ORDIN nr. 207 din 3 martie 2006privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare al acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 29 martie 2006  În baza prevederilor art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă conţinutul Formularului Standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC , prevăzut în anexa nr. 1, şi manualul de completare al formularului standard, prevăzut în anexa nr. 2. (2) Formularul Standard Natura 2000 se completează în format electronic, prin Internet, la adresa: http://n2000.biodiversity.ro/n2000/. Baza de date poate fi accesata public începând cu data de 15 martie 2006, pe bază de înregistrare electronică. (3) Formularele completate sunt analizate de comisia instituită în acest scop la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, coordonator al Sistemului informatic pentru inventarierea siturilor naturale de interes comunitar Natura 2000, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.198/2005 pentru actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4 şi 5 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001.  +  Articolul 2Baza de date electronică serveşte dezbaterii publice şi poate fi accesata de orice persoană fizica sau juridică în vederea exprimarii de opinii.  +  Articolul 3Orice persoană fizica sau juridică interesată care are cunoştinţele necesare completării unei/unor fise standard poate propune includerea de noi situri în reţeaua Natura 2000.  +  Articolul 4 (1) Orice persoană fizica sau juridică care propune un nou sit are obligaţia de a trasa limitele sitului prin Internet, în interfata pusă la dispoziţie, sau trimiţând limitele în format shape pentru ArcView, în proiectie Stereo 1970. (2) Biroul sisteme informationale şi Direcţia conservarea naturii, biodiversitate, biosecuritate vor pune la dispoziţie publicului, prin servicii ArcIMS, la adresa: maps.biodiversity.ro/natura2000, toate informaţiile geografice disponibile în cadrul sistemului informaţional Natura 2000.  +  Articolul 5Persoanele fizice şi/sau juridice care transmit propuneri privind includerea de noi situri în reţeaua Natura 2000, precum şi persoanele fizice şi/sau juridice care se înregistrează în baza de date electronică au obligaţia de a furniza autorităţii publice date reale şi complete sub sancţiunile prevăzute de Codul penal privind falsul în declaraţii şi falsul privind identitatea.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 3 martie 2006.Nr. 207.  +  Anexa 1FORMULARUL STANDARD NATURA 2000Pentru ariile de protecţie specială (APS), pentru situri eligibile ca situri de importanţa comunitara (SIC) şi pentru ariile speciale de conservare (ASC)1. IDENTIFICAREA SITULUI1.1. 1.2. Codul sitului 1.3. Data 1.4. DataTip completării actualizării┌──┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐└──┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ A A A A L L A A A A L L 1.5. Legături cu alte situri Natura 2000:Coduri ale siturilor Natura 2000 Coduri ale siturilor Natura 2000 ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 1.6. Responsabil(i)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1.7. Numele sitului┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1.8. Datele indicării şi desemnării/clasificării situluiData propunerii ca sit SIC Data confirmării ca sit SIC ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ A A A A L L A A A A L LData clasificării ca sit APS Data desemnării ca sit ACS (se completează ulterior) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ A A A A L L A A A A L L2. LOCALIZAREA SITULUI    2.1. Localizarea centrului situluiLongitudine Latitudine┌──┬──┬──┐ ┌──┬──┐ ┌──┬──┐ ┌──┬──┐ ┌──┬──┐ ┌──┬──┐└──┴──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┘ └──┴──┘V/E (Greenwich) 2.2. Suprafaţă (ha) 2.3. Lungimea sitului (km)┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┐└──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┘ 2.4. Altitudine (m): Min. Max. Medie┌──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┐└──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┘ 2.5. Regiunea administrativă Codul NUTS Numele regiunii Pondere (%)┌──┬──┬──┬──┬──┐ ┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌──┬──┬──┐├──┼──┼──┼──┼──┤ ├────────────────────────────────────────────────┤ └──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┤ ├────────────────────────────────────────────────┤ ├──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┤ ├────────────────────────────────────────────────┤ ├──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┤ ├────────────────────────────────────────────────┤ ├──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┤ ├────────────────────────────────────────────────┤ ├──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┤ ├────────────────────────────────────────────────┤ ├──┼──┤└──┴──┴──┴──┴──┘ └────────────────────────────────────────────────┘ └──┴──┘ ┌────────────────────────────────────────────────┐ ┌──┬──┬──┐ │ Zonă maritimă în afara regiunilor NUTS │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────┘ └──┴──┴──┘ 2.6. Regiunea biogeografică ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘Alpină Continentală Stepică Pontică Panonică3. INFORMAŢII ECOLOGICE3.1. Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte:   Anexa I - Tipuri de habitate: Cod % Reprezentativitate Suprafaţă Stare de Evaluare pondere relativă conservare globală┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬──┬──┐ ┌───┬───┬───┬┬───┐ ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ └─┼──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │├─┼─┼─┼─┤ ├──┼──┤ ├───┼───┼───┤├───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C ││ D │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │ │ A │ B │ C │└─┴─┴─┴─┘ └──┴──┘ └───┴───┴───┘└───┘ └───┴───┴───┘ └───┴───┴───┘ └───┴───┴───┘                                        Copiati pagina pentru spaţiu suplimentar3.2. Specii prevăzute la art. 4 din Directiva 79/409/CEE , specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte.3.2.a. Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE
  Cod Nume Populaţie Evaluarea sitului
  Rezidentă Migratoare Populaţie Conservare Izolare Evaluare globală
  Reproducere Iernat Etapă
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
                                                         Copiati pagina pentru spaţiu suplimentar3.2.b. Specii de păsări cu migratie regulată nemenţionate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE
  Cod Nume Populaţie Evaluarea sitului
  Rezidentă Migratoare Populaţie Conservare Izolare Evaluare globală
  Reproducere Iernat Etapă
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
                                                         Copiati pagina pentru spaţiu suplimentar3.2.c. Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
  Cod Nume Populaţie Evaluarea sitului
  Rezidentă Migratoare Populaţie Conservare Izolare Evaluare globală
  Reproducere Iernat Etapă
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
                                                         Copiati pagina pentru spaţiu suplimentar3.2.d. Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
  Cod Nume Populaţie Evaluarea sitului
  Rezidentă Migratoare Populaţie Conservare Izolare Evaluare globală
  Reproducere Iernat Etapă
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
                                                         Copiati pagina pentru spaţiu suplimentar3.2.e. Specii de peşti enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE┌─────┬──────┐┌───────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────────┐│ Cod │ Nume ││ Populaţie ││ Evaluarea sitului │├─┬───┼──────┤├─────────┬─────────────────────────┤├─────────┬──┬──────────┬─────────┬────────┤│ │ │ ││Rezidentă│ Migratoare ││Populaţie│ │Conservare│ Izolare │Evaluare││ │ │ ││ │ ││ │ │ │ │globală │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┬─────┤├───┬──┬──┼──┼───┬───┬──┼───┬──┬──┼──┬──┬──┤│ │ │ ││ │Reproducere Iernat│Etapă││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │├─┼───┼──────┤├─────────┼───────────────────┼─────┤├───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ ││ │ │ ││ A │B │C │D │ A │ B │C │ A │B │C │A │B │C │└─┴───┴──────┘└─────────┴───────────────────┴─────┘└───┴──┴──┴──┴───┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┘                                                       Copiati pagina pentru spaţiu suplimentar3.2.f. Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE
  Cod Nume Populaţie Evaluarea sitului
  Rezidentă Migratoare Populaţie Conservare Izolare Evaluare globală
  Reproducere Iernat Etapă
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
  A B C D A B C A B C A B C
