ORDIN nr. 389 din 17 martie 2006pentru aprobarea sistemului de inspecţii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteza care operează în serviciu regulat
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 10 aprilie 2006    Având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1ScopPrezentul ordin stabileşte sistemul de inspecţii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro şi la navele de pasageri de mare viteza care operează în serviciu regulat spre sau dinspre porturi româneşti şi asigura dreptul autorităţilor competente din statele implicate în aceste servicii de a conduce, de a participa sau de a coopera în investigarea accidentelor ori incidentelor maritime privind aceste servicii.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn înţelesul prezentului ordin, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează: a) administraţia statului pavilionului - autorităţile competente ale statului care acorda navelor de tip feribot Ro-Ro şi navelor de pasageri de mare viteza dreptul de a arbora pavilionul acestuia; b) Autoritatea Navala Română - organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului căruia i se deleagă competentele privind aplicarea prevederilor prezentului ordin, denumita în continuare ANR; c) certificate:(i) pentru navele de tip feribot Ro-Ro şi pentru navele de pasageri de mare viteza angajate în voiajuri internaţionale, certificatele de siguranţă emise în conformitate cu cerinţele Convenţiei SOLAS 1974, astfel cum a fost amendata, împreună cu listele echipamentelor şi, dacă este cazul, cu certificatele de scutire şi permisele de operare;(îi) pentru navele de tip feribot Ro-Ro şi pentru navele de pasageri de mare viteza angajate în voiajuri interne, certificatele de siguranţă emise în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului nr. 98/18/CE *1) împreună cu listele echipamentelor şi, dacă este cazul, cu certificatele de scutire şi permisele de operare;-------------*1) Directiva Consiliului nr. 98/18/CE din 17 martie 1998 referitoare la reguli şi standarde de siguranţă pentru navele maritime de pasageri, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 144 din 15 mai 1998, p. 1, astfel cum a fost amendata. d) certificat de scutire - orice certificat emis în conformitate cu prevederile Regulii I B/12(a)(vi) din Convenţia SOLAS 1974; e) Codul pentru investigarea accidentelor maritime - Codul pentru investigarea accidentelor şi incidentelor maritime, adoptat de Organizaţia Maritima Internationala (IMO) prin Rezoluţia Adunării A.849(20) din 27 noiembrie 1997; f) Codul pentru navele de mare viteza - Codul internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteza, adoptat de Comitetul Siguranţei Maritime al IMO prin Rezoluţia MSC.36(63) din 20 mai 1994, în versiunea sa actualizată; g) companie - o companie care operează una sau mai multe nave de tip feribot Ro-Ro, pentru care s-a emis un document de conformitate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 3.051/95*1) din 8 decembrie 1995 referitor la managementul siguranţei navelor de tip feribot Ro-Ro, sau o companie care operează nave de pasageri de mare viteza, pentru care s-a emis un document de conformitate potrivit Regulii IX/4 din Convenţia SOLAS 1974 în versiunea sa actualizată;--------*1) Regulamentul Consiliului nr. 3.051/95, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 320 din 30 decembrie 1995, p. 0014-0024. h) Convenţia SOLAS 1974 - Convenţia internationala pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, împreună cu protocoalele şi amendamentele ulterioare la aceasta, în versiunea sa actualizată, la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979; i) deficienta - situaţie constatată ca neindeplinind cerinţele prezentului ordin; j) inspector calificat - persoana autorizata din cadrul ANR sau altă persoană pe deplin autorizata de autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene să efectueze supravegheri şi inspecţii referitoare la emiterea certificatelor şi care îndeplineşte criteriile privind calificarea şi independenta pentru inspectorii calificaţi, prevăzute în anexa nr. 5; k) inspecţie specifică - inspecţie efectuată de statul gazda în conformitate cu prevederile art. 6 şi 8; l) nava de pasageri de mare viteza - nava de mare viteza conform definitiei date în Regula X/I din Convenţia SOLAS 1974, în versiunea sa actualizată, care transporta mai mult de 12 pasageri; m) nava de tip feribot Ro-Ro - nava maritima de pasageri cu facilităţi privind imbarcarea şi debarcarea vehiculelor rutiere sau feroviare pe propriile roti şi care transporta mai mult de 12 pasageri, denumita în continuare feribot Ro-Ro; n) organizaţie recunoscută - organizaţie recunoscută conform art. 4 din Directiva Consiliului 94/57/CE *2);---------*2) Directiva Consiliului nr. 94/57/CE din 22 noiembrie 1994 privind regulile şi standardele comune pentru organizaţiile de inspecţie şi supraveghere a navelor şi pentru activităţile relevante ale administraţiilor maritime, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 319 din 12 decembrie 1994, p. 20, astfel cum a fost amendata. o) pasager - orice persoană, alta decât:(i) comandantul navei şi membrii echipajului sau alte persoane angajate în orice funcţie la bordul unei nave, legată de activitatea navei respective; şi(îi) un copil cu vârsta mai mica de un an; p) serviciu regulat - o serie de voiajuri efectuate de feriboturi Ro-Ro sau de nave de pasageri de mare viteza pentru deservirea traficului între aceleaşi doua sau mai multe porturi ori o serie de voiajuri dinspre şi spre acelaşi port fără escale intermediare, fie:(i) conform unui orar publicat; ori(îi) efectuate cu o asemenea regularitate şi frecventa care pot fi recunoscute ca serviciu regulat; q) stat gazda - România sau statul membru al Uniunii Europene spre şi dinspre portul ori porturile căruia este angajat într-un serviciu regulat un feribot Ro-Ro sau o nava de pasageri de mare viteza; r) stat profund interesat, stat care conduce investigatia şi accident maritim - au aceeaşi semnificaţie ca definiţiile cuprinse în Codul pentru investigarea accidentelor maritime; s) voiaj intern - voiaj efectuat în zone maritime între un port românesc şi acelaşi port sau un alt port românesc; t) voiaj internaţional - voiaj pe mare efectuat dintr-un port românesc către un port situat în afară României sau invers; u) zona maritima - orice zona stabilită în conformitate cu prevederile art. 4 din Directiva 98/18/CE .  +  Articolul 3Domeniu de aplicarePrevederile prezentului ordin se aplică tuturor feriboturilor Ro-Ro şi navelor de pasageri de mare viteza, indiferent de pavilionul pe care îl arboreaza, care operează în servicii regulate spre sau dinspre un port românesc şi care sunt angajate fie: a) în voiajuri internaţionale; fie b) în voiajuri interne în zonele maritime prevăzute de clasa A, stabilite în conformitate cu art. 4 din Directiva 98/18/CE .  +  Articolul 4Verificări iniţiale cerute în cazul feriboturilor Ro-Ro şi navelor de pasageri de mare viteza (1) Înainte de a începe sa opereze un feribot Ro-Ro sau o nava de pasageri de mare viteza, angajata sa desfăşoare un serviciu regulat sau care desfăşoară deja un serviciu regulat, ANR trebuie să verifice dacă feriboturile Ro-Ro şi navele de pasageri de mare viteza îndeplinesc următoarele condiţii: a) poseda certificate valabile, emise de administraţia statului pavilionului sau de o organizaţie recunoscută, care acţionează în numele sau; b) au fost inspectate, pentru emiterea certificatelor, în conformitate cu procedurile relevante şi cu liniile directoare anexate la Rezoluţia Adunării IMO A.746(18) privind sistemul armonizat de inspecţie şi certificare, asa cum a fost amendata, sau cu proceduri care permit atingerea aceloraşi obiective; c) respecta standardele de clasificare specificate prin regulile unei organizaţii recunoscute sau prin regulile acceptate ca echivalente de către administraţia statului pavilionului privind construcţia şi întreţinerea corpului navei, maşinilor şi a instalaţiei electrice şi de control; d) sunt dotate cu inregistrator de date privind voiajul (VDR) în scopul oferirii de informaţii pentru investigarea accidentelor maritime. VDR trebuie să corespundă standardelor de performanţă cuprinse în Rezoluţia Adunării IMO A.861(20) din 27 noiembrie 1997 şi să respecte standardele de încercări elaborate de Comisia Electrotehnica Internationala (IEC), respectiv Standardul nr. 61996. Totuşi, în cazul VDR-urilor montate la bordul feriboturilor Ro-Ro şi al navelor de pasageri de mare viteza înainte de 29 aprilie 1999, pot fi acordate scutiri de la respectarea anumitor cerinţe. Scutirile respective şi condiţiile în care pot fi acordate acestea trebuie să fie în conformitate cu procedurile stabilite de ANR; e) respecta cerinţele specifice de stabilitate adoptate la nivel regional şi transpuse în legislaţia naţionala conform procedurii de notificare prevăzute prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/34/CE *1) din 22 iunie 1998, care stabileşte procedura pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale, atunci când efectuează în aceasta regiune un serviciu aflat sub incidenţa legislaţiei naţionale, cu condiţia ca aceste cerinţe sa nu fie mai restrictive decât cele specificate în anexa la Rezoluţia 14 - prescripţii de stabilitate anexate acordului - a Conferintei SOLAS din 1995 şi ca acestea sa fi fost notificate secretarului general IMO conform procedurilor prevăzute la pct. 3 din aceasta rezoluţie.-------------*1) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/34/CE , publicată în Jurnalul Oficial nr. L 204 din 21 iulie 1998, p. 37, astfel cum a fost amendata. (2) Prevederile alin. (1) lit. e) se aplică navelor de pasageri de mare viteza numai atunci când este cazul.  +  Articolul 5Verificările iniţiale efectuate la companii de către ANRÎnainte de a începe sa opereze un feribot Ro-Ro sau o nava de pasageri de mare viteza, angajata sa desfăşoare un serviciu regulat sau care desfăşoară deja un serviciu regulat, indiferent de pavilionul acesteia, ANR trebuie:1. sa verifice dacă acele companii care desfăşoară sau intenţionează sa desfăşoare servicii regulate cu feriboturi Ro-Ro ori cu nave de pasageri de mare viteza: a) iau măsurile necesare pentru a asigura aplicarea cerinţelor specifice stabilite în anexa nr. 1 şi pentru a dovedi statelor gazda implicate în servicii regulate respectarea dispoziţiilor prezentului articol şi ale art. 4; b) agreeaza anticipat ca statele gazda şi oricare alt stat profund interesat pot conduce, participa sau coopera în cazul oricărei investigaţii a unui accident ori incident maritim, în conformitate cu prevederile art. 12, şi permit accesul acestora la informaţiile obţinute de la VDR-ul feribotului Ro-Ro sau al navei de pasageri de mare viteza implicate în accidentul ori incidentul respectiv;2. sa verifice dacă, în cazul feribotului Ro-Ro sau al navei de pasageri de mare viteza respective, care arboreaza alt pavilion decât cel român ori cel al unui stat membru, exista acordul statului pavilionului respectiv privind angajamentul companiei de a respecta cerinţele prezentului ordin.  +  Articolul 6Inspecţii specifice iniţiale (1) Înainte de a începe sa opereze un feribot Ro-Ro sau o nava de pasageri de mare viteza, angajata sa desfăşoare un serviciu regulat ori care desfăşoară deja un serviciu regulat, ANR trebuie să efectueze o inspecţie specifică iniţială, în conformitate cu anexele nr. 1 şi 3, pentru a verifica dacă feriboturile Ro-Ro şi navele de pasageri de mare viteza îndeplinesc în totalitate cerinţele necesare pentru operarea în siguranţa a unui serviciu regulat. (2) În cazul în care prevederile alin. (1) se aplică înaintea începerii operarii, ANR va stabili o dată pentru inspecţia specifică iniţială, care să nu fie mai târziu de o luna de la primirea probelor necesare pentru finalizarea verificării în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5.  +  Articolul 7Dispoziţii speciale (1) Când un feribot Ro-Ro sau o nava de pasageri de mare viteza urmează să fie angajata într-un alt serviciu regulat, ANR trebuie să ţină cont de verificările şi de inspecţiile efectuate anterior la feribotul Ro-Ro ori la nava de pasageri de mare viteza respectiva pentru operarea unui serviciu regulat anterior, reglementat prin prezentul ordin. În cazul în care ANR constata ca verificările şi inspecţiile anterioare respective sunt relevante pentru noile condiţii de navigaţie, prevederile art. 4, 5 şi 6 nu se aplică feribotului Ro-Ro sau navei de pasageri de mare viteza care începe sa opereze în noul serviciu regulat. (2) Prevederile art. 4, 5 şi 6 nu sunt aplicabile atunci când un feribot Ro-Ro sau o nava de pasageri de mare viteza, care respecta dispoziţiile prezentului ordin şi operează deja un serviciu regulat aflat sub incidenţa prezentului ordin, începe sa opereze un alt serviciu regulat pentru care: a) caracteristicile rutei sunt recunoscute de ANR şi de autorităţile competente ale statelor gazda implicate ca fiind similare; şi b) exista acordul ANR şi al statelor gazda ca feribotul Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteza îndeplineşte toate cerinţele pentru operarea în siguranţa a acelui serviciu.La solicitarea unei companii, ANR poate confirma anticipat acordul sau cu privire la faptul ca o noua ruta are caracteristici similare. (3) În cazul în care, ca urmare a unor împrejurări neprevăzute, trebuie să se introducă rapid un feribot Ro-Ro sau o nava de pasageri de mare viteza pentru a asigura continuitatea serviciului şi prevederile alin. (1) şi (2) nu sunt aplicabile, ANR poate permite feribotului Ro-Ro ori navei de pasageri de mare viteza sa înceapă operarea, cu condiţia ca: a) o inspecţie vizuala şi verificarea documentelor sa nu ridice probleme legate de îndeplinirea cerinţelor necesare pentru operarea în siguranţa a feribotului Ro-Ro sau navei de pasageri de mare viteza; şi b) ANR sa finalizeze verificările şi inspecţiile, conform art. 4, 5 şi 6, în termen de o luna.  +  Articolul 8Inspecţii specifice regulate şi alte inspecţii (1) ANR trebuie să efectueze o dată la 12 luni următoarele inspecţii: a) o inspecţie specifică, în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 3; şi b) o inspecţie în timpul serviciului regulat, care să cuprindă suficiente cerinţe prevăzute în anexele nr. 1, 3 şi 4, pentru a verifica dacă feribotul Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteza îndeplineşte toate condiţiile de operare în siguranţa. O inspecţie specifică iniţială, desfăşurată în conformitate cu prevederile art. 6, este considerată inspecţie specifică în sensul prezentului articol. (2) ANR trebuie să efectueze o inspecţie specifică, în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 3, de fiecare data când feribotul Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteza suferă reparaţii, modificări ori transformări majore sau dacă se schimba managementul ori pavilionul navei sau aceasta trece în altă clasă. În cazul în care se schimba managementul sau pavilionul navei ori aceasta trece în altă clasă, ANR poate să scutească feribotul Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteza de inspecţia specifică, conform prevederilor prezentului alineat, după ce ia în considerare verificările şi inspecţiile efectuate anterior la feribotul Ro-Ro ori la nava de pasageri de mare viteza, cu condiţia ca schimbarea respectiva sau transferul respectiv sa nu afecteze operarea în siguranţa a feribotului Ro-Ro ori a navei de pasageri de mare viteza. (3) Dacă inspecţiile prevăzute la alin. (1) confirma sau dezvaluie deficiente legate de respectarea prevederilor prezentului ordin, care să justifice interzicerea operarii, toate costurile legate de inspecţii vor fi suportate de companie.  +  Articolul 9NotificareANR va informa prompt companiile, în scris, despre rezultatele verificărilor şi inspecţiilor efectuate, conform art. 4, 5, 6 şi 8.  +  Articolul 10Interzicerea operarii (1) ANR va interzice operarea unui feribot Ro-Ro sau a unei nave de pasageri de mare viteza într-un serviciu regulat: a) dacă acesta sau aceasta nu respecta prevederile art. 4 şi 5; b) ori de câte ori se găsesc deficiente în timpul inspecţiilor prevăzute la art. 6 şi 8, care pun în pericol imediat siguranţa feribotului Ro-Ro sau a navei de pasageri de mare viteza ori viaţa echipajului şi a pasagerilor acesteia; c) dacă se constată că nu sunt respectate prevederile actelor normative aplicabile, prevăzute în anexa nr. 2, şi constituie un pericol imediat pentru siguranţa feribotului Ro-Ro sau a navei de pasageri de mare viteza ori pentru viaţa echipajului şi a pasagerilor acesteia; d) ori de câte ori nu a fost consultata de către autorităţile competente ale statului pavilionului, în ceea ce priveşte respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) sau (5).Interzicerea operarii va fi menţinută până ce ANR constata ca pericolul este eliminat şi ca sunt îndeplinite prevederile prezentului ordin.ANR trebuie să informeze în scris compania cu privire la decizia de interzicere a operarii feribotului Ro-Ro sau a navei de pasageri de mare viteza, expunand detaliat motivele. (2) Dacă feribotul Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteza operează deja un serviciu regulat şi se descoperă deficiente, ANR trebuie să solicite companiei sa ia măsurile necesare pentru remedierea lor prompta ori într-o perioadă de timp bine definită şi rezonabila, cu condiţia ca aceste deficiente sa nu prezinte un pericol imediat pentru siguranţa feribotului Ro-Ro sau a navei de pasageri de mare viteza, a echipajului ori pasagerilor acesteia. După remedierea deficienţelor, ANR trebuie să verifice dacă aceste remedieri au fost realizate. În caz contrar, ANR trebuie să interzică operarea navelor respective. (3) Compania are dreptul la contestaţie împotriva deciziei ANR de interzicere a operarii. Dreptul la contestaţie se supune prevederilor legii privind contenciosul administrativ. Contestaţia nu suspenda decizia de interzicere a operarii. ANR trebuie să informeze în timp util compania despre dreptul la contestaţie. (4) În cazurile în care prevederile art. 4, 5 şi 6 sunt aplicabile înainte ca feribotul Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteza sa înceapă operarea în serviciu regulat, o decizie de interzicere a operarii navei trebuie luată de ANR în perioada de o luna de la inspecţia specifică iniţială şi aceasta trebuie comunicată imediat companiei.  +  Articolul 11Proceduri referitoare la inspecţiile specifice iniţiale şi regulate (1) Feriboturile Ro-Ro şi navele de pasageri de mare viteza care au fost supuse inspecţiilor specifice cu rezultate satisfăcătoare pentru ANR sunt scutite de inspecţiile extinse impuse de prevederile art. 7 alin. (4) din Directiva 95/21/CE *1) şi de inspecţiile extinse bazate pe motive întemeiate justificate prin faptul ca acestea aparţin categoriei de nave de pasageri la care se face referire în art. 7 alin. (1) şi în partea A pct. 4 din anexa nr. 5 la aceeaşi directiva.---------*1) Directiva Consiliului nr. 95/21/CE din 19 iunie 1995 privind controlul statului portului din 7 iulie 1995, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 157, p. 1, astfel cum a fost amendata. (2) Atunci când într-un serviciu regulat sunt implicate şi alte state gazda, ANR va coopera cu autorităţile competente din celelalte state gazda pentru efectuarea unei inspecţii specifice la un feribot Ro-Ro sau la o nava de pasageri de mare viteza. Inspecţiile specifice se efectuează de către o echipa compusa din inspectorii calificaţi ai ANR şi ai celorlalte state gazda. Dacă este necesară o evaluare calitativă a îndeplinirii dispoziţiilor referitoare la clasa, în echipa de inspecţie va fi inclus şi un inspector dintr-o organizaţie recunoscută. Inspectorii vor raporta deficientele administraţiilor statelor pavilionului din statele gazda. O copie a raportului de inspecţie va fi transmisă de către ANR administraţiei statului pavilionului, dacă statul respectiv nu este un stat gazda implicat în inspecţie. (3) ANR poate efectua inspecţii la solicitarea unui alt stat gazda implicat. (4) La cererea companiilor, ANR invita administraţia statului pavilionului care nu este un stat gazda să fie reprezentată în orice inspecţie specifică, conform prevederilor prezentului ordin. (5) În planificarea unei inspecţii, în conformitate cu prevederile art. 6 şi 8, ANR trebuie să acorde atenţia cuvenită programului de navigaţie şi de întreţinere a feribotului Ro-Ro sau a navei de pasageri de mare viteza. (6) Constatările inspecţiilor specifice sunt consemnate de ANR într-un raport; o copie a acestor rapoarte trebuie să se găsească permanent la bordul feribotului Ro-Ro sau al navei de pasageri de mare viteza. (7) În cazul unui dezacord existent între ANR şi autorităţile competente din statele gazda cu privire la îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 4 şi art. 5 alin. (1), ANR va informa imediat Comisia Europeană cu privire la motivele dezacordului.  +  Articolul 12Investigarea accidentelor (1) ANR trebuie să permită oricărui stat profund interesat sa coopereze sau sa conducă orice cercetare a accidentului ori a incidentului maritim în care este implicat un feribot Ro-Ro sau o nava de pasageri de mare viteza, în conformitate cu Codul pentru investigarea accidentelor maritime. (2) Procedura de investigare trebuie începută de ANR după un accident sau incident maritim în care a fost implicat un feribot Ro-Ro sau o nava de pasageri de mare viteza, indiferent de pavilionul acesteia, atunci când accidentul maritim a survenit în: a) apele naţionale navigabile româneşti; sau b) alte ape, care nu sunt ape naţionale navigabile româneşti sau ale unui stat membru, dacă România este ultimul stat vizitat de nava. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), ANR răspunde de investigatie şi de coordonarea altor state profund interesate până în momentul în care se stabileşte, de comun acord, care va fi statul care va conduce investigatia. (4) ANR în cooperare cu autorităţile competente din statele membre care conduc, participa sau cooperează la investigaţiile respective trebuie să garanteze definitivarea cercetărilor în modul cel mai eficient şi în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu prevederile Codului pentru investigarea accidentelor maritime. (5) ANR în cooperare cu autorităţile competente din statele membre trebuie să garanteze ca rapoartele rezultate din investigarea respectiva sunt făcute publice în conformitate cu pct. 12.3 din Codul pentru investigarea accidentelor maritime şi sunt comunicate Comisiei Europene.  +  Articolul 13Măsuri insotitoare (1) În cazul în care ANR emite, respectiv recunoaşte un certificat de scutire, trebuie să colaboreze cu autoritatea competentă a statului gazda implicat, respectiv cu administraţia statului pavilionului, pentru a rezolva orice dezacord privind oportunitatea scutirilor înaintea inspecţiei specifice iniţiale. (2) ANR trebuie să adopte măsurile necesare pentru ca sistemul pentru dirijarea navigaţiei, precum şi alte sisteme informative în conformitate cu Rezoluţia Adunării IMO A.795(19) să fie permanent în funcţiune pentru a asista feriboturile Ro-Ro şi navele de pasageri de mare viteza în operarea în siguranţa a serviciilor regulate sau a acelei părţi a serviciilor regulate, pentru care ANR poarta responsabilitatea. (3) ANR va transmite Comisiei Europene copii ale rapoartelor de inspecţie prevăzute la art. 11 alin. (6), cu numărul de identificare, dacă este cazul. (4) ANR trebuie să se asigure ca acele companii care operează feriboturile Ro-Ro ori nave de pasageri de mare viteza în servicii regulate spre sau dinspre un port românesc sunt capabile sa menţină şi sa implementeze un sistem integrat de planificare a situaţiilor neprevăzute, în cazul avariilor la bordul navei, în conformitate cu prevederile Rezoluţiei Adunării IMO A.852(20) privind liniile directoare pentru o structura a unui sistem integrat de contingenta. ANR în cooperare cu autorităţile competente din celelalte state gazda, care sunt implicate într-un serviciu regulat, stabilesc de comun acord un plan pentru rute diferite. (5) În cazul în care o nava de pasageri de mare viteza urmează să efectueze un serviciu regulat spre sau dinspre un port românesc, ANR trebuie să coopereze cu administraţia statului pavilionului navei ca în timpul evaluării respectivei nave, pentru emiterea permisului de operare ca nava de pasageri de mare viteza în conformitate cu pct. 1.9.3 din Codul pentru navele de mare viteza, să se ţină cont de restricţiile din porturile româneşti privind protejarea vieţii, a resurselor naturale şi a activităţilor de coasta şi să se ia măsuri pentru a asigura punerea în aplicare a acestor restrictii.  +  Articolul 14Cooperarea între statele gazdaANR trebuie să stabilească o legătură permanenta cu autorităţile competente din celelalte state gazda implicate în acelaşi serviciu regulat la aplicarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 15Măsuri de sustinereANR va informa statele terţe, care au fie responsabilităţile statului pavilionului, fie responsabilităţi similare cu cele ale unui stat gazda în cazul feriboturilor Ro-Ro sau navelor de pasageri de mare viteza care intra sub incidenţa prezentului ordin şi care operează între un port românesc şi un port al unui stat terţ, asupra cerinţelor impuse de prezentul ordin oricărei companii care asigura un serviciu regulat spre sau dinspre un port românesc.  +  Articolul 16SancţiuniContravenţiile la prevederile prezentului ordin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17ANR va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 18Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului nr. 1999/35/CE din 29 aprilie 1999 privind sistemul de inspecţii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteza care operează în serviciu regulat, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 138 din 1 iunie 1999, p. 0001-0019, precum şi prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/84/CE din 5 noiembrie 2002, care amendeaza directivele privind siguranţa maritima şi prevenirea poluarii de către nave, publicată în JOCE nr. L 324 din 29 noiembrie 2002, p. 0053-0058.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 20Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 538/2003 pentru aprobarea Sistemului de inspecţii obligatorii pentru operarea în siguranţa a navelor de tip Ro-Ro ferry care transporta şi pasageri, precum şi a navelor de pasageri de mare viteza care operează în serviciu regulat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 16 aprilie 2003.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 17 martie 2006.Nr. 389.  +  Anexa 1 CERINŢE SPECIFICEcare trebuie să fie îndeplinite de către companii[prevăzute la art. 5 alin. (1) şi la art. 6 şi 8 din ordin]Companiile trebuie să se asigure ca la bordul feriboturilor Ro-Ro şi al navelor de pasageri de mare viteza:1. comandantul deţine, înainte ca nava sa plece în voiaj, informaţiile corespunzătoare privind disponibilitatea sistemelor de coasta pentru dirijarea navigaţiei, precum şi alte sisteme de informaţii care să îl sprijine în manevrarea în condiţii de siguranţă pe perioada voiajului şi foloseşte în navigaţie aceste sisteme de informaţii stabilite de statele gazda;2. sunt respectate prevederile relevante ale alin. 2-6 din MSC/Circulara 699 privind liniile directoare revizuite pentru transportul în siguranţa al pasagerilor;3. tabelul cu programul de lucru la bordul navei este plasat într-un loc uşor accesibil şi conţine: a) programul de serviciu pe mare şi serviciu în port; şi b) numărul maxim de ore de lucru sau numărul minim de ore de odihnă necesare pentru ofiţerii de cart;4. comandantul nu este împiedicat sa ia orice decizie pe care o considera necesară din punct de vedere profesional pentru navigarea şi operarea în siguranţa a navelor, în special în condiţii meteorologice grele şi mare foarte agitata;5. comandantul tine evidenta activităţilor şi incidentelor de navigaţie care sunt importante pentru siguranţa navigaţiei;6. orice defectiune la sau deformare permanenta a portilor de operare şi la bordajul metalic exterior, care poate afecta integritatea feribotului Ro-Ro sau a navei de pasageri de mare viteza, precum şi orice deficiente în sistemele de comanda şi control pentru închiderea acestor porţi sunt aduse prompt la cunoştinţa atât administraţiei statului pavilionului, cat şi statului gazda şi sunt reparate prompt;7. se poate procura un orar actualizat al curselor înaintea plecării în cursa a feribotului Ro-Ro sau a navei de pasageri de mare viteaza. La elaborarea orarului curselor trebuie să se ţină seama de liniile directoare privind planificarea voiajurilor stabilite de IMO prin Rezoluţia Adunării A.893(21);8. sunt aduse la cunoştinţa pasagerilor informaţii generale referitoare la asistenţa pentru persoanele în vârsta şi a celor cu handicap aflate la bord şi care pot fi procurate în formate potrivite şi pentru persoanele cu deficiente de vedere.  +  Anexa 2 LISTAactelor normative aplicabile[prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c) din ordin]1. Directiva Consiliului nr. 93/75/CEE din 13 septembrie 1993 privind cerinţele minime pentru navele care intra sau ies în/din porturile Comunităţii şi care transporta mărfuri periculoase sau poluante (publicată în Jurnalul Oficial nr. L 247 din 5 octombrie 1993, p. 19). Directiva, astfel cum a fost amendata inclusiv prin Directiva Comisiei nr. 98/74/EC (publicată în Jurnalul Oficial nr. L 276 din 13 octombrie 1998, p. 7);2. Directiva Consiliului nr. 94/58/CE din 22 noiembrie 1994 privind nivelul minim de instruire al personalului navigant (publicată în Jurnalul Oficial nr. L 319 din 12 decembrie 1994, p. 28). Directiva, astfel cum a fost amendata inclusiv prin Directiva nr. 98/35/CE (publicată în Jurnalul Oficial nr. L 172 din 17 iunie 1998, p. 1), când este cazul;3. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 3.051/95 din 8 decembrie 1995 privind managementul siguranţei navelor de tip feribot Ro-Ro (publicat în Jurnalul Oficial nr. L 320 din 30 decembrie 1995, p. 14). Regulamentul, astfel cum a fost amendat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 179/98 (publicat în Jurnalul Oficial nr. L 19 din 24 ianuarie 1998, p. 35)  +  Anexa 3 PROCEDURI PENTRU INSPECŢIILE SPECIFICE[prevăzute la art. 6 şi 8 din ordin]1. Prin inspecţiile specifice trebuie să se asigure faptul ca cerinţele statutare, în special pentru construcţie, compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice, încărcare, protecţie contra incendiilor, numărul maxim de pasageri, mijloace de salvare a vieţii şi transportul mărfurilor periculoase, radiocomunicatii şi navigaţie, sunt îndeplinite în totalitate şi corespund scopului şi ca includ, după caz, cel puţin următoarele: a) pornirea generatorului de avarie; b) inspecţia iluminatului de avarie; c) inspecţia sursei de alimentare de avarie pentru staţiile radio; d) încărcarea instalaţiei de radioficare; e) rolul de incendiu, care să includă o demonstratie de folosire a echipamentului pentru pompieri; f) punerea în funcţiune a pompei de incendiu de avarie cu doua furtunuri de incendiu conectate la conducta principala de stins incendiu; g) testarea închiderii de la distanta a alimentarii cu combustibil la caldarine, motoarele principale şi auxiliare şi a obturatoarelor de la ventilatoare; h) testarea comenzilor de la distanta şi locale privind închiderea obturatoarelor; i) testarea detectorului de incendiu şi a sistemului de alarma; j) testarea închiderii corespunzătoare a portilor etanse; k) funcţionarea pompelor de santina; l) închiderea uşilor portilor etanse atât prin comanda locală, cat şi de la distanta; m) o demonstratie care să arate ca membrii-cheie ai echipajului sunt familiarizati cu planul de vitalitate al navei; n) coborârea a cel puţin unei barci de salvare de urgenta şi a unei barci de salvare la apa, pornirea şi verificarea sistemului lor de propulsie şi de guvernare, recuperarea lor din apa şi arimarea lor în poziţia normală de la bord; o) verificarea inventarului barcilor de salvare şi al plutelor de salvare; p) testarea instalaţiei de guvernare a navei şi a sistemului auxiliar de guvernare.2. Inspecţiile specifice trebuie să includă verificarea sistemului de întreţinere planificata de la bord.3. Inspecţiile specifice trebuie să se concentreze asupra familiarizarii membrilor echipajului cu procedurile de siguranţă, procedurile în caz de urgenta, tehnicile de întreţinere şi de lucru, siguranţa pasagerilor, procedurile pentru puntea de navigaţie a navei şi operaţiunile legate de transportul mărfurilor şi vehiculelor, precum şi asupra eficientei acestora. Trebuie să se verifice abilitatea navigatorilor de a înţelege sau, după caz, de a da ordine şi instrucţiuni şi de a raporta într-un limbaj comun de lucru, asa cum sunt înscrise în jurnalul de bord. Se va verifica evidenta documentelor care atesta ca membrii echipajului au urmat cu succes o pregătire specială, în mod deosebit cele referitoare la: a) cursuri în managementul aglomerarii multimilor; b) cursuri de familiarizare; c) cursuri de pregătire pentru personalul implicat direct în acordarea asistenţei pasagerilor în spaţiile destinate acestora, în special pasagerilor în vârsta şi celor infirmi; şi d) cursuri de management al comportamentului uman în situaţii de criza.Inspecţia specifică trebuie să includă o evaluare pentru a se stabili dacă nu cumva programul de lucru şi de odihnă nu provoacă o oboseala nejustificată, în special în rândul personalului de cart.4. Brevetele membrilor echipajului emise de statele terţe vor fi recunoscute numai când acestea sunt în conformitate cu Regula I/10 din Convenţia internationala privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), astfel cum a fost amendata, la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992.  +  Anexa 4 LINII DIRECTOAREpentru inspectorii calificaţi când efectueazăinspecţii neplanificate în timpul unui serviciu regulat[prevăzute la art. 8 alin. (1) din ordin]1. Informaţii cu privire la pasageriSe verifica: a) faptul ca numărul de pasageri imbarcati la bordul navelor nu este mai mare decât numărul de pasageri pentru care este certificat feribotul Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteza; b) dacă sistemul de înregistrare a informaţiilor referitoare la pasageri este efectiv implementat şi este în conformitate cu prevederile aplicabile; c) modalitatea în care informaţiile referitoare la numărul total de pasageri sunt transmise comandantului şi, dacă este cazul, modalitatea prin care pasagerii care efectuează o traversare dubla, fără a debarca, sunt incluşi în numărul total la cursa de întoarcere.2. Informaţii cu privire la încărcare şi stabilitateSe verifica: a) acolo unde este cazul, dacă sunt instalate indicatoare de pescaj sigure şi dacă acestea sunt utilizate; b) dacă se iau măsuri pentru a se asigura ca nava nu este supraincarcata şi ca linia de încărcare maxima de compartimentare nu se afla sub nivelul apei; c) dacă determinarea încărcării şi a stabilitatii se efectuează corespunzător; d) dacă vehiculele cu mărfuri şi alte incarcaturi se cantaresc unde trebuie şi cifrele privind greutatea sunt transmise navei pentru a fi utilizate la determinarea încărcării şi stabilitatii; e) dacă planurile pentru controlul avariilor sunt expuse în permanenta şi dacă sunt prevăzute broşuri cu informaţii despre controlul avariilor pentru ofiţerii de pe nava.3. Securitatea pe mareSe verifica: a) procedura prin care se garantează ca nava întruneşte toate condiţiile de securitate pentru a naviga, înainte sa părăsească dana, care ar trebui sa includă o procedură de raportare pozitiva privind faptul ca toate porţile de operare laterala etanse la apa şi intemperii sunt închise; b) dacă toate porţile puntilor cu vehicule sunt închise înainte ca nava sa părăsească dana sau rămân deschise doar atât timp cat să permită închiderea vizorului provei; c) dacă sistemele de închidere a portilor de la prova, pupa şi laterale sunt dotate cu indicatoare luminoase şi supraveghere TV, care să indice situaţia acestora pe puntea de comanda. Orice dificultăţi legate de funcţionarea indicatoarelor luminoase, în special a intrerupatoarelor de la porţi, trebuie să fie verificate şi raportate.4. Anunţurile pentru măsuri de siguranţăSe verifica: a) forma anunţurilor curente privind măsuri de protecţie şi afişarea instrucţiunilor şi a traseelor în cazul procedurilor de urgenta în limba/limbile corespunzătoare; b) dacă anunţurile traseelor de siguranţă sunt efectuate la începutul voiajului şi pot fi auzite în toate spaţiile publice, inclusiv pe puntile deschise, la care pasagerii au acces.5. Înregistrările în jurnalul de bordSe verifica: a) jurnalul de bord, pentru a se asigura ca s-au