ORDIN nr. 243 din 14 aprilie 2006privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 25 aprilie 2006    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD,în baza Referatului nr. 67.370 din 21 martie 2006, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală privind necesitatea stabilirii măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală care urmează a fi implementate, după aderarea la Uniunea Europeană, de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă implementarea măsurilor de dezvoltare rurală finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 , de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (2) Măsurile prevăzute în anexa nr. 1 vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. (3) Măsurile prevăzute în anexa nr. 2 vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (4) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 14 aprilie 2006.Nr. 243.  +  Anexa 1 MĂSURILEfinanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 , care urmează a fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi PescuitMăsuri incluse în axa I "Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol şi silvic"1. Acţiuni de pregătire profesională şi informare, incluzând difuzarea de cunoştinţe ştiinţifice şi practici inovatoare persoanelor angrenate în sectoarele agricol, alimentar şi silvic2. Stabilirea tinerilor fermieri în mediul rural3. Pensionarea timpurie a fermierilor şi a muncitorilor agricoli4. Utilizarea serviciilor de consultanţă de către fermieri şi deţinătorii de păduri5. Modernizarea exploataţiilor agricole6. Creşterea valorii economice a pădurilor7. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice8. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii9. Sprijinirea exploataţiilor agricole de semisubzistenţă10. Sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători.Măsuri incluse în axa II "Îmbunătăţirea mediului şi a peisajului"1. Investiţii nonproductive în domeniul agricol şi silvic2. Prima înfiinţare a sistemelor agroforestiere pe terenurile agricole.Măsuri incluse în axa III "Calitatea vieţii în spaţiul rural şi diversificarea economiei rurale"1. Diversificarea activităţilor nonagricole2. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntre-prinderilor cu scopul de a promova spiritul întreprinzător3. Încurajarea activităţilor turistice4. Servicii de bază pentru economia şi populaţia rurală5. Renovarea şi dezvoltarea satelor6. Conservarea şi îmbunătăţirea moştenirii rurale7. Pregătire şi informare8. Animare şi dobândire de aptitudini profesionale. Axa IV LEADER  +  Anexa 2 MĂSURILEfinanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 , care urmează a fi implementate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăMăsuri incluse în axa II "Îmbunătăţirea mediului şi a peisajului"1. Plăţi compensatorii pentru handicap natural în zonele montane2. Plăţi compensatorii în alte zone cu handicap natural3. Agromediu4. Prima împădurire a terenului agricol5. Prima împădurire a terenului neagricol6. Plăţi pentru silvo-mediu7. Plăţi "Natura 2000" pe teren agricol şi silvic____________