ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 12 aprilie 2006pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 14 aprilie 2006    Având în vedere că ultima perioadă de timp s-a remarcat prin reducerea consistentă a fenomenului migraţiei ilegale şi a problemelor asociate acestuia, precum şi prin faptul că numărul cetăţenilor români returnaţi din străinătate a scăzut în mod semnificativ, reprezentând în acest moment un procent de numai 0,3% din numărul total de aproape 8.000.000 de cetăţeni care călătoresc anual în străinătate,ţinând seama că în prezent migraţia ilegală a cetăţenilor români nu mai constituie, cum se întâmpla în anii anteriori, unul dintre principalele reproşuri adresate României de statele membre ale Uniunii Europene,în contextul în care dispariţia considerentelor care au determinat instituirea obligaţiei prezentării de documente care să justifice scopul şi durata şederii planificate în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, pentru care nu este necesară viza de intrare, impune eliminarea în regim de urgenţă a acestei obligaţii, întrucât restrângerea exerciţiului dreptului la liberă circulaţie nu se mai justifică în raport cu prevederile art. 53 din Constituţia României, republicată,ţinând seama de importanţa adoptării acestor reglementări, care să asigure un cadru legal corespunzător exercitării dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, prin evitarea menţinerii unor restricţii care au devenit neproporţionale în raport cu situaţia care le-a determinat,întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 noiembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 177/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La alineatul (1), litera d) se abrogă.2. Alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul sumei minime în valută prevăzute la alin. (1) lit. c), precum şi modalităţile prin care se face dovada deţinerii acesteia se stabilesc şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 29.___________