şi determinată ca "aria suprafeţei" conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre.Dacă o copie a etichetei, color sau alb-negru, este inclusă în fişă, atunci în fişă se introduc numai acele informaţii care nu sunt cuprinse în etichetă.NOTĂ: Echivalenţele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5.  +  Anexa 4CLASA DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂClasa de eficienta energetica a unei incinte se determina astfel:Tabelul 1 - Incinte de volum scăzut ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Clasa de eficienta│ Consumul de energie E (exprimat în │ │ energetica │kWh) la sarcina standard (determinat │ │ │ conform anexei nr. 2 pct. V) │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ A │ E < 0,60 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ B │ 0,60 ≤ E > 0,80 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ C │ 0,80 ≤ E > 1,00 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ D │ 1,00 ≤ E > 1,20 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ E │ 1,20 ≤ E > 1,40 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ F │ 1,40 ≤ E > 1,60 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ G │ 1,60 ≤ E │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────┘Tabelul 2 -Incinte de volum mediu ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Clasa de eficienta│ Consumul de energie E (exprimat în │ │ energetica │kWh) la sarcina standard (determinat │ │ │ conform anexei nr. 2 pct. V) │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ A │ E < 0,80 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ B │ 0,80 ≤ E > 1,00 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ C │ 1,00 ≤ E > 1,20 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ D │ 1,20 ≤ E > 1,40 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ E │ 1,40 ≤ E > 1,60 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ F │ 1,60 ≤ E > 1,80 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ G │ 1,80 ≤ E │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────┘Tabelul 3 - Incinte de volum mare ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Clasa de eficienta│ Consumul de energie E (exprimat în │ │ energetica │kWh) la sarcina standard (determinat │ │ │ conform anexei nr. 2 pct. V) │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ A │ E < 1,00 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ B │ 1,00 ≤ E > 1,20 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ C │ 1,20 ≤ E > 1,40 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ D │ 1,40 ≤ E > 1,60 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ E │ 1,60 ≤ E > 1,80 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ F │ 1,80 ≤ E > 2,00 │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ G │ 2,00 ≤ E │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────┘  +  Anexa 5Termenii utilizati în eticheta şi în fisaEchivalentul în limbile comunitare pentru termeniidin limba română prezenţi mai sus sunt--------