DECIZIE nr. 144/EN din 10 aprilie 2006privind implementarea portabilităţii numerelor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 19 aprilie 2006    În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) şi (5) şi ale art. 46 alin. (1) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta decizie are ca obiect stabilirea cadrului general de implementare a portabilităţii numerelor în România. (2) Prin prezenta decizie sunt reglementate: a) procedurile de administrare a procesului de portare; b) drepturile şi obligaţiile furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în ceea ce priveşte portabilitatea numerelor; c) modalităţile tehnice de implementare a portabilităţii numerelor; d) condiţiile economice de implementare a portabilităţii numerelor; e) înfiinţarea unui grup de lucru care va stabili condiţiile concrete tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor şi va monitoriza implementarea acesteia.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel: a) portabilitatea numerelor - posibilitatea unui abonat de a-şi păstra numărul de telefon, la cerere, atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului; b) portabilitatea numerelor geografice - posibilitatea unui abonat de a-şi păstra, la un anumit punct geografic, numărul geografic asignat, atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie fixă destinate publicului; c) portabilitatea numerelor nongeografice - posibilitatea abonatului de a-şi păstra, la orice punct geografic, numărul nongeografic asignat, atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului; d) furnizor donor iniţial - furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, care are dreptul de a utiliza, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, blocul de numere care conţine numărul ce se solicită a fi portat; e) furnizor donor - furnizorul donor iniţial sau, în cazul portării succesive a aceluiaşi număr, furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, la care a fost portat în prealabil numărul pentru care se solicită portarea; f) furnizor acceptor - furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, la care se portează un număr dintr-un bloc de numere pe care alt furnizor de servicii de telefonie destinate publicului are dreptul, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, de a-l utiliza; g) furnizor care originează apelul - furnizorul de servicii de comunicaţii electronice la care este conectat utilizatorul apelant; în cazul utilizării serviciilor de selectare sau preselectare a transportatorului, furnizorul care originează apelul este considerat transportatorul selectat sau preselectat, iar, în cazul terminării apelurilor internaţionale, furnizorul care originează apelul este considerat furnizorul care operează comutatorul sau elementul echivalent (gateway) utilizat pentru traficul internaţional, aparţinând primei reţele publice de comunicaţii electronice de pe teritoriul României în care ajunge apelul internaţional; h) proces de portare - procesul cuprins între momentul primirii unei cereri de portare a numărului şi momentul în care apelurile pot fi finalizate în mod corect la numărul portat; i) număr de rutare - un număr specific suplimentar, care nu face parte din Planul naţional de numerotaţie, utilizat în cadrul reţelelor publice de comunicaţii electronice în vederea rutării corecte a apelurilor către un număr portat; j) bază de date centralizată - setul complet de informaţii, care cuprinde numerele portate şi numerele de rutare (baza de date de referinţă centralizată), precum şi registrul tranzacţiilor (procedurilor administrative) dintre furnizori şi alte informaţii suplimentare necesare în vederea realizării portabilităţii numerelor (baza de date administrativă centralizată); k) bază de date operaţională - baza de date, copie a bazei de date de referinţă centralizate, utilizată în timp real de furnizorul care originează apelul pentru rutarea corectă a apelului sau a altor mesaje către un număr portat; l) metodă de rutare All Call Query (ACQ) - metodă de rulare directă a apelurilor de la furnizorul care originează apelurile la furnizorul acceptor; în urma interogării bazei de date operaţionale, care va furniza numărul de rutare asociat numărului apelat, furnizorul care originează apelul va asigura rutarea apelului la destinaţie, în conformitate cu informaţiile furnizate; m) metodă de rutare Onward Routing (OR) - metodă de rutare indirectă a apelurilor de la furnizorul care originează apelurile la furnizorul acceptor, care constă în rutarea apelului de către furnizorul care originează apelul către furnizorul donor iniţial, care va interoga baza de date operaţională şi, pe baza numărului de rutare furnizat de aceasta, va ruta apelul la destinaţie; n) condiţii tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor - condiţiile tehnice, procedurale şi comerciale necesare pentru implementarea portabilităţii numerelor, adoptate prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANRC, obligatorii pentru furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. (2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, şi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice.  +  Articolul 3 (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, autorizaţi în condiţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, titulari de licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie, au obligaţia de a oferi abonaţilor lor, la cerere, portabilitatea numerelor geografice sau nongeografice, după caz, în termen de 9 luni de la data adoptării condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor. (2) Este interzisă schimbarea, în urma portării, a destinaţiei numărului prevăzute în Planul naţional de numerotaţie.  +  Articolul 4 (1) Sunt portabile următoarele categorii de resurse de numerotaţie din Planul naţional de numerotaţie: a) numerele naţionale geografice din domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03; b) numerele naţionale nongeografice din domeniul 0Z = 07, indiferent de modalitatea de plată a apelurilor pentru serviciile de telefonie mobilă destinate publicului, furnizate prin intermediul acestora (în avans sau ulterior furnizării serviciilor); c) numerele naţionale nongeografice pentru servicii diverse, din următoarele subdomenii ale domeniului 0Z = 08:1. 0ZAB = 0800 (numere verzi);2. 0ZAB = 0801 (numere de acces universal);3. 0ZAB = 0802 (numere personale universale); d) numerele naţionale nongeografice pentru servicii cu tarif special (Premium Rate), din domeniul 0Z = 09. (2) Următoarele numere nu pot fi portate: a) numerele care fac parte din alte domenii ale Planului naţional de numerotaţie decât cele prevăzute la alin. (1); b) numerele utilizate numai în interiorul unei reţele; c) numerele geografice asignate punctelor terminale conectate la centrale digitale ale căror caracteristici tehnice nu permit achiziţionarea unor variante de soft adecvate implementării portabilităţii numerelor, la centrale analogice şi la centrale manuale, până la înlocuirea acestor centrale, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2008. (3) Blocurile de numere care pot fi portate vor fi publicate pe pagina de Internet a ANRC şi a operatorului bazei de date centralizate.  +  Capitolul II Procesul de portare  +  Articolul 5 (1) Administrarea procesului de portare a numerelor, inclusiv schimbul de informaţii dintre furnizori cu privire la numerele portate, se realizează prin intermediul bazei de date administrative centralizate, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia. (2) Utilizarea bazei de date administrative centralizate este obligatorie în vederea realizării schimbului de informaţii privind procesul de portare, modificării unor date referitoare la numerele portate, întreruperii serviciului furnizat prin intermediul unui număr portat şi recuperării numărului portat de către furnizorul donor iniţial.  +  Articolul 6 (1) Portarea numărului se realizează în urma depunerii de către abonat a unei cereri în acest sens. (2) Pot face obiectul unei cereri de portare: a) numerele individuale asignate abonaţilor (pentru servicii de voce, fax sau transmisiuni de date); b) numerele multiple sau tranşele de numere asignate abonaţilor. (3) Prin condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor se pot stabili reguli speciale cu privire la admisibilitatea şi procesarea cererilor de portare a numerelor prevăzute la alin. (2) lit. b).  +  Articolul 7 (1) Cererea de portare a numărului se transmite furnizorului acceptor prin completarea unui formular-tip. (2) Formularul-tip va conţine, printre altele, informaţii cu privire la: a) eventualele tarife suplimentare asociate portării numărului; b) termenul estimativ în care va fi realizată portarea; c) măsura în care apelanţii vor putea identifica reţeaua de destinaţie a apelului şi tarifele cu amănuntul aplicabile; d) eventualele întreruperi ale serviciului care pot apărea în procesul de portare a numărului. (3) Furnizorul acceptor este responsabil pentru realizarea procesului de portare faţă de solicitant. (4) Furnizorul acceptor nu poate refuza realizarea portării numărului decât în cazul în care refuză conectarea solicitantului şi furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului către acesta, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale. (5) Cererea de portare a numărului acceptată se transmite de către furnizorul acceptor, în format electronic, operatorului bazei de date administrative centralizate, care o va transmite furnizorului donor.  +  Articolul 8 (1) La primirea unei cereri de portare a numărului în condiţiile art. 7 alin. (5), furnizorul donor va răspunde operatorului bazei de date administrative centralizate, care va transmite răspunsul furnizorului acceptor. Refuzul cererii de portare va fi justificat în conformitate cu prevederile alin. (2). (2) Furnizorul donor poate refuza realizarea portării numărului în următoarele cazuri: a) cererea nu este completă sau este completată în mod eronat; b) datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numărul a cărui portare se solicită; c) furnizorul donor nu furnizează servicii prin intermediul numărului respectiv; d) numărul nu face parte din blocurile de numere care pot fi portate; e) au fost primite mai multe cereri de portare pentru acelaşi număr; f) în cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă, cartela SIM sau terminalul CDMA este declarat pierdut ori furat; g) în cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă pentru care plata apelurilor se realizează în avans, de la numărul respectiv nu a fost originat şi la numărul respectiv nu a fost primit nici un apel; h) din motive legate de apărarea naţională, siguranţa naţională sau ordinea publică. (3) Nu pot constitui motive de refuz al cererii de portare a numărului: a) existenţa unor datorii ale abonatului către furnizorul donor; b) existenţa unei durate minime de încheiere a contractului; c) suspendarea furnizării serviciului prin intermediul numărului respectiv.  +  Articolul 9 (1) În cazul revocării de către abonat a cererii de portare a numărului, furnizorul acceptor are obligaţia de a informa operatorul bazei de date centralizate, care va transmite informaţia furnizorului donor. (2) Cererea de portare a numărului nu poate fi revocată după transmiterea de către furnizorul donor a acceptării către operatorul bazei de date centralizate. În acest caz portarea numărului va fi finalizată, urmând să fie iniţiat, la cererea abonatului, un nou proces de portare. (3) Furnizorul donor are obligaţia de a păstra informaţiile necesare reluării furnizării serviciului prin intermediul numărului portat cel puţin 24 de ore după finalizarea procesului de portare.  +  Articolul 10 (1) Procesul de portare a numărului va fi finalizat în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data transmiterii unei cereri acceptate atât de furnizorul acceptor, cât şi de furnizorul donor, cu excepţia următoarelor cazuri: a) abonatul solicită ca portarea să se realizeze într-un termen mai lung; b) conectarea abonatului şi începerea furnizării serviciilor de telefonie destinate publicului de către furnizorul acceptor se realizează într-un termen mai lung. (2) Termenele în care trebuie finalizată fiecare etapă a procesului de portare şi modalităţile de transmitere a informaţiilor cu privire la procesul de portare se stabilesc prin condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor. (3) Furnizorul acceptor are obligaţia de a informa abonatul, după primirea confirmării furnizorului donor, cu privire la momentul realizării portării numărului, precum şi obligaţia de a informa atât abonatul, cât şi operatorul bazei de date centralizate cu privire la finalizarea procesului de portare. (4) Operatorul bazei de date centralizate va informa toţi furnizorii care originează apeluri cu privire la finalizarea procesului de portare şi va actualiza baza de date administrativă centralizată şi baza de date de referinţă centralizată.  +  Articolul 11 (1) Contractul încheiat între furnizorul donor şi abonat cu privire la furnizarea serviciilor prin intermediul numărului portat încetează în momentul finalizării procesului de portare, urmând ca din acest moment serviciile să fie furnizate prin intermediul numărului portat de către furnizorul acceptor, în conformitate cu prevederile contractului încheiat în prealabil între furnizorul acceptor şi abonat. (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere obligaţiilor abonatului şi furnizorului donor rezultate din prevederile contractului încheiat între aceştia, născute şi neexecutate anterior încetării acestuia.  +  Capitolul III Drepturile şi obligaţiile furnizorului donor şi ale furnizorului acceptor  +  Articolul 12 (1) Furnizorul donor nu poate condiţiona portarea unui număr de plată de către abonat a unor tarife suplimentare asociate procesului de portare. (2) Furnizorul donor iniţial nu poate asigna altui abonat numărul portat, până la primirea informaţiei privind eliberarea numărului, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3).  +  Articolul 13 (1) Furnizorul acceptor are obligaţia de a nu schimba, în urma portării, destinaţia numărului prevăzută în Planul naţional de numerotaţie. (2) În cazul originării apelurilor de la un număr portat, datele de identificare a liniei apelante ce vor fi prezentate sunt cele corespunzătoare numărului portat. (3) În termen de 5 zile de la încetarea contractului dintre abonat şi furnizorul acceptor cu privire la furnizarea de servicii prin intermediul unui număr portat, furnizorul acceptor are obligaţia de a informa furnizorul donor iniţial sau, în cazul prevăzut la art. 14 alin. (1), ANRC cu privire la eliberarea numărului portat, prin intermediul operatorului bazei de date administrative centralizate. (4) Furnizorul acceptor nu are dreptul de a reasigna numărul portat după încetarea contractului având ca obiect furnizarea de servicii prin intermediul numărului respectiv.  +  Articolul 14 (1) În cazul încetării dreptului furnizorului donor iniţial de a utiliza, pe baza licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie, un anumit număr portat, furnizorul acceptor şi abonatul acestuia au dreptul de a utiliza în continuare acest număr, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, până la încetarea furnizării serviciului de către furnizorul acceptor prin intermediul numărului respectiv. (2) În situaţia în care ANRC realocă, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, blocul de numere care conţine numărul portat, titularul licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie va fi considerat furnizor donor iniţial.  +  Capitolul IV Rutarea apelurilor către numerele portate  +  Articolul 15 (1) Furnizorii care originează apeluri au obligaţia de a asigura rutarea apelurilor către numerele portate. (2) În cazul în care furnizorul care originează apelurile nu dispune de mijloacele necesare pentru realizarea rutării, acesta are obligaţia de a achiziţiona servicii de rutare a apelurilor către numerele portate de la un terţ.  +  Articolul 16 (1) În vederea rutării apelurilor către numerele portate se vor utiliza informaţiile conţinute în baza de date de referinţă centralizată. (2) Accesul furnizorilor care originează apeluri la baza de date de referinţă centralizată se realizează în mod nediscriminatoriu. (3) Rutarea apelurilor către numerele portate se realizează prin intermediul bazelor de date operaţionale ale furnizorilor, constituite şi actualizate pe baza informaţiilor conţinute în baza de date de referinţă centralizată.  +  Articolul 17 (1) Metoda de rutare utilizată pentru implementarea portabilităţii numerelor între reţele este ACQ. (2) În cazurile stabilite prin condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor, furnizorul care originează apelul va putea utiliza, cu suportarea tuturor costurilor suplimentare, metoda de rutare OR. (3) Metoda de rutare utilizată în interiorul reţelelor pentru implementarea portabilităţii numerelor se stabileşte de fiecare furnizor.  +  Articolul 18 (1) Informaţia de rutare va fi transmisă prin intermediul adreselor concatenate, numărul de rutare şi numărul apelat fiind transmise împreună în câmpul de semnalizare "Called Party Number". (2) Numerele de rutare se alocă furnizorilor acceptori pe baza unei proceduri stabilite de ANRC.  +  Capitolul V Costuri şi tarife  +  Articolul 19 (1) Fiecare furnizor care originează apeluri va suporta propriile costuri asociate implementării portabilităţii numerelor, inclusiv costurile interfeţelor cu bazele de date centralizate. (2) Costurile furnizorului donor determinate de portarea numărului, inclusiv cele administrative, vor putea fi recuperate de la furnizorul acceptor. Tarifele percepute furnizorului acceptor de către furnizorul donor nu vor depăşi: a) 13 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilităţii numerelor geografice şi al portabilităţii numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de telefonie mobilă; b) 11 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilităţii numerelor nongeografice pentru servicii de telefonie mobilă. (3) Tarifele prevăzute la alin. (2) nu includ taxa pe valoarea adăugată. (4) În cazul utilizării metodei de rutare OR furnizorul care originează apelul va datora tariful de interconectare în vederea terminării apelurilor furnizorului acceptor, tariful de interconectare în vederea tranzitului comutat şi tariful ce reflectă utilizarea funcţiilor de portabilitate furnizorului donor iniţial, precum şi alte tarife suplimentare determinate de utilizarea acestei metode de rutare. (5) Furnizorul acceptor va suporta costurile interne determinate de portarea numărului.  +  Articolul 20 (1) În cazul în care furnizorii acceptori percep utilizatorilor finali tarife pentru furnizarea serviciului de portabilitate a numerelor, acestea vor fi accesibile. (2) Tarifele apelurilor către numerele portate vor fi stabilite de furnizorii care originează apeluri.  +  Capitolul VI Informarea utilizatorilor finali  +  Articolul 21 (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligaţia de a pune la dispoziţie utilizatorilor finali, la solicitarea acestora, cu titlu gratuit, informaţii detaliate, clare şi actualizate cu privire la serviciul de portabilitate a numerelor, inclusiv referitoare la tarifele practicate pentru furnizarea acestui serviciu şi pentru apelurile realizate către numerele portate, atât în scris, cât şi prin apelarea unui serviciu de relaţii cu clienţii, disponibil cel puţin 40 de ore pe săptămână. (2) Modalităţile de informare a utilizatorilor finali la fiecare apel în cazul originării apelurilor către numerele portate se stabilesc prin condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor.  +  Articolul 22Operatorul bazei de date administrative centralizate va pune la dispoziţie publicului, prin intermediul paginii sale de Internet, informaţii cu privire la numerele portate, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a bazei de date administrative centralizate.  +  Capitolul VII Condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor  +  Articolul 23 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează grupul de lucru care va stabili condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor şi va monitoriza implementarea portabilităţii numerelor. (2) Grupul de lucru prevăzut la alin. (1) va fi format din reprezentanţi ai furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, care sunt titulari de licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie şi care au asignat abonaţilor numere dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (1), precum şi ai ANRC şi va fi coordonat de un specialist desemnat de preşedintele ANRC. (3) Condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor vor fi elaborate în conformitate cu prevederile prezentei decizii şi vor conţine cel puţin următoarele elemente: a) specificaţiile tehnice pentru implementarea portabilităţii numerelor, inclusiv în ceea ce priveşte rutarea mesajelor către numerele portate; b) formularul-tip de cerere de portare a numărului; c) descrierea detaliată a procedurii de administrare a procesului de portare; d) modalităţile de decontare a costurilor între furnizori; e) parametrii de calitate ai serviciului de portabilitate a numerelor; f) modalităţile de informare a utilizatorilor finali la fiecare apel, în cazul originării apelurilor către numerele portate; g) procedura de modificare şi completare a condiţiilor tehnice şi comerciale; h) regulamentul de organizare şi funcţionare a bazei de date administrative centralizate.  +  Articolul 24 (1) În termen de 4 luni de la data înfiinţării, grupul de lucru prevăzut la art. 23 alin. (1) va propune spre adoptare preşedintelui ANRC condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor. (2) În cazul în care grupul de lucru nu propune condiţiile tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor în termenul prevăzut la alin. (1), acestea vor fi stabilite de ANRC.  +  Articolul 25 (1) În termen de 5 luni de la data adoptării condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor, toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului vor modifica şi vor completa în mod corespunzător acordurile de interconectare sau de acces încheiate anterior. (2) În acordurile de interconectare sau de acces încheiate după data adoptării condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor se vor introduce clauze specifice privind implementarea portabilităţii numerelor.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 26Modalitatea de finanţare a activităţilor determinate de realizarea şi administrarea bazei de date centralizate, precum şi operatorul bazei de date centralizate vor fi stabilite de către ANRC.  +  Articolul 27Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Comunicaţii,Dan Cristian GeorgescuBucureşti, 10 aprilie 2006.Nr. 144/EN.------------