LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*)privind evaluarea conformităţii produselor*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 6 aprilie 2006    ---------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005, aprobată prin Legea nr. 81/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 12 aprilie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 608/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001 şi a mai fost modificată prin: Ordonanţa Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 30 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 10 decembrie 2003; Ordonanţa Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 17 august 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 406/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 14 octombrie 2004; Hotărârea Guvernului nr. 14/2006 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 13 ianuarie 2006.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementărilor tehnice, evaluarea conformităţii şi supravegherea pieţei pentru produsele introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune în România, din domeniile reglementate, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Produsele din domeniile reglementate se introduc pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune numai dacă satisfac cerinţele esenţiale, dacă conformitatea lor a fost evaluată conform procedurii de evaluare aplicabile şi dacă poartă marcajul de conformitate potrivit prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile, în vigoare.  +  Articolul 3Se exceptează de la prevederile prezentei legi grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului şi echipamentelor speciale care implică apărarea şi siguranţa naţională, cărora, din motive întemeiate, nu le sunt aplicabile principiile stabilite prin prezenta lege.  +  Articolul 4 (1) În sensul prezentei legi, termenii de specialitate se definesc după cum urmează: a) acreditare - procedura prin care organismul naţional de acreditare, recunoscut conform legii, atestă că un organism sau un laborator este competent să efectueze sarcini specifice; b) autoritate competentă - organ al administraţiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu; c) cerinţă esenţială - cerinţă care are în vedere protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia animalelor domestice, a proprietăţii şi a mediului, aşa cum este prevăzută în actele normative în vigoare; d) certificare a conformităţii - acţiune a unui organism care este independent faţă de clienţii lui şi alte părţi interesate şi care dovedeşte existenţa încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ; e) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare şi care indică existenţa încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ; f) certificat de examinare de tip - document emis de către un organism notificat, prin care se atestă că un tip de produs supus evaluării conformităţii în baza unei reglementări tehnice care prevede evaluarea conformităţii produsului prin aplicarea modulului "examinare de tip" respectă cerinţele acelei reglementări tehnice; g) certificat de recunoaştere - document emis de o autoritate competentă, prin care se atestă că un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi demonstrează independenţa, imparţialitatea şi integritatea conform prevederilor unei reglementări tehnice; h) declaraţia de conformitate EC - parte a procedurii de evaluare a conformităţii, prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile sau este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile; i) document normativ - document care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici pentru activităţi sau pentru rezultatele acestora; termenul este generic şi include standarde, specificaţii tehnice, coduri de bună practică şi reglementări; j) domeniu reglementat - ansamblul activităţilor economice şi produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementări tehnice specifice privind condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune; k) desemnare - procedura prin care o autoritate competentă aprobă, prin ordin al conducătorului său, un laborator, un organism de certificare sau de inspecţie recunoscut, dreptul de a acţiona pe piaţă în legătură cu o procedură de evaluare a conformităţii, prevăzută de o reglementare tehnică; l) evaluare a conformităţii - activitate al cărei obiect este determinarea faptului că un produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile sau că un produs este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile produsului; m) inspecţie - examinarea proiectului unui produs, a unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalaţii şi determinarea conformităţii lor cu condiţiile specifice sau cu condiţiile generale, pe baza unei aprecieri profesionale; n) importator - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, care introduce pe piaţa românească sau pe piaţa Uniunii Europene un produs provenit din afara acestui spaţiu; o) introducere