HOTĂRÂRE nr. 379 din 22 martie 2006pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 10 aprilie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 984/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 18 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 4 se abroga.2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, stabilit pe baza raportarilor contabile la data de 30 iunie 2005, este de 2.738 mii lei (RON)."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."4. Articolul 9 se abroga.5. Anexa nr. 1 se abroga.6. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completeza după cum urmează:1. La anexa nr. 2 litera E, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiLocalitatea
    "3.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC BucureştiBucureşti"
  2. La anexa nr. 2 litera F, punctul 24 se abroga.
   +  Articolul IIIÎn termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va aproba, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti.  +  Articolul IVPrezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 5, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul delegat pentru lucrări publice şi amenajareateritoriului,Laszlo BorbelyMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail HardauMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 22 martie 2006.Nr. 379.  +  Anexa REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a InstitutuluiNaţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţiişi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, denumit în continuare institut naţional, este persoana juridică română, cu sediul în Bucureşti, sos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, aflată în coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumit în continuare minister coordonator. (2) Institutul naţional funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic în condiţiile legii şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Institutul naţional este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul construcţiilor şi ingineriei seismice. (2) Institutul naţional contribuie, în general, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului propriu de activitate şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 3 (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:A. Activităţi de cercetare-dezvoltare - cod CAEN 7310 a) În cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, institutul naţional efectuează cercetări fundamentale şi aplicative de interes public şi de interes naţional, care privesc asigurarea cerinţelor esenţiale impuse construcţiilor şi instalaţiilor aferente prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi prin Directiva 89/106/CEE privind libera circulaţie a produselor pentru construcţii, precum şi asigurarea durabilitatii acestora, şi anume: rezistenta şi stabilitatea, siguranţa în exploatare, siguranţa la foc, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, protecţia termica şi hidrofuga, economia de energie, protecţia împotriva zgomotului.În acest scop institutul naţional efectuează:1. cercetări fundamentale de baza şi orientate pentru dezvoltarea ştiinţei construcţiilor în special în domeniul mecanicii construcţiilor, ingineriei seismice şi fizicii construcţiilor;2. cercetări aplicative pentru creşterea siguranţei, functionalitatii şi confortului construcţiilor, precum şi dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicilor şi tehnologiilor specifice execuţiei construcţiilor, incluzând şi realizarea de standuri, staţii-pilot, încercări în situ care se referă la:(i) rezistenta, stabilitatea şi durabilitatea construcţiilor;(îi) protecţia antiseismica a construcţiilor şi structurilor;(iii) reabilitarea şi modernizarea fondului construit;(iv) geotehnica şi fundaţii;(v) protecţia termica a construcţiilor şi hidroizolatii în construcţii;(vi) protecţia construcţiilor contra coroziunii;(vii) protecţia la foc a construcţiilor;(viii) protecţia acustica a construcţiilor;(ix) inchideri şi compartimentari, finisarea construcţiilor;(x) instalaţii şi echipamente aferente construcţiilor;(xi) tehnologii noi performanţe pentru execuţia construcţiilor;(xii) urmărirea comportării în timp a construcţiilor;(xiii) economia construcţiilor şi studii prospective;3. elaborari de coduri, normative şi documente privind conceptia, alcătuirea, calculul şi execuţia construcţiilor şi instalaţiilor aferente. b) Alte activităţi de cercetare-ştiinţifică şi dezvoltare tehnologicăInstitutul naţional efectuează lucrări pentru soluţionarea problemelor din domeniul sau de activitate, cercetări în domeniul materialelor de construcţii şi construcţiilor, altele decât cele prevăzute în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare:1. studii şi cercetări în vederea elaborării de agremente tehnice;2. dezvoltarea tehnicilor experimentale şi a măsurătorilor de laborator şi în situ;3. studii şi cercetări în vederea elaborării reglementărilor tehnice şi economice care stau la baza activităţii de proiectare, execuţie şi utilizare a construcţiilor. c) Pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu:1. institutul naţional elaborează cercetări fundamentale şi aplicative de interes prioritar pentru domeniul construcţiilor;2. institutul naţional participa la elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare în domeniile de specialitate şi competenţa; elaborează programe-nucleu anual şi pe perioade multianuale, programe ce conţin obiective din domeniul construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor ce se încadrează în strategia de dezvoltare a sectorului construcţiilor în România. d) În cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare:1. institutul naţional participa în parteneriat internaţional la lucrările de cercetare-dezvoltare şi inovare în cadrul Spaţiului de cercetare european şi colaborează, inclusiv prin Reţeaua Europeană a Institutelor de Cercetări în Construcţii - ENBRI, cu instituţii similare ca profil din alte tari;2. activităţile de specialitate menţionate în cadrul obiectului de activitate pot fi efectuate şi în cadrul unor contracte externe.B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate: a) participarea la elaborarea strategiei domeniului construcţiilor; b) pregătirea profesională şi specializarea de nivel mediu, precum şi de nivel universitar, postuniversitar şi doctorantura, potrivit legii; c) consultanţa şi asistenţa de specialitate; în acest scop institutul naţional efectuează:1. asistenţa tehnica şi consultanţa de specialitate pentru execuţia obiectivelor de construcţii şi instalaţii;2. expertize privind starea construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi în domeniul proiectării şi execuţiei construcţiilor;3. programe de calcul;4. soluţii tehnice şi metodologii de experimentare şi execuţie a construcţiilor, de aparatura de laborator etc.;5. studii de fezabilitate, evaluări