HOTĂRÂRE nr. 403 din 29 martie 2006privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, şi pentru aprobarea calendarului desfăşurării programului pe anul 2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 10 aprilie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Configuraţia minimă obligatorie a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004 este un calculator cu procesor 1,6 GHz, 128 MB RAM şi 40 GB hard-disk şi software de bază."2. La alineatul (3) al articolului 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard."3. După alineatul (5) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Autorităţile locale abilitate pot să efectueze anchete sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei."4. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar se constituie o comisie formată din 4 persoane."5. La articolul 6 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) contabilul unităţii de învăţământ - membru."6. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se constituie o comisie formată din 4 persoane, prin numire de către Inspectoratul Şcolar General."7. La articolul 7 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) contabilul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti - membru".8. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Componenţa comisiei este stabilită de către biroul senatului instituţiei de învăţământ superior prevăzute la alin. (1). Din comisie face parte obligatoriu contabilul instituţiei de învăţământ superior."9. După alineatul (4) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Autorităţile locale vor da curs solicitărilor inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti sau ale instituţiilor de învăţământ superior, după caz, pentru cercetarea şi verificarea unor situaţii speciale constatate de comisii."10. La anexa nr. 3, modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:"a) beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului; b) furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric către comisiile judeţene/comisia constituită la nivelul municipiului Bucureşti, cât şi comisiile constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul IISe aprobă calendarul pe anul 2006 de acordare a unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Mihail Hărdăup. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statp. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Florin Bejan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 martie 2006.Nr. 403.  +  Anexa CALENDARULpentru acordarea unui ajutor financiar în vedereastimulării achiziţionării de calculatoare în anul 2006
    Numirea Comisiei centrale, a comisiilor judeţene, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
    Depunerea cererilorpână la data de 30 aprilie
    Evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială15 aprilie - 14 mai
    Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat10 - 27 mai
    Afişarea pe Internet a listei de cereri eligibile11 mai - 1 iunie
    Afişarea pe Internet a listei de beneficiari 20062 iunie
    Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor3 iunie, până la orele 18.00
    Depunerea contestaţiilor3 - 5 iunie
    Rezolvarea contestaţiilor6 - 22 iunie
    Afişarea rezultatului contestaţiilor pe Internet şi în fiecare unitate de învăţământ24 iunie, până la orele 18.00
    Eliberarea bonurilor valorice25 iunie - 1 august
    Achiziţionarea de calculatoare în termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric26 iunie - 31 august
    Depunerea copiilor după facturi şi procese-verbale de predare-primire de către elevi-studenţi26 iunie - 20 septembrie
    Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, copiilor după facturi şi după procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat26 iunie - 20 septembrie
    Afişarea şi actualizarea listei de operatori economici înregistraţi, împreună cu numărul de cereri primite16 iulie - 5 octombrie
    Decontarea către operatorii economici16 iulie - 25 octombrie
  ---------