ORDIN nr. 318 din 3 martie 2006privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competentei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arboreaza pavilion român
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 7 aprilie 2006  Având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi Recomandările Comisiei Dunării privind eliberarea certificatelor de conducător de nava de navigaţie interioară, adoptate la Budapesta în 1995,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:Scop  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte: a) standardele de instruire, confirmarea competentei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arboreaza pavilion român; b) documentele de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare, condiţiile de obţinere a acestora, condiţiile de stagiu, precum şi modul de echivalare.  +  Articolul 2Documentele prevăzute la art. 1 lit. b) sunt eliberate în numele Guvernului României de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Navala Română.Definiţii  +  Articolul 3Termenii folosiţi în prezentul ordin au următoarele înţelesuri: a) autoritate competentă - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi autoritate de stat în domeniul transporturilor navale, denumit în continuare minister ; b) Autoritatea Navala Română - organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumita în continuare ANR, autoritate de stat în domeniul navigaţiei, căreia ministerul i-a delegat competente privind:(i) eliberarea carnetelor de serviciu şi a documentelor de atestare a personalului navigant;(îi) organizarea de sesiuni de examene pentru obţinerea documentelor de atestare;(iii) aprobarea sau avizarea, după caz, a programelor analitice; c) document de atestare - brevet sau certificat de capacitate, emis în conformitate cu prevederile prezentului ordin şi care da dreptul titularului sa îndeplinească la bordul unei nave de navigaţie interioară funcţia corespunzătoare şi sa îndeplinească atribuţiile pe care le presupune nivelul de responsabilitate specificat în acel document; d) conducător de nava - persoana care poseda calificarea necesară, desemnată să asigure conducerea navei pe căile navigabile interioare şi care îşi exercită aceasta responsabilitate la bordul navei; e) companie - proprietarul, persoana care închiriază nava, operatorul sau orice alta organizaţie, care are responsabilitatea operarii navei şi care, asumându-şi o astfel de responsabilitate, a fost de acord sa preia toate obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute în prezentul ordin; f) program aprobat - un curs de pregătire, instruire sau formare profesională susţinut de o instituţie abilitata sa organizeze şi să efectueze aceste cursuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare; g) nava de navigaţie interioară - o nava destinată sa navigheze exclusiv sau în mod special pe căile navigabile interioare; h) stagiu de îmbarcare - timpul de navigaţie efectivă realizat la bordul navelor de navigaţie interioară, necesar obţinerii documentelor de atestare; i) timp de navigaţie efectivă - perioada de timp scursa de la începutul voiajului până la sfârşitul voiajului, mai puţin zilele de întrerupere în care nava nu şi-a putut continua voiajul; j) membru de echipaj de punte - persoana deţinătoare a brevetului de punte care participa în mod regulat la comanda unei nave şi tine timona unei nave de navigaţie interioară.Domeniul de aplicare  +  Articolul 4 (1) Prevederile prezentului ordin se aplică personalului navigant care exercită serviciul la bordul navelor de navigaţie interioară, care arboreaza pavilion român, destinate transportului de mărfuri şi de persoane, şi al navelor tehnice, cu excepţia: a) conducătorilor de nava şi personalului navigant pe nave militare; b) conducătorilor de nava de agrement care nu efectuează activităţi comerciale de agrement. (2) Funcţiile la bordul navelor de navigaţie interioară care arboreaza pavilion român pot fi îndeplinite numai de persoane care poseda documente de atestare, obţinute sau echivalate conform prezentului ordin, şi care au cursurile de perfecţionare valabile. (3) Certificatele de căpitan fluvial de categoria A şi categoria B, emise de statele comunitare în conformitate cu prevederile Directivei 96/50/EC , precum şi documentele ce atesta calificarea de conducător de nava pe Rhin, emis conform regulilor privind obţinerea brevetelor pe Rhin, sunt echivalente cu brevetele de căpitan fluvial de categoria A şi categoria B şi sunt valabile pe toate căile navigabile interioare din România. (4) a) Pentru a i se admite comanda unei nave cu radar, conducătorul de nava trebuie să posede un certificat de utilizator radar pe căile navigabile interioare eliberat de ANR. b) Certificatul prevăzut la lit. a) se obţine prin examen în conformitate cu prevederile cap. B din anexa nr. 1. Modelul şi conţinutul certificatului de utilizator radar pe căile navigabile interioare sunt prevăzute în anexa nr. 2. c) După obţinerea certificatului prevăzut la lit. b) ANR va face menţiunile necesare în documentele de atestare. (5) La bordul navelor care transporta pasageri pe căile navigabile interioare conducătorul navei sau un alt membru al echipajului trebuie să posede un certificat pentru transportul de pasageri, eliberat de ANR. Certificatul