HOTĂRÎRE Nr. 565 din 28 iulie 1995cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziţiilorLegii nr. 67/1995privind ajutorul social, precum şi modalităţile de plată a drepturilor reglementate de lege
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 178 din 9 august 1995    În baza prevederilorart. 31 alin. (1) din Legea nr. 67/1995privind ajutorul social,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicareaLegii nr. 67/1995privind ajutorul social, a modalităţilor de plată a drepturilor reglementate de lege, precum şi formularele tipizate, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va asigura tipărirea formularelor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor legii. (2) Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, prin prefecturile judeţene şi a municipiului Bucureşti, va asigura distribuirea formularelor tipizate către consiliile locale. (3) Pentru anul 1995, cheltuielile privind tipărirea formularelor necesare se suporta din echivalentul în lei al sumei de 70.000 $ S.U.A. disponibilă, din împrumutul nerambursabil acordat de Guvernul japonez, gestionat de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi, în completare, din bugetul aprobat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (4) Tipărirea formularelor pentru anul 1995 se realizează prin Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala". (5) Necesarul de formulare pentru anul 1996 şi în continuare se va asigura de consiliile locale, cheltuielile cu tipărirea acestora fiind suportate din bugetele proprii.  +  Articolul 3Plata ajutorului social se face lunar pe bază de stat de plată, mandat poştal sau prin cont curent.  +  Articolul 4 (1) Fondurile necesare plăţii ajutorului pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se prevăd în bugetul Ministerului Apărării Naţionale. (2) Stabilirea şi plata ajutorului pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de către centrele militare judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 5 (1) Primarul localităţii sau, după caz, al fiecărui sector al municipiului Bucureşti poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenta, în condiţiile legii, în limita fondurilor prevăzute în bugetul local. (2) Primarul localităţii sau, după caz, al fiecărui sector al municipiului Bucureşti poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenta din fondurile prevăzute în bugetul local şi la propunerea direcţiilor judeţene de muncă şi protecţie socială şi, respectiv, a Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, însoţită de ancheta socială. (3) Guvernul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgenta în condiţiile legii, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, din fondurile aprobate prin bugetul acestuia.  +  Articolul 6 (1) Consiliile locale vor aproba anual criterii proprii de evaluare a veniturilor nete realizate din creşterea şi valorificarea animalelor sau a produselor de origine animala, precum şi a altor bunuri realizate în gospodăriile populaţiei. (2) Criteriile prevăzute la alin. (1) se vor publică prin afişare la sediul consiliului local.  +  Articolul 7 (1) Listele nominale privind aprobarea sau respingerea cererilor pentru acordarea ajutorului social se afişează la sediul consiliului local, cu semnatura primarului. (2) Primarul poate dispune, ori de cîte ori considera necesar, efectuarea de anchete sociale şi verificări cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea ajutorului social. (3) Primarul are obligaţia sa dispună efectuarea de anchete sociale şi verificări cu privire la acordarea ajutoarelor sociale, la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice. (4) În cazul constatării încălcării dispoziţiilor legale cu privire la stabilirea şi plata ajutorului social, primarul are obligaţia sa dispună măsurile legale pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit şi, dacă este cazul, sa sesizeze organele de cercetare penală.  +  Articolul 8 (1) Se suplimenteaza cu 94 de posturi numărul total de posturi prevăzut pentru direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială şi pentru Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, modificîndu-se în mod corespunzător pct. I (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 448/1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Repartizarea posturilor prevăzute la alin. (1) se face prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. (3) Pentru anul 1995, fondurile necesare pentru plata salariilor, corespunzător alin. (1), se asigura în limita alocaţiilor bugetare aprobate.  +  Articolul 9Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 1995, respectiv în bugetele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 august 1995.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţieisociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  AnexăNORMA 28/07/1995