HOTĂRÂRE nr. 385 din 22 martie 2006privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 5 aprilie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se constituie Comitetul director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale, ca organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, denumit în continuare comitet director. (2) Comitetul director funcţionează în cadrul Consiliului interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecţia consumatorului, prevăzut la poziţia VI din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente. (3) Comitetul director este format din câte un reprezentant, la nivel de director, al ministerelor, autorităţilor, agenţiilor şi al altor instituţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Componenţa nominală a comitetului director se stabileşte prin decizie a primului-ministru, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor transmise Direcţiei politici, strategii, programe de incluziune socială din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei de către ministere, autorităţi, agenţii şi alte instituţii guvernamentale cu responsabilităţi în domeniul incluziunii sociale. (5) Propunerile privind nominalizarea reprezentanţilor din cadrul ministerelor, autorităţilor, agenţiilor, precum şi din alte instituţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale trebuie să cuprindă un membru titular şi un membru supleant.  +  Articolul 2Comitetul director are următoarele atribuţii principale: a) analizează priorităţile de acţiune cu referire la domeniul de competenţă; b) armonizează obiectivele operaţionale şi priorităţile de acţiune cu documentele programatice privind integrarea europeană, în domeniul de competenţă; c) identifică indicatorii de monitorizare a priorităţilor de acţiune şi îi actualizează permanent; d) colectează şi analizează datele şi informaţiile în conformitate cu indicatorii de monitorizare stabiliţi; e) elaborează rapoarte de monitorizare sectoriale şi le transmite, în vederea centralizării şi redactării raportului final, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; f) analizează şi propune recomandări de îmbunătăţire a Raportului de monitorizare privind implementarea priorităţilor stabilite în Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale; g) avizează şi supune aprobării Guvernului României Raportul de monitorizare privind implementarea priorităţilor stabilite în Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale.  +  Articolul 3Lucrările comitetului director sunt prezidate de secretarul de stat coordonator al activităţii de asistenţă socială şi politici pentru familie din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 4Secretariatul comitetului director este asigurat de Direcţia politici, strategii, programe de incluziune socială din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 5Comitetul director îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima reuniune de lucru.  +  Articolul 6Comitetul director va prezenta periodic informări asupra stadiului de realizare a priorităţilor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale secretarului de stat coordonator al activităţii de asistenţă socială şi politici pentru familie din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuMinistrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 martie 2006.Nr. 385.  +  Anexa LISTA instituţiilor cu atribuţii în domeniul incluziunii socialeMMSSF - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi FamilieiMJ - Ministerul JustiţieiMAI - Ministerul Administraţiei şi InternelorMEC - Ministerul Economiei şi ComerţuluiMAPDR - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării RuraleMTCT - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi TurismuluiMEdC - Ministerul Educaţiei şi CercetăriiMS - Ministerul SănătăţiiMCTI - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei InformaţieiMMGA - Ministerul Mediului şi Gospodăririi ApelorMFP - Ministerul Finanţelor PubliceANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăANES - Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi BărbaţiANA - Agenţia Naţională AntidrogANDZM - Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor MiniereANPDC - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor CopiluluiANPH - Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu HandicapCJ - consiliul judeţeanCL - consiliul localIJP - inspectoratul judeţean de poliţieISJ - inspectoratul şcolar judeţeanANR - Agenţia Naţională pentru RomiANPF - Agenţia Naţională pentru Protecţia FamilieiDGASPC - Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului-----------