pe piaţă a unui produs - acţiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, în vederea distribuirii şi/sau utilizării; p) încercare - operaţiune tehnică ce constă în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordanţă cu o procedură specificată; q) marcaj de conformitate - simbolul care se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţă şi/sau de punerea în funcţiune, pe un produs, pe o placă de marcaj ataşată, pe ambalajul şi/sau pe documentele însoţitoare şi care are semnificaţia conformităţii produsului cu toate cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile:- CS - marcaj naţional de conformitate, denumit în continuare marcaj CS, conform prevederilor anexei nr. 2;- CE - marcaj european de conformitate, denumit în continuare marcaj CE, conform prevederilor anexei nr. 3; r) notificare - procedura prin care o autoritate competentă informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la laboratorul sau organismul de certificare ori de inspecţie, aflat sub jurisdicţia română, desemnat pentru a îndeplini sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformităţii şi pentru care Comisia Europeană a alocat anterior un număr, conform prevederilor reglementării tehnice specifice; s) organism de certificare - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care aplică regulile unui sistem de certificare în scopul evaluării, certificării şi supravegherii conformităţii; t) organ de control - structură responsabilă, stabilită să asigure supravegherea pieţei; u) organism de inspecţie - organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care efectuează inspecţia; v) organism notificat - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat şi notificat de către o autoritate competentă ori, respectiv, de către un stat membru, pentru a realiza evaluarea conformităţii într-un domeniu reglementat şi care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; w) organism recunoscut - laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoană juridică cu sediul în România, care este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi care demonstrează independenţă, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice şi pentru care s-a emis un certificat de recunoaştere; x) producător - persoană fizică autorizată sau persoană juridică, responsabilă pentru proiectarea şi realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele său. Responsabilităţile producătorului se preiau de orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce asamblează, ambalează ori etichetează produse în vederea introducerii pe piaţă şi/sau a punerii în funcţiune, sub nume propriu; y) Protocol la Acordul european privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA - protocol încheiat între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi România, pe de altă parte, pentru anumite domenii reglementate, privind recunoaşterea mutuală a rezultatelor evaluării conformităţii şi acceptarea produselor industriale; z) punere în funcţiune - acţiunea ce are loc în momentul primei utilizări a unui produs, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;z^1) recunoaştere - acţiune în responsabilitatea autorităţii competente, prin care se stabileşte dacă un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi demonstrează independenţă, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice, în vederea desemnării şi, după caz, a notificării;z^2) reprezentant autorizat al producătorului - persoană fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, împuternicită de producător să acţioneze în numele acestuia;z^3) standard european armonizat - standard european, elaborat în baza unui mandat al Comisiei Europene şi adoptat de către o organizaţie europeană de standardizare, care conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale dintr-o directivă aplicabilă, acoperită de un astfel de standard. Lista standardelor europene armonizate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;z^4) supravegherea pieţei - ansamblul măsurilor, resurselor şi structurilor instituţionale adecvate, prin care autorităţile competente asigură şi garantează, în mod imparţial, că produsele introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune îndeplinesc prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, indiferent de originea lor, cu respectarea principiului liberei concurenţe. (2) Termenii "standard", "specificaţie tehnică" şi "reglementare tehnică" se definesc conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind măsurile de organizare şi realizare a schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană.  +  Capitolul II Reglementări tehnice  +  Articolul 5 (1) În scopul asigurării securităţii vieţii şi sănătăţii populaţiei, precum şi al protejării mediului, animalelor domestice şi proprietăţii, autorităţile competente elaborează reglementări tehnice, cu respectarea principiilor internaţionale şi comunitare privind libera circulaţie a mărfurilor în comerţul intern şi internaţional. (2) Reglementările tehnice se aprobă prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 6Reglementările tehnice prevăd, în principal: a) definirea domeniilor reglementate prevăzute în anexa nr. 1; b) grupele de produse care fac obiectul reglementării tehnice, precum şi grupele de produse exceptate de la aceasta, dacă este cazul; c) cerinţele esenţiale; d) procedurile pentru evaluarea conformităţii produselor; e) conţinutul dosarului tehnic şi documentele ce atestă conformitatea cu cerinţele esenţiale; f) cerinţele minime pentru evaluarea organismelor desemnate să realizeze evaluarea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale; g) regulile de aplicare a marcajului de conformitate, dacă este cazul; h) cerinţele privind supravegherea pieţei.  +  Articolul 7 (1) Reglementările tehnice vor face referire la standardele europene armonizate, adoptate la nivel naţional, care conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale. (2) În scopul adoptării standardelor europene armonizate autorităţile competente asigură mijloacele financiare din fonduri alocate de la bugetul de stat.  +  Articolul 8Autorităţile competente vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzând standardele adoptate prevăzute la art. 7.  +  Capitolul III Evaluarea conformităţii  +  Articolul 9Principiile pe care se bazează procesul de evaluare a conformităţii sunt: a) competenţă şi imparţialitate; b) transparenţă şi credibilitate; c) independenţă faţă de posibila predominare a oricăror interese specifice; d) asigurarea confidenţialităţii şi păstrarea secretului profesional; e) reprezentarea intereselor publice; f) contribuţia la promovarea principiului liberei circulaţii a produselor.  +  Articolul 10 (1) Potrivit prevederilor prezentei legi, produsele din domeniile reglementate care se introduc pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune trebuie să poarte marcajul de conformitate corespunzător, dacă reglementările tehnice aplicabile prevăd aplicarea acestui marcaj. (2) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a produselor din domeniile reglementate, are obligaţia să asigure: a) proiectarea şi realizarea produselor, respectând cerinţele esenţiale; b) întocmirea şi deţinerea dosarului tehnic, în forma, scopul şi pe perioada prevăzute de reglementările tehnice, după caz; c) aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale, prevăzute de reglementările tehnice; d) întocmirea declaraţiei de conformitate EC, deţinerea rapoartelor de încercare, a certificatelor sau a altor documente ce atestă conformitatea, după caz; e) aplicarea marcajului CE, după caz.  +  Articolul 11În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul sau sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea privind deţinerea documentelor ce atestă conformitatea şi prezentarea acestor documente, la cererea organelor de control, revine importatorului.  +  Articolul 12Conformitatea produselor cu cerinţele esenţiale este atestată prin declaraţia de conformitate EC întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, rapoartele de încercare, certificatele ori alte documente care atestă conformitatea, emise de laboratoare, respectiv de organisme de certificare sau de inspecţie, alese de producător, conform procedurilor de evaluare, şi prin marcajul CE, potrivit reglementărilor tehnice aplicabile.  +  Articolul 13Evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate cu cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice se face de către organisme desemnate sau, după caz, notificate, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile.  +  Articolul 14Cerinţele minime ce trebuie îndeplinite de laboratoarele de încercări şi organismele de certificare sau de inspecţie, pentru a fi recunoscute în vederea desemnării şi, după caz, a notificării, sunt: a) disponibilitate de personal şi echipamente; b) independenţă şi imparţialitate în relaţiile directe şi indirecte; c) personal competent tehnic pentru evaluarea conformităţii; d) asigurarea confidenţialităţii, păstrarea secretului profesional şi integritatea; e) deţinerea unei asigurări de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege.  +  Articolul 15Organismele desemnate şi, după caz, notificate trebuie să îndeplinească permanent toate cerinţele iniţiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea şi, respectiv, notificarea.  +  Articolul 16Organismele recunoscute trebuie să fie în prealabil acreditate.  +  Articolul 17 (1) Pot fi desemnate şi, după caz, notificate de autorităţile competente numai organisme recunoscute; recunoaşterea organismelor se atestă prin emiterea certificatului de recunoaştere. (2) Certificatul de recunoaştere conţine minimum următoarele informaţii: a) denumirea autorităţii competente care a decis recunoaşterea; b) datele de identificare a organismului recunoscut; c) datele de identificare a reglementării tehnice în baza căreia este recunoscut laboratorul sau organismul; d) sarcinile specifice, în legătură cu evaluarea conformităţii, pe care laboratorul sau organismul dovedeşte că este capabil şi competent tehnic să le realizeze; e) data emiterii.  +  Articolul 18 (1) Organismele se consideră desemnate şi acţionează conform prevederilor reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a ordinului conducătorului autorităţii competente prin care se aprobă organismele respective. (2) Organismele se consideră notificate şi acţionează conform prevederilor reglementărilor tehnice, ulterior datei la care s-a realizat notificarea, conform procedurii Uniunii Europene.  +  Articolul 19 (1) Procedurile pentru evaluarea conformităţii depind de gradul de complexitate al produsului şi de riscul estimat la utilizarea acestuia. (2) Reglementarea tehnică prevede pentru fiecare categorie de produse dintr-un domeniu reglementat una sau mai multe proceduri pentru evaluarea conformităţii; procedura pentru evaluarea conformităţii este formată din unul sau o combinaţie adecvată a următoarelor module: a) modulul A - controlul intern; b) modulul B - examinarea de tip; c) modulul C - conformitatea cu tipul; d) modulul D - asigurarea calităţii producţiei; e) modulul E - asigurarea calităţii produsului; f) modulul F - verificarea produsului; g) modulul G - verificarea unităţii de produs; h) modulul H - asigurarea totală a calităţii. (3) În situaţia în care, din motive întemeiate, procedurile prevăzute la alin. (2) nu pot fi aplicate unei categorii de produse dintr-un domeniu reglementat, evaluarea conformităţii acestora se realizează conform prevederilor reglementării tehnice aplicabile.  +  Articolul 20 (1) Marcajul CE se aplică conform reglementărilor tehnice aplicabile produsului, în mod vizibil, uşor lizibil şi de neşters, direct pe produs, pe instrucţiunile ce însoţesc produsul sau pe o placă de marcaj ataşată produsului, astfel încât să nu poată fi detaşată. În situaţia în care acest lucru nu este posibil sau în cazul în care nu există cerinţe în acest sens, ţinând cont de natura produsului, marcajul CE se aplică pe ambalaj, dacă este cazul, şi pe documentele ce însoţesc produsul, dacă reglementarea tehnică prevede astfel de documente. (2) În situaţia în care unui produs îi sunt aplicabile mai multe reglementări tehnice care prevăd aplicarea marcajului de conformitate, marcajul de conformitate semnifică conformitatea produsului cu toate prevederile aplicabile din aceste reglementări.  +  Articolul 21Marcajul CE este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare a organismului notificat care a evaluat conformitatea potrivit prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile produsului.  +  Articolul 22Este interzisă aplicarea de marcaje care pot fi confundate cu marcajele de conformitate prevăzute de prezenta lege.  +  Capitolul IV Desemnarea şi notificarea  +  Articolul 23 (1) Autorităţile competente desemnează dintre organismele recunoscute acele organisme care realizează sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformităţii în domeniul reglementat, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice. (2) Pentru fiecare domeniu reglementat autorităţile competente stabilesc în mod clar în ordinele de aprobare a organismelor desemnate reglementarea tehnică în baza căreia urmează să activeze organismele ce fac obiectul desemnării, denumirea completă şi adresa sediului organismului şi sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformităţii, identificabile în reglementarea tehnică, pentru fiecare organism. (3) Ordinele prevăzute la alin. (2) se actualizează ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 24 (1) Autorităţile competente notifică organisme desemnate conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniul reglementat în care organismele respective au fost desemnate. În situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat, autorităţile competente notifică organisme desemnate de la data aderării României la Uniunea Europeană. (2) În situaţia în care o reglementare tehnică prevede cerinţa de notificare a unor organisme, autorităţile competente vor emite ordine distincte pentru desemnarea organismelor care se notifică, cu respectarea prevederilor art. 23. (3) Autorităţile competente solicită la Comisia Europeană, anterior actului de notificare prevăzut la alin. (1), atribuirea numărului de identificare prevăzut la art. 21, pentru fiecare organism ce se va notifica. (4) De la termenele prevăzute la alin. (1) se acceptă şi se recunosc rapoartele de încercări şi certificatele de evaluare a conformităţii, emise de către orice organism notificat din Uniunea Europeană.  +  Articolul 25 (1) În situaţia în care organismul desemnat sau, după caz, cel notificat nu mai îndeplineşte cumulativ cerinţele care au stat la baza deciziei privind desemnarea ori, după caz, notificarea, autorităţile competente retrag desemnarea şi, respectiv, notificarea. (2) Retragerea desemnării sau, după caz, a notificării nu afectează valabilitatea rapoartelor de încercări, a certificatelor sau a altor documente care atestă conformitatea, emise de către organismul în cauză anterior acestei decizii. Rapoartele de încercări, certificatele sau alte documente îşi pierd valabilitatea şi se retrag numai dacă se dovedeşte că această măsură trebuie întreprinsă.  +  Capitolul V Supravegherea pieţei  +  Articolul 26Supravegherea pieţei este în responsabilitatea şi în subordonarea autorităţilor competente, care asigură un sistem eficient şi efectiv de supraveghere şi control atât pentru produsele din domeniile reglementate, cât şi pentru evaluarea conformităţii produselor din aceste domenii.  +  Articolul 27Autorităţile competente nominalizează organele de control în reglementările tehnice.  +  Articolul 28 (1) Organele de control trebuie să deţină resursele şi autoritatea necesare pentru exercitarea activităţilor de supraveghere a pieţei, să asigure competenţa şi integritatea profesională a personalului lor şi să acţioneze independent şi nediscriminatoriu. (2) Resursele necesare pentru exercitarea activităţii de supraveghere a pieţei se suportă de către ordonatorii principali de credite cu competenţe de reglementare în domeniile prevăzute în anexa nr. 1, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.  +  Capitolul VI Măsuri tranzitorii  +  Articolul 29 (1) Se admit introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune şi a produselor cu marcaj CS, aplicat conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile, numai până la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniile acoperite de reglementări tehnice aplicabile produselor respective ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat. (2) De la termenele prevăzute la alin. (1) produsele din domeniile reglementate pot fi introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune numai în condiţiile în care acestea poartă marcajul CE, dacă acest marcaj de conformitate este prevăzut de reglementările tehnice aplicabile. (3) De la data aderării României la Uniunea Europeană se interzice distribuirea, contra cost sau gratuită, a produselor din domeniile reglementate, marcate cu marcajul CS. Autorităţile competente au obligaţia de a lua măsurile necesare de retragere de pe piaţă a produselor cu marcaj CS.  +  Articolul 30 (1) Marcajul CS prevăzut la art. 29 alin. (1) se aplică de către producător sau de către reprezentantul său autorizat, persoană fizică ori juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România. (2) Marcajul CS este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare al organismului înregistrat în Registrul organismelor recunoscute, care a evaluat conformitatea, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile produsului.  +  Articolul 31Evaluarea conformităţii produselor prevăzute la art. 29 alin. (1) se realizează de către laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecţie, cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile.  +  Articolul 32 (1) Autorităţile competente stabilesc în reglementările tehnice sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformităţii, pe care trebuie să le realizeze organismele recunoscute cuprinse în lista prevăzută la art. 31. (2) În perioada de tranziţie prevăzută la art. 29 alin. (1) autorităţile competente aprobă, prin ordin al conducătorului lor, lista organismelor recunoscute care realizează sarcinile specifice privind evaluarea conformităţii prevăzute la alin. (1). (3) Pot fi cuprinse în lista organismelor recunoscute numai laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecţie care respectă prevederile art. 14-17. (4) Ordinul conducătorului autorităţii competente care aprobă lista organismelor recunoscute prevăzute la art. 31 trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 23 alin. (2) şi, dacă este cazul, numărul de identificare al organismului prevăzut la art. 30 alin. (2). Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este necesar. (5) Anterior emiterii ordinului prevăzut la alin. (2), autorităţile competente solicită, dacă este cazul, înscrierea organismelor recunoscute în Registrul organismelor recunoscute şi atribuirea numărului de identificare prevăzut la art. 30 alin. (2), conform prevederilor reglementărilor tehnice. Numărul de identificare reprezintă numărul de înregistrare al organismului recunoscut în Registrul organismelor recunoscute. (6) Registrul organismelor recunoscute este gestionat de autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformităţii produselor. (7) Organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute acţionează conform prevederilor reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a ordinului conducătorului autorităţii competente prevăzut la alin. (4). (8) În situaţia în care organismul cuprins în lista aprobată a organismelor recunoscute nu mai îndeplineşte cumulativ cerinţele care au stat la baza deciziei privind includerea în listă, autorităţile acţionează conform prevederilor art. 25.  +  Articolul 33 (1) Ordinele prevăzute la art. 32 alin. (2) se revocă pe data intrării în vigoare a PECA, care include domeniul reglementat în care au fost aprobate organisme recunoscute, sau la data aderării României la Uniunea Europeană în situaţia în care un astfel de protocol nu a fost încheiat. (2) La termenele stabilite la alin. (1), organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute pot fi desemnate şi, după caz, notificate de autoritatea competentă, conform prevederilor art. 23 şi, respectiv, ale art. 24.  +  Articolul 34Înainte de introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a produselor cu marcaj CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a asigură realizarea cerinţelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-d) şi marcarea produselor cu respectarea prevederilor art. 20.  +  Articolul 35Pentru produsele cu marcaj CS, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul sau sediul în România, responsabilităţile prevăzute la art. 11 revin importatorului.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 36Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.  +  Articolul 37 (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. a), cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţă a produselor neconforme. b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. b), c) sau d), art. 11 ori ale art. 20, cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON) şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor; c) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. e), cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate sau marcate incorect; d) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) şi retragerea certificatului de recunoaştere; e) nerespectarea prevederilor art. 29 se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) şi retragerea de pe piaţă a produselor cu marcaj CS. (2) Sancţiunile prevăzute în prezenta lege se aplică de către organul de control. (3) Cuantumul amenzilor va fi reactualizat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 38Contravenţiilor prevăzute la art. 37 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 39Ministerul Economiei şi Comerţului este autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformităţii produselor. În acest scop în cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului se înfiinţează o structură corespunzătoare.  +  Articolul 40 (1) În termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Economiei şi Comerţului va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) În termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor împreună cu Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor supune spre aprobare Guvernului modificările corespunzătoare, potrivit prevederilor prezentei legi, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/1997 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 8 mai 1997*).----------- Notă *) Hotărârea Guvernului nr. 168/1997 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002.  +  Articolul 41Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 42 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţie contrară se abrogă.  +  Anexa 1DOMENII REGLEMENTATE**)--------- Notă **) Lista cuprinzând domeniile reglementate va fi completată, după caz, prin hotărâre a Guvernului.1. Echipamente de joasă tensiune2. Recipiente sub presiune3. Jucării4. Produse pentru construcţii5. Compatibilitatea electromagnetică6. Maşini industriale7. Echipamente individuale de protecţie8. Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată9. Dispozitive medicale implantabile active10. Arzătoare cu combustibili gazoşi11. Cazane pentru apa caldă12. Explozibili utilizaţi în scopuri civile13. Dispozitive medicale14. Medii potenţial explozive15. Ambarcaţiuni de agrement16. Ascensoare17. Echipamente de refrigerare18. Echipamente sub presiune19. Dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro20. Echipamente terminale de radio şi telecomunicaţii21. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje22. Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane23. Interoperativitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză transeuropean24. Echipamente maritime25. Echipamente sub presiune transportabile26. Emisiile de zgomot în mediu produse de către echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor27. Interoperativitatea sistemului de transport feroviar convenţional transeuropean28. Mijloace de măsurare  +  Anexa 2NOTĂ:- fontul (stilul literei) - Times New Roman, corp 36;- diametrul cercului - Ø'4f 20 mm;- litera "C" simbolizează cerinţa esenţială;- litera "S" simbolizează securitate.În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proporţiile prezentate în figura de mai sus.Componentele C şi S ale marcajului de conformitate CS trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală, dar aceasta nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.  +  Anexa 3În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proporţiile prezentate în figura de mai sus.Componentele C şi E ale marcajului de conformitate CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticală, dar aceasta nu trebuie să fie mai mică de 5 mm.---------