efectuat înregistrări referitoare la închiderea portilor de la prova, pupa şi a altor porţi etanse la apa şi la intemperii, testarea portilor de la compartimentele etanse la apa şi a instalaţiei de guvernare etc.; b) dacă se înregistrează pescajele, bordul liber şi stabilitatea, precum şi limba de lucru comuna pentru echipaj.6. Mărfuri periculoaseSe verifica: a) dacă orice incarcatura de mărfuri periculoase sau poluante este transportată în conformitate cu legislaţia relevanta, în special dacă exista o declaraţie privind mărfurile periculoase sau poluante, împreună cu un cargomanifest ori un cargoplan, care să indice localizarea acestora la bord; b) dacă orice marfa periculoasa sau poluanta este permis să fie transportată pe nave de pasageri şi dacă mărfurile periculoase şi poluante sunt marcate, etichetate, stivuite, fixate şi separate; c) dacă vehiculele care transporta mărfurile periculoase şi poluante sunt placate şi asigurate; d) dacă, atunci când se transporta mărfuri periculoase şi poluante, exista la ţărm o copie a cargomanifestului sau a cargoplanului; e) dacă comandantul este avertizat cu privire la cerinţele privind raportarea incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transporta mărfuri periculoase, substanţe dăunătoare şi/sau poluanti marini (Directiva 93/75/CEE) şi toate instrucţiunile privind procedurile de urgenta ce trebuie urmate şi cele de acordare a primului ajutor în cazul unui incident care implica mărfuri periculoase sau poluanti marini; f) dacă dispozitivele de ventilaţie a puntilor pentru vehicule funcţionează tot timpul, dacă funcţionează mai intens atunci când motoarele vehiculelor sunt în funcţiune şi dacă exista un indicator pe punte care să arate ca ventilatia puntilor pentru vehicule este în funcţiune.7. Fixarea vehiculelor de marfaSe verifica: a) modul în care sunt fixate vehiculele de marfa, de exemplu dacă sunt arimate în bloc sau sunt legate individual; b) dacă sunt disponibile puncte de fixare suficient de puternice; c) dacă exista sisteme de fixare a vehiculelor de marfa, în cazul în care are loc sau se preconizeaza vreme rea; d) dacă exista metode pentru fixarea autocarelor sau motocicletelor; e) dacă nava poseda un manual pentru fixarea încărcăturii.8. Puntile pentru vehiculeSe verifica: a) dacă spaţiile pentru incarcatura de categorie specială şi Ro-Ro sunt patrulate şi supravegheate continuu printr-un sistem de supraveghere TV, astfel încât să se poată observa deplasarea vehiculelor în caz de vreme nefavorabila şi intrarea neautorizata a pasagerilor; b) dacă porţile de evacuare în caz de incendiu şi intrările se menţin închise şi dacă sunt afişate anunţuri prin care să se interzică accesul pasagerilor la puntile cu vehicule în timp ce nava se afla pe mare.9. Închiderea portilor etanse la apaSe verifica: a) dacă este respectata politica stabilită în instrucţiunile de funcţionare a navei pentru porţile etanse la apa; b) dacă se efectuează instruirile necesare; c) dacă controlul portilor etanse la apa, de pe comanda de navigaţie, este menţinut, când este posibil, pe controlul "local"; d) dacă porţile sunt ţinute închise în caz de vizibilitate redusă şi orice situaţie primejdioasa; e) dacă echipajele sunt instruite în mod corect pentru operarea portilor şi cunosc pericolele utilizării gresite a acestora.10. Patrulele contra incendiilorTrebuie să fie confirmat ca se menţine o patrulare eficienta, astfel încât să se poată detecta imediat orice izbucnire de foc. Aceasta trebuie să includă spaţiile speciale care nu sunt prevăzute cu un sistem fix de detectare a focului şi de alarma, consemnand ca aceste spaţii pot fi patrulate conform celor prevăzute la pct. 8.11. Comunicaţiile în caz de avarieSe verifica dacă exista suficienti membri ai echipajului, conform listei de responsabilităţi, care să ajute pasagerii în caz de avarie şi dacă aceştia pot fi identificati repede şi pot sa comunice cu pasagerii în caz de avarie, luând în considerare o combinaţie corespunzătoare şi adecvată de oricare dintre următorii factori: a) limba sau limbile corespunzătoare principalelor naţionalitati de pasageri transportaţi pe o anumită ruta; b) probabilitatea ca o abilitate în folosirea vocabularului elementar al limbii engleze pentru instrucţiunile de baza să poată oferi un mijloc de comunicare cu un pasager care are nevoie de ajutor, indiferent dacă pasagerul şi membrii echipajului folosesc o limbă comuna sau nu; c) necesitatea posibila de a comunică în timpul unei avarii prin alte mijloace (de exemplu, atenţionarea prin demonstratii, gesturi sau atenţionarea asupra locului instrucţiunilor, a posturilor de apel, a dispozitivelor de salvare a vietilor omeneşti ori a căilor de evacuare, atunci când comunicarea verbală este impracticabila); d) măsura în care le sunt oferite pasagerilor instrucţiuni complete de protecţie în limba sau în limbile maternă/materne a/ale acestora; e) limbile în care pot fi difuzate anunţurile prin radio în timpul unei avarii sau exerciţiu, pentru a transmite o orientare esenţială pasagerilor şi a facilita sprijinul acordat pasagerilor de către membrii echipajului.12. Limba de lucru comuna între membrii echipajuluiSe verifica dacă s-a stabilit o limbă de lucru pentru a asigura o reactie eficienta a echipajului în probleme de siguranţă şi dacă această limbă de lucru este trecută în jurnalul de bord al navei.13. Echipamentul de protecţieSe verifica: a) dacă echipamentul de salvare şi de combatere a incendiilor, incluzând uşile contra incendiului şi alte articole de protecţie structurală contra incendiilor, care pot fi repede inspectate, sunt întreţinute corespunzător; b) dacă sunt expuse în permanenta planuri pentru stingerea incendiilor sau sunt prevăzute broşuri cu informaţii echivalente pentru informarea ofiţerilor navei; c) dacă vestele de salvare sunt stocate corespunzător şi dacă stocul de veste de salvare pentru copii se poate identifica repede; d) dacă incarcatura vehiculelor nu împiedica actionarea dispozitivelor de localizare a incendiilor, intrerupatoarelor de urgenta, dispozitivelor de control pentru clapetele de furtuna etc., care se pot afla pe puntile cu