de active, oferte, documentaţii pentru participarea la licitaţii pentru proiectare, execuţie şi expertize în domeniu; d) editarea şi tipărirea publicaţiilor de specialitate:1. Buletinul Construcţiilor;2. colectiile "Reglementări în construcţii" şi "Probleme economice în construcţii";3. Revista "Construcţii";4. studii, rapoarte şi sinteze în domeniul de activitate;5. conferinţe de specialitate în domeniul ingineriei construcţiilor; e) activitate de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării.C. Activităţi de evaluare şi certificare a conformitatii în baza standardelor şi prevederilor legale în vigoare, prin: a) organismul de certificare a produselor pentru construcţii; b) organismul de certificare a sistemelor de management al calităţii; c) laboratoare de încercări; d) agremente tehnice pentru materiale, produse, echipamente şi procedee noi în construcţii şi instalaţii, atât pentru cele produse în ţara, cat şi pentru cele realizate în străinătate.Institutul naţional efectuează şi activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului sau de activitate, potrivit legii, cu excepţia produselor de tipul celor pe care le certifica.Institutul naţional este membru observator în Organizaţia Europeană pentru Agremente Tehnice - EOTA şi membru în Uniunea Europeană pentru Agremente Tehnice în Construcţii - UEAtc. (2) În cadrul obiectului sau de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţionala sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 4Patrimoniul institutului naţional, stabilit pe baza raportarilor contabile la data de 30 iunie 2005, este de 2.738 mii lei (RON).  +  Articolul 5Institutul naţional administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunuri proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.  +  Articolul 6Rezultatele cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoana juridică executanta, precum şi ordonatorului principal de credite, în egala măsura, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale sau necorporale, obţinute în baza derulării unor contracte finanţate din fonduri private, precum şi rezultatele obţinute din activităţi desfăşurate în asocierea în participaţiune sau în entităţi cu personalitate juridică născute în urma altor forme de asociere aparţin institutului naţional, în calitate de persoana juridică executanta.  +  Articolul 7Administrarea institutului naţional, precum şi înstrăinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8În exercitarea drepturilor sale institutul naţional poseda şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sau şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului sau de activitate.  +  Articolul 9Institutul naţional poate presta servicii sau efectua activităţi de microproducţie şi comerţ prin asociere în participaţiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea ministerului coordonator şi a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 10Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul IV Structura organizatorică şi funcţională  +  Articolul 11 (1) Institutul naţional are în structura secţii, laboratoare şi compartimente necesare realizării obiectului sau de activitate, precum şi 3 subunitati fără personalitate juridică. (2) Cele 3 subunitati prevăzute la alin. (1) sunt: a) Sucursala INCERC Cluj-Napoca, str. Floresti nr. 117, judeţul Cluj; b) Sucursala INCERC Iaşi, str. Anton Sesan nr. 37 şi str. Gheorghe Asachi nr. 3-5, judeţul Iaşi; c) Sucursala INCERC Timişoara, str. Traian Lalescu nr. 2, judeţul Timiş.  +  Articolul 12Structura organizatorică a institutului naţional se aproba prin ordin al conducătorului ministerului coordonator, denumit în continuare ministru coordonator.  +  Articolul 13În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţara sau din străinătate.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 14 (1) Conducerea institutului naţional este asigurata de: a) consiliul de administraţie; b) comitetul de direcţie; c) directorul general. (2) Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.  +  Articolul 15 (1) Relaţiile dintre subunitatile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie. (2) Conducătorii subunitatilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de aceştia.Consiliul de administraţie  +  Articolul 16 (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit pentru o perioadă de cel mult 4 ani. (2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu: a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie; b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional; c) un reprezentant al ministerului coordonator; d) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare; e) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; f) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; g) un specialist din domeniu, propus de ministerul coordonator. (3) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.  +  Articolul 17 (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care deriva din aceasta calitate. (2) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de baza al directorului general al institutului naţional. (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente. (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/sotia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se afla în relaţii comerciale directe.  +  Articolul 18 (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanta cu strategia generală a domeniului de activitate al institutului naţional; b) propune modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de secţii, laboratoare şi compartimente; c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobării, conform reglementărilor legale; d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, şi aproba raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent; e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestriala privind activitatea realizată de institutul naţional şi aproba măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli; f) analizează, aproba sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional; g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea ori închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii; h) aproba valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale; i) aproba volumul creditelor bancare prevăzute la art. 39 şi stabileşte modul de rambursare a acestora; j) aproba utilizarea disponibilităţilor în valută; k) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă; l) aproba criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional. (2) Consiliul de administraţie exercita orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 19Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 20 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe luna sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea a cel puţin 3 membri. (2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.  +  Articolul 21 (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin 5 membri. Dacă nu este îndeplinită aceasta condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramata într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu votul a cel puţin 4 membri.  +  Articolul 22La şedinţele consiliului de administraţie participa, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor.  +  Articolul 23Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.  +  Articolul 24 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional. (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abtinut ori s-au impotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anuntat în scris despre aceasta ministerul coordonator. (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respecta prevederile art. 17 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 25În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă ministerului coordonator un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 26Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.Comitetul de direcţie  +  Articolul 27 (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurata de un comitet de direcţie, compus din directorul general, directorul ştiinţific, directorul tehnic şi directorul economic. (2) La şedinţele comitetului de direcţie participa, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului din institutul naţional.  +  Articolul 28 (1) Comitetul de direcţie exercita atribuţii şi are raspunderi în limita competentelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie. (2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din: a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional; b) programul anual de cercetare-dezvoltare; c) negocierea contractelor de servicii cu agenţii economici pentru: elaborarea agrementelor tehnice, efectuarea de încercări şi certificari de conformitate, consultanţa, expertize şi alte servicii; d) sistemul de asigurare a calităţii; e) bugetul de venituri şi cheltuieli; f) programul de investiţii; g) alte obligaţii.  +  Articolul 29Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.  +  Articolul 30 (1) La nivelul subunitatilor din teritoriu ale institutului naţional se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional, şi este prezidat de directorul subunitatii respective. (2) Comitetul de conducere exercita atribuţii şi are raspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.Directorul general  +  Articolul 31 (1) Activitatea curenta a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat de ministerul coordonator, conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.  +  Articolul 32Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, cu organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoanele fizice din ţara şi din străinătate; b) stabileşte atribuţiile, competentele şi relaţiile la nivelul subunitatilor institutului naţional, precum şi în relaţiile cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie; c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului naţional; d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revoca, după caz, cu avizul consiliului de administraţie; e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă; f) asigura negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aproba salariile rezultate din negocierea directa; g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; h) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentelor institutului naţional; i) este ordonator de credite în condiţiile prevăzute de lege; j) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional; k) exercita orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie; l) în exercitarea atribuţiilor sale, emite decizii.Consiliul ştiinţific  +  Articolul 33 (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare. (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizari deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional. (3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific ai institutului naţional. (4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific. Preşedintele consiliului ştiinţific trebuie să aibă funcţia de baza la institutul naţional. (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 34Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele: a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare; b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică; c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional; d) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; e) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific; f) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţara şi în străinătate.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia.Relaţii financiare  +  Articolul 35 (1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţii financiare anuale, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Situaţiile financiare anuale se aproba de către ministerul coordonator, în condiţiile legii.  +  Articolul 36 (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de ministerul coordonator şi se aproba prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 37Institutul naţional determina anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programata.  +  Articolul 38 (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit potrivit legii. (2) Salariul de baza al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementărilor legale.  +  Articolul 39 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent. (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 40 (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuandu-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii. (2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul sau de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatura, echipamente şi instalaţii pentru institutul naţional. (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca potrivit legii.  +  Articolul 41 (1) Operaţiunile de încasări şi plati ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România. (2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de încasări şi plati şi a normativelor de disciplina financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare. (3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului sau de activitate, potrivit legii.Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România. (4) Încasările şi plăţile din fondurile de la bugetul de stat se derulează prin trezorerie, conform legii.  +  Articolul 42Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 43Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române de drept comun.  +  Articolul 44Statutul de institut naţional se reînnoieşte periodic prin reacreditare, conform prevederilor legale, sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional.---------