                                                         Copiati pagina pentru spaţiu suplimentar3.2.g. Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE   Cod Nume Populaţie Evaluarea sitului                                                                       Evaluare                                Populaţie Conservare Izolare globală┌─┬─┬─┬─┬────────┬──────────┐ ┌──┬──┬──┬─┬──┬─┬───┬───┬──┬─┬──┬──┬──┬─┬──┬──┬──┐│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │├─┼─┼─┼─┼────────┼──────────┤ ├──┼──┼──┤ ├──┤ ├───┼───┼──┤ ├──┼──┼──┤ ├──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │A │B │C │ │D │ │ A │ B │C │ │A │B │C │ │A │B │C │└─┴─┴─┴─┴────────┴──────────┘ └──┴──┴──┘ └──┘ └───┴───┴──┘ └──┴──┴──┘ └──┴──┴──┘                                        Copiati pagina pentru spaţiu suplimentar3.3. Alte specii importante de flora şi fauna Categorie Denumire ştiinţifică Populaţie B M A R F I P┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──────────────────────┐ ┌────────────┐ ┌───┬───┬───┬───┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ ├──────────────────────┤ ├────────────┤ ├───┼───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A │ B │ C │ D │└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──────────────────────┘ └────────────┘ └───┴───┴───┴───┘  (B = păsări; M = mamifere; A = amfibieni; R = reptile; F = peşti;  I = nevertebrate; P = plante)                                       Copiati pagina pentru spaţiu suplimentar4. DESCRIEREA SITULUI4.1. Caracteristicile generale ale sitului
  Clase de habitat (pondere în %)
  Arii marine, privaluri
  Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlastinoase sau nisipoase, lagune (inclusiv bazinele de colectare a sarii)
  Suprafeţe sărăturate (mlastini, pajişti, stepe)
  Dune de coasta, plaje cu nisip, machair
  Litoral cu prundis, faleze, insulite
  Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
  Mlastini (vegetaţie de centura), smarcuri, turbarii
  Lande, tufărişuri, maquis şi garigue, phrygana
  Pajişti uscate, stepe
  Pajişti seminaturale umede, preerii mezofile
  Pajişti alpine şi subalpine
  Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotaţie cu dezmiristire)
  Orezării
  Pajişti ameliorate
  Alte terenuri arabile
  Păduri caducifoliate
  Păduri de conifere
  Păduri semperviriscente de nerasinoase
  Păduri mixte
  Păduri de monocultura (plopi sau arbori exotici)
  Plantaţii de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, cranguri, vii, dehesas)
  Stancarii interioare, grohotisuri, dune interioare, zone cu zapezi şi gheturi vesnice
  Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, cai de comunicaţie, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
  TOTAL SUPRAFATA HABITAT 100 %
  Alte caracteristici ale sitului
  4.2. Calitate şi importanţa
  4.3. Vulnerabilitate
  4.4. Desemnarea sitului (vezi observaţiile privind datele cantitative de mai jos)
  4.5. Tip de proprietate
  4.6. Documentaţie
  4.7. Istoric (se va completa de către Comisie)     Data Câmpul modificat Descriere┌────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐├────────────┤ ├───────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤├────────────┤ ├───────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤├────────────┤ ├───────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤├────────────┤ ├───────────────────────┤ ├─────────────────────────────────────┤└────────────┘ └───────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘5. STATUTUL DE PROTECŢIE AL SITULUI ŞI LEGATURA CU BIOTOPURILE CORINE5.1. Clasificare la nivel naţional şi regional: Cod Pondere Cod Pondere Cod Pondere % % %┌────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────┐ ┌────────────┐├────────┤ ├────────────┤ ├─────────┤ ├─────────────┤ ├─────────┤ ├────────────┤├────────┤ ├────────────┤ ├─────────┤ ├─────────────┤ ├─────────┤ ├────────────┤├────────┤ ├────────────┤ ├─────────┤ ├─────────────┤ ├─────────┤ ├────────────┤├────────┤ ├────────────┤ ├─────────┤ ├─────────────┤ ├─────────┤ ├────────────┤└────────┘ └────────────┘ └─────────┘ └─────────────┘ └─────────┘ └────────────┘5.2. Relaţiile sitului descris cu alte situriSuprapunere Tip Numele sitului Tip %┌───────┐ ┌──────────────────────────────────────────┐ ┌───────┐ ┌─────────────┐├───────┤ ├──────────────────────────────────────────┤ ├───────┤ ├─────────────┤├───────┤ ├──────────────────────────────────────────┤ ├───────┤ ├─────────────┤├───────┤ ├──────────────────────────────────────────┤ ├───────┤ ├─────────────┤├───────┤ ├──────────────────────────────────────────┤ ├───────┤ ├─────────────┤└───────┘ └──────────────────────────────────────────┘ └───────┘ └─────────────┘ - desemnate la