pentru transportul de pasageri se obţine prin examen, în conformitate cu prevederile cap. C din anexa nr. 1. Modelul certificatului pentru transportul de pasageri este cel prevăzut în anexa nr. 5.Brevetele personalului navigant  +  Articolul 5 (1) Brevetul de căpitan fluvial categoria A este documentul de atestare care permite posesorului sa îndeplinească funcţia de conducător de nava pe căile navigabile interioare, în rada Sulina, portul Constanta şi în portul Midia, cu excepţia căilor navigabile pe care se aplică regulamentul de obţinere a brevetelor de navigator pe Rhin. (2) Brevetul de căpitan fluvial categoria B este documentul de atestare care permite posesorului sa îndeplinească funcţia de conducător de nava pe căile navigabile interioare, cu excepţia celor cu caracter maritim prevăzute în anexa II la Directiva 91/672/EEC , căilor navigabile cu caracter maritim din România, sectorul de Dunăre cuprins între Brăila (km 175) şi Marea Neagra prin Canalul Sulina, precum şi a celor pe care se aplică regulamentul de obţinere a brevetelor de navigator pe Rhin şi în porturile Constanta şi Midia. (3) Alte brevete sunt: a) şef mecanic fluvial; b) mecanic; c) timonier fluvial; d) pilot de Dunăre maritima; e) pilot de Dunăre maritima aspirant. (4) Forma şi conţinutul brevetelor de căpitan fluvial categoria A şi categoria B sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.Certificatele de capacitate ale personalului navigant pentru apele interioare navigabile  +  Articolul 6 (1) Certificatele de capacitate pentru personalul navigant de punte sunt: a) conducător de şalupă fluviala; b) şef de echipaj fluvial; c) marinar; d) marinar stagiar. (2) Certificatele de capacitate pentru personalul navigant de maşini sunt: a) mecanic stagiar; b) electrician de bord.Valabilitatea documentelor de atestare  +  Articolul 7 (1) Documentul de atestare emis unei persoane este valabil până când posesorul acestuia împlineşte vârsta de 50 de ani. După această dată şi până la împlinirea vârstei de 65 de ani documentul de atestare se reconfirma din 5 în 5 ani, în baza avizului medical, conform prevederilor art. 8 alin. (2). (2) După împlinirea vârstei de 65 de ani valabilitatea documentului de atestare se prelungeşte anual în baza avizului medical. (3) Documentele de atestare ale personalului navigant pentru căile navigabile interioare au un număr unic de identificare.Standarde medicale  +  Articolul 8 (1) Personalul navigant trebuie să justifice aptitudinea sa fizica şi mentala, trecând un examen medical făcut de o instituţie recunoscută de autoritatea competentă. Acest examen vizează în mod deosebit acuitatea vizuala şi auditiva, aptitudinea de a distinge culorile, motricitatea membrelor superioare şi inferioare, precum şi starea neuropsihiatrica şi vasculara a candidatului. (2) Examinarea medicală se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.Obţinerea documentelor de atestare  +  Articolul 9 (1) Documentele de atestare se obţin prin examen sau din oficiu, după caz. (2) Pentru participarea la examenul de obţinere a unui document de atestare personalul navigant trebuie să facă dovada ca: a) are vârsta minima de 18 ani; b) îndeplineşte condiţiile de pregătire şi stagiu conform prevederilor anexei nr. 3; c) îndeplineşte standardele medicale prevăzute la art. 8. (3) Stagiul de îmbarcare se calculează astfel: 180 de zile de navigaţie efectivă pe toate căile navigabile interioare, în conformitate cu înscrisurile din carnetul de serviciu, echivaleaza cu un an de stagiu de îmbarcare. Dacă într-o perioadă de 365 de zile consecutive timpul de navigaţie efectivă este mai mare de 180 de zile, perioada de stagiu de îmbarcare se considera tot un an. (4) Dovada efectuării stagiului prevăzut la alin. (2) se face prin înscrisurile din carnetul de serviciu şi foaia matricola, înscrisuri verificate şi validate de ANR. (5) Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de obţinere a documentelor de atestare pentru personalul navigant va fi aprobată prin decizie a directorului general al ANR.Eliberarea şi înregistrarea documentelor de atestare a competentei  +  Articolul 10 (1) Pentru obţinerea unui document de atestare prin examen sau din oficiu candidaţii trebuie să prezinte: a) un act de identitate; b) un certificat medical valabil, eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare; c) dovada îndeplinirii condiţiilor minime de pregătire şi stagiul de îmbarcare prevăzute în anexa nr. 3, pentru documentul de atestare solicitat; d) dovada promovării unui examen sau îndeplinirea condiţiilor de obţinere din oficiu în conformitate cu prevederile anexei nr. 3; e) dovada efectuării cursurilor obligatorii conform art. 13, în termen de valabilitate. (2) ANR va păstra un registru de evidenta a documentelor de atestare eliberate, expirate, suspendate, anulate sau declarate pierdute ori distruse, precum şi a dispenselor care au fost acordate. (3) ANR va pune la dispoziţie, în condiţiile legii, informaţii referitoare la autenticitatea şi valabilitatea documentelor de atestare sau dispenselor, la cererea altor administraţii sau a unor companii.Standarde de calitate  +  Articolul 11 (1) ANR se va asigura ca toate activităţile de educare, calificare, instruire, pregătire şi perfecţionare a personalului navigant se fac numai prin instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, regii autonome, societăţi comerciale, asociaţii şi fundaţii din subordinea sau sub autoritatea ministerului ori acreditate de acesta. (2) Programele analitice întocmite de instituţiile prevăzute la alin. (1) vor fi avizate sau aprobate, după caz, de ANR.Responsabilitatea proprietarilor sau operatorilor de nave  +  Articolul 12Proprietarii, persoanele care închiriază nava sau operatorii au obligaţia să se asigure ca: a) fiecare navigator angajat la bordul oricăreia dintre navele lor deţine un document de atestare corespunzător, în conformitate cu prevederile prezentului ordin; b) documentaţia relevanta pentru tot personalul navigant imbarcat pe nava se afla permanent la bord, este accesibila, poate fi citită şi include în mod obligatoriu, fără a se limita la aceasta, actele privind experienta, instruirea, starea de sănătate şi calificarea necesară pentru îndeplinirea sarcinilor repartizate; c) personalul navigant imbarcat pe navele lor este familiarizat cu îndatoririle specifice şi cu toată configuraţia navei, cu instalaţiile, echipamentul, procedurile şi caracteristicile navei, care sunt relevante pentru îndatoririle de rutina sau de urgenta; d) echipajul navei îşi poate efectiv coordona activităţile într-o situaţie de urgenta şi în realizarea sarcinilor vitale pentru siguranţa sau prevenirea, respectiv limitarea poluarii.Cursuri specifice  +  Articolul 13 (1) Cursurile prevăzute în prezentul ordin se vor desfăşura în cadrul centrelor de perfecţionare din subordinea sau sub autoritatea ministerului ori acreditate de acesta. (2) Cursurile ce trebuie efectuate de personalul navigant pentru căile navigabile interioare sunt următoarele: a) "Utilizator radar pe căile navigabile interioare" - pentru personalul navigant brevetat de punte; b) "Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile" - pentru personalul navigant brevetat de punte; c) "Prevenirea şi combaterea poluarii apelor interioare navigabile" - pentru personalul navigant brevetat de punte şi masina; d) "Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare" - pentru personalul navigant brevetat de punte şi masina, atunci când nava pe care acesta este imbarcat transporta mărfuri periculoase; e) "Curs de pregătire special pentru transport de pasageri" - pentru personalul navigant brevetat de punte şi masina, atunci când acesta este imbarcat pe nave de pasageri; f) "Expert în navigaţia cu pasageri" - pentru personalul navigant brevetat de punte care navighează la bordul navelor de pasageri cu cabine pe căile navigabile interioare; g) "Acordarea primului ajutor medical" - pentru personalul navigant brevetat de punte şi masina care navighează la bordul navelor de pasageri cu cabine pe căile navigabile interioare; h) "Utilizare aparat de respirat" - pentru personalul navigant brevetat de punte şi masina care navighează la bordul navelor de pasageri cu cabine pe căile navigabile interioare. (3) Cursurile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi e) se efectuează o singură dată şi se finalizează cu un examen susţinut în faţa unei comisii aprobate de ANR. (4) Cursurile prevăzute la alin. (2) lit. b), c), d), f), g) şi h) se efectuează la perioade de timp care să nu depăşească 5 ani.Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 14 (1) Carnetul de serviciu se eliberează de ANR. (2) Pentru absolvenţii anului I ai instituţiilor de învăţământ superior de marina şi ai şcolilor de marina, în vederea efectuării stagiului obligatoriu de practica la bordul navelor, eliberarea carnetului de serviciu se face la solicitarea instituţiei de învăţământ. (3) Pentru un marinar stagiar sau mecanic stagiar eliberarea carnetului de serviciu se va face la solicitarea unui proprietar sau inchiriator. (4) Pentru elevii/studenţii din instituţiile de învăţământ de marina, practica se efectuează pe funcţia de marinar stagiar/mecanic stagiar. În cazul în care elevul/studentul poseda un certificat de capacitate valabil emis de ANR, practica poate fi efectuată şi pe funcţia înscrisă în acesta.  +  Articolul 15 (1) Documentele de atestare emise personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se preschimba după cum urmează: a) brevetele de căpitan fluvial categoriile A, B şi C şi de căpitan dragor se preschimba în brevete de căpitan fluvial categoria A, tip card; b) brevetele de ofiţer punte fluvial şi certificatele de timonier fluvial se preschimba în brevete de timonier fluvial; c) brevetele de ofiţer fluvial şi certificatele de motorist fluvial se preschimba în brevete de mecanic. (2) Documentele de atestare prevăzute la alin. (1) se vor preschimba de ANR, din oficiu, până la 31 decembrie 2006. După această dată documentele îşi pierd valabilitatea. (3) Brevetele de căpitan fluvial categoria D, şef dragor şi dragor fluvial se desfiinţează. Documentele emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la expirare, în conformitate cu prevederile art. 7. (4) Situaţiile particulare care nu sunt reglementate prin prezentul ordin se soluţionează de către directorul general al ANR.Sancţiuni  +  Articolul 16Contravenţiile la prevederile prezentului ordin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17Direcţia generală transport naval din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Autoritatea