ORDIN nr. 280 din 11 aprilie 2006privind aprobarea Procedurii de lucru în vederea constituirii, actualizării şi accesării Registrului electronic unic al serviciilor sociale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 12 aprilie 2006  Având în vedere prevederile art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de lucru în vederea constituirii, actualizării şi accesării Registrului electronic unic al serviciilor sociale înfiinţat la nivelul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, denumit în continuare e-Registru.  +  Articolul 2 (1) În scopul realizării evidenţei furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor acordate de aceştia, la nivelul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei este creată o aplicaţie informatică ce poate fi accesată direct de pe pagina de Internet a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, respectiv a Departamentului de Asistenţă Socială şi Incluziune Socială. (2) Aplicaţia informatică prevăzută la alin. (1) este construită modular astfel: a) modulul de administrare - oferă posibilitatea administratorului să deţină o imagine completă asupra întregului proces de colectare a datelor; b) modulul de utilizare - oferă posibilitatea utilizatorului de a accesa aplicaţia şi de a introduce informaţiile în baza de date; c) modulul de raportare - furnizează informaţiile şi statisticile generale şi este accesibil tuturor celor interesaţi.  +  Articolul 3 (1) Registrul electronic are următoarele câmpuri: a) informaţii generale despre furnizor:(i) denumirea furnizorului (numele, codul fiscal, tipul organizaţiei);(îi) actul de înfiinţare (tipul actului, data constituirii, instituţia emitentă);(iii) adresa furnizorului (strada, numărul, localitatea, judeţul, codul poştal);(iv) datele de contract (codul fiscal, numărul de înregistrare, contul bancar, adresa băncii unde este înscris contul);(v) persoana de contact (numele, prenumele, funcţia, telefonul, e-mail); b) informaţii despre serviciile sociale oferite de furnizor:(i) criteriile de încadrare a serviciilor sociale în diverse categorii (tipuri de beneficiari, situaţia în care aceştia se află, tipuri de servicii acordate, forma de organizare şi locul în care se acordă serviciile);(îi) datele de identificare privind forma de organizare şi locul unde se acordă serviciile sociale (strada, numărul, oraşul, judeţul, codul poştal);(iii) categoriile de personal implicate în acordarea serviciilor sociale. (2) Pentru facilitarea colectării şi accesării datelor se codifică serviciile acordate; codurile şi criteriile prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (i) sunt prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 4 (1) În cadrul Direcţiei generale politici asistenţă socială se nominalizează două persoane pentru administrarea e-Registrului, denumite în continuare administratori e-Registru. (2) Atribuţiile administratorilor e-Registrului sunt: a) monitorizarea şi evaluarea datelor introduse în e-Registru; b) asigurarea bunei funcţionări a aplicaţiei informatice; c) coordonarea activităţii de actualizare şi accesare a e-Registrului; d) acordarea avizului asupra realizării unor operaţii ce revin direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, cum ar fi ştergerea datelor, furnizarea informaţiilor şi altele asemenea; e) prelucrarea datelor din e-Registru şi întocmirea de rapoarte în conformitate cu solicitările departamentului de specialitate; f) colaborarea permanentă cu Direcţia strategie şi sinteze din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru funcţionarea e-Registrului din punct de vedere tehnic.  +  Articolul 5 (1) Pentru constituirea şi actualizarea bazei de date a e-Registrului, directorul executiv al direcţiei teritoriale va desemna prin decizie două persoane din cadrul secretariatului tehnic al Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale. (2) Persoanele nominalizate, denumite în continuare responsabili e-Registru, au următoarele atribuţii: a) introducerea datelor referitoare la furnizorii de servicii sociale şi serviciile acordate de aceştia în conformitate cu aplicaţia informatică realizată la nivelul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; b) actualizarea şi modificarea datelor prevăzute la lit. a); c) notificarea solicitării de ştergere a datelor referitoare la un anume furnizor sau serviciu social; d) verificarea periodică a veridicităţii datelor înscrise în e-Registru; e) relaţionarea permanentă cu administratorul e-Registrului de la nivelul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; f) păstrarea confidenţialităţii datelor introduse în e-Registru.  +  Articolul 6Pentru actualizarea/reactualizarea cu date a e-Registrului, direcţiile teritoriale au următoarele atribuţii: a) pun la dispoziţie responsabililor e-Registrului un calculator cu conectare permanentă la Internet; b) creează o adresă de e-mail utilizată de cei doi responsabili e-Registru pentru comunicarea permanentă cu administratorii e-Registrului şi cu furnizorii de servicii sociale.  +  Articolul 7Pentru accesarea şi constituirea bazei de date a e-Registrului şi pentru asigurarea confidenţialităţii unor date referitoare la furnizorii de servicii sociale şi la serviciile acordate de aceştia, administratorii e-Registrului furnizează responsabililor e-Registrului un nume de utilizator şi o parolă.  +  Articolul 8 (1) Datele de interes public referitoare la furnizori şi la serviciile sociale acordate de aceştia sunt disponibile pe pagina de Internet a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, respectiv a Departamentului de asistenţă socială şi incluziune socială. (2) Responsabilii e-Registrului au obligaţia de a informa furnizorii de servicii sociale asupra datelor care sunt colectate în vederea publicării acestora pe pagina de Internet menţionată la alin. (1), precum şi de a solicita acordul acestora pentru publicare. (3) În condiţiile în care furnizorii nu sunt de acord cu publicarea datelor prelucrate de e-Registru, acestea se consemnează doar pe suport hârtie şi se vor utiliza nepersonalizat pentru realizarea de rapoarte, analize şi studii de specialitate.  +  Articolul 9 (1) Introducerea datelor de către responsabilii e-Registrului se realizează doar pentru furnizorii de servicii sociale acreditaţi. (2) Pentru facilitarea realizării e-Registrului şi pentru asigurarea corectitudinii datelor, secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare emite certificatul de acreditare numai după ce responsabilii e-Registrului, în baza deciziei emise de Comisia de acreditare, au introdus datele referitoare la furnizorii acreditaţi şi la serviciile acordate de aceştia.  +  Articolul 10 (1) Alimentarea cu date a e-Registrului reprezintă un proces continuu şi dinamic. (2) Pentru realizarea unei baze de date cu privire la furnizorii acreditaţi de servicii sociale şi la serviciile acordate de aceştia, responsabilii e-Registrului colectează datele disponibile şi le introduc în aplicaţia informatică până la sfârşitul trimestrului III al anului 2006. (3) Începând cu trimestrul IV al anului 2006, e-Registrul va fi alimentat cu date referitoare la furnizorii ce vor fi acreditaţi după această dată, precum şi cu noi informaţii destinate actualizării datelor existente.  +  Articolul 11Direcţia generală politici asistenţă socială, Direcţia generală economică şi financiară, Direcţia politici, strategii, programe de incluziune socială, Direcţia management resurse umane, Direcţia strategie şi sinteze şi direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 11 aprilie 2006.Nr. 280.  +  Anexa
    BENEFICIARISITUAŢIITIPURI DE SERVICII SOCIALEFORMA DE ORGANIZARE ŞI LOCUL DE ACORDARE
    B.1. CopiiS.1. Dependenţă datorată:T.1. Identificare şi evaluareL.1. Servicii publice specializate
    B.1.1. 0-6 aniS.1.1. VârstăT.2. Informare în domeniu
    B.1.2. 7-16 aniS.1.2. HandicapT.3. Orientare
    B.1.3. 17-18 aniS.1.3. Boală cronicăT.3.1. ProfesionalăL.2. Birouri particulare Autorizate
    S.1.4. Boală incurabilăT.3.2. Psihologică
    B.2. AdulţiS.2. HandicapT.3.3. Socială
    B.2.1. Tineri 18-26S.2.1. MintalT.4. ConsiliereL.3. La domiciliu
         