nivel internaţional Suprapunere Tip Numele sitului Tip %┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐ ┌──┐ ┌───┬───┬───┐│Convenţia Ramsar │ 1 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────────────────────────┤ ├──┤ ├───┼───┼───┤│ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────────────────────────┤ ├──┤ ├───┼───┼───┤│ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────────────────────────┤ ├──┤ ├───┼───┼───┤│ │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┤ ├───────────────────────────────┤ ├──┤ ├───┼───┼───┤│Rezervă biogenetică│ 1 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────────────────────────┤ ├──┤ ├───┼───┼───┤│ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────────────────────────────┤ ├──┤ ├───┼───┼───┤│ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┤ ├───────────────────────────────┤ ├──┤ ├───┼───┼───┤│Sit Eurodiploma │ - │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┤ ├───────────────────────────────┤ ├──┤ ├───┼───┼───┤│Rezerva biosferei │ - │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┤ ├───────────────────────────────┤ ├──┤ ├───┼───┼───┤│Convenţia Barcelona│ - │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┤ ├───────────────────────────────┤ ├──┤ ├───┼───┼───┤│Sit tezaur mondial │ - │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┤ ├───────────────────────────────┤ ├──┤ ├───┼───┼───┤│Altele │ - │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┤ ├───────────────────────────────┤ ├──┤ ├───┼───┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────┘ └───────────────────────────────┘ └──┘ └───┴───┴───┘  5.3. Relaţiile sitului descris cu biotopuri Corine Suprapunere Suprapunere Cod sit Corine Tip % Cod sit Corine Tip %┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐┌──┐┌──┬──┬──┐┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐┌──┐┌──┬──┬──┐├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┤├──┼──┼──┤└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘└──┘└──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘└──┘└──┴──┴──┘ 6. ACTIVITĂŢILE ANTROPICE ŞI EFECTELE LOR ÎN SIT ŞI ÎN JURUL ACESTUIA6.1. Activităţi antropice, consecinţele lor generale şi suprafaţa din sit afectată    Activităţi şi consecinţe în interiorul sitului Cod Inten- % Influenţă Cod Inten- % Influenţă sitate din sit sitate din sit┌──┬──┬──┐┌──┬──┬──┐┌──┬──┬──┐┌──┬──┬──┐┌──┬──┬──┐┌──┬──┬──┐┌──┬──┬──┐┌──┬──┬──┐│ │ │ ││A │B │C ││ │ │ ││+ │0 │- ││ │ │ ││A │B │C ││ │ │ ││+ │0 │- │├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤│ │ │ ││A │B │C ││ │ │ ││+ │0 │- ││ │ │ ││A │B │C ││ │ │ ││+ │0 │- │├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤│ │ │ ││A │B │C ││ │ │ ││+ │0 │- ││ │ │ ││A │B │C ││ │ │ ││+ │0 │- │├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤│ │ │ ││A │B │C ││ │ │ ││+ │0 │- ││ │ │ ││A │B │C ││ │ │ ││+ │0 │- │├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤│ │ │ ││A │B │C ││ │ │ ││+ │0 │- ││ │ │ ││A │B │C ││ │ │ ││+ │0 │- │├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤│ │ │ ││A │B │C ││ │ │ ││+ │0 │- ││ │ │ ││A │B │C ││ │ │ ││+ │0 │- │└──┴──┴──┘└──┴──┴──┘└──┴──┴──┘└──┴──┴──┘└──┴──┴──┘└──┴──┴──┘└──┴──┴──┘└──┴──┴──┘ Activităţi şi consecinţe în jurul sitului Cod Inten- Influenţă Cod Inten- Influenţă sitate sitate┌──┬──┬──┐┌──┬──┬──┐┌──┬──┬──┐┌──┬──┬──┐┌──┬──┬──┐┌──┬──┬──────────────────────┐│ │ │ ││A │B │C ││+ │0 │- ││ │ │ ││A │B │C ││+ │0 │- │├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──────────────────────┤│ │ │ ││A │B │C ││+ │0 │- ││ │ │ ││A │B │C ││+ │0 │- │├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──────────────────────┤│ │ │ ││A │B │C ││+ │0 │- ││ │ │ ││A │B │C ││+ │0 │- │├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──────────────────────┤│ │ │ ││A │B │C ││+ │0 │- ││ │ │ ││A │B │C ││+ │0 │- │├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──────────────────────┤│ │ │ ││A │B │C ││+ │0 │- ││ │ │ ││A │B │C ││+ │0 │- │├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──┤├──┼──┼──────────────────────┤│ │ │ ││A │B │C ││+ │0 │- ││ │ │ ││A │B │C ││+ │0 │- │└──┴──┴──┘└──┴──┴──┘└──┴──┴──┘└──┴──┴──┘└──┴──┴──┘└──┴──┴──────────────────────┘6.2. Managementul sitului    Organismul responsabil pentru managementul sitului
     Planuri de management al sitului