vehicule.14. Echipamentul de navigaţie şi radioSe verifica dacă echipamentul de navigaţie şi de comunicaţii radio, incluzând radiofarurile (EPIRBs) pentru localizarea avariilor, sunt operationale.15. Indicatoarele luminoase suplimentare pentru avariiSe verifica dacă sunt prevăzute indicatoare luminoase suplimentare pentru avarii, conform regulamentelor, şi dacă se tine o evidenta a deficienţelor.16. Mijloacele de salvareSe verifica: a) dacă marcajul mijloacelor de salvare este în concordanta cu cerinţele aplicabile şi dacă indicatoarele luminoase sunt alimentate atât de la generatorul principal, cat şi de la cel de avarie; b) dacă s-au luat măsuri pentru ca vehiculele sa nu incurce căile de salvare, în cazul în care căile de salvare traverseaza sau trec pe puntile pentru vehicule; c) dacă ieşirile, în special cele de la magazinele scutite de taxe vamale, care au fost găsite blocate de mărfuri în exces, sunt menţinute libere.17. Registrul de operaţiiSe verifica dacă exista copii ale registrului de operaţii pentru comandant şi pentru fiecare ofiţer de grad superior şi dacă exista copii disponibile pentru toţi membrii echipajului. De asemenea, se verifica dacă exista liste de verificare care să cuprindă pregătirea pentru mare şi alte operaţii.18. Curăţenia în compartimentul maşinilorSe verifica dacă în compartimentul maşinilor este păstrată curăţenia legată de procedurile de întreţinere.19. Evacuarea gunoiuluiSe verifica dacă amenajările pentru manipularea şi evacuarea gunoiului sunt satisfăcătoare.20. Planificarea întreţineriiSe verifica: a) dacă toate companiile au prevăzute cerinţe specifice pentru întreţinerea planificata a tuturor elementelor privind siguranţa, incluzând uşile de la prova şi pupa şi porţile laterale, împreună cu sistemele lor de închidere, dar care să includă şi întreţinerea compartimentului maşinilor şi a echipamentului de protecţie; b) dacă exista planuri pentru verificarea periodică a tuturor elementelor, astfel încât normele de siguranţă să fie menţinute la cel mai înalt nivel; c) dacă exista proceduri pentru evidenta deficienţelor şi confirmarea rectificarii lor corespunzătoare, astfel încât comandantul şi persoana desemnată de pe uscat din structura administraţiei companiei să aibă cunoştinţa despre deficiente şi să fie înştiinţate despre rectificarea acestora într-un timp determinat; d) dacă verificările periodice ale sistemelor de comanda şi control pentru închiderea portilor interioare şi exterioare de la prova includ indicatoarele, echipamentul de supraveghere şi toate orificiile de scurgere a apei de pe punte din spaţiile dintre vizorul provei şi poarta interioară, în special mecanismele de închidere şi sistemele hidraulice ale acestora.21. Efectuarea unui voiajAtunci când se efectuează un voiaj trebuie să se profite de ocazie pentru a se verifica supraaglomerarea, inclusiv disponibilitatea locurilor şi blocarea culoarelor, scarilor şi evacuarilor, în caz de avarii, cu bagaje şi pasageri care nu îşi găsesc locurile. De asemenea, trebuie să se verifice dacă pasagerii sunt evacuati de pe puntea cu vehicule înaintea iesirii navei în larg şi să se asigure ca aceştia nu revin decât după acostarea navei.  +  Anexa 5 CRITERIIprivind calificarea şi independenta pentru inspectorii calificaţi[prevăzute la art. 2 lit. j) din ordin]1. Inspectorul calificat trebuie să fie autorizat de ANR sau de autoritatea competentă a statului membru să efectueze inspecţiile speciale prevăzute la art. 6.2. Fie:- inspectorul calificat trebuie să aibă minimum un an vechime în serviciul ANR sau al autorităţii competente a unui stat membru ca inspector al statului pavilionului care efectuează inspecţii şi certificare în conformitate cu Convenţia SOLAS 1974;- şi să fie posesorul: a) unui brevet de comandant, care îi da dreptul sa preia comanda unei nave cu un tonaj brut de 1.600 sau mai mare (a se vedea STCW, Regula II/2); sau b) unui brevet de şef mecanic care să îi dea dreptul să deţină funcţia la bordul unei nave al carei motor principal are o putere mai mare sau egala cu 3.000 kW (a se vedea STCW, Regula III/2); sau c) unei diplome de arhitect naval, inginer mecanic sau de inginer în domeniul maritim obţinută în România sau într-un stat membru şi sa fi lucrat cel puţin 5 ani în una dintre aceste funcţii;- inspectorii calificaţi menţionaţi la lit. a) şi b) trebuie să aibă o experienta pe mare de cel puţin 5 ani ca ofiţer de punte sau şef mecanic;sau:- inspectorul calificat trebuie să fie deţinătorul unei diplome universitare de profil sau sa fi urmat o formă de învăţământ echivalenta în România sau într-un stat membru; şi- sa fi fost instruit şi calificat ca inspector în domeniul siguranţei navei din România sau dintr-un stat membru; şi- sa fi lucrat cel puţin 2 ani la ANR sau la o autoritate competentă a unui stat membru ca inspector al statului pavilionului care efectuează inspecţia şi certificarea în conformitate cu Convenţia SOLAS 1974.3. Inspectorii calificaţi trebuie să aibă capacitatea de a comunică verbal şi în scris cu personalul navigant în limba folosită în mod uzual pe mare.4. Inspectorii calificaţi trebuie să aibă cunoştinţe corespunzătoare despre prevederile Convenţiei SOLAS 1974 şi procedurile corespunzătoare din prezentul ordin.5. Inspectorii calificaţi care efectuează inspecţii specifice nu trebuie să aibă vreun interes comercial în compania respectiva sau în orice alta companie care operează un serviciu regulat efectuat spre sau dinspre statul gazda implicat, nici la feribotul Ro-Ro sau la nava de pasageri de mare viteza inspectata şi nici nu trebuie să fie angajaţi de organizaţii nonguvernamentale şi sa nu desfăşoare activităţi în numele organizaţiilor nonguvernamentale care efectuează inspecţii statutare sau inspecţii de clasificare ori care eliberează certificate pentru feriboturile Ro-Ro sau pentru navele de pasageri de mare viteza.6. Inspectorii care nu îndeplinesc criteriile de mai sus sunt, de asemenea, acceptaţi dacă au mai fost angajaţi de ANR sau de autoritatea competentă a statului membru pentru efectuarea inspecţiilor statutare ori a inspecţiilor PSC la data adoptării Directivei 95/21/CE .-------------