REGULI DE NAVIGAŢIE din 28 martie 2006pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 17 aprilie 2006   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În înţelesul prevederilor prezentelor reguli, termenilor utilizaţi li se atribuie următoarele definiţii: a) Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa - companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îndeplineşte funcţia de autoritate portuară şi de căi navigabile pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi pe Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari şi în porturile situate pe aceste canale, denumită în continuare ACN; b) conducător de navă - persoana care posedă aptitudinea şi calificarea necesare pentru a asigura conducerea navei pe apele interioare navigabile şi care îşi exercită responsabilitatea la bordul navei; c) controlori de trafic - personalul ACN care îşi desfăşoară activitatea în dispeceratele de navigaţie şi care asigură informarea şi asistenţa navelor care tranzitează canalele navigabile, în vederea asigurării unui trafic sigur şi eficient în zona sa de responsabilitate, conform prezentelor reguli; d) convoi împins - un ansamblu rigid compus din nave, dintre care cel puţin una este plasată înaintea navei autopropulsate care asigură propulsia convoiului şi care este denumită împingător; e) convoi în cuplu - un ansamblu compus din nave cuplate bord la bord, dar nici una dintre ele nu este plasată în faţa navei autopropulsate care asigură propulsia formaţiei; f) convoi remorcat - orice grup compus din una sau mai multe nave, instalaţii plutitoare ori materiale plutitoare asamblate, care sunt remorcate de una sau mai multe nave autopropulsate ce fac parte din convoi şi se numesc remorchere; g) convoi standard - tipul de convoi pentru care au fost dimensionate canalele navigabile şi ecluzele situate pe aceste canale; h) ecluzare - trecerea unei nave/unui convoi de la un nivel (bief) la altul al canalelor navigabile prin ecluza respectivă; i) transport special - transportul în sistem convoi remorcat;- navigaţia ambarcaţiunilor sportive şi de agrement şi a construcţiilor sau instalaţiilor plutitoare fără propulsie;- navigaţia convoaielor împinse care depăşesc gabaritele standard;- transportul mărfurilor periculoase de natura materialelor radioactive, explozibililor şi altele asemenea; j) tranzitare - navigaţia unei nave/unui convoi între două puncte situate pe canalele navigabile; k) scule de pescuit - toate ustensilele utilizate în scopul pescuitului industrial, dar şi individual, care odată folosite pot aduce prejudicii navigaţiei în siguranţă pe canalele navigabile, cum ar fi: traule, plase, taliene, vârşe, petactare şi în general tot ce se montează pentru pescuit pe o perioadă mai îndelungată, fără supraveghere.  +  Articolul 2Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, denumite în continuare canale navigabile, sunt ape naţionale navigabile ale României şi se află sub suveranitatea şi jurisdicţia exclusivă a statului român.  +  Articolul 3Prezentele reguli de navigaţie se aplică pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi pe Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, denumite în continuare CDMN şi PAMN, precum şi în porturile situate pe aceste canale.  +  Articolul 4Tranzitarea canalelor navigabile este permisă tuturor navelor, indiferent de pavilionul acestora, care navighează independent sau în convoi, cu condiţia respectării regulamentelor în vigoare privind regulile de navigaţie, regulile sanitare, vamale, de prevenire şi combatere a poluării, de folosire a bazinelor şi instalaţiilor portuare, precum şi celelalte reguli privind exploatarea şi întreţinerea canalelor navigabile, prevăzute de legislaţia română în vigoare.  +  Articolul 5Pe timpul tranzitării, supravegherea şi dirijarea navigaţiei pe canalele navigabile se efectuează de ACN prin dispeceratele de navigaţie, coordonate de Dispeceratul Central de Navigaţie, ale căror dispoziţii sunt obligatorii pentru toţi conducătorii de nave/convoaie pe toată durata tranzitării.  +  Articolul 6În sensul prezentelor reguli:- pe CDMN, navigaţia în aval corespunde navigaţiei dinspre Dunăre spre Marea Neagră, iar navigaţia în amonte, navigaţiei dinspre Marea Neagră spre Dunăre;- pe PAMN, navigaţia în aval corespunde navigaţiei dinspre CDMN spre Năvodari, iar navigaţia în amonte, navigaţiei dinspre Năvodari spre CDMN.  +  Capitolul II Nave şi formaţiuni de convoaie pentru navigaţia pe canalele navigabile  +  Articolul 7 (1) Navigaţia pe canalele navigabile se efectuează cu nave fluviale şi maritime care navighează independent sau în formaţie de convoi împins, remorcat ori în cuplu şi care nu pot depăşi gabaritele standard, după cum urmează:A. pe CDMN: a) convoi de nave:- lungimea maximă = 296 m;- lăţimea maximă = 23,5 m;- pescajul maxim = 5,5 m; b) nave fluviale şi maritime care navighează independent:- lungimea maximă = 138,3 m;- lăţimea maximă = 16,8 m;- pescajul maxim = 5,5 m; c) înălţimea maximă de la linia de plutire până la cel mai înalt punct al navei va fi de 16,5 m atât pentru situaţia prevăzută la lit. a), cât şi pentru cea prevăzută la lit. b);B. pe PAMN: a) convoi de nave:- lungimea maximă = 120 m;- lăţimea maximă = 11,5 m;- pescajul maxim = 3,8 m; b) nave fluviale şi maritime care navighează independent:- lungimea maximă = 110 m;- lăţimea maximă = 11,5 m;- pescajul maxim = 3,8 m; c) înălţimea maximă de la linia de plutire până la cel mai înalt punct al navei va fi de 12,5 m atât pentru situaţia prevăzută la lit. a), cât şi pentru cea prevăzută la lit. b).  +  Articolul 8 (1) Transporturile speciale se pot efectua numai cu acordul expres şi în condiţiile stabilite de ACN. (2) Este interzis oricărei nave autopropulsate care împinge, remorchează sau duce în cuplu alte nave să le părăsească pe canal înainte de a ajunge în portul de destinaţie. În situaţia în care este necesară lăsarea unei/unor nave înainte de portul de destinaţie, conducătorul de navă va informa dispeceratul de navigaţie despre acest lucru. Dispeceratul de navigaţie îi va indica conducătorului de navă locul unde aceste nave pot fi lăsate. Pe toată perioada staţionării în aceste locuri armatorul va asigura legarea şi paza navei pe cheltuiala sa. (3) În cazul în care nava propulsoare se defectează, armatorul/operatorul înlocuieşte nava defectă cu o navă similară sau solicită ACN să efectueze respectivul transport contra cost. (4) Navigaţia navelor cu vele şi a plutelor este interzisă pe canalele navigabile.  +  Articolul 9 (1) Pentru navigaţia în condiţii de siguranţă, în cazul convoaielor împinse sau remorcate, împingătoarele/remorcherele vor avea o putere suficientă care să asigure minimum 6,7 tm/CP pe CDMN, respectiv 6 tm/CP pe PAMN. (2) În cazul în care convoaiele nu respectă raportul prevăzut la alin. (1), respectivul transport va fi considerat transport special.  +  Capitolul III Reguli de navigaţie privind intrarea şi ieşirea navelor şi convoaielor pe canalele navigabile  +  Articolul 10 (1) Intrarea/ieşirea navelor sau a convoaielor în/din canalele navigabile este permisă numai cu aprobarea ACN şi în conformitate cu programul de ecluzări stabilit de aceasta, care va fi comunicat navelor de către controlorii de trafic. (2) Pentru programarea tranzitării canalelor navigabile de către nave/convoaie, armatorul, operatorul sau agentul trebuie să transmită ACN avizarea pentru tranzitarea canalelor navigabile cu cel puţin 6 ore înainte de sosirea navelor/convoaielor în radă. (3) Avizarea pentru tranzitarea canalelor navigabile va avea forma şi conţinutul prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 11 (1) La sosirea în radă a navelor/convoaielor, conducătorii acestora vor confirma prin radiotelefon dacă navele/convoaiele sunt apte din punct de vedere tehnic pentru tranzitare. (2) Totodată conducătorii de nave/convoaie vor confirma că datele prevăzute în avizarea pentru tranzitarea canalelor navigabile, menţionată la art. 10, au rămas neschimbate sau vor comunică modificările care au apărut în perioada cuprinsă între transmiterea avizării pentru tranzitare şi sosirea navei în radă. (3) ACN are drept de control pentru verificarea datelor transmise de conducătorul de navă/convoi.  +  Articolul 12 (1) Navele/convoaiele vor avea la bord toate documentele necesare şi valabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare, fiind obligate să le pună la dispoziţie ACN. (2) Conducătorii de nave/convoaie sunt obligaţi să depună la ACN câte o copie de pe documentele de marfă pentru fiecare unitate de transport. (3) Navele, pe timpul cât navighează pe canalele navigabile sau operează în porturile situate pe acestea, sunt obligate să aibă la bord echipajul minim de siguranţă, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 13La solicitarea controlorilor de trafic, conducătorii de nave/convoaie au obligaţia de a transmite prin radiotelefon informaţiile privind gabaritele navei/ convoiului, marfa de la bord, cantitatea de balast sau orice alte informaţii privind nava ori marfa încărcată în aceasta.  +  Articolul 14În caz de necesitate, cum ar fi eficientizarea ecluzărilor, condiţii meteorologice nefavorabile, la solicitarea ACN, conducătorii convoaielor vor modifica configuraţia convoiului.  +  Articolul 15Este interzisă intrarea pe canalele navigabile a navelor sau a convoaielor atunci când: a) navele sunt încărcate peste marca de încărcare; b) navele nu au la bord toate actele şi certificatele prevăzute de legislaţia în vigoare sau aceste acte şi certificate nu sunt valabile; c) navele pot afecta condiţiile de siguranţă a navigaţiei prin canalele navigabile; d) navele transportă mărfuri periculoase, iar aceste mărfuri:- nu sunt menţionate în documentele de marfă aflate la bordul navei sau nu sunt însoţite de toate autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru transportul acestora;- sunt interzise la transportul pe apă; e) navele au o înclinaţie mai mare de 4 grade.  +  Articolul 16 (1) Zona de staţionare şi formare a convoaielor la intrarea în canal este situată la malul drept al Dunării între km 297,3 şi km 298,3, pe o lăţime de 150 m, denumită rada Cernavodă, de la limita dreaptă a şenalului, în condiţii de până la +100 cm faţă de mira Cernavodă sau conform semnalizărilor din zonă când apele coboară sub această cotă. (2) Zona de staţionare şi formare a convoaielor în portul Constanţa sau Midia pentru intrarea în canal este situată în bazinul fluvio-maritim, denumită rada fluvială Constanţa, respectiv rada fluvială Midia. (3) Zonele de staţionare şi reformare a convoaielor pentru intrarea pe PAMN sunt fronturile de aşteptare ale porturilor Medgidia şi Basarabi.  +  Articolul 17 (1) Înainte de intrarea în canalele navigabile şi pe toată durata tranzitării acestora este interzis navelor/convoaielor să aibă în afara bordului obiecte care ar putea periclita siguranţa celorlalte nave, a instalaţiilor plutitoare sau fixe aflate pe canale, iar ancorele vor fi la post. (2) ACN poate hotărî închiderea temporară a navigaţiei pe canalele navigabile în caz de condiţii hidrometeorologice nefavorabile sau de apariţie a gheţii, precum şi în cazul executării lucrărilor de dragaj, a lucrărilor hidrotehnice sau atunci când din alte cauze navigaţia pe canale este periclitată.  +  Articolul 18 (1) Intrarea navelor/convoaielor în canalele navigabile se face de regulă în ordinea sosirii în radă. (2) Conducătorii de nave/convoaie au obligaţia de a anunţa sosirea la radă, prin radiotelefon, cu cel puţin două ore înainte. (3) Navele de control, navele ACN şi navele cu misiune specială au prioritate la intrarea/ieşirea în/din canalele navigabile.  +  Articolul 19La intrarea/ieşirea în/din canalele navigabile navele vor naviga cu viteza de siguranţă şi cu atenţie deosebită, cu obligaţia de a emite semnale fonice de atenţie.  +  Articolul 20La ieşirea din CDMN în Dunăre sau din PAMN în CDMN navele/convoaiele nu se vor angaja în calea principală şi nu o vor traversa dacă prin aceasta obligă navele/convoaiele care navighează în calea principală să îşi modifice drumul sau viteza.  +  Articolul 21Nava sau convoiul care urmează să între pe canalul navigabil trebuie să aştepte navele sau convoaiele angajate în manevra de ieşire din acesta. Este interzisă întâlnirea la gurile canalelor navigabile.  +  Articolul 22Navele şi convoaiele care ancorează în rada Cernavodă sau în bazinele fluviale din portul Constanţa-Sud sau Midia vor ancora în aşa fel încât să nu stânjenească intrarea/ieşirea în/din canalele navigabile, respectând indicaţiile căpităniilor de port.  +  Articolul 23După ancorare navele/convoaiele vor comunică la dispeceratul zonal de navigaţie ora şi poziţia în care au ancorat, solicitând instrucţiuni privitoare la tranzitare.  +  Capitolul IV Transportul mărfurilor periculoase  +  Articolul 24Transportul mărfurilor periculoase pe canalele navigabile se face în conformitate cu reglementările în vigoare şi convenţiile internaţionale privind aceste transporturi, la care România este parte.  +  Articolul 25 (1) Navele/convoaiele ce transportă mărfuri periculoase au permisiunea de ecluzare şi tranzitare a canalelor navigabile numai pe timpul zilei, o oră înainte de răsăritul soarelui, respectiv o oră după apusul acestuia. (2) Navele/convoaiele ce transportă mărfuri periculoase vor transmite solicitarea de avizare pentru tranzitare către ACN cu 12 ore şi apoi cu 6 ore înainte de sosirea în radă. (3) Informaţiile despre marfă vor cuprinde denumirea tehnică corectă, descrierea distinctă şi precizarea dacă sunt ambalate şi dacă au aplicate etichetele, conform cerinţelor internaţionale privitoare la transportul pe apă al mărfurilor periculoase.  +  Articolul 26 (1) Numărul maxim de unităţi într-un convoi împins ce transportă mărfuri periculoase este de 4, câte două în dană; în cazul formaţiunilor în cuplu sunt permise două unităţi, nefiind admis tranzitul de mărfuri periculoase în formaţie de convoi remorcat. (2) În caz de condiţii meteorologice nefavorabile, ACN poate interzice intrarea pe canalele navigabile a navelor/convoaielor care transportă mărfuri periculoase sau poate dispune reducerea numărului de unităţi aflate în convoi.  +  Articolul 27Tranzitarea navelor/convoaielor ce transportă mărfuri periculoase va fi programată în aşa fel încât să se evite pe cât posibil aşteptările la ecluzare după ce nava/convoiul a fost introdusă/introdus pe canalul navigabil.  +  Articolul 28Se interzice ecluzarea navelor/convoaielor ce transportă mărfuri periculoase concomitent cu navele de pasageri.  +  Articolul 29Se interzic staţionarea şi întâlnirea navelor/convoaielor ce transportă mărfuri periculoase din clasa 1 - explozivi, mărfuri nucleare şi altele asemenea - între km 64+400 şi km 58+000.  +  Articolul 30Se permite tranzitarea canalelor navigabile de către navele-tanc goale numai dacă sunt degazate şi posedă certificat de degazare.  +  Capitolul V Navigaţia în zona porturilor de pe canalele navigabile  +  Articolul 31Navele/convoaiele care au ca destinaţie porturile de pe canalele navigabile vor respecta dispoziţiile date de ACN. În acest scop conducătorii de navă vor fi în legătură permanentă cu dispeceratul de navigaţie pentru stabilirea locului de aşteptare şi pentru a primi instrucţiuni privitoare la accesul în port.  +  Articolul 32 (1) Locurile de aşteptare pentru nave/convoaie sunt situate în vecinătatea porturilor. Pentru a nu stânjeni navigaţia, staţionarea în aceste locuri se va face în formaţii de cel mult două unităţi în dană. În aceste locuri se desfac sau se formează convoaiele ce urmează să fie introduse sau scoase în/din bazinul portuar. (2) În locurile de aşteptare se interzice lăsarea navelor nepropulsate fără supravegherea corespunzătoare.  +  Articolul 33Manevra de intrare/ieşire în/din port, precum şi plecarea de la locul de aşteptare se vor face numai cu aprobarea controlorului de trafic. Conducătorii de navă se vor asigura în mod deosebit la angajarea manevrei de intrare/ieşire în/din bazinul portuar pentru a nu periclita sau întrerupe navigaţia navelor/convoaielor pe canalele navigabile sau aflate în manevre în danele portului.  +  Articolul 34 (1) Este interzisă încrucişarea navelor/ convoaielor la intrarea/ieşirea în/din port. (2) Nu este permisă staţionarea în dana porturilor a mai mult de două nave în filă dublă.  +  Articolul 35Navele/convoaiele ce navighează prin zona locurilor de aşteptare vor lua măsuri de reducere a vitezei de marş, astfel încât să nu pună în pericol navele staţionate în aceste locuri.  +  Articolul 36 (1) Pe canalele navigabile şi în porturile situate pe acestea, serviciile de siguranţă, respectiv pilotajul navelor maritime la intrarea şi la ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile, legarea, dezlegarea navelor maritime, remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi, vor fi asigurate de ACN sau de societăţi comerciale autorizate de aceasta. (2) Navele fluviale care tranzitează canalele navigabile vor avea obligatoriu la bord o persoană care să posede brevet de căpitan fluvial categoria A sau B, brevete eliberate în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte sau recunoscute de Autoritatea Navală Română. (3) În cazul în care o navă fluvială care tranzitează canalele navigabile solicită asistenţă din partea unei persoane care posedă un brevet conform alin. (2), persoana respectivă va fi pusă la dispoziţia navei numai de către societăţi comerciale autorizate de ACN.  +  Capitolul VI Reguli privind navigaţia pe canalele navigabile şi trecerea prin ecluze  +  Articolul 37Pe timpul tranzitării canalelor navigabile navele şi convoaiele vor ţine legătura radio cu dispeceratul de navigaţie şi vor face ascultare permanentă în canalele radio telefonice corespunzătoare frecvenţelor alocate după zona de navigaţie, astfel: a) canalul de lucru VHF 74 - frecvenţa 156,725 MHz pentru zona Agigea între km 0+000 şi km 15+000; b) canalul de lucru VHF 71 - frecvenţa 156,575 MHz pentru zonele Basarabi, Medgidia între km 15+000 şi km 49+000 şi pe întreg canalul PAMN; c) canalul de lucru VHF 14 - frecvenţa 156,700 MHz pentru zona Cernavodă între km 49+000 şi km 64+410.  +  Articolul 38 (1) Pe CDMN viteza maximă de navigaţie este de 12 km/h, iar viteza minimă este de 6,5 km/h. Pe PAMN viteza maximă de navigaţie este de 10 km/h, iar viteza minimă este de 6,5 km/h. (2) Conducătorul de navă/convoi este obligat să respecte dispoziţiile controlorilor de trafic privind viteza de navigaţie pentru a nu periclita siguranţa construcţiilor hidrotehnice, securitatea celorlalte nave şi convoaie aflate în marş, staţionate în ancoră sau acostate la chei pe canalele navigabile. (3) ACN poate autoriza, pentru motive temeinic justificate, navigaţia navelor/convoaielor cu viteze mai mari sau mai mici decât limitele admise.  +  Articolul 39 (1) Navele/convoaiele care navighează în amonte trebuie să acorde prioritate celor care navighează în aval. (2) În condiţii hidrometeorologice nefavorabile navele/convoaiele cu încărcătură cedează drumul navelor/convoaielor fără încărcătură, indiferent de sensul de navigaţie. (3) În cazul în care ACN închide temporar navigaţia pe canalele navigabile din cauza condiţiilor hidrometeorologice, navele/convoaiele sunt obligate să se retragă la mal până la limita posibilă şi să se asigure în ancoră sau la cheiul amenajat.  +  Articolul 40 (1) Întâlnirea navelor/convoaielor pe canalele navigabile se face, de regulă, prin babord. În acest scop navele/convoaiele se vor abate spre tribord până la limita posibilă, lăsând loc între ele pentru menţinerea pe drum fără pericol de abordaj. (2) Pe PAMN este interzisă întâlnirea convoaielor ce depăşesc gabaritele standard cu alte nave sau convoaie, cu excepţia locurilor de aşteptare la ecluze.  +  Articolul 41 (1) Depăşirea este permisă numai în locurile care oferă condiţii de siguranţă pentru navele fluviale care navighează independent atât în amonte, cât şi în aval şi numai cu aprobarea prealabilă a controlorului de trafic din zonă. (2) Pe canalele navigabile este interzisă efectuarea depăşirilor de către navele maritime şi navele fluviale care navighează în formaţie de convoi, cu excepţia situaţiilor în care nava/convoiul ce urmează să fie depăşită/depăşit poate să se retragă într-o zonă sigură aleasă de controlorul de trafic şi confirmată de conducătorul navei/convoiului, fără a afecta traficul de pe celălalt sens de navigaţie. (3) Este interzisă efectuarea depăşirii pentru toate categoriile de nave pe timp de noapte, în curbe, în zona semafoarelor, la trecerile pe sub poduri şi în zona văilor afluente atunci când acestea sunt active. (4) Este interzis tuturor categoriilor de nave să navigheze în paralel în acelaşi sens de navigaţie, cu excepţia cazurilor în care se efectuează depăşiri.  +  Articolul 42Navele ACN, navele de control şi de intervenţie fac excepţie de la prevederile art. 39 alin. (3), art. 40 şi 41.  +  Articolul 43 (1) Este interzisă apropierea unei nave/unui convoi de altă navă/alt convoi la mai puţin de 1.500 m în marş în aval şi de 1.000 m în marş în amonte, cu excepţia cazurilor de depăşire între nave fluviale izolate. (2) În condiţii de vizibilitate redusă sau în alte situaţii meteorologice nefavorabile distanţa dintre nave/convoaie va fi de cel puţin 2.000 m în marş în aval şi de 1.500 m în marş în amonte.  +  Articolul 44Nici o navă nu va traversa canalele navigabile prin prova navelor aflate în marş, la o distanţă mai mică de 1.500 m între ele.  +  Articolul 45 (1) În condiţii de vizibilitate redusă este interzisă efectuarea ecluzărilor. (2) În condiţii de vizibilitate redusă este permisă navigaţia navelor care dispun de instalaţie radar în stare de funcţionare numai cu aprobarea controlorilor de trafic. Navele care nu au instalaţie radar sunt obligate să oprească şi să urmeze instrucţiunile controlorilor de trafic.  +  Articolul 46 (1) Staţionarea navelor/convoaielor pe canalele navigabile este permisă, cu aprobarea ACN, numai în locurile special amenajate. (2) Pe durata staţionării este interzisă lansarea la apă a bărcilor sau a altor mijloace plutitoare.  +  Articolul 47 (1) Ancorarea pe canalele navigabile este permisă numai în cazurile de forţă majoră, cu informarea ACN, şi se face numai pe porţiunea orizontală a fundului acestora. (2) Este interzisă în orice situaţie ancorarea în zonele de subtraversare a conductelor şi cablurilor. (3) Dacă ACN constată că nava/convoiul se află într-o zonă de subtraversare a conductelor şi/sau a cablurilor, va solicita conducătorilor de navă/convoi deplasarea într-o zonă sigură.  +  Articolul 48În cazul producerii unor evenimente de navigaţie, navele/convoaiele vor fi oprite până la întocmirea documentelor de constatare şi semnarea acestora de către comandant, reprezentanţii ACN şi de organele de căpitănie.  +  Articolul 49 (1) Este interzisă aruncarea de obiecte sau materiale în apele canalelor sau pe mal. (2) Sunt interzise pomparea în canale a balastului, a apelor menajere, a apelor provenite din santină sau din spălarea tancurilor de la bord, precum şi deversarea hidrocarburilor ori a amestecurilor de hidrocarburi, a produselor chimice sau radioactive în canale.  +  Articolul 50Conducătorii de navă/convoi au obligaţia să anunţe imediat dispeceratelor de navigaţie prezenţa petelor de hidrocarburi sau a oricăror alte semne de poluare în bazinele portuare şi/sau pe canalele navigabile, precum şi a altor obiecte care pot constitui obstacole de navigaţie.  +  Articolul 51 (1) În perioada de iarnă cu gheaţă la maluri şi/sau sloiuri mici se va naviga pe canalele navigabile numai în condiţiile stabilite de ACN. (2) Navigaţia pe canalele navigabile este interzisă când se formează pod de gheaţă.  +  Articolul 52Se interzic tuturor navelor/convoaielor să navigheze în derivă, precum şi să tragă pe fundul canalelor navigabile ancore, lanţuri, cabluri sau parâme.  +  Articolul 53Sunt interzise folosirea şi instalarea plaselor şi a altor scule de pescuit în apele canalelor navigabile.  +  Articolul 54În cazul în care o navă pierde în timpul navigaţiei pe canalele navigabile un obiect care poate crea un obstacol sau pericol pentru navigaţie, conducătorul de navă va marca locul cu un reper şi va anunţa fără întârziere ACN şi căpitănia de port. Recuperarea obiectului se va efectua sau va fi suportată de către armatorul/ operatorul navei.  +  Articolul 55Conducătorii de navă/convoi sunt obligaţi să execute toate dispoziţiile date de controlorul de trafic şi de operatorul de ecluză privind ordinea şi modul de intrare în ecluză.  +  Articolul 56 (1) Înainte de intrare în ecluză conform programului, conducătorul de navă/convoi este obligat să comunice prin radio că nava/convoiul este aptă/apt pentru ecluzare. (2) În momentul intrării în ecluză conducătorul de navă/convoi va prezenta, pe lângă documentele navei şi ale mărfii, şi declaraţia privind starea tehnică a navei/convoiului, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 57Conducătorul de navă/convoi este direct răspunzător de toate înscrisurile pe care le semnează în nume propriu sau în numele armatorului, precum şi de documentele sau echipamentele ce i se încredinţează pe timpul tranzitării canalelor navigabile.  +  Articolul 58 (1) La intrarea în ecluză navele/convoaiele vor avea în prova cel puţin 2 membri de echipaj dotaţi cu trancheţi pentru protejarea navei şi a instalaţiilor ecluzei. (2) În scopul utilizării raţionale a ecluzelor, ACN poate decide ordinea de intrare în ecluze. (3) Pe timpul intrării în camera ecluzei nava este obligată să folosească un canal radio pentru derularea manevrei, altul decât cel prevăzut la art. 37. Conducătorul de navă este obligat să anunţe momentul trecerii în canalul de manevră şi canalul utilizat. (4) La intrarea în ecluze au prioritate navele de pasageri, navele portcontainer de linie, navele/convoaiele speciale, convoaiele şi navele cu mărfuri perisabile şi speciale, navele organelor de control şi navele ACN.  +  Articolul 59 (1) În cazul în care ecluza este ocupată cu o altă navă/un alt convoi sau din anumite cauze trecerea prin ecluză este oprită, navele/convoaiele ce sosesc în radă vor acosta la cheiul de aşteptare în amonte sau în aval numai cu aprobarea controlorului de trafic, respectând instrucţiunile date de acesta. (2) Pe timpul staţionării la cheiul de aşteptare, navele/convoaiele vor sta pe ascultare în canalul de lucru VHF al ecluzei, prevăzut la art. 37, raportând orice eveniment produs la bord care ar influenţa intrarea în ecluză, siguranţa navei, încărcăturii, a echipajului şi a mediului, sau vor răspunde solicitărilor făcute de dispeceratul de navigaţie.  +  Articolul 60În cazul în care la primirea aprobării de intrare în ecluză nava/convoiul nu este pregătită/pregătit pentru ecluzare, conducătorul de navă/convoi este obligat să anunţe din timp ACN, fiind răspunzător de toate consecinţele ce decurg din modificarea programului de ecluzare.  +  Articolul 61 (1) Pe timpul golirii sau umplerii sasului ecluzei conducătorul de navă va sta pe puntea de comandă. Din momentul legării şi până în momentul primirii autorizaţiei de ieşire mijloacele mecanice de propulsie a navelor nu pot fi folosite decât în cazuri excepţionale, pentru siguranţa ecluzării. (2) La fiecare legătură de la navă la bolarzii ecluzei se va afla permanent câte un membru al echipajului, care în cazul blocării bolardului va da drumul la legătură. Conducătorul de navă va anunţa imediat incidentul operatorului de ecluză prin radiotelefon sau prin semnale fonice repetate, singurele permise pe timpul ecluzării.  +  Articolul 62Este interzisă lăsarea la apă a lanţurilor, ancorelor sau parâmelor pe timpul staţionării în ecluză.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 63Prejudiciile aduse construcţiilor şi instalaţiilor canalelor navigabile sunt considerate prejudicii aduse ACN, care le administrează, iar toate pagubele rezultate sunt suportate de armatorul navei/convoiului care le-a cauzat, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 64Încălcarea prevederilor art. 49 atrage răspunderea juridică în condiţiile legii, ACN având dreptul de a-şi recupera daunele produse de la armatorul navei/convoiului.  +  Articolul 65Conducătorii navelor/convoaielor care navighează pe canalele navigabile au obligaţia de a comunică ACN prin radiotelefon orice eveniment care poate aduce prejudicii navigaţiei sau poate periclita siguranţa navelor, construcţiilor hidrotehnice, instalaţiilor canalelor şi mediul.  +  Articolul 66Semnalele utilizate pentru semnalizarea de navigaţie pe canalele navigabile sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezentele reguli.  +  Articolul 67În măsura în care prin prezentele reguli nu se dispune altfel, pe canalele navigabile se aplică prevederile Regulamentului de navigaţie pe sectorul românesc al Dunării şi legislaţia română în vigoare.  +  Articolul 68Încălcarea prevederilor prezentelor reguli atrage pentru cei vinovaţi răspunderea juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 69Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele reguli.  +  Anexa 1-------la reguli---------Nr. avizare ......./Data ...../Ora .......AVIZAREpentru tranzitarea canalelor navigabile1. Numele navei/convoiului ..........................................2. Pavilionul .......................................................3. Lungimea convoiului ........, lăţimea convoiului ......., pescajul maxim ......4. Armatorul ........................................................5. Agentul navei ....................................................6. Caracteristicile tehnice ale împingătorului:- puterea motorului ...................- lungimea maximă .....................- lăţimea maximă ......................- pescajul maxim ......................- TRN (tonaj registru net) ............ TRB ........ DWT .........- Gabaritul aerian (m) ................7. Componenţa convoiului:
  Indicativul barjei: ANR
  vechi
  Lungimea maximă (m)
  Lăţimea maximă (m)
  Pescajul maxim (m)
  Capacitatea maximă pe fiecare unitate (t)
  Tipul mărfii
  Cantitatea maximă pe fiecare unitate (t)
  Portul de încărcare
  Portul de descărcare
  Armatorul barjei
  Operatorul de marfă
  Manevrantul barjei
  8. Data sosirii la radă ................9. Portul de plecare ...................10. Portul de destinaţie ...................11. Acceptul administraţiei portului în care nava/convoiul urmează să opereze: a) Taxele de tranzitare au fost achitate cu Dispoziţia de plată nr. ...... din data de ......... în contul nostru nr. ......, deschis la Banca ......, conform contractului .......... b) Eventualele diferenţe în plus sau în minus urmează a fi regularizate în termen de 48 de ore de la efectuarea prestaţiei.12. Asigură asistenţă: - conducătorul (numele şi prenumele) ........- societatea ................................Director,.................
   +  Anexa 2-------la reguli---------Data ............ Ecluza ...........DECLARAŢIEprivind starea tehnică a navei/convoiuluiTipul navei ........................................................Numele navei .......................................................Starea tehnică a navei:- motorul principal .............................................- motoarele auxiliare ...........................................- instalaţia de guvernare .......................................- aparatura de navigaţie ........................................- starea corpului .............................................- instalaţia de ancorare ........................................- remorcile şi legăturile convoiului ............................- instalaţia de semnalizare .....................................- radiotelefonul ...........................................- instalaţia de detectare şi stingere a incendiilor .............- instalaţia de salvare .........................................- cantitatea de balast la bord ..................................- cantitatea de reziduuri în santină ............................- cantitatea de reziduuri menajere ..............................Comandantul navei sau al împingătorului îşi asumă răspunderea asupra tuturor daunelor şi avariilor provocate de starea tehnică necorespunzătoare a navei sau convoiului.Comandantul navei,...................L.S.VizatDispecerat zonal  +  Anexa 3-------la reguli----------------------