  7. HARTA SITULUI Harta fizică Număr naţional hartă Scară Proiecţie┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │└─────────────────────┘ └─────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ Specificaţi dacă limitele sitului sunt disponibile în format digital┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Harta siturilor desemnate, descrise la 5 Această hartă trebuie să aibă aceleaşi caracteristici ca şi cea de mai sus┌ Se includ fotografii aeriene: [] Da [] Nu Nr. Zonă Subiect Drept de autor Data┌────────┐ ┌───────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────┐├────────┤ ├───────────┤ ├────────────────────────┤ ├──────────────┤ ├─────────┤├────────┤ ├───────────┤ ├────────────────────────┤ ├──────────────┤ ├─────────┤├────────┤ ├───────────┤ ├────────────────────────┤ ├──────────────┤ ├─────────┤├────────┤ ├───────────┤ ├────────────────────────┤ ├──────────────┤ ├─────────┤└────────┘ └───────────┘ └────────────────────────┘ └──────────────┘ └─────────┘8. DIAPOZITIVE Nr. Loc Subiect Drept de autor Data┌────────┐ ┌───────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────┐├────────┤ ├───────────┤ ├────────────────────────┤ ├──────────────┤ ├─────────┤├────────┤ ├───────────┤ ├────────────────────────┤ ├──────────────┤ ├─────────┤└────────┘ └───────────┘ └────────────────────────┘ └──────────────┘ └─────────┘
   +  Anexa 2NATURA 2000FORMULAR STANDARDMANUAL DE COMPLETARECUPRINSIntroducere1. IDENTIFICAREA SITULUI1.1. Tipul sitului1.2. Codul sitului1.3. Data completării formularului1.4. Data actualizării1.5. Legături cu alte situri descrise1.6. Responsabil1.7. Numele sitului1.8. Datele indicarii şi desemnării sitului2. LOCALIZAREA SITULUI2.1. Localizarea centrului sitului2.2. Suprafaţa sitului2.3. Lungimea sitului2.4. Altitudinea2.5. Codul regiunii administrative, numele şi ponderea (în procente) în cadrul fiecărei regiuni2.6. Regiunea biogeografica3. INFORMAŢII ECOLOGICE3.1. Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte3.2. Specii prevăzute la art. 4 din Directiva 79/409/CEE , specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte3.3. Alte specii importante de flora şi fauna4. DESCRIEREA SITULUI4.1. Caracteristicile generale ale sitului4.2. Calitate şi importanţa4.3. Vulnerabilitate4.4. Desemnarea sitului4.5. Tip de proprietate4.6. Documentaţie4.7. Istoric5. PROTEJAREA SITULUI ŞI LEGATURA CU BIOTOPURILE CORINE5.1. Clasificare la nivel naţional şi regional5.2. Relaţiile sitului descris cu alte situri (situri invecinate şi situri aparţinând unor tipuri diferite de desemnare)5.3. Relaţia sitului descris cu biotopurile Corine6. INFORMAŢII ASUPRA ACTIVITĂŢILOR ANTROPICE ŞI A EFECTELOR ACESTORA ÎN SIT ŞI ÎN JURUL LUI6.1. Consecinţe generale şi proporţia suprafeţei din sit afectată6.2. Managementul sitului7. HARTA SITULUI8. DIAPOZITIVE ŞI ALTE MATERIALE FOTOGRAFICEIntroducerePentru proiectul Natura 2000 cel mai important este nivelul informaţiilor asupra habitatelor şi a speciilor de importanţa comunitara ce se vor aduna în anii următori. Experienta privind culegerea datelor s-a consolidat prin participarea la proiectele Corine biotops, care actual cuprind peste 6.000 de situri din Uniunea Europeană. Principalele câmpuri de date ale prezentului formular folosesc aceasta experienta, modificată şi extinsă în cadrul directivelor menţionate în continuare.Întrucât siturile clasificate sub Directivele "Păsări" şi "Habitate" vor forma împreună Natura 2000, este esenţial să se creeze o reţea coerenta care să funcţioneze ca o linie comuna pentru ambele tipuri. Formularul de comunicare a datelor ia în considerare toate aspectele din cele doua directive, asa ca practic este nevoie doar de un formular tip. Toate rubricile de date de pe fişa tehnica pentru Directiva "păsări" sunt în întregime compatibile cu noul formular.Asadar, acest formular se va folosi la toate siturile desemnate ca APS (SPA) prin Directiva "păsări". În ceea ce priveşte Directiva "habitate", formularul va fi folosit iniţial pentru a furniza informaţiile necesare pentru siturile eligibile pentru identificare ca situri de importanţa comunitara (SIC/SCI) conform art. 4 alin. (1) din directiva (Etapa 1), operaţiune care trebuie încheiată până în 1 ianuarie 2007.Baza legală pentru asigurarea datelor necesare aplicării acestei faze a proiectului Natura 2000 este prezentată în art. 4 din Directiva "habitate", care specifică: "Informaţiile respective trebuie să includă harta sitului, numele şi localizarea acestuia, întinderea şi datele rezultate din aplicarea criteriilor enumerate în anexa III (Etapa 1), înscrise într-un formular stabilit de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la art. 21." Conform