Navala Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.Transpunere  +  Articolul 19Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 96/50/EC , publicată în Jurnalul Oficial nr. L 235 din 17 septembrie 1996 privind armonizarea condiţiilor de obţinere a certificatelor naţionale de comandant de nava de navigaţie interioară pentru transportul mărfurilor şi persoanelor în Comunitate, amendata de Regulamentul (EC) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 284 din 31 octombrie 2003, şi Directiva Consiliului 91/672/EEC , publicată în Jurnalul Oficial nr. L 373 din 31 decembrie 1991, privind recunoaşterea reciprocă a certificatelor naţionale de comandant pentru navele utilizate în transportul mărfurilor şi persoanelor pe apele interioare navigabile.Intrarea în vigoare  +  Articolul 20Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 984/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea brevetelor şi certificatelor de capacitate naţionale pentru personalul navigant fluvial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 6 august 2001, şi Ordinul ministrului transporturilor nr. 133 din 13 martie 1998 pentru aprobarea Regulamentului privind obţinerea certificatului de utilizator radar pe căile navigabile interioare şi a modelului de certificat de utilizator radar se abroga.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 3 martie 2006.Nr. 318.  +  Anexa 1CUNOŞTINŢE PROFESIONALEcerute pentru obţinerea brevetului de căpitan fluvial pentru căile navigabile interioare  +  Capitolul A Cunoştinţe generale pentru transportul mărfurilor şi pasagerilor  +  Partea IBrevet de căpitan fluvial categoria A1. Navigaţie: a) regulamentele de navigaţie pe apele interioare navigabile, în special Regulamentul de navigaţie pe Dunăre şi Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG), inclusiv semnalizarea şi balizajul apelor interioare navigabile; b) caracteristicile generale ale principalelor ape interioare navigabile din punct de vedere geografic, hidrologic, meteorologic şi morfologic; c) navigaţia costiera cuprinzând: stabilirea rutei şi determinarea poziţiei navei, documente şi publicaţii navale, sisteme de balizaj, cunoştinţe despre maree.2. Manevra navei: a) guvernarea navei, în condiţii de vant, curent şi contracurent, ale pescajului, în vederea unei flotabilitati şi a unei stabilitati suficiente; b) rolul şi funcţionarea carmei şi elicei; c) manevre de ancorare şi acostare în toate condiţiile; d) manevre în ecluze şi în porturi, manevre în caz de intalnire şi depasire.3. Construcţia şi stabilitatea navei: a) principii fundamentale de construcţie a navei, în special în ceea ce priveşte siguranţa pasagerilor, echipajului şi a navei; b) Directiva 82/714/EEC a Consiliului din 4 octombrie 1982, stabilind norme tehnice pentru navele de navigaţie interioară - cunoştinţe generale, implementata prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 595/2003 privind aprobarea Cerinţelor tehnice minime pentru navele fluviale care arboreaza pavilionul român; c) cunoaşterea elementara a elementelor principale ale structurii navelor; d) cunoştinţe teoretice privind flotabilitatea şi stabilitatea, aplicarea lor în practica, în special navigabilitatea.4. Maşinile navei: a) cunoaşterea elementara a construcţiei şi funcţionarii maşinilor în scopul bunei lor funcţionari; b) comanda şi controlul funcţionarii maşinilor principale şi auxiliare, conduita în caz de depanare.5. Încărcarea şi descărcarea: a) folosirea scarilor de pescaj; b) determinarea capacităţii de încărcare cu ajutorul certificatului de determinare a capacităţii; c) operaţiuni de încărcare şi descărcare, cargoplanul.6. Conduita în cazul unor circumstanţe deosebite: a) reguli fundamentale pentru prevenirea accidentelor; b) măsuri în caz de avarie, abordaj şi eşuare, inclusiv găuri de apa; c) utilizarea mijloacelor şi a materialelor de salvare; d) primul ajutor în caz de accident; e) prevenirea incendiilor şi utilizarea instalaţiilor şi dispozitivelor de lupta contra incendiului; f) prevenirea poluarii apelor navigabile interioare; g) reguli specifice de salvare a persoanelor, navei şi încărcăturii pe apele maritime navigabile şi supravietuirea pe mare.  +  Partea a II-aBrevet de căpitan fluvial categoria B1. Navigaţie: a) Regulamentul de navigaţie pe Dunăre, inclusiv semnalizarea şi balizajul căilor navigabile interioare; b) caracteristicile generale ale principalelor cai navigabile interioare din punct de vedere geografic, hidrologic, meteorologic şi morfologic; c) navigaţia fluviala cuprinzând: stabilirea rutei şi determinarea poziţiei navei, documente şi publicaţii navale, sisteme de balizaj.2. Manevra navei: a) guvernarea navei, în condiţii de vant, curent, contracurent, ale pescajului, în vederea unei flotabilitati şi a unei stabilitati suficiente; b) rolul şi funcţionarea carmei şi elicei; c) manevre de ancorare şi acostare în toate condiţiile; d) manevre în ecluze şi în porturi, manevre în caz de intalnire şi depasire.3. Construcţia şi stabilitatea navei: a) principiile fundamentale de construcţie a navei, în special în ceea ce priveşte siguranţa pasagerilor, echipajului şi a navei; b) Directiva 82/714/EEC a Consiliului din 4 octombrie 1982, stabilind norme tehnice pentru navele de navigaţie interioară - cunoştinţe