ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 26 aprilie 2006    Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru stabilirea unui sistem de control ex-ante îndomeniul achiziţiilor publice, în contextul angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 21 "Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale" şi al recomandărilor Comisiei Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. (2) În sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificării aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a următoarelor contracte: a) contractele de lucrări şi contractele de concesiune de lucrări cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu 250.000 euro; b) contractele de servicii şi contractele de concesiune de servicii cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu 40.000 euro; c) contractele de furnizare cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu 40.000 euro; d) acordurile-cadru încheiate în vederea atribuirii contractelor prevăzute la lit. a)-c). (3) Verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie publică, după publicarea anunţului de participare până la atribuirea şi semnarea contractului. În situaţiile excepţionale reglementate de lege, în care este permisă încheierea contractului fără publicarea prealabilă a anunţului de participare, verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie începând cu transmiterea invitaţiei de participare la negociere până la atribuirea şi semnarea contractului.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor în mod selectiv, pe baza analizei de risc.  +  Articolul 3Obiectivul funcţiei de verificare a achiziţiilor publice este de a contribui la asigurarea conformităţii cu legislaţia din domeniu a procedurilor derulate în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a documentelor întocmite în cadrul acestor proceduri.  +  Articolul 4Atribuţiile Ministerului Finanţelor Publice în vederea îndeplinirii funcţiei de verificare sunt următoarele: a) urmărirea derulării procedurilor în legătură cu procesul de atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2); b) analiza documentaţiei întocmite de autoritatea contractantă în scopul atribuirii contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2); c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedură de atribuire a contractelor de achiziţii publice care a fost supusă verificării; d) emiterea de avize cu caracter consultativ în situaţia în care se constată neconcordanţe în aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.  +  Articolul 5 (1) La data iniţierii procedurii de atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2), autorităţile contractante au obligaţia de a înştiinţa Ministerul Finanţelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, structurile specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice vor desemna observatori care participă în procesul de atribuire a contractelor selectate conform prevederilor art. 2. (3) În exercitarea atribuţiilor lor de serviciu, observatorii elaborează rapoarte de activitate pentru fiecare procedură de achiziţie publică la care au participat, pe care le transmit autorităţii contractante. (4) În situaţia în care, în exercitarea funcţiei de verificare, constată neconcordanţe în aplicarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice, structurile specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice au dreptul să consulte Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice înainte de a emite avizul consultativ prevăzut la art. 4 lit. d). (5) Structurile specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice au obligaţia de a transmite avizul consultativ autorităţii contractante, Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi, după caz, organului ierarhic superior al autorităţii contractante. (6) Pe baza avizului consultativ al structurilor specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, autoritatea contractantă poate dispune suspendarea procesului de atribuire a contractului de achiziţie publică, modificarea, încetarea, revocarea şi anularea actelor în legătură cu care s-a emis avizul, precum şi orice alte măsuri corective pentru remedierea neconformităţilor semnalate de observator sau poate decide continuarea procesului de atribuire a contractului de achiziţie publică, informând de îndată autorităţile prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 6Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică revine autorităţii contractante.  +  Articolul 7În cazul proiectelor finanţate din fonduri europene, avizele consultative şi rapoartele de activitate se transmit şi autorităţii de management competente.  +  Articolul 8Observatorii desemnaţi în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică se supun dispoziţiilor legale referitoare la situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese, aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidaţilor sau ofertanţilor prevăzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.  +  Articolul 9Observatorii care vor verifica procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică beneficiază de salarii de bază majorate cu 75% faţă de cele prevăzute de lege.  +  Articolul 10 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON); b) netrimiterea în termen de 3 zile a documentelor şi informaţiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificării, solicitate de observatori desemnaţi potrivit prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 7.000 lei (RON). (2) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor sunt de competenţa observatorilor desemnaţi pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor.  +  Articolul 11Prevederile art. 10 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12Ministerul Finanţelor Publice elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice prezintă spre aprobare propuneri de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 30 iunie 2006, cu excepţia art. 1 alin. (1), art. 12 şi 13 care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Claudiu Doltu,secretar de statMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuPreşedintele Autorităţii Naţionale pentruReglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Alexandru Ştefan CojocaruBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 30.-----------