LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 11 aprilie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.078 din 30 noiembrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2 alineatul (1), literele c), l) şi p) vor avea următorul cuprins:"c) cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient, înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său:- tehnicile se referă deopotrivă la tehnologia utilizată şi la modul în care instalaţia este proiectată, construită, întreţinută, exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şi remedierea amplasamentului, potrivit legislaţiei în vigoare;- disponibile se referă la acele tehnici care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi tehnice viabile, luându-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel naţional, cu condiţia ca aceste tehnici să fie accesibile operatorului;- cele mai bune se referă la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său. În determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate în considerare, în special, elementele prevăzute în anexa nr. 3;................................................................... l) modificarea în exploatare - o schimbare a caracteristicilor sau a funcţionării instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului;................................................................... p) valorile limită de emisie (VLE) - masa, exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp.Valorile limită de emisie mai pot fi stabilite şi pentru anumite grupe, familii sau categorii de substanţe, în special pentru cele menţionate în anexa nr. 2. Valorile limită de emisie pentru substanţe se aplică, în mod normal, în punctul în care emisia părăseşte instalaţia, la această determinare neluându-se în considerare nici o diluţie. La stabilirea valorilor limită de emisie ale instalaţiei pentru evacuările indirecte în apă se poate lua în considerare efectul unei staţii de epurare a apelor uzate, cu condiţia garantării unui nivel echivalent de protecţie a mediului ca un întreg şi acest fapt să nu determine niveluri mai ridicate de poluare a mediului, cu respectarea prevederilor privind evacuarea de substanţe periculoase în apă şi a altor prevederi legale în vigoare;".2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Autoritatea competentă ia toate măsurile pentru ca în exploatarea instalaţiei operatorul să respecte principiile generale de bază, astfel încât: a) să se prevină poluarea în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile; b) să nu se producă nici o poluare semnificativă; c) să fie evitată producerea de deşeuri, potrivit prevederilor legale în vigoare; în cazul în care se produc deşeuri, ele sunt valorificate, iar dacă acest lucru este imposibil tehnic sau economic, sunt eliminate, astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului; d) să se utilizeze eficient energia; e) să fie luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora; f) să fie luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare."3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Autoritatea competentă emite autorizaţia integrată de mediu, care conţine condiţii ce garantează respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a celorlalte prevederi legale, în caz contrar trebuie să refuze emiterea autorizaţiei integrate de mediu. (2) Autorizaţiile integrate de mediu emise, precum şi cele revizuite trebuie să cuprindă detalii cu privire la măsurile adoptate pentru protecţia aerului, apei şi solului, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."4. La articolul 9, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(5) Dacă este cazul, valorile limită de emisie prevăzute la alin. (3) pot fi suplimentate sau înlocuite prin parametri sau măsuri tehnice echivalente. (6) Pentru instalaţiile în care se desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la pct. 6.6, valorile limită de emisie prevăzute la alin. (3)-(5) iau în considerare aspectele practice caracteristice acestor categorii de instalaţii."5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate stabili, după caz, pentru anumite categorii de instalaţii, cerinţe speciale, ca reguli general obligatorii, fără a mai fi necesară includerea acestora în autorizaţiile integrate de mediu, în condiţiile garantării unei abordări integrate şi asigurării unui nivel ridicat echivalent de protecţie a mediului în întregul său."6. La articolul 25, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente sau includerea de noi astfel de valori limită de emisie în autorizaţia integrată de mediu; b) schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a impune costuri excesive;".7. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autoritatea competentă revizuieşte, după caz, autorizaţia integrată de mediu sau condiţiile prevăzute în aceasta."8. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Raportarea implementării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi eficacitatea sa comparată efectiv cu alte instrumente pentru protecţia mediului se stabilesc potrivit prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare."9. La articolul 32, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Accesul publicului la informaţie, prevăzut la alin. (1)-(3) şi la art. 33, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000, şi cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b)-e), art. 12, 14 şi ale art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 22 august 2005."10. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Autoritatea competentă informează publicul, conform procedurilor specifice, asupra deciziei luate şi pune la dispoziţie acestuia următoarele informaţii: a) conţinutul deciziei şi o copie a autorizaţiei integrate de mediu, precum şi orice condiţii sau modificări aduse autorizaţiei integrate de mediu; b) motivele şi consideraţiile pe care se întemeiază decizia, în urma examinării opiniilor şi comentariilor exprimate de publicul interesat, incluzând şi informaţiile referitoare la procedura de participare a publicului; c) procedura de revizuire prevăzută la art. 34 şi 35."11. La articolul 34, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care are un interes legitim sau se consideră lezată într-un drept al său se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substanţial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participării publicului, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu respectarea dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările ulterioare..................................................................... (3) Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare."12. La articolul 36, litera b) a alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"b) obligaţia operatorului de a întocmi un plan de acţiuni, în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu;.................................................................... (2) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) se sancţionează şi cu suspendarea autorizaţiei integrate de mediu potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,LUCIAN AUGUSTIN BOLCAŞPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 5 aprilie 2006.Nr. 84.-------------