generale; c) cunoaşterea elementara a elementelor principale ale structurii navelor; d) cunoştinţe teoretice privind flotabilitatea şi stabilitatea, aplicarea lor în practica, în special navigabilitatea.4. Maşinile navei: a) cunoaşterea elementara a construcţiei şi funcţionarii maşinilor în scopul bunei lor funcţionari; b) comanda şi controlul funcţionarii maşinilor principale şi auxiliare, conduita în caz de depanare.5. Încărcarea şi descărcarea: a) folosirea scarilor de pescaj; b) determinarea capacităţii de încărcare cu ajutorul certificatului de determinare a capacităţii; c) operaţiuni de încărcare şi descărcare, cargoplanul.6. Conduita în cazul unor circumstanţe deosebite: a) reguli fundamentale pentru prevenirea accidentelor; b) măsuri în caz de avarie, abordaj şi eşuare, inclusiv găuri de apa; c) utilizarea mijloacelor şi a materialelor de salvare; d) primul ajutor în caz de accident; e) prevenirea incendiilor şi utilizarea instalaţiilor şi dispozitivelor de lupta contra incendiului; f) prevenirea poluarii apelor navigabile interioare; g) reguli specifice de salvare a persoanelor, navei şi încărcăturii pe căile navigabile interioare şi supravietuirea pe mare.  +  Capitolul B Materii pentru obţinerea certificatului de utilizator radar a) Cunoaşterea teoriei radarului: generalitati despre undele radioelectrice şi principiile de funcţionare a radarului b) Utilizarea aparatului radar, interpretarea imaginii radar, analiza informaţiilor furnizate de aparat şi cunoaşterea limitelor informaţiilor furnizate de radar c) Utilizarea indicatorului de viteza de giratie d) Cunoştinţe privind navigaţia cu radar în conformitate cu prevederile Regulamentului de navigaţie pe Dunăre. e) Recomandări despre principalii parametri tehnici şi operationali ai radarelor (şi ai indicatoarelor de giratie) utilizate în navigaţia pe Dunăre. f) Aplicaţii practice privind pregătirea înainte de plecarea navei în voiaj, plecarea în voiaj şi conducerea acesteia.  +  Capitolul C Materii pentru obţinerea certificatului de transport de pasageri1. Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de salvare la bordul navelor de pasageri: a) tehnicile de salvare şi planurile de control; b) îndrumarea pasagerilor pe o ruta sigura către locurile de adunare şi îmbarcare; c) procedurile de adunare.2. Competenţa pentru a se asigura stabilitatea şi echilibrul navei în diferite condiţii de încărcare a navelor de pasageri: a) calculele privind stabilitatea, echilibrul şi greutatea navei; b) deschiderea, închiderea şi asigurarea deschiderilor navei.3. Capacitatea de a interveni, acţiona şi comunică cu pasagerii de la bordul navelor de pasageri în diferite situaţii de urgenta: a) verificarea reactiilor în cazul producerii situaţiilor de urgenta; b) comportamentul uman şi reactiile în situaţii de criza; c) stabilirea şi menţinerea comunicaţiilor efective; d) comunicarea.  +  Capitolul D Materii pentru obţinerea certificatului de radiotelefonie1. Familiarizarea şi stăpânirea regulamentelor interne şi internaţionale de radiocomunicatii pentru a lucra ca "Operator radiotelefonist în Serviciul radiotelefonic pe căile navigabile interioare"2. Folosirea în practica a regulilor şi procedurilor specifice traficului radiotelefonic şi a vocabularului standard3. Familiarizarea, în vederea utilizării lor, cu echipamentele şi staţiile RTF folosite în Serviciul radiotelefonic pe căile navigabile interioare4. Cunoaşterea limbii germane şi folosirea vocabularului standard în comunicaţiile radiotelefonice pe căile navigabile interioare.  +  Anexa 2MODELUL ŞI CONŢINUTULcertificatului de utilizator radar pe căile navigabile interioareFAŢA┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ ROMÂNIA │ ROMÂNIA ││MINISTERUL TRANSPORTURILOR, │ ││CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR, ││ │ CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI ││ MINISTERIUM FUR VERKER, │ ││ KONSTRUKTIONEN UND TOURISMUN │ ││ MINISTERE DES TRANSPORTS, DES │Seria U.R. Nr. ││ CONSTRUCTIONS ET DU TOURISME │ ││ │ ││ AUTORITATEA NAVALA ROMÂNĂ │ CERTIFICAT ││ RUMANISCHE SCHIFFAHRTSBEHORDE │ DE ABSOLVIRE A CURSULUI SPECIAL DE ││ AUTORITE NAVALE ROUMAINE │ UTILIZATOR RADAR PE CĂILE NAVIGABILE ││ │ INTERIOARE ││ │ ││ ┌────────┐ │Dl. .................................. ││ │ Stema │ │cu funcţia ........................... ││ │României│ │născut în anul .... luna .... ziua ... ││ └────────┘ │în localitatea ....................... ││ │judeţul .............................. ││ │a efectuat cursul special de utilizator││ CERTIFICAT │radar pe căile navigabile interioare la││ ZEUGNIS │CERONAVA Constanta - Sucursala Galaţi ││ CERTIFICAT │în perioada ........... şi a promovat ││ DE UTILIZATOR RADAR PE CĂILE │examenul de absolvire din data de .....││ NAVIGABILE INTERIOARE │ ││ FUR DIE RADARBENUZER AUF DEN │Data eliberării: ││ INNERLICHE WASSERWEGE │ ││ DE CONDUCTEUR AU RADAR SUR LES VOIES │Anul ..... Luna ..... Ziua ...... ││ NAVIGABLES INTERIEURS │ ││ │ ││ │ ││ │ Semnatura titularului ........ ││ │ ││ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘VERSO┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ CERTIFICAT DE UTILIZATOR RADAR PE │ ││ CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE │ PRELUNGIREA VALABILITĂŢII ││ │ CERTIFICATULUI ││ Zeugnis fur die Radarbenutzerauf den │Verlangerung der Gultikeit der Zeugnis ││innerliche Wassaerwege │La validite du certificat a ete etendue││ Certificat de conducteur au radar │ ││sur le voies navigables interieurs │ ││ │┌───┬─────┬────┬────────────┬─────────┐││┌────┐ Nr. ││Nr.