HOTĂRÎRE Nr. 542 din 21 iulie 1995privind reorganizarea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 31 iulie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative (S.N.S.P.A.) din subordinea Ministerului Învăţământului se reorganizează comasandu-se, prin absorbţie, cu Institutul Roman de Management din subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Centrul de Perfecţionare a funcţionarilor din administraţia publică locală, din subordinea Departamentului pentru Administraţie Publică Locală. (2) S.N.S.P.A. este instituţie publică de învăţământ superior, de pregătire universitară, postuniversitară şi de cercetare ştiinţifică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Învăţământului, având sediul în municipiul Bucureşti. (3) S.N.S.P.A. are ca obiectiv sprijinirea procesului de reforma economică, socială şi administrativă, prin formarea şi perfecţionarea, la nivel universitar şi postuniversitar, a specialiştilor în domeniul stiintelor politice, comunicării sociale şi relaţiilor publice, managementului administraţiei publice şi relaţiilor internaţionale. S.N.S.P.A. va valorifica tradiţiile învăţământului românesc şi va funcţiona în concordanta cu normele şi standardele internaţionale.  +  Articolul 2S.N.S.P.A. are următoarele atribuţii principale:1. elaborează strategia de pregătire şi asigura formarea şi perfecţionarea profesională a analistilor politici, a specialiştilor din domeniul comunicării şi relaţiilor publice, a managerilor, funcţionarilor publici, precum şi a celor din domeniul relaţiilor internaţionale şi integrării europene;2. asigura formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din administraţia publică centrala şi locală;3. asigura, pe baza contractuală, formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din instituţii publice neguvernamentale, agenţi economici şi organizaţii sindicale, la solicitarea acestora;4. asigura coordonarea didactica şi metodologică a centrelor teritoriale de perfecţionare profesională a reprezentanţilor aleşi şi a funcţionarilor din administraţia publică locală, organizate pe principiul autonomiei locale;5. efectuează studii şi cercetări ştiinţifice în domenii de activitate care fac obiectul de activitate al şcolii, colaborand cu organisme specializate, naţionale şi internaţionale;6. acorda consultanţa de specialitate în condiţiile legii, la solicitarea instituţiilor politice, autorităţilor publice centrale şi locale, agenţilor economici, partidelor politice şi organizaţiilor neguvernamentale;7. organizează admiterea în învăţământul postuniversitar, realizat prin studii aprofundate şi doctorat în domeniile care fac obiectul de activitate al şcolii, precum şi în învăţământul universitar, în condiţiile şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 3S.N.S.P.A. funcţionează în structura prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre şi cuprinde:1. Învăţământ postuniversitar:A. De studii aprofundate: a) Departamentul de Ştiinţe Politice; b) Departamentul de Ştiinţe Administrative; c) Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană; d) Departamentul de Comunicare Socială şi Relaţii Publice; e) Departamentul de Management - IROMA.B. Cursuri de perfecţionare:- Centrul de Perfecţionare a Funcţionarilor Publici din AdministraţiaCentrala şi Locală.II. Învăţământ universitar:A. De lungă durata: a) Facultatea de Ştiinţe Politice; b) Facultatea de Administraţie Publică.B. De scurta durata: a) Colegiul de Administraţie Publică Bucureşti; b) Colegiul de Administraţie Publică Iaşi; c) Colegiul de Administraţie Publică Cluj-Napoca; d) Colegiul de Administraţie Publică Sibiu; e) Colegiul de Administraţie Publică Craiova.  +  Articolul 4 (1) Departamentele asigura pregătirea prin studii aprofundate, cu frecventa, pe o perioadă de 2 ani. (2) Facultăţile asigura pregătirea de nivel superior prin cursuri cu frecventa pe o durată de 4 ani, iar colegiile, pe o durată de 3 ani. (3) Centrul de Perfecţionare a Funcţionarilor Publici din Administraţia Centrala şi Locală, precum şi Departamentul de Management-IROMA asigura perfecţionarea profesională prin cursuri cu durata de până la 3 luni şi au autonomie administrativ-funcţională.  +  Articolul 5 (1) Perfecţionarea profesională a reprezentanţilor aleşi şi a funcţionarilor din administraţia publică locală se realizează în centrele teritoriale, organizate în municipiile Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Sibiu şi Craiova. (2) Centrele teritoriale sunt unităţi cu personalitate juridică şi asigura pregătirea şi perfecţionarea profesională pe o perioadă de până la 3 luni. (3) Centrele teritoriale se organizează şi funcţionează pe baza autofinantarii, potrivit regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare elaborate, în condiţiile legii, cu avizul Ministerului Învăţământului şi Departamentului pentru Administraţie Publică Locală. (4) Centrele teritoriale de perfecţionare a reprezentanţilor aleşi şi a funcţionarilor din administraţia publică locală sunt sprijinite în organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire, de către Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, care va colabora, în acest scop, şi cu organismele neguvernamentale, reprezentative ale aleşilor locali. (5) Cheltuielile pentru înfiinţarea şi funcţionarea, pe primele trei luni, a centrelor teritoriale prevăzute la alin. (1) se acoperă din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului şi din finanţare externa, potrivit anexei nr. 2. (6) Autorităţile administraţiei publice locale vor prevedea anual în bugete sumele necesare pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu în cadrul centrelor teritoriale.  +  Articolul 6La elaborarea şi realizarea programelor de pregătire şi perfecţionare profesională, precum şi la stabilirea categoriilor de personal care participa la aceste programe, S.N.S.P.A. va colabora cu ministerele şi instituţiile publice interesate.  +  Articolul 7Rezultatele obţinute la absolvirea unui program de pregătire sau perfecţionare profesională, consemnate în documentele eliberate de S.N.S.P.A., vor fi avute în vedere la ocuparea şi promovarea, în condiţiile legii, în funcţiile din instituţiile publice şi administraţia publică centrala şi locală.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Învăţământului, în colaborare cu ministerele interesate, va organiza, cu prioritate, programe speciale de pregătire a personalului, de formare şi perfecţionare profesională, necesar S.N.S.P A. (2) În realizarea acestor programe se poate utiliza şi asistenţa de specialitate din străinătate.  +  Articolul 9 (1) Cheltuielile pentru finanţarea S.N.S.P.A. se asigura de la bugetul de stat, prin Ministerul Învăţământului. (2) Fondurile necesare şcolii pot, de asemenea, proveni din sponsorizări, donaţii, asistenţa financiar-tehnica şi de specialitate a organismelor europene şi internaţionale, precum şi din venituri rezultate din executarea unor contracte de cercetare, pregătire şi perfecţionare profesională şi din alte activităţi specifice.  +  Articolul 10 (1) Ministerul Învăţământului, împreună cu ministerele de profil, va lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea sediilor şi a bazei materiale necesare S.N.S.P.A. şi unităţilor organizate în cadrul acesteia. (2) Autorităţile administraţiei publice locale din municipiile: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu şi Craiova, vor sprijini organizarea şi funcţionarea instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), prin asigurarea spaţiilor şi dotărilor necesare. (3) S.N.S.P.A. se doteaza cu cinci autoturisme de oraş.  +  Articolul 11 (1) Bunurile mobile şi imobile aflate în prezent în administrarea Institutului Roman de Management şi Centrului de Perfecţionare a funcţionarilor din administraţia publică locală trec la S.N.S.P.A., pe bază de protocol, potrivit bilanţului la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Complexul imobiliar, situat în comuna Crevedia, judeţul Dambovita, precum şi terenul şi bunurile mobile aferente, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi folosit de Centrul de Perfecţionare din Agricultura de Stat Crevedia, trece în administrarea Ministerului Învăţământului şi în folosinţă S.N.S.P.A., în vederea pregătirii şi perfecţionării specialiştilor din administraţia publică.Predarea-primirea bunurilor prevăzute mai sus se fac prin protocolul potrivit bilanţului la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12Personalul didactic, de specialitate administrativ şi de servire al instituţiilor care se reorganizează, potrivit art. 1, inclusiv cel al Centrului de Perfecţionare din Agricultura de Stat Crevedia, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, se considera transferat, în interesul serviciului, la unităţile de profil ale S.N.S.P.A.  +  Articolul 13Senatul S.N.S.P.A. se completează în mod corespunzător, potrivit legii. La lucrările senatului participa, ca invitaţi, şi directorii centrelor teritoriale de perfecţionare profesională a reprezentanţilor aleşi şi a funcţionarilor din administraţia publică locală, când se dezbat probleme care privesc activitatea acestor centre.  +  Articolul 14 (1) Studenţii departamentelor, ai facultăţilor, colegiilor, organizate în cadrul S.N.S.P.A., pot primi burse în condiţiile prevăzute de lege. (2) Persoanelor încadrate la instituţiile publice, care frecventează cursurile de pregătire postuniversitare şi cele de perfecţionare, li se asigura de către instituţia la care sunt salarizaţi, plata lunară a salariului de baza, sporului de vechime şi indemnizaţiei de conducere, după caz, în condiţiile legii. (3) Persoanele prevăzute la alin. 2, care încalcă obligaţia de a frecventa cursurile de perfecţionare sau de a promova examenele la termenele stabilite, vor restitui sumele încasate pe perioada respectiva.  +  Articolul 15Organizarea concursului de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice şi la Facultatea de Administraţie Publică, precum şi la colegiile organizate în cadrul S.N.S.P.A. se stabileşte prin ordin al ministrului învăţământului.  +  Articolul 16 (1) Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Pe data intrării în vigoare a hotărârii se modifica sau se abroga, după caz:Hotărârea Guvernului nr. 183/1991privind organizarea S.N.S.P.A., cu modificările ulterioare; prevederile pct. 41 din anexa laHotărârea Guvernului nr. 179/1990privind aprobarea reţelei centrelor de perfecţionare a personalului din subordinea unor ministere şi organe centrale; Hotărârea Guvernului nr. 706/1991 privind organizarea şi funcţionarea filialei Iaşi a Centrului pentru perfecţionarea personalului din administraţia publică locală; pct. II/1 din anexa nr. 2 laHotărârea Guvernului nr. 448/1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale; pct. 12 din anexa nr. 2 laHotărârea Guvernului nr. 480/1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministrul învăţământului,Liviu MaiorMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  Anexa 1                                               ┌─────────────────────┐                                              │ ŞCOALA NAŢIONALĂ DE │                                              │ STUDII POLITICE ŞI ├-------------------------------------------------┐                                              │ ADMINISTRATIVE │ |                                              │ (S.N.S.P.A.) │ |                                              └───────────┬─────────┘ |                         ┌──────────────────┬─────────────┴────────┬────────────────────┬────────────────┐ |                         │ │ │ │ │ |                ┌────────┴───────┐┌─────────┴─────────┐┌───────────┴──────────┐┌────────┴─────────┐┌─────┴───────┐ |                │Departamentul de││ Departamentul de ││ Departamentul de ││ Departamentul de ││Departamentul│ |                │Ştiinţe Politice││ Ştiinţe ││Relaţii Internaţionale││Comunicare Socială││de Management│ |    Nivelul ├────────────────┤│ Administrative ││şi Integrare Europeană││şi Relaţii Publice││ ─ IROMA │ |postuniversitar | |├───────────────────┤└──────────────────────┘└──────────────────┘└─────────────┘ |                | |│ Centrul de │ |                | |│ Perfecţionare a │ |                | |│Funcţionarilor din │ |                | |│ Administraţia │ |                | |│Centrală şi Locală │ |    Nivelul ├────────────────┤├───────────────────┤ ┌---------------------------┐ |  universitar │ Facultatea de ││ Facultatea de │ | Centre teritoriale de | |   de lungă │Ştiinţe Politice││ Administraţie │ |perfecţionare profesională | |    durată └────────────────┘│ Publică │ | a reprezentanţilor aleşi | |                                  ├───────────────────┤ | şi a funcţionarilor ├-----┘    Nivelul │ Colegii de │ | din administraţia publică |  universitar │ administraţie │ | locală (Bucureşti, Iaşi, |   de scurtă │publică (Bucuresti,│ | Cluj─Napoca, Sibiu, |    durată │Iaşi, Cluj─Napoca, │ | Craiova) |                                  │ Sibiu │ └---------------------------┘                                  └───────────────────┘  +  Anexa 2 CHELTUIELI privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor teritoriale de perfecţionare profesională, acoperite din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului: mii leiCHELTUIELI TOTAL ...................................... 340.000din care:I. CHELTUIELI CURENTE ................................. 290.0001. Cheltuieli de personal ............................ 200.0002. Cheltuieli materiale şi servicii .................. 90.000II. CHELTUIELI DE CAPITAL ............................. 50.000NOTĂ:Din finanţare externa se asigura suplimentar suma de 360.000 mii lei.-------