HOTĂRÂRE nr. 404 din 29 martie 2006privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 10 aprilie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (4) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează cadrul general privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.  +  Articolul 2Studiile universitare de masterat sunt delimitate, prin proceduri distincte de admitere şi de absolvire, faţă de celelalte cicluri de studii universitare.  +  Articolul 3 (1) În conformitate cu prevederile legale, studiile de masterat reprezintă ciclul II al studiilor universitare şi constituie o etapă pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. (2) Studiile universitare de masterat asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.  +  Articolul 4 (1) Cunoştinţele generale, cunoştinţele de specialitate, competenţele generale, abilităţile cognitive, competenţele de specialitate, prevăzute de lege, se stabilesc prin reglementări proprii fiecărui domeniu, prin regulamentele de studii masterale şi programele analitice, elaborate de fiecare instituţie de învăţământ superior care are dreptul legal de a organiza studii universitare de masterat, în concordanţă cu standardele elaborate în acest scop de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. (2) Domeniile în care o instituţie de învăţământ poate organiza studii universitare de masterat sunt domeniile studiilor universitare de licenţă, precum şi alte domenii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. (3) Instituţiile de învăţământ superior promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare de masterat.  +  Capitolul II Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Masterat (I.O.S.U.M.)  +  Articolul 5 (1) Studiile universitare de masterat se pot organiza numai de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, în cadrul facultăţilor sau departamentelor stabilite prin hotărâre a Guvernului, care oferă studii universitare pentru mai multe cicluri de învăţământ sau numai pentru ciclul II. (2) Pentru a organiza studii universitare de masterat, instituţiile de învăţământ superior menţionate la alin. (1) trebuie să obţină aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin ordin al ministrului, la propunerea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, pe baza evaluării periodice a capacităţii instituţionale de a oferi un mediu integrat de învăţare şi cercetare, la nivel naţional sau internaţional. (3) Evaluarea prevăzută la alin. (2) se face la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior şi facultăţi/departament care organizează studiile universitare de masterat, pentru fiecare specializare de studii universitare de masterat, de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, prin proceduri specifice, având la bază un sistem de criterii logistice, profesionale şi ştiinţifice. (4) Instituţia de învăţământ superior care a primit dreptul de a organiza studii universitare de masterat într-unul sau mai multe domenii se numeşte Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat, denumită în continuare I.O.S.U.M. I.O.S.U.M. are obligaţia de a publică un raport anual privind ciclul de studii universitare de masterat. (5) I.O.S.U.M. elaborează regulamentul de desfăşurare a studiilor universitare de masterat, cu respectarea prevederilor legale, în termen de 90 de zile de la obţinerea calităţii de instituţie organizatoare de studii universitare de masterat.  +  Articolul 6 (1) I.O.S.U.M. se poate asocia cu alte I.O.S.U.M. din ţară sau străinătate pentru a realiza studii universitare de masterat în cooperare. (2) Condiţiile minime necesare pentru ca o instituţie, din ţară sau străinătate, să se poată asocia în vederea realizării, în cooperare, a unor studii universitare de masterat sunt: a) să aibă dreptul legal de a organiza studii universitare de masterat; b) să aplice sistemul de credite transferabile; c) să aibă implementat un sistem de asigurare a calităţii. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), masterandul îşi poate desfăşura activitatea, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate, alternativ în ambele I.O.S.U.M.Recunoaşterea stagiilor efectuate se face în conformitate cu regulamentele proprii ale I.O.S.U.M. care a înmatriculat masterandul. (4) Acordul prevăzut la alin. (3) cuprinde cerinţele organizării şi desfăşurării masteratului în fiecare dintre cele două I.O.S.U.M., în concordanţă cu rolul pe care fiecare parte şi-l asumă în cadrul programului comun de studii şi cu legislaţia specifică din fiecare ţară. (5) Acordul prevăzut la alin. (3) prevede recunoaşterea reciprocă a titlului ştiinţific de master de către autorităţile de resort din cele două ţări, pe baza competenţelor acestora şi în conformitate cu prevederile legale din fiecare ţară.  +  Articolul 7 (1) Studiile universitare de masterat fac obiectul procedurilor de asigurare internă şi externă a calităţii stabilite pe baza bunelor practici europene. (2) Asigurarea externă a calităţii reprezintă activităţile de evaluare, standardele, normele, măsurile, procedurile stabilite de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. (3) Asigurarea internă a calităţii reprezintă activităţile de autoevaluare, standardele, normele, măsurile, procedurile stabilite de instituţia de învăţământ superior în vederea obţinerii, menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii, pe baza elementelor prevăzute la alin. (2). (4) Principalii responsabili de calitatea programelor de masterat sunt I.O.S.U.M., facultatea/departamentul în care se organizează acest program şi masterandul. (5) Studiile universitare de masterat se desfăşoară pe baza unui contract de studii masterale încheiat între masterand şi I.O.S.U.M. În contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în ciclul de studii universitare de masterat, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii. (6) Modelul contractului de studii universitare de masterat se elaborează de fiecare I.O.S.U.M. în concordanţă cu prevederile regulamentului de organizare şi desfăşurare a masteratului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 8 (1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau etică profesională, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza unui raport de evaluare, întocmit de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, poate lua următoarele măsuri: a) retragerea, pentru programele de masterat ce nu respectă standardele prevăzute în prezentul alineat, a dreptului I.O.S.U.M. de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi masteranzi, pentru o durată egală cu a ciclului studiilor universitare de masterat respective; b) retragerea calităţii de I.O.S.U.M. (2) Redobândirea dreptului I.O.S.U.M. de a organiza concurs de admitere în ciclul de studii universitare de masterat sau a calităţii de I.O.S.U.M. se poate obţine numai pe baza unui nou raport extern de evaluare al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior şi cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, după cel puţin 3 ani de la aplicarea sancţiunii.  +  Articolul 9 (1) În baza procedurilor interne de asigurare a calităţii, I.O.S.U.M. trebuie să efectueze evaluarea internă a studiilor universitare de masterat la fiecare 2 ani. (2) În baza procedurilor externe de asigurare a calităţii, I.O.S.U.M. sunt evaluate o dată la 5 ani de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior pentru a se urmări menţinerea standardelor de calitate.  +  Capitolul III Organizarea ciclului de studii universitare de masterat  +  Articolul 10 (1) Studiile universitare de masterat corespund unui număr de credite de studiu transferabile, cuprins între 90 şi 120. Prin excepţie, în funcţie de durata studiilor universitare de licenţă, limita inferioară poate fi de 60 de credite de studiu transferabile. (2) La învăţământul de zi, durata normală a studiilor universitare de masterat este de 1-2 ani şi corespunde unui număr de 30 de credite de studiu transferabile pentru un semestru de studiu. (3) Durata totală cumulată a ciclului I - studii universitare de licenţă şi a ciclului II - studii universitare de masterat trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile. (4) Masteranzii care la absolvire doresc să ocupe posturi didactice în învăţământ trebuie să opteze pentru parcurgerea unui modul de pregătire psihopedagogic, care să corespundă unui număr de 30 sau 60 de credite, în funcţie de absolvirea sau nu a modulului opţional de pregătire psihopedagogică din planul de învăţământ al studiilor universitare de licenţă, precum şi a domeniului în care viitorii absolvenţi doresc să lucreze: învăţământul primar şi gimnazial, respectiv învăţământul liceal sau universitar.  +  Articolul 11Studiile universitare de masterat se desfăşoară conform ofertei educaţionale a I.O.S.U.M. (în limba română, într-una din limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională).  +  Articolul 12 (1) Pot fi cadre didactice în cadrul unui program de masterat numai acele cadre didactice care au obţinut titlul ştiinţific de doctor. (2) Titularii de curs pot fi cadrele didactice cu gradul de profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector/şef de lucrări care au obţinut titlul de doctor.  +  Articolul 13 (1) Programul de pregătire universitară de masterat se desfăşoară în cadrul I.O.S.U.M., pe baza planului de învăţământ aprobat de senatul universitar şi avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în conformitate cu prevederile legale. (2) Planul de învăţământ cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de studii universitare de masterat, cât şi module de pregătire complementară necesare pentru o inserţie rapidă a absolventului de studii universitare de masterat pe piaţa muncii. (3) În cadrul programului de pregătire universitară de masterat, pentru a evidenţia rezultatele formării, concomitent cu sistemul de evaluare se utilizează sistemul de credite transferabile. Fiecare I.O.S.U.M. este autorizată să stabilească propriile reguli de evaluare a masteranzilor şi criteriile specifice de promovare a probelor din cadrul programului de pregătire universitară de masterat. (4) Programul de pregătire al masterandului trebuie să conţină şi o componentă de cercetare ştiinţifică sau creaţie vocaţională, în concordanţă cu specificul domeniului de studii. (5) Masterandul realizează activitatea prevăzută la alin. (4) în echipe de cercetare ştiinţifică sau creaţie vocaţională din care pot face parte şi doctoranzi, cadre didactice, cercetători. (6) Programul de cercetare ştiinţifică sau creaţie vocaţională se poate desfăşura în cadrul I.O.S.U.M. propriu sau în cadrul celorlalte I.O.S.U.M. partenere în programul de masterat, în conformitate cu acordul încheiat între acestea. (7) Rezultatele cercetării ştiinţifice realizate pot fi valorificate de masterand prin articole în reviste de specialitate şi la realizarea disertaţiei.  +  Articolul 14 (1) Masteratul se încheie cu susţinerea publică a unei disertaţii. (2) Tema disertaţiei se stabileşte de către conducătorul de disertaţie împreună cu masterandul şi se corelează cu programul de pregătire universitară de masterat, cu domeniul de competenţă al conducătorului de disertaţie, cu programele şi cu politica instituţională ale I.O.S.U.M. Tema disertaţiei se aprobă de conducerea facultăţii sau departamentului în care se desfăşoară studiile universitare de masterat. (3) Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice ale programului respectiv de studii universitare de masterat.  +  Articolul 15 (1) Studiile universitare de masterat se pot organiza în forma de învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi la distanţă. (2) Durata studiilor universitare de masterat la formele de învăţământ de zi, cu frecvenţă redusă şi la distanţă este aceeaşi. (3) Forma de învăţământ la distanţă se poate organiza şi on-line, cu condiţia ca I.O.S.U.M. să dispună de platforma informatică necesară. (4) Durata studiilor universitare de masterat, exprimată în credite transferabile, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă sau la distanţă este aceeaşi cu durata studiilor universitare de masterat organizate la forma de învăţământ de zi. (5) Studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu frecvenţă se pot organiza în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Ministerul Educaţiei şi Cercetării alocă anual pentru studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu frecvenţă un număr de locuri finanţate de la buget. (6) Studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă sau la distanţă se organizează numai în regim cu taxă. Numărul de locuri pentru studiile universitare de masterat în regim cu taxă şi cuantumul acesteia se stabilesc de către senatul fiecărei I.O.S.U.M., pe baza legislaţiei în vigoare şi cu respectarea cerinţelor de asigurare a calităţii. (7) Structura şi conţinutul programului de pregătire sunt aceleaşi pentru toate cele trei forme de învăţământ. (8) Planurile de învăţământ pentru toate formele de pregătire sunt aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în conformitate cu prevederile legale, şi pot fi modificate numai începând cu anul I de studii.  +  Articolul 16Pe parcursul ciclului de studii universitare de masterat, un masterand îşi poate schimba forma de învăţământ potrivit prevederilor regulamentului I.O.S.U.M. şi clauzelor contractului de studii universitare de masterat.  +  Articolul 17 (1) Masterandul poate solicita schimbarea temei din programul de cercetare sau creaţie vocaţională o singură dată în timpul studiilor universitare de masterat. (2) Schimbarea temei programului de cercetare sau creaţie vocaţională se aprobă conform regulamentului propriu al I.O.S.U.M., în cadrul aceluiaşi domeniu de studii în care a fost înmatriculat masterandul, fără modificarea duratei ciclului de studii universitare de masterat. (3) În cazul programelor comune de studii, schimbarea temei programului de cercetare se face cu acordul ambelor I.O.S.U.M.  +  Capitolul IV Masterandul  +  Articolul 18 (1) Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de masterat poate urma, o singură dată, un singur program de masterat pe locuri finanţate de la bugetul de stat. (2) Persoana care a fost admisă la studiile universitare de masterat are calitatea de student şi poartă denumirea generică de masterand, pe toată durata ciclului II de studii universitare.  +  Articolul 19 (1) Masterandul înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă, având calitatea de student potrivit art. 18 alin. (2), beneficiază de burse şi drepturi sociale în condiţiile legii. (2) Bursa de masterat se acordă semestrial, într-un cuantum prevăzut pe baza criteriilor stabilite în regulamentul propriu al I.O.S.U.M. (3) Bursa de masterat se acordă din veniturile I.O.S.U.M. provenite din sume alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii, donaţii, sponsorizări şi din alte surse, în condiţiile legii.  +  Articolul 20Masteranzii care urmează studiile la forma de învăţământ fără frecvenţă şi sunt salariaţi în administraţia publică, în regiile autonome cu specific deosebit sau în alte unităţi bugetare au dreptul la concedii de studii fără plată, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 21Masteranzii care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu şi cercetare prevăzute în contract şi susţin cu succes disertaţia primesc titlul de master în domeniul de studiu abordat.  +  Articolul 22Un masterand poate întrerupe studiile universitare de masterat, pe baza unor motive întemeiate, stabilite prin regulamentul prevăzut de art. 5 alin. (5), cu aprobarea conducerii I.O.S.U.M. care organizează studiile respective, pentru o perioadă de timp cumulată de cel mult un an de zile.  +  Capitolul V Admiterea la studiile universitare de masterat  +  Articolul 23 (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de masterat: a) absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare - studiile universitare de licenţă, în concordanţă cu Legea nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată, obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă, prevăzută la lit. a). (2) Condiţiile de admitere sunt aceleaşi pentru ambele categorii de candidaţi prevăzute la alin. (1), precum şi pentru ambele categorii de masterat prevăzute la art. 3.  +  Articolul 24 (1) Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat, indiferent de forma de învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de I.O.S.U.M., înainte de începerea anului universitar. (2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat se realizează în conformitate cu regulamentul propriu al fiecărei I.O.S.U.M. (3) Concursul de admitere la studii universitare de masterat poate conţine o serie de probe scrise sau/şi orale, specifice domeniului de studiu. În cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, concursul de admitere trebuie să conţină şi verificarea competenţelor lingvistice pentru limba de studiu. (4) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat într-un domeniu se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate, anunţată din timp de I.O.S.U.M.  +  Articolul 25Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ.  +  Articolul 26Validarea rezultatelor concursului de admitere la studii universitare de masterat şi înmatricularea candidaţilor care au reuşit la concurs se fac prin decizii ale conducerii I.O.S.U.M.  +  Capitolul VI Susţinerea disertaţiei  +  Articolul 27 (1) Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora. (2) Procesul de elaborare şi susţinere a disertaţiei se organizează de fiecare I.O.S.U.M., pe baza regulamentelor proprii, de regulă în perioadele prevăzute pentru examenele de licenţă.  +  Articolul 28 (1) Comisia de disertaţie este alcătuită de fiecare I.O.S.U.M. pe baza regulamentelor proprii. (2) Preşedintele comisiei de disertaţie este un reprezentant al conducerii I.O.S.U.M., desemnat de senatul universitar.  +  Articolul 29 (1) Elaborarea şi prezentarea disertaţiei se pot face şi într-o limbă de circulaţie internaţională, conform prevederilor contractului de studii universitare de masterat. (2) În cazul programelor de studii universitare de masterat organizate în condiţiile art. 6, disertaţia se depune la I.O.S.U.M. care a făcut înmatricularea iniţială a masterandului, împreună cu un referat favorabil al I.O.S.U.M. coorganizatoare a programului de studii.  +  Articolul 30I.O.S.U.M. va asigura accesul la disertaţiile susţinute public prin consultarea acestora în bibliotecile proprii sau prin intermediul schimburilor interuniversitare.  +  Articolul 31În situaţia în care disertaţia este scrisă într-o altă limbă decât română, lucrarea va fi însoţită de un rezumat redactat în limba română.  +  Articolul 32 (1) Disertaţia se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei de disertaţie. (2) În cazul disertaţiilor redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se poate face în respectiva limbă. (3) Prezentarea disertaţiei trebuie să evidenţieze contribuţiile masterandului în realizarea ei şi elementele de originalitate.  +  Articolul 33 (1) Rezultatele evaluării disertaţiei se exprimă prin note de la 1 la 10, ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. Promovarea disertaţiei se face de către masteranzii care au obţinut cel puţin media 6. (2) În cazul nepromovării disertaţiei, candidatul se poate prezenta la o a doua sesiune după ce a integrat modificările recomandate de comisie. (3) Dacă şi la a doua susţinere a disertaţiei masterandul nu obţine medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de studii universitare de masterat şi foaia matricolă. (4) Masterandul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii universitare de masterat şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma de studii universitare de masterat însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 34 (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu anul universitar 2006-2007. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu se mai autorizează programe de masterat decât în concordanţă cu prezenta hotărâre.  +  Articolul 35Pentru programele de masterat aprobate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi aflate în derulare se aplică reglementările în vigoare la data aprobării acestora, urmând ca apoi să între în lichidare.  +  Articolul 36Diplomele de masterat obţinute de absolvenţii studiilor postuniversitare de masterat organizate în baza prevederilor anterioare prezentei hotărâri sunt echivalente cu cele obţinute la finalizarea studiilor de masterat organizate în temeiul prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 29 martie 2006.Nr. 404.----------