│Data │Locl│Valabil până│Director ││││ │ No .............. ││No │Datum│Ort │Gultig bis │Direktor ││││ │ ││ │Date │Lieu│Validite │Directeur││││foto│ Valabil până la ........... │├───┼─────┼────┼────────────┼─────────┤│││ │ Gultig bis, Validite jusq'au││ │ │ │ │ ││││ │ ││ │ │ │ │ │││└────┘ ││ │ │ │ │ │││ Semnatura titularului ..........││ │ │ │ │ │││ Unterschrift,Signature de ││ │ │ │ │ │││ titulaire ││ │ │ │ │ │││ ││ │ │ │ │ │││În conformitate cu Ordinul Ministrului││ 1 │ │ │ │ │││Transporturilor nr. 133/1998 privind │├───┼─────┼────┼────────────┼─────────┤││obţinerea certificatului de utilizator││ │ │ │ │ │││radar pe căile navigabile interioare ││ │ │ │ │ │││şi Recomandările Comisiei Dunării ││ │ │ │ │ │││CD/ŞES/53/32/1995. ││ │ │ │ │ │││Auf Grund dem Transportminister Order ││ │ │ │ │ │││no 133/1998 bezuglich der Erlangung ││ │ │ │ │ │││des Radarbenutzers Zeugnis auf den ││ │ │ │ │ │││innerliche Waserwege und den ││ │ │ │ │ │││Empfehlungen der Donau Kommision ││ │ │ │ │ │││CD/ŞES/53/32/1995. ││ │ │ │ │ │││Conformement a l'ordre du Ministre du ││ 2 │ │ │ │ │││Transports o. 133/1998 relatif a │├───┼─────┼────┼────────────┼─────────┤││l'obtenir du certificat du conducteur ││ │ │ │ │ │││au radar sur les voies navigables ││ │ │ │ │ │││interieures et aux Recommandations de ││ │ │ │ │ │││la Commission du Danube CD/ŞES/53/32/ ││ │ │ │ │ │││1995. ││ │ │ │ │ │││ ││ │ │ │ │ │││Domnul ...............................││ │ │ │ │ │││Herrn, Monsieur, .....................││ │ │ │ │ │││Născut la data de în ││ │ │ │ │ │││geboren am,ne le .........în/a .......││ │ │ │ │ │││este autorizat pentru utilizarea ││3 │ │ │ │ │││radarului pe căile navigabile interi- │└───┴─────┴────┴────────────┴─────────┘││oare │ ││wurde fur die Benutzung des Radars auf│Seria U.R. Nr. ││den innerliche Waserwege genehmigt est│ ││autorise pour l'utilisation du radar │ ││sur les voies navigables interieures │ ││AUTORITATEA NAVALA ROMÂNĂ/DIRECTOR....│ ││RUMANISCHE SCHIFFAHRTSBEHORDE/DIREKTOR│ ││AUTORITE NAVALE ROUMAINE/DIRECTEUR │ ││Data şi locul înregistrării │ ││certificatului │ ││Datum und Ort │ ││Date et lieu de l'enregistration du │ ││Certificat │ ││ │ ││ ( ştampila rotunda )│ ││ Autoritatea │ ││ Navala │ ││ Română │ ││ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3CONDIŢII MINIMEpentru eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arboreaza pavilion român
  *Font 7*
  Nr art. Documentul de atestare Cerinţele de studii, brevet sau certificat de capacitate valabil Stagiul de ambarcare Condiţii minime de cursuri Modalitatea de obţinere
  1) Căpitan fluvial categoria A a) căpitan fluvial categoria B - cursuri specifice examen de diferenţa
  b) ofiţer de punte fluvial 4 ani din care un an în ultimii 5 ani, sau pentru posesorii de brevete maritime 4 ani navigaţie maritima şi un an în ultimii 5 ani pe funcţia de ofiţer fluvial sau pentru ofiţerii proveniţi din timonier fluvial, conducător de şalupă fluviala şi 2 ani pe funcţia de ofiţer fluvial, cursuri specifice examen
  c) timonier fluvial 4 ani din care un an în ultimii 5 ani, studii medii cursuri specifice examen
  2) Căpitan fluvial categoria B a) ofiţer de punte fluvial 4 ani din care un an în ultimii 5 ani, sau pentru posesorii de brevete maritime 4 ani navigaţie maritima şi un an în ultimii 5 ani pe funcţia de ofiţer fluvial, sau pentru ofiţerii proveniţi din timonier fluvial conducător de şalupă fluviala, 2 ani în ultimii 5 pe funcţia de ofiţer fluvial cursuri specifice examen
  b) timonier fluvial 4 ani din care un an în ultimii 5 ani, studii medii cursuri specifice examen
  3) Timonier fluvial a) căpitan fluvial categoria A sau B - din oficiu
  b)căpitan fluvial categoria C, D sau E - din oficiu
  c) ofiţer de punte fluvial - din oficiu
  d) comandant de nava maritima, ofiţer de punte maritim I, II, III din oficiu
  e) maistru militar de marina, specialitatea navigaţie 2 ani la compartimentul punte pe nave militare fluviale examen
  f) absolvent al unei forme de învăţământ superior de marina de lungă durata, secţia militară, specialitatea navigaţie, cu diploma 2 ani la compartimentul punte pe nave militare fluviale examen
  g) absolvent al unei forme de învăţământ superior de marina de lungă sau scurta durata secţia civilă, specialitatea navigaţie, cu diploma un an în ultimii 5 ani examen
  h) conducător de şalupă fluviala/ conducător de şalupă maritima un an în ultimii 5 ani examen
  i) carmaci un an în ultimii 5 ani examen
  j) şef de echipaj maritim/ şef de echipaj fluvial un an în ultimii 5 ani examen
  k) timonier maritim un an în ultimii 5 ani examen
  l) marinar 2 ani din care un an în ultimii 5 examen
  m) căpitan maritim portuar şi ofiţer de punte maritim portuar - examen
  4) Şef mecanic fluvial a) şef mecanic maritim - cursuri specifice din oficiu
  b) ofiţer mecanic maritim I - cursuri specifice din oficiu
  c) şef mecanic maritim portuar - cursuri specifice din oficiu
  d) ofiţer mecanic maritim II un an în ultimii 5 ani cursuri specifice examen
  e) ofiţer mecanic fluvial 3 ani din care un an în ultimii 5 ani cursuri specifice examen
