HOTĂRÂRE nr. 193 din 9 martie 2006pentru aprobarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 12 aprilie 2006    În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,având în vedere dispoziţiile art. 48 alin. (9), ale art. 49 alin. (9) şi ale art. 57-61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 484/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 7 noiembrie 2005, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,Judecător Iulian GîlcăBucureşti, 9 martie 2006.Nr. 193.  +  Anexa REGULAMENTprivind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegareajudecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţiide conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia deprocuror şi a procurorilor în funcţia de judecător  +  Capitolul I Transferul judecătorilor şi al procurorilor  +  Articolul 1 (1) Transferul judecătorilor de la o instanţă la altă instanţă şi transferul procurorilor de la un parchet la alt parchet se aprobă, la cererea celor în cauză, de secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Transferul nu poate fi aprobat decât la o instanţă sau la un parchet la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcţioneze.  +  Articolul 2 (1) Cererea de transfer se depune la Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii întocmeşte, în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera de judecător sau procuror a solicitantului, motivele pe care se întemeiază cererea, situaţia posturilor ocupate şi a posturilor vacante la instanţa ori la parchetul de la care se solicită transferul, precum şi la instanţa sau parchetul la care se solicită transferul. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate şi încărcătura pe judecător sau procuror la instanţele sau parchetele implicate în procedura de transfer. (3) Dacă apreciază necesar, secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii solicită punctele de vedere ale conducerilor instanţelor sau parchetelor de la care şi la care se solicită transferul şi poate invita judecătorul sau procurorul în cauză să îşi susţină cererea.  +  Articolul 3La analizarea şi soluţionarea cererilor de transfer ale judecătorilor şi procurorilor la alte instanţe sau parchete vor fi avute în vedere următoarele criterii:- volumul de activitate al instanţei sau parchetului de la care se solicită şi la care se solicită transferul, numărul posturilor vacante şi posibilităţile de ocupare a acestora;- domiciliul solicitantului;- locul de muncă al soţului sau soţiei;- distanţa între domiciliu şi sediul instanţei sau parchetului la care funcţionează judecătorul sau procurorul şi posibilităţile reale de navetă, inclusiv timpul afectat acesteia;- starea sănătăţii solicitantului, a soţului sau soţiei ori a copiilor minori şi părinţilor, aflaţi în întreţinerea acestuia, precum şi alte situaţii familiale deosebite.  +  Articolul 4 (1) Transferul unui judecător sau procuror la o altă instituţie publică decât o instanţă sau un parchet atrage eliberarea din funcţie în condiţiile art. 65 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare. (2) În termen de 15 zile de la depunerea la Consiliul Superior al Magistraturii a cererii de transfer la o altă instituţie publică decât o instanţă sau un parchet, de către un judecător sau procuror, Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte un referat cuprinzând datele relevante privind cariera solicitantului şi motivele pe care se întemeiază cererea şi îl prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Dacă apreciază necesar, Consiliul Superior al Magistraturii invită solicitantul să îşi susţină cererea de transfer.  +  Capitolul II Detaşarea judecătorilor şi procurorilor  +  Articolul 5 (1) Detaşarea judecătorilor la alte instanţe şi a procurorilor la alte parchete se dispune de secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la cererea preşedintelui instanţei sau a conducătorului parchetului la care se solicită detaşarea. (2) Detaşarea nu poate fi dispusă decât la o instanţă sau la un parchet la care judecătorul sau procurorul are dreptul să funcţioneze.  +  Articolul 6 (1) Cererea de detaşare însoţită de acordul scris al judecătorului sau al procurorului a cărui detaşare se solicită se depune la Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Direcţia resurse umane şi organizare solicită punctul de vedere al preşedintelui instanţei sau al conducătorului parchetului la care funcţionează judecătorul sau procurorul şi întocmeşte, în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera judecătorului sau a procurorului, situaţia posturilor vacante şi a celor ocupate la cele două instanţe, respectiv parchete, precum şi volumul de activitate şi încărcătura pe judecător sau procuror la instanţele sau parchetele implicate în procedura de detaşare.  +  Articolul 7 (1) Detaşarea judecătorilor şi a procurorilor la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice se dispune de secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Dispoziţiile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 8Soluţionarea cererilor de prelungire a detaşării se realizează în conformitate cu dispoziţiile art. 5-7, care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 9Detaşarea judecătorului sau a procurorului poate înceta anterior duratei pentru care a fost dispusă, prin hotărârea secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea celui care a solicitat detaşarea ori a judecătorului sau procurorului detaşat. Detaşarea poate înceta şi la solicitarea motivată a preşedintelui instanţei sau a conducătorului parchetului la care funcţionează judecătorul ori procurorul în cauză.  +  Capitolul III Delegarea judecătorilor  +  Articolul 10 (1) Delegarea judecătorilor de la judecătorii, tribunale specializate şi tribunale în circumscripţia altei curţi de apel, pe funcţii de execuţie, se dispune, cu acordul scris al acestora, de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea preşedintelui curţii de apel în circumscripţia căreia se cere delegarea şi cu avizul preşedintelui curţii de apel unde aceştia funcţionează. (2) Delegarea nu poate fi dispusă decât la o instanţă la care judecătorul are dreptul să funcţioneze.  +  Articolul 11 (1) Solicitarea privind delegarea se depune la Consiliul Superior al Magistraturii, însoţită de avizul prevăzut la art. 10 alin. (1) şi de acordul scris al judecătorului. (2) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în termen de cel mult 15 zile de la primirea solicitării, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera de judecător a solicitantului, motivele pe care se întemeiază cererea de delegare, situaţia posturilor ocupate şi a posturilor vacante la instanţa de la care se solicită delegarea, precum şi la instanţa la care se solicită delegarea. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate şi încărcătura pe judecător la instanţele implicate în procedura delegării şi se prezintă Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (3) În cazul în care solicitarea de delegare nu a fost însoţită de avizul prevăzut la art. 10 alin. (1), acesta va fi cerut înainte de prezentarea lucrării Secţiei pentru judecători.  +  Articolul 12Delegarea judecătorilor curţilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate şi judecătoriilor, pe funcţii de execuţie, la alte instanţe din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de preşedintele curţii de apel.  +  Articolul 13Delegarea încetează: a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă; b) la data la care funcţia este ocupată prin numire, în condiţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, dacă această dată se situează în interiorul termenului prevăzut la lit. a).  +  Capitolul IV Delegarea judecătorilor în funcţii de conducere  +  Articolul 14 (1) Delegarea în funcţii de conducere a judecătorilor de la judecătorii, tribunale, tribunale specializate şi curţi de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, până la ocuparea funcţiei prin numire în condiţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Delegarea nu poate fi dispusă decât la o instanţă la care judecătorul are dreptul să funcţioneze. (3) Propunerea de delegare se prezintă de către preşedintele instanţei pentru vicepreşedinţii şi preşedinţii de secţie, de către preşedintele tribunalului pentru preşedintele judecătoriei, de către preşedintele curţii de apel pentru preşedintele tribunalului şi al tribunalului specializat şi de către colegiul de conducere al curţii de apel pentru preşedintele curţii respective. (4) Propunerea de delegare făcută de preşedintele judecătoriei se trimite preşedintelui tribunalului, care o prezintă, împreună cu punctul său de vedere, preşedintelui curţii de apel. Preşedintele curţii de apel transmite propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, însoţită de propriul punct de vedere. (5) Propunerea de delegare făcută de preşedintele tribunalului sau al tribunalului specializat se prezintă preşedintelui curţii de apel, care o transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoţită de punctul său de vedere. (6) Propunerile de delegare, cu excepţia propunerii de delegare în funcţia de preşedinte al curţii de apel, sunt însoţite de avizul consultativ al colegiului de conducere al instanţei la care este vacantă funcţia de conducere. La instanţele la care colegiul de conducere nu se poate constitui este necesar avizul instanţei ierarhic superioare.  +  Articolul 15 (1) Propunerea de delegare formulată cu respectarea cerinţelor art. 14 se transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoţită de următoarele: a) acordul judecătorului propus pentru delegarea într-o funcţie de conducere; b) avizul colegiului de conducere al instanţei sau, după caz, al instanţei ierarhic superioare;- declaraţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în cel mult 15 zile de la primirea propunerii, un referat în care prezintă pe scurt datele relevante privind cariera de judecător a celui propus a fi delegat şi situaţia funcţiei vacante pentru care se propune delegarea. Referatul va conţine menţiuni privind depunerea înscrisurilor prevăzute la alin. (1) şi conţinutul acestora. (3) Judecătorul a cărui delegare se propune susţine un interviu în faţa Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (4) În cazul în care se propune delegarea succesivă a aceluiaşi judecător în aceeaşi funcţie de conducere, susţinerea interviului nu mai este necesară, cu excepţia cazului în care Secţia pentru judecători dispune altfel.  +  Articolul 16Delegarea încetează: a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă; b) la data la care funcţia este ocupată prin numire, în condiţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, dacă această dată se situează în interiorul termenului prevăzut la lit. a).  +  Articolul 17 (1) La propunerea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune delegarea judecătorilor în funcţiile de conducere de la această instanţă. (2) Propunerea se trimite Consiliului Superior al Magistraturii, însoţită de acordul scris al judecătorului. (3) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în cel mult 15 zile de la primirea propunerii, un referat în care prezintă pe scurt datele relevante privind cariera de judecător a celui propus a fi delegat şi situaţia funcţiei vacante pentru care se propune delegarea. Referatul va conţine menţiuni privind depunerea declaraţiilor prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi acordul judecătorului în cauză. (4) Dispoziţiile art. 15 alin. (3) şi (4) şi ale art. 16 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul V Numirea judecătorilor şi a procurorilor în alte funcţii de conducere decât cele care se ocupă prin concurs sau examen  +  Articolul 18 (1) Numirea judecătorilor în funcţiile de preşedinte de secţie vacante se face la propunerea preşedintelui instanţei, pe baza candidaturilor depuse de judecători. (2) Fiecare candidatură este însoţită de curriculum vitae, declaraţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi de orice alte înscrisuri considerate relevante. (3) Pe baza candidaturilor depuse, preşedintele instanţei consultă judecătorii secţiei pentru care s-a depus candidatura, cu respectarea confidenţialităţii opţiunilor, şi consemnează rezultatul într-un referat, semnat şi datat. (4) După consultarea judecătorilor secţiei implicate, preşedintele instanţei solicită avizul consultativ al colegiului de conducere al instanţei. (5) În cazul în care pentru aceeaşi funcţie au fost depuse mai multe candidaturi, preşedintele instanţei, pe baza aprecierilor proprii, a rezultatelor consultării judecătorilor secţiei şi a avizului colegiului de conducere, selectează o singură candidatură, indicând temeiurile care justifică selecţia. (6) În cazul în care preşedintele instanţei este delegat el însuşi în funcţie, acesta nu poate face propuneri de numire, ci numai de delegare în funcţiile de preşedinte de secţie vacante. (7) Prevederile art. 14 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 19 (1) Propunerea selectată potrivit art. 18 alin. (5), însoţită de candidatura depusă şi de documentele prevăzute la art. 18 alin. (2), de hotărârea colegiului de conducere şi de referatul privind consultarea judecătorilor secţiei, se transmite Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, pe baza propunerii formulate, în termen de cel mult 15 zile, un referat în care consemnează: a) evoluţia carierei profesionale a judecătorului propus pentru numire, cu evidenţierea calificativului la ultima evaluare şi a menţiunii privind sancţiunile disciplinare aplicate în ultimii 3 ani; b) îndeplinirea condiţiilor de vechime stabilite de lege pentru funcţia în care urmează a se dispune numirea; c) depunerea declaraţiilor prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi a rezultatului verificării efectuate de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, dacă acesta s-a primit în termenul prevăzut de lege; d) conţinutul avizului colegiului de conducere şi al consultării judecătorilor secţiei la care s-a propus numirea în funcţie; e) precizări privind participarea la ultimul examen de numire sau promovare în funcţie şi rezultatele obţinute; f) opţiunea motivată a preşedintelui instanţei pentru unul dintre candidaţi, atunci când s-au depus mai multe candidaturi. (3) Judecătorul propus pentru numirea în funcţia de preşedinte de secţie va susţine un interviu în faţa Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 20 (1) Numirea procurorilor, în temeiul art. 49 alin. (9) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, în alte funcţii