HOTĂRÎRE Nr. 543 din 24 iulie 1995privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării, detaşării şi deplasarii în cadrul localităţii în interesul serviciului
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 174 din 7 august 1995    În temeiul art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice pe perioada delegării, detaşării şi deplasarii în cadrul localităţii, în interesul serviciului, se stabilesc potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Drepturile menţionate la alin. (1) se acordă salariaţilor ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice, instituţiilor publice subordonate acestora, precum şi salariaţilor regiilor autonome cu specific deosebit. (3) Cheltuielile de transport pentru personalul din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala sunt cele stabilite prin acte normative specifice.  +  Articolul 2 (1) Pentru salariaţii din cadrul societăţilor comerciale şi regiilor autonome la care drepturile salariale se acordă prin negociere, drepturile băneşti pe perioada delegării, detaşării şi deplasarii în cadrul localităţii, în interesul serviciului, se stabilesc în condiţiile prevăzute în contractele colective sau individuale de muncă. (2) Pentru determinarea profitului impozabil, drepturile băneşti de delegare, detaşare şi de deplasare în cadrul localităţii, în interesul serviciului, stabilite în condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt deductibile numai în limita prevederilor cuprinse în prezenta hotărâre.  +  Articolul 3În funcţie de evoluţia preţurilor de consum la produsele alimentare, în cazul în care rezultă o creştere mai mare de 10% a acestora, Ministerul Finanţelor va actualiza cuantumul indemnizaţiilor de delegare şi detaşare prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Autorităţile publice şi instituţiile din subordinea acestora vor lua măsuri pentru gospodărirea judicioasă a fondurilor aprobate, prin restrîngerea deplasarilor la strictul necesar şi eliminarea acţiunilor lipsite de eficienta. Cheltuielile de delegare şi detaşare trebuie să se încadreze în limita sumelor prevăzute cu aceasta destinaţie, aprobate fiecărei instituţii publice prin bugetul anual.  +  Articolul 5Este interzisă fractionarea delegarilor şi detasarilor prin rechemarea nejustificată a salariaţilor înainte de îndeplinirea sarcinilor sau prin fixarea de la început a duratei delegării sau detaşării pe o perioadă mai mica decît cea efectiv necesară pentru executarea sarcinilor respective.  +  Articolul 6Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală a celor vinovaţi.  +  Articolul 7Ministrul Finanţelor şi Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale pot emite norme metodologice în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga H.C.M. nr. 1407/1952 privind transportul şi cazarea pentru miniştri adjuncţi şi cei cu funcţii echivalente, H.C.M. nr. 822/1959 privind reglementarea drepturilor băneşti ale angajaţilor care se deplaseaza în interes de serviciu şi celor detasati, Hotărârea Guvernului nr. 412/1991 privind modificarea unor reglementări referitoare la cheltuielile de delegare-detaşare, Dispoziţia Consiliului de Miniştri nr. 77/1960 privind decontarea cheltuielilor de transport al salariaţilor care se deplaseaza în interesul serviciului în cadrul localităţii de reşedinţa, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Adrian Neacsu,secretar de stat  +  Anexa 1 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILEsalariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării, detaşării şi deplasarii în cadrul localităţii, în interesul serviciului  +  Capitolul 1 Drepturile şi obligaţiile salariaţilor pe perioada delegării şi detaşării1. Delegarea sau detasarea salariaţilor se dispune în scris de către conducerea instituţiei publice sau a regiei autonome cu specific deosebit, denumita în continuare - "conducerea unităţii".2. Executarea sarcinilor pe perioada delegării se considera munca prestată în realizarea obligaţiilor ce revin salariaţilor delegaţi, la locul lor de muncă.3. Salariaţii aflaţi în delegare trebuie să-şi desfăşoare activitatea în cadrul programului normal de lucru al unităţii la care se efectuează delegarea. Pe timpul delegării nu se pot plati ore suplimentare.4. Salariaţii aflaţi în delegare care, pentru realizarea sarcinilor rezultate din obiectivele delegării, au desfăşurat activitate peste durata normală de lucru sau într-una din zilele de repaus săptămînal sau sărbătoare legală, confirmată de unitatea la care s-a efectuat delegarea, beneficiază, cu aprobarea conducerii unităţii, de timp liber în compensare, potrivit reglementărilor legale.5. Obligaţiile de muncă în perioada detaşării sunt cele stabilite pentru locul de muncă la care se executa detasarea.6. Drepturile salariale aferente muncii prestate la locul detaşării şi cheltuielile de detaşare se plătesc de unitatea la care se efectuează detasarea, cu excepţia cazurilor când prin lege se prevede altfel.7. Pe durata delegării sau detaşării salariaţii îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul, avute anterior. Când detasarea