  f) ofiţer mecanic maritim-portuar 3 ani din care un an în ultimii 5 ani cursuri specifice examen
  g) mecanic/motorist fluvial 4 ani din care un an în ultimii 5 ani studii medii cursuri specifice examen
  5) Mecanic a) şef mecanic maritim, ofiţer mecanic maritim I,II, III - din oficiu
  b) şef mecanic fluvial şi ofiţer mecanic fluvial - din oficiu
  c) şef mecanic maritim portuar şi ofiţer mecanic maritim portuar - din oficiu
  d) motorist maritim - din oficiu
  e) şef electrician maritim, ofiţer electrician maritim, - examen
  f) absolvent al unei forme de învăţământ superior de marina de lungă sau scurta durata cu diploma, specialitatea electromecanica navala 6 luni stagiu de ambarcare mecanic stagiar examen
  g) absolvent de învăţământ superior de marina de lungă durata secţia militară specialitatea electromecanica cu diploma sau maistru de marina specialitatea electromecanica 2 ani la compartimentul maşini pe nave militare examen
  h) absolvent al anului III al unei forme de învăţământ universitar de marina civilă lungă durata, specialitatea electromecanica navala un an stagiu de îmbarcare mecanic stagiar examen
  i) absolvent al unei forme de învăţământ universitar tehnic profil mecanic sau naval un an în ultimii 5 ani mecanic stagiar examen
  j) absolvent al unei şcoli de arta şi meserii de profil marina specialitatea mecanică, liceu militar de specialitate, cu certificat de calificare profesională nivel 2 diploma şi certificat de calificare 2 luni stagiu de îmbarcare motorist stagiar examen
  k) electrician de bord sau fochist sau fitter un an în ultimii 5 ani mecanic stagiar examen
  l) absolvent al cursului de calificare de motorist/mecanic 2 luni în ultimii 5 ani examen
  m) mecanic stagiar un an în ultimii 5 ani examen
  6) Conducător de şalupă fluviala a) căpitan fluvial categoria A sau B - din oficiu
  b)căpitan fluvial categoria C, D sau E - din oficiu
  c) ofiţer de punte fluvial - din oficiu
  d) comandant maritim, ofiţer de punte maritim I, II, III - din oficiu
  e) căpitan maritim portuar/ofiţer maritim portuar un an în ultimii 5 ani din oficiu
  f) timonier fluvial din oficiu
  g) conducător de şalupă maritima - din oficiu
  h) carmaci un an în ultimii 5 ani examen
  i) şef de echipaj fluvial, şef echipaj maritim, timonier maritim un an în ultimii 5 ani examen
  j) marinar 3 ani din care un an în ultimii 5 ani examen
  k) absolvent al unei forme de învăţământ superior de marina de lungă sau scurta durata, secţia civilă, specialitatea navigaţie, cu diploma un an în ultimii 5 ani examen
  l) absolvent al unei forme de învăţământ superior de marina, secţia militară, specialitatea navigaţie, cu diploma 2 ani la compartimentul punte pe nave militare fluviale examen
  m) maistru militar de marina, specialitatea navigaţie, 2 ani la compartimentul punte pe nave militare fluviale examen
  7) Şef de echipaj fluvial a) căpitan fluvial categoria A sau B
  b)căpitan fluvial categoria C, D sau E - din oficiu
  c) ofiţer de punte fluvial, timonier fluvial - din oficiu
  d) comandant maritim, ofiţer de punte maritim I, II, III - din oficiu
  e) căpitan maritim portuar şi ofiţer de punte maritim portuar - din oficiu
  f) conducător de şalupă fluviala - din oficiu
  g) şef de echipaj maritim - din oficiu
  h) carmaci din oficiu
  i) absolvent al unei forme de învăţământ superior de marina de lungă sau scurta durata, secţia civilă, specialitatea navigaţie, cu diploma 6 luni stagiu de îmbarcare examen
  j) absolvent al unei forme de învăţământ superior de marina, secţia militară, specialitatea navigaţie, cu diploma, maistru militar de marina, specialitatea navigaţie, cu diploma 2 ani la compartimentul punte pe nave militare fluviale examen
  8) Marinar a) căpitan fluvial categoria A sau B - din oficiu
  b)căpitan fluvial categoria C, D sau E - din oficiu
  c) ofiţer de punte fluvial - din oficiu
  d) comandant maritim, ofiţer de punte maritim I, II, III - din oficiu
  e) căpitan maritim portuar şi ofiţer de punte maritim portuar - din oficiu
  f) absolvent al anului III al unei forme de învăţământ superior de marina de lungă durata, secţia civilă sau militară, specialitatea navigaţie 2 luni stagiu de îmbarcare din oficiu
  g) absolvent al unei forme de învăţământ superior de marina de scurta durata (colegiu) specialitatea navigaţie, fără diploma 2 luni stagiu de îmbarcare din oficiu
  h) conducător de şalupă fluviala - din oficiu
  i) şef de echipaj fluvial - din oficiu
  j) carmaci - din oficiu
  k) timonier fluvial - din oficiu
  l) conducător de şalupă maritima - din oficiu
  m) şef de echipaj maritim - din oficiu
  n) timonier maritim, marinar maritim - din oficiu
  o) absolvent de învăţământ superior de marina de lungă durata, secţia militară specialitatea navigaţie cu diploma sau maistru de marina, specialitatea navigaţie cu diploma 2 luni stagiu de îmbarcare din oficiu
  p) căpitan dragor fluvial, şef dragor fluvial, dragor fluvial - din oficiu
  r) şef mecanic fluvial, ofiţer mecanic fluvial - din oficiu
  s) marinar stagiar absolvent al cursului de calificare marinar 2 luni stagiu de îmbarcare examen
  t) absolvent la unei şcoli de arta şi meserii de profil marina, sau liceul de marina specialitatea marinar 2 luni stagiu de îmbarcare - examen
  u) marinar stagiar 1 an stagiu pe funcţia de marinar stagiar examen