de conducere decât cele care se ocupă prin concurs sau examen, la parchete, se face la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu recomandarea conducătorului parchetului unde urmează să fie numit procurorul. (2) Numirea procurorilor, în temeiul art. 55 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, în alte funcţii de conducere în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu recomandarea conducătorului direcţiei sau, după caz, al secţiei din cadrul acestui parchet. (3) Fiecare candidatură este însoţită de curriculum vitae, declaraţiile prevăzute de art. 49 alin. (11), raportat la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi de orice alte înscrisuri considerate relevante. (4) Pe baza candidaturilor depuse, conducătorul parchetului prevăzut la alin. (1) consultă procurorii secţiei sau, după caz, ai serviciului ori biroului pentru care s-a depus candidatura, cu respectarea confidenţialităţii opţiunilor, şi consemnează rezultatul într-un referat, semnat şi datat. (5) Pe baza candidaturilor depuse, conducătorul direcţiei sau, după caz, al secţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie consultă procurorii serviciului sau biroului pentru care s-a depus candidatura, cu respectarea confidenţialităţii opţiunilor, şi consemnează rezultatul într-un referat, semnat şi datat. (6) După consultarea procurorilor, potrivit prevederilor alin. (4), conducătorul parchetului solicită avizul colegiului de conducere al acestui parchet. (7) După consultarea procurorilor serviciului sau biroului, potrivit prevederilor alin. (5), conducătorul direcţiei ori, după caz, al secţiei propune procurorului general solicitarea avizului colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (8) În cazul în care pentru aceeaşi funcţie au fost depuse mai multe candidaturi, conducătorul parchetului (secţiei, direcţiei), pe baza aprecierilor proprii, a rezultatelor consultării procurorilor secţiei, serviciului sau biroului, după caz, şi a avizului colegiului de conducere, selectează o singură candidatură, indicând temeiurile care justifică selecţia, pe care o înaintează procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  +  Articolul 21 (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după însuşirea recomandărilor primite conform art. 20, formulează propuneri de numire în funcţie, pe care le transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoţite de candidatura depusă, materialele prevăzute la art. 20 alin. (3), hotărârea colegiului de conducere şi de referatul privind consultarea procurorilor secţiei, serviciului sau biroului, după caz. (2) Prevederile art. 19 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul VI Numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător  +  Articolul 22 (1) Cererea de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător se reformulează în scris şi se depune la Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Direcţia resurse umane şi organizare solicită punctul de vedere al preşedintelui instanţei sau al conducătorului parchetului la care funcţionează judecătorul ori procurorul care solicită numirea în funcţia de judecător, respectiv de procuror, şi întocmeşte, în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera judecătorului sau a procurorului, situaţia posturilor vacante şi a celor ocupate la instanţa sau la parchetul la care funcţionează judecătorul ori procurorul în cauză şi la instanţa sau parchetul la care se solicită transferul, precum şi volumul de activitate şi încărcătura pe judecător ori procuror la instanţa sau parchetul implicat în procedura de transfer. (3) Referatul întocmit potrivit alineatului precedent va cuprinde date privind procedurile aflate în curs de derulare pentru numirea sau promovarea în funcţiile de judecător ori de procuror, precum şi numărul cererilor de transfer formulate pentru instanţa sau parchetul la care se propune ocuparea funcţiei în condiţiile prezentului articol. De asemenea, în cuprinsul referatului vor fi inserate precizări vizând dificultăţile de ocupare a posturilor vacante la instanţa sau parchetul la care se solicită transferul şi durata vacanţelor posturilor la instanţa ori parchetul în cauză.  +  Articolul 23 (1) Judecătorul sau procurorul care solicită numirea în una dintre funcţiile prevăzute la art. 22 va fi invitat pentru a susţine un interviu în faţa secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Secţia corespunzătoare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii adoptă o hotărâre şi sesizează Plenul Consiliului. (3) În cazul admiterii cererii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României eliberarea din funcţia de judecător şi numirea ca procuror sau, după caz, eliberarea din funcţia de procuror şi numirea ca judecător. (4) Dispoziţiile art. 1 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.----