se face într-o funcţie pentru care este stabilit un salariu mai mare, salariatul detaşat are dreptul la acest salariu, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Capitolul 2 Indemnizaţia de delegare şi de detaşare8. Salariaţii aflaţi în delegare sau detasati în localităţi situate la distanţe mai mari de 5 km de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă primesc, pentru compensarea cheltuielilor personale, o indemnizaţie zilnica de delegare sau de detaşare de 6.000 lei, indiferent de funcţia pe care o îndeplinesc şi de instituţia publică ai carei salariaţi sunt.9. Indemnizaţia cuvenită pe perioada delegării sau detaşării se stabileşte, pentru primele 30 de zile calendaristice, în raport cu numărul zilelor calendaristice din perioada respectiva. Numărul zilelor calendaristice în care salariatul se afla în delegare sau detaşare se socoteşte de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerindu-se fiecare 24 de ore cîte o zi de delegare sau detaşare.10. Pentru delegarea cu o durată de o singura zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, indemnizaţia se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore.11. Dacă delegarea sau detasarea durează, neintrerupt, mai mult de 30 de zile calendaristice în aceeaşi localitate, salariaţii primesc, pentru timpul ce depăşeşte primele 30 de zile, în locul indemnizaţiei zilnice prevăzute la pct. 8 o indemnizaţie de 80.000 lei lunar. Aceasta indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile ce depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile calendaristice.12. Salariaţii care în perioada delegării sau detaşării îşi pierd temporar capacitatea de muncă beneficiază, pe timpul incapacităţii, pe lângă indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, atât de indemnizaţie de delegare sau detaşare, cît şi de decontarea cheltuielilor de cazare. Salariaţii respectivi nu primesc aceste drepturi în cazul internării în spital sau al părăsirii localităţii, cu excepţia celor detasati, care îşi păstrează dreptul de cazare şi pe timpul spitalizarii.  +  Capitolul 3 Cheltuieli de transport13. Salariaţii instituţiilor publice şi ai regiilor autonome cu specific deosebit, delegaţi sau detasati de conducerea acestora sa îndeplinească anumite sarcini de serviciu în localităţi situate la distanţe mai mari de 5 km de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate la ducere şi la inapoiere, astfel: a) cu avionul, pe orice distanta; b) pe cale ferată, pe orice fel de tren după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km; c) pe căile de navigaţie fluviala, după tariful clasei I; d) cu mijloace de transport în comun auto, după tarifele stabilite pentru aceste mijloace, sau cu mijloacele de transport auto ale unităţilor, dacă acestea au asemenea posibilităţi, cu încadrarea în consumurile de combustibil, stabilite potrivit legii; e) cu autoturismul proprietate personală.14. Au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pe calea ferată după tariful clasei I, pe orice fel de tren, indiferent de distanta, salariaţii care îndeplinesc funcţii de director general, director şi adjunctii acestora, din ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale şi din unităţile subordonate acestora, precum şi cei care îndeplinesc alte funcţii similare din punct de vedere al salarizarii şi atribuţiilor ce le revin, stabilite de ordonatorii principali de credite, atât pentru aparatul propriu, cît şi pentru unităţile din subordine.15. Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit este admisă numai în cazul călătorilor efectuate pe timp de noapte, la distanţe de peste 300 km şi cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii.16. Deplasarea salariaţilor cu autoturismul proprietate personală se poate face numai cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii, atât pentru posesorul autoturismului, cît şi pentru alţi salariaţi din cadrul aceleiaşi unităţi care se deplaseaza împreună cu acesta. În acest caz, posesorul autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri benzina "Premium" la 100 km parcursi.17. Demnitarilor, precum şi persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul autorităţilor publice, asimilate acestora în condiţiile prevăzute prin dispoziţii legale şi persoanelor al căror salariu de baza este stabilit cel puţin la nivelul salariului de baza prevăzut pentru funcţia de subsecretar de stat, care se deplaseaza în interesul serviciului în alte localităţi din ţara, li se decontează cheltuielile efective de transport, indiferent de distanta şi de mijlocul de transport în comun folosit. Dacă deplasarea se efectuează cu autoturismul proprietate personală, persoanele respective vor primi contravaloarea a 7,5 litri benzina "Premium" la 100 km parcursi.18. În cazul în care condiţiile de transport permit ca salariaţii aflaţi în delegare sau detaşare să se înapoieze zilnic, după terminarea programului de lucru, din localitatea unde sunt trimişi în delegare sau detaşare, în localitatea de domiciliu, conducerea unităţii poate aproba decontarea cheltuielilor zilnice de transport sau costul unui abonament de transport, dacă cheltuielile astfel efectuate sunt mai mici decît cele pentru plata indemnizaţiei zilnice de delegare sau de detaşare şi a cazarii şi dacă prin aceasta nu se afectează bunul mers al activităţii la locul delegării sau detaşării. În aceasta situaţie nu se acordă indemnizaţia zilnica de delegare sau de detaşare.19. Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteza, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj intră în cheltuielile de transport care se decontează.20. La stabilirea cheltuielilor de transport ce se decontează se iau în considerare şi cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloace de transport în comun la şi de la aerogara, când aceasta este situata în alta localitate, precum şi cheltuielile de transport efectuate în cadrul localităţii unde se executa delegarea sau detasarea, cu mijloace de transport în comun, dus şi întors, pe distanta dintre gara, aerogara sau port şi locul delegării sau detaşării.21. Decontarea cheltuielilor de transport se mai efectuează şi în cazurile în care:- salariaţii sunt chemaţi, înainte de terminarea misiunii, din localitatea unde se afla în delegare sau detaşare;- salariaţii întrerup delegarea sau detasarea şi se înapoiază în localitatea locului lor de muncă obişnuit, din cauza incapacităţii temporare de muncă, dovedită cu certificat medical. Dacă întreruperea se datorează faptului ca angajaţii se întorc din delegare sau detaşare din cauza unor interese personale, cheltuielile de transport nu se decontează.22. Decontarea cheltuielilor de transport în şi din localitatea de delegare sau de detaşare se face numai pe baza legitimatiilor de călătorie plătite în numerar. În cazul pierderii legitimatiilor de călătorie, acestea pot fi reconstituite în condiţiile reglementărilor în vigoare.23. Se admit la decontare şi taxele suplimentare percepute de agenţiile de voiaj sau de alte unităţi (convorbiri telefonice, telegrame, telex) pentru reţinerea locurilor în mijloace de transport feroviar, aeriene, navale etc.24. Nu se admit la decontare:- taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;- cheltuielile de transport ale persoanelor care au asigurat, de către unitate, transportul gratuit în interesul serviciului;- cheltuielile de transport pentru inapoiere, în cazul în care salariaţii, după terminarea delegării sau detaşării, au rămas să-şi efectueze concediul de odihnă sau datorită altor cauze de ordin personal.  +  Capitolul 4 Cheltuieli de cazare25. Salariaţii trimişi în delegare în localităţi situate la distanţe mai mari de 5 km de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă şi care nu se pot înapoia la sfârşitul zilei de lucru au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, după cum urmează: a) în cazul cazarii în structurile de primire turistice, în limita tarifelor practicate în structurile de 2 stele pentru un pat, în camera cu baie şi televizor; b) în situaţii deosebite, rezultate din declaraţii pe propria răspundere, în care, ca urmare a imposibilităţii cazarii în structurile de primire turistice de 2 stele sau de confort mai redus, salariaţii trimişi în delegare au fost cazati în structuri de primire turistice de confort superior, decontarea cheltuielilor de cazare se face în limita tarifelor practicate în hoteluri de 3 stele pentru un pat în camera cu baie şi televizor. În cazul în care cazarea s-a făcut într-o structura de primire turistica de confort superior celei de 3 stele, se decontează numai 50% din tariful de cazare perceput.26. În structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, sate de vacanta, pensiuni, ferme agroturistice destinate prin construcţie cazarii.27. În situaţia în care salariaţii aflaţi în delegare nu se cazeaza în condiţiile prevăzute la pct. 25, cheltuielile de cazare se compensează prin plata, pentru fiecare noapte, a sumei de 5.000 lei.28. Salariaţilor detasati în afară localităţii în care îşi au locul permanent de muncă li se asigura, prin grija unităţii la care sunt detasati, cazarea gratuita în clădiri sau baracamente proprii, ori în spaţii închiriate de aceasta în limita tarifelor legale. În aceste situaţii, cheltuielile de cazare în structurile de primire turistice nu se decontează.29. Demnitarilor, precum şi persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul autorităţilor publice asimilate acestora în condiţiile prevăzute prin dispoziţii legale şi persoanelor al căror salariu de baza este stabilit cel puţin la nivelul salariului de baza prevăzut pentru funcţia de subsecretar de stat, care se deplaseaza în interesul serviciului în alte localităţi din ţara, li se decontează cheltuielile efectiv făcute pentru cazare, pe baza documentelor justificative, fără a li se aplică prevederile pct. 25.30. În situaţia în care, în costul cazarii este inclus şi micul dejun, se decontează şi contravaloarea acestuia.31. Salariaţii care au locul permanent de muncă în alta localitate decît aceea în care îşi au domiciliul nu beneficiază, pe timpul cît sunt trimişi în delegare sau detaşare în localitatea domiciliului lor, de indemnizaţie de delegare sau de detaşare şi de cheltuieli de cazare. Acestor salariaţi li se decontează numai cheltuielile de transport.  +  Capitolul 5 Alte situaţii specifice32. Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică şi cetăţenilor străini care prestează activităţi, în condiţiile legii, în instituţii publice sau regii autonome cu specific deosebit, pe bază de convenţii sau contracte, precum şi persoanelor care însoţesc delegaţii străini, în măsura în care convenţiile sau contractele încheiate şi, respectiv, dispoziţiile legale în vigoare, nu prevăd un alt mod de decontare a cheltuielilor efectuate.33. De decontarea cheltuielilor de transport şi de cazare, precum şi de indemnizaţia zilnica de delegare, în condiţiile prezentei hotărâri, beneficiază şi magistraţii stagiari - judecători şi procurori - care se deplaseaza în alte localităţi pentru susţinerea examenelor de drept de semnatura şi capacitate, potrivit legii. De aceleaşi drepturi beneficiază şi judecătorii şi procurorii care se deplaseaza, conform legii, pentru susţinerea examenelor de grad.34. Salariaţii trimişi sau chemaţi la diferite instructaje în legătură cu sarcinile lor de serviciu beneficiază de drepturile reglementate prin prezenta hotărâre.  +  Capitolul 6 Cheltuieli de transport în cadrul localităţii35. Salariaţii instituţiilor publice încadraţi pe funcţii pentru care, prin fişele posturilor, sunt stabilite sarcini care necesita deplasări frecvente cu mijloace de transport în comun, inclusiv cu metroul, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cadrul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea.36. Decontarea cheltuielilor de transport menţionate la pct. 35 se efectuează, lunar, pe baza unei note justificative aprobate de conducătorul instituţiei publice sau de o altă persoană desemnată de către acesta, în care trebuie să se specifice mijloacele de transport utilizate şi cheltuielile efectuate, însoţită de actele doveditoare, sau, în cazul metroului, de o declaraţie pe propria răspundere.37. Decontarea cheltuielilor de transport efectuate pe bază de abonament se poate face numai cu aprobarea şi pe răspunderea conducătorului unităţii din care face parte salariatul şi a conducătorului compartimentului financiar-contabil al acesteia şi numai în cazul când, din calcul rezultă ca acest sistem este mai economic decît utilizarea biletelor de călătorie individuale.38. Decontarea cheltuielilor de transport efectuate în cadrul localităţii se face în limita sumelor aprobate prin bugetul anual pentru fiecare instituţie publică în parte sau regie autonomă cu specific deosebit.39. Funcţiile cu sarcini ce impun deplasarea frecventa în interesul serviciului în cadrul localităţii se stabilesc de către ordonatorii principali de credite bugetare, atât pentru aparatul propriu, cît şi pentru instituţiile publice subordonate şi regiile autonome cu specific deosebit.40. Decontarea cheltuielilor pentru transporturile efectuate în condiţiile prezentului capitol este permisă numai pentru transportul în interesul serviciului, nu şi pentru deplasarile salariaţilor de la domiciliu la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale41. Salariaţii trimişi în delegare sau detaşare au dreptul sa primească, în condiţiile legii, un avans în numerar, stabilit în raport cu numărul zilelor de deplasare, dar nu mai mult decît totalul cheltuielilor de delegare sau de detaşare pentru 30 de zile calendaristice.42. Acordarea avansului şi justificarea acestuia se fac în condiţiile prevăzute de reglementările legale privind operaţiunile de încasări şi plati în numerar prin casieria unităţilor.43. Cheltuielile de delegare se suporta, de regula, de către unitatea din care face parte salariatul.44. Pentru salariaţii trimişi în delegare, în interesul altei unităţi, potrivit unor prevederi legale sau înţelegeri între unităţi, cheltuielile de delegare se suporta de unitatea respectiva. În asemenea cazuri, unitatea din care fac parte salariaţii poate avansa acestora, la cererea lor, suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor de delegare, iar aceştia au obligaţia ca, la inapoiere sa restituie, unităţii ai carei salariaţi sunt, avansul primit.45. Salariaţii trimişi în delegare sau detaşare sunt obligaţi să obţină pe ordinul de serviciu, de la unitatea la care de deplaseaza, viza şi ştampila conducătorului unităţii sau înlocuitorului acestuia, indicind data şi ora sosirii şi plecării.46. Sunt scutite de aceasta viza persoanele prevăzute la pct. 14 şi 17 din prezenta anexa. Personalul militar scutit de viza, din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, este cel stabilit prin acte normative specifice.47. Atunci când delegarea sau detasarea unor salariaţi expira în ziua de vineri sau într-o zi care precede o zi de sărbătoare legală şi salariaţii rămân în localitatea respectiva, în interes personal, încă cel mult 48 de ore, conducerea unităţii poate deconta costul transportului la inapoiere. Pentru zilele respective, salariaţii în cauza nu beneficiază de decontarea cheltuielilor de cazare şi de indemnizaţia zilnica de delegare sau de detaşare.-------------------