art. 4 alin. (3) din Directiva "păsări", statelor membre li se cere deja "sa transmită Comisiei toate informaţiile relevante pentru ca aceasta să poată lua initiativele corespunzătoare în vederea coordonării necesare pentru ca zonele menţionate anterior la alin. (1) şi (2) sa formeze un tot unitar care să îndeplinească cerinţele de protecţie pentru acele specii în zona geografică maritima şi de uscat unde se aplică prezenta directiva."Principalele obiective ale bazei de date sunt:1. asigurarea informaţiilor necesare pentru a permite Comisiei ca, împreună cu statele membre, sa coordoneze măsurile pentru a realiza o reţea Natura 2000 coerenta şi pentru a evalua eficienta ei în conservarea habitatelor din anexa I şi a habitatelor speciilor cuprinse în lista din anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE , precum şi a habitatelor speciilor de păsări din anexa I şi a altor specii de păsări migratoare acoperite de Directiva Consiliului 79/409/CEE .2. asigurarea informatiei care poate să ajute Comisia la luarea de decizii astfel ca reţeaua Natura 2000 să fie luată în considerare în alte sectoare şi domenii, cum sunt cele regionale, agricole, de energie, transport şi turism în care activează Comisia.3. asistarea Comisiei şi a comitetelor relevante în selecţia acţiunilor pentru finanţare prin LIFE şi a altor instrumente financiare, unde unele date relevante pentru conservarea siturilor, cum ar fi proprietatea şi practicile manageriale pot facilita procesul decizional.4. asigurarea unui forum util schimbului de informaţii privind habitatele şi speciilor de importanţa comunitara în beneficiul statelor membre.Formularul este proiectat astfel încât să se poată utiliza atât pe suport hârtie, cat şi pentru a alimenta o baza de date electronică.Completarea formularului electronic se va putea realiza pe baza unei înregistrări electronice.Baza de date poate fi accesata de mai mulţi utilizatori:1) Utilizatori generali (ONG-uri, Universităţi, Institute de cercetare, experţi, administraţiile ariilor protejate, Custozi etc.):● Au posibilitatea de a vizualiza lista siturilor în lucru propusă de comisia instituită în acest scop la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării;● Au posibilitatea de a completa/propune situri noi completand fişa Natura 2000 în acest sens;● Au dreptul de a modifica sau şterge înregistrările proprii;● Au posibilitatea de a completa anumite secţiuni ale fisei sau întreaga fişa a unui sit deja propus pe lista siturilor în lucru a comisiei, fără a avea drept însă, de a vizualiza în totalitate fişa comisiei;● Au dreptul de a vizualiza regiunea biogeografica, judeţul şi diferite propuneri de limite pentru siturile propuse;● Au dreptul de a vizualiza habitatele şi speciile de interes public din directive, excepţie făcând habitatele şi speciile a căror cunoaştere privind distribuţia lor ar putea afecta starea de conservare a acestora, precum şi anumite informaţii a căror publicare duce la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.2) Instituţii abilitate (institute de cercetare subcontractate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, agenţiile pentru protecţia mediului precum şi alte instituţii abilitate de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor)● Au dreptul de a vizualiza conţinutul tuturor fişelor şi de a face completări la acestea.3) Institute responsabile (institute de cercetare subcontractate de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării)● Au drept de verificare a tuturor informaţiilor din anumite secţiuni.4) Validatori (persoane subcontractate de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării)● Au drept de validare a datelor pe anumite secţiuni.5) Administratori● Atribuie drepturi utilizatorilor şi administrează baza de date.Campurile de date care trebuie completate în etapa de identificare a siturilor eligibile ca SIC sunt scrise în litere italice şi ingrosate în formularul de înregistrare şi indicate ca "obligatorii" în secţiunile relevante ale notelor explicative. Aceste câmpuri sunt de asemenea obligatorii pentru APS (SPA). Referitor la cererea de informaţii ecologice, acest aspect este clarificat în secţiunea 3 a notelor explicative.Celelalte câmpuri trebuie completate în etapa clasificarii ca APS (SPA) sau a desemnării ca ACS (SAC) acolo unde informaţia este relevanta pentru conservarea şi managementul sitului. Aceste câmpuri sunt indicate în notele explicative cu menţiunea "se completează dacă este relevant".Trebuie menţionate toate informaţiile relevante în scopul desemnării sau clasificarii sitului. Aceasta include, în special, informaţii referitoare la justificarea sitului respectiv şi care să permită evaluarea contribuţiei sale la eficienta şi coerenta reţelei Natura 2000.