    B.2.2. AdulţiS.2.2. PsihicT.4.1. Juridică  
    S.2.3. Senzorial: vizual, auditivT.4.2. PsihologicăL.4. Centre sociale (denumite, sub categoria specifică, respectiv 4.1,
     
    B.3. BătrâniS.2.4. Fizic (somatic)T.4.3. Socială
    S.2.5. NeuromotorT.5. Mediere socială4.2, 4.3, în conformitate cu Nomenclatorul Instituţiilor de asistenţă socială)
    B.4. FamilieS.2.6. Boli rareT.5.1. Persoane
    S.2.7. HIV/SIDAT.5.2. Familie
    B.5. GrupuriS.3. Izolare socialăT.5.3. Grupuri
    S.4. Dependenţă de consum de substanţe de tip:T.5.4. ComunitateL.4.1. Centre de zi, publice sau private
    B.6. ComunităţiT.6. Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză
      S.4.1. DroguriL.4.2. Centre rezidenţiale, publice sau private
      S.4.2. AlcoolT.7. Reintegrare
      S.4.3. Alte substanţe toxiceT.7.1. FamilieL.4.3. Altele
      S.5. Abuz (Violenţă) şi neglijareT.7.2. Comunitate
      T.7.3. Profesională, pe piaţa munciiL.5. Alte locaţii
      S.5.1. Abuz fizicT.8. Servicii de îngrijireL.5.1. Stradă
      S.5.2. Abuz psihicT.8.1. Servicii de bază pentru activităţile zilniceL.5.2. Penitenciare
      S.5.3. Alte forme de violenţă şi abuzL.5.3. Spitale şi centre medicale
      T.8.2. Servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi
      S.5.4. NeglijareL.5.4. Şcoli
     
      S.6. Situaţie de dificultate în FamilieT.8.3. Servicii de reabilitare şi amenajare a mediului de viaţă - ambientuluiL.5.5 Centre de recrutare
      L.5.6 Altele
       
      S.6.1. Risc de separare de părinţiT.9. Servicii de îngrijire de natură medicală  
       
      S.6.2. Separare de părinţi  
      S.6.3. AbandonT.10. Servicii de îngrijire paleativă  
      S.6.4. Situaţie conflictualăT.11. Servicii de recuperare şi reabilitare  
       
      S.6.5. Violenţă în familieT.11.1. Kinetoterapie  
      S.6.6. AlteleT.11.2. Fizioterapie  
      S.7. SărăcieT.11.3. Ergoterapie sau terapie ocupaţională  
         
      S.7.1. Sărăcie extremăT.11.4. Psihoterapie  
      S.7.2. SărăcieT.11.5. Logopedie  
        T.11.6. Hidroterapie  
        T.11.7. Termo terapie  
        T.11.8. Masaj  
      S.8. ExploatareT.11.9. Altele  
      S.8.1. Trafic de persoane  
      S.8.2. Exploatare prin muncăT.12. Suport şi acompaniament  
      S.8.3. Exploatare sexualăT.13. Găzduire  
      S.9. DiscriminareT.13.1. Găzduire pe timp de zi  
      S.9.1. EtnicăT.13.2. Găzduire pe timp de noapte  
      S.9.2. De genT.13.3. Găzduire pe perioada determinată  
      S.9.3. De orientare sexualăT.13.4. Găzduire pe perioadă nedeterminată  
         
      S.9.4. ReligioasăT.14. Educaţie  
      S.9.5. De vârstăT.14.1. Educaţie socială  
      S.9.6. Alte situaţiiT.14.2. Educaţie specială  
      S.10. Şomaj de lungă duratăT.15. Dinamizarea grupurilor şi comunităţilor  
      S.11. Condiţii de muncă sub standardele legale  
      T.16. Promovare şi cooperare socială  
      S.12. Lipsa unei locuinţeT.17. Promovare relaţii sociale (Socializare)  
      S.13. Persoane care trăiesc în stradă  
      T.17.1. Timp liber  
      S.14. DelincventăT.17.2. Activităţi socio-culturale  
      S.15. Urgenţă socialăT.18. Servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive (prepararea, servirea şi distribuirea hranei)  
      S.16. Lipsa de acces la drepturile sociale S.17. Imigrare  
       
       
      T.19. Alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate  
      S.18. Repatriere  
  --------------