  9) Marinar stagiar a) absolvent de studii gimnaziale - din oficiu
  10) Mecanic stagiar a) absolvent de studii gimnaziale - din oficiu
  11) Electrician de bord a) şef electrician maritim şi ofiţer electrician maritim II, III - din oficiu
  b) ofiţer electrician fluvial, ofiţer electrician maritim portuar, electrician maritim - din oficiu
  c) absolvent de învăţământ superior de lungă durata secţia militară, specialitatea electrotehnica, cu diploma sau maistru de marina specialitatea electrotehnica 2 ani la compartimentul electric pe nav militare din oficiu
  d) absolvent al unei forme de învăţământ superior de marina de lungă sau scurta durata cu diploma, specialitatea electromecanica navala 6 luni stagiu, de îmbarcare în ultimii 5 ani examen
  e) absolvent al anului III al unei forme de învăţământ superior de marina de lungă, durata, specialitatea electrotehnica 6 luni stagiu de îmbarcare în ultimii 5 ani examen
  f) absolvent de învăţământ superior tehnic de lungă/ scurta durata, specialitatea electrotehnica - curs adaptare examen
  g) absolvent studii medii profil electrotehnic sau al unei şcoli profesionale acreditate de marina civilă sau militară profil electrotehnic cu diploma 2 luni în ultimii 5 ani examen
  h) absolvent de studii medii sau şcoala profesională acreditata profil electric, electrotehnic, energetic, electronic, cu diploma - curs adaptare examen
  12) Pilot de Dunăre maritima a) pilot de Dunăre maritima aspirant 2 ani din care un an în ultimii 5 ani, 20 voiaje pe Dunăre confirmate de capitaniile de port curs promovare; cursuri specifice examen
  13) Pilot de Dunăre maritima aspirant a) comandant maritim şi ofiţer maritim punte I - cursuri specifice din oficiu
  b) ofiţer maritim punte II 2 ani din care un an în ultimii 5 ani cursuri specifice examen
  c) căpitan fluvial categoria A sau B 3 ani din care un an în ultimii 5 ani cursuri specifice examen
  SE ELIMINA d) categoria A,B sau C 3 ani din care un an în ultimii 5 ani cursuri specifice examen
   +  Anexa 4FORMA ŞI CONŢINUTUL BREVETELOR DE CĂPITAN FLUVIALCATEGORIA A ŞI CATEGORIA BBrevetul de căpitan fluvial categoria A:Faţa
  BREVET DE CĂPITAN FLUVIAL CATEGORIA: SCHIFFERPATENT FUR DIE BINNENSCHIFFAHRT: A
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  8. A
  9. R
  10.
  11. -
  Autoritatea emitenta: Ausstellende Behorde: AUTORITATEA NAVALA ROMÂNĂ
  Verso
  BREVET DE CĂPITAN FLUVIAL pentru transport mărfuri şi persoane pe ape interioare navigabile
  SCHIFFERPATENT FUR DEN BINNENSCHIFFSGUTER-UND-PERSONENVERKEHR 1. Numele 8. A-toate apele interioare Name des Inhabers navigabile cu excepţia Rinului; 2. Prenumele A- Alle Binnengewasser auber dem Vorname(n) Rhein; 3. Data şi locul naşterii 9. R(Radar), categoria şi Geburtsdatum und-ort capacitatea navei exclusive 4. Data eliberării (tone, kW, pasageri) Ausstellungsdatum des Patentes R(Radar), Klasse und Tragfahigkeit 5. Numărul certificatului des Schiffes fur die das Patent Ausstellungsnummer gilt(Tonnen, kW, Fahrgaste) 6. Fotografia 10. Data expirării Lichtbild des Inhabers Ungultigkeitsdatum 7. Semnatura 11. Menţiuni. Restrictii Unterschriff des Inhabers Vermek(e), Einschrankungen
  Brevetul de căpitan fluvial categoria B:Faţa
  BREVET DE CĂPITAN FLUVIAL CATEGORIA: SCHIFFERPATENT FUR DIE BINNENSCHIFFAHRT: B
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  8. B
  9. R
  10.
  11. -
  Autoritatea emitenta: Ausstellende Behorde: AUTORITATEA NAVALA ROMÂNĂ
  Verso
  BREVET DE CĂPITAN FLUVIAL pentru transport mărfuri şi persoane pe ape interioare navigabile
  SCHIFFERPATENT FUR DEN BINNENSCHIFFSGUTER-UND-PERSONENVERKEHR 1. Numele 8. B-toate apele interioare Name des Inhabers navigabile cu excepţia apelor cu 2. Prenumele caracter maritim, sectorul de Vorname(n) Dunăre cuprins între Brăila şi 3. Data şi locul naşterii Sulina, a portului Constanta şi Geburtsdatum und-ort Midia şi a Rinului. 4. Data eliberării B - Alle Binnengewasser auber den Ausstellungsdatum des Patentes Inlandsseeschiffahrtra Ben und 5. Numărul certificatului dem Rhein Ausstellungsnummer 9. R(Radar), categoria şi capaci- 6. Fotografia tatea navei exclusive (tone, Lichtbild des Inhabers kW, pasageri) 7. Semnatura R (Radar), Klasse und Unterschriff des Inhabers Tragfahigkeit des Schiffes fur die das Patent gilt (Tonnen, kW, Fahrgaste) 10. Data expirării Ungultigkeitsdatum 11. Menţiuni, Restrictii Vermek(e), Einschrankungen
   +  Anexa 5CERTIFICATCERTIFICATPENTRU TRANSPORTUL DE PASAGERINAVIGATIONS FUR PASSAGIERSCHIFFE    Nume:/Name: ................................................    Prenume:/Vorname: ..........................................    Născut la (data naşterii):/Geboren: ........................    Născut în (locul naşterii):/Geboren în: ....................    C.N.P.: ....................................................    A absolvit programul PENTRU TRANSPORTUL DE PASAGERI    Perfectionierungs programm NAVIGATIONS FUR PASSAGIERSCHIFFE    În perioada:/În der Zeitopanne: ............................               În conformitate cu OMTCT nr. ........din ....../               Gemass OMTCT nr. ....... vom .......    Data eliberării:/Austellungsdatum: ..............               Ştampila/Stempel    Semnatura titularului/Unterschrit,               Director/Direktor________