În cazul siturilor incluse definitiv în reţeaua Natura 2000, este de preferat să se completeze toate campurile, pentru ca domeniile informative incluse pe formular au fost limitate la cele estimate ca fiind de importanţa majoră pentru protejarea şi monitorizarea sitului atât la nivel naţional cat şi comunitar.Formular pentru introducerea datelor şi pentru baza de date Natura 2000Se foloseşte un tip de formular pentru toate siturile incluse în aceasta etapa de dezvoltare a Natura 2000 pentru a acoperi ariile cu protecţie specială (ASP/SPA) şi siturile eligibile ca situri de importanţa comunitara (SIC/SCI). Pot exista relaţii între doua sau mai multe situri Natura 2000. Dacă doua situri se suprapun sau dacă unul din ele este cuprins în celălalt, trebuie să se completeze doua formulare. Acest aspect se datorează implicatiilor juridice diferite apărute în urma tipurilor diferite de desemnare.Pentru orice sit existent în baza de date, toţi utilizatorii pot adauga comentarii.Completarea formularului se va realiza obligatoriu în limba română şi optional în limba engleza.1. IDENTIFICAREA SITULUI1.1. Tipul sitului (obligatoriu)Se va selecta în baza de date tipul sitului SIC sau SAC, iar la nivel naţional se va atribui un cod format dintr-o singura litera care va lua în considerare relaţiile posibile între siturile de importanţa comunitara (SIC) eligibile şi ariile de protecţie specială (ASP) deja clasificate. Codul va permite automat şi identificarea tipului de sit, (dacă este APS, eligibil ca SIC sau ambele).1.2. Codul situluiAcest cod se va atribui automat în baza de date la nivel naţional şi reprezintă codul unic al fiecărui sit în parte. Acest camp nu va aparea în formularul electronic.1.3. Data completării formularuluiSe va completa automat în momentul introducerii datelor în baza de date. Acest camp nu va aparea în formularul electronic.1.4. Data actualizăriiAcest camp se va completa automat la nivel naţional. Acest camp nu va aparea în formularul electronic.1.5. Legături cu alte situri descriseAcest camp va fi completat la nivel naţional. Acest camp nu va aparea în formularul electronic.1.6. Responsabil(i)Se vor introduce numele persoanelor care au contribuit cu informaţii la completarea fisei.1.7. Numele sitului (obligatoriu)Numele siturilor se introduc în limba locală. Astfel, se evita traducerile dificile şi se poate face direct integrarea datelor existente la nivel local sau naţional.La completarea numelui sitului se va verifica dacă denumirea exista deja în baza de date pentru a evita suprapunerile. Vor fi acceptate aceleaşi denumiri doar dacă situl este înregistrat ca SCI, iar noua înregistrare va fi ca SPA, sau situaţia inversa.1.8. Datele indicarii şi desemnării situluiDatele vor fi completate la nivel naţional. Acest camp nu va aparea în formularul electronic.2. LOCALIZAREA SITULUI2.1. Localizarea centrului situluiAcest camp va fi completat la nivel naţional pe baza limitelor transmise în format vectorial - tip shape (ArcView) la o adresa de e-mail indicată în baza de date.Utilizatorii care propun un nou sit au obligaţia de a trimite limitele sitului în format vectorial, în proiectie naţionala Stereo 1970, trasate pe baza hartilor topografice 1:50000 sau 1:100000, a imaginilor satelitare Landsat 15 m şi a vectorilor reprezentând reţeaua hidrografica, rutiera, localităţi, judeţe, unităţi administrative, vârfuri puse la dispoziţia publicului prin servicii ArcIMS la adresa maps.biodiversity.ro/natura20002.2. Suprafaţa situluiDatele vor fi completate la nivel naţional. Acest camp nu va aparea în formularul electronic.2.3. Lungimea situluiDatele vor fi completate la nivel naţional. Acest camp nu va aparea în formularul electronic.2.4. AltitudineaDatele vor fi completate la nivel naţional. Acest camp nu va aparea în formularul electronic.2.5. Codul regiunii administrative, numele şi ponderea (în procente) în cadrul fiecărei regiuniAcest camp va fi completat la nivel naţional pe baza limitelor transmise în format vectorial - tip shape (ArcView) la o adresa de e-mail indicată în baza de date.Câmpul nu va aparea în formularul electronic.În formularul electronic va aparea un camp în care se vor introduce doar abrevierile judeţelor pe care se afla situl respectiv.2.6. Regiunea (regiunile) biogeografice (obligatoriu)Se indica în care regiune (regiuni) se găsesc siturile, prin bifarea casutelor corespunzătoare, pe baza hârtii cu regiunile biogeografice.3. INFORMAŢII ECOLOGICEPentru stabilirea listei cu situri de importanţa comunitara (SIC) conform Directivei 92/43/CEEStatele membre trebuie să furnizeze informaţiile relevante privind tipurile de habitat din anexa I (pct. 3.1) şi pentru speciile de flora şi fauna din anexa II (pct. 3.2.e-3.2.g).În etapa finala de desemnare sau clasificare a siturilor cuprinse în liste conform fiecărei directive, trebuie furnizate toate informaţiile ecologice necesare evaluării contribuţiei sitului la eficienta şi coerenta generală a reţelei Natura 2000.Pentru siturile clasificate sau care urmează a fi clasificate ca arii de protecţie specială (APS):- sunt considerate obligatorii toate informaţiile relevante referitoare la speciile din anexa I (pct. 3.2.a) şi speciile migratoare neincluse în anexa I (pct. 3.2.b),- informaţiile privind habitatele din anexa I (pct. 3.1) şi speciile de flora şi fauna din anexa II (pct. 3.2.c-3.2.g) trebuie furnizate pentru întregul sit sau pentru acea parte a acestuia care este recunoscut ca sit de importanţa comunitara conform Directivei Consiliului 92/43/CEE sau este desemnat simultan ca arie de conservare specială (ACS/SAC),- este de dorit să se introducă şi orice alte informaţii relevante privind speciile de flora şi fauna (pct. 3.3),- ar trebui incluse informaţii şi în cazul unui sit clasificat ca APS/SPA şi nerecunoscut în întregime sau parţial ca sit de importanţa comunitara conform Directivei Consiliului 92/43/CEE , dar pentru care unele informaţii despre habitatele naturale sau despre anumite specii de flora şi fauna sunt relevante pentru conservarea speciilor de păsări care au condus la clasificarea acelui sit ca ASP/SPA.Pentru siturile care urmează a fi desemnate ca arii de conservare specială (ACS/SAC)- sunt obligatorii toate informaţiile relevante privitoare la tipurile de habitate din anexa I (pct. 3.1) şi la speciile de flora şi fauna din anexa II (pct. 3.2.c-3.2.g),- toate informaţiile relevante privind speciile de păsări din anexa I şi speciile migratoare conform Directivei Consiliului 79/409/CEE (pct. 3.2.a şi 3.2.b) trebuie furnizate pentru întregul sit sau pentru acea parte a sitului care este clasificata simultan sau urmează să fie clasificata ca APS/SPA,- ar trebui să se introducă orice alte informaţii relevante privind speciile de flora şi fauna (pct. 3.3).3.1. Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte● Pentru completarea acestor câmpuri este obligatoriu consultarea ghidului de interpretare a habitatelor, disponibil la adresa de web: http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_enlargement/2004/pdf/habitats_im_en.pdf şi a altor informaţii ştiinţifice ex: Habitatele din România; Donita Nicolae, Popescu Aurel, Comanescu-Pauca Mihaela, Mihailescu Simona, Biris Iovu-Adrian; Editura Tehnica Silvică, 2005; ISBN: 973-96001-4-X, disponibilă on-line într-un link în baza de date. i) Coduri şi acoperirea în procente a habitatului (În concordanta cu Anexa III a directivei)- Tipurile de habitate din anexa I: codurile şi acoperirea în procente în cadrul habitatuluiAici se introduce codul tipurilor de habitat din anexa I a Directivei 92/43/CEE prin selectarea din baza de date a codului urmat de denumirea în limba engleza a habitatului. Toate habitatele din anexa I ce se regăsesc într-un sit anume trebuie introduse împreună cu procentajul care arata proporţia de acoperire (ce se va calcula conform criteriilor de la A (b) din anexa III la directiva transpusa prin anexa 7 a Legii nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice).Ex: 4110; 5 -> 5% din suprafaţa sitului este acoperit cu tipul de habitat 4110îi) Criterii de evaluare a sitului pentru un anumit tip de habitat natural din anexa I (în conformitate cu secţiunea A din anexa III a directivei)- REPREZENTATIVITATEA: A (a): gradul de reprezentativitate a tipului de habitat în cadrul sitului.Gradul de reprezentativitate exprima măsura pentru cat de "tipic" este un habitat. La nevoie, evaluarea trebuie să ia în considerare şi reprezentativitatea tipului de habitat din situl respectiv, fie pentru un grup de tipuri de habitat fie pentru o combinaţie specială a mai multor tipuri de habitat diferite.Se va folosi următorul sistem de ierarhizare:A: reprezentativitate excelenta,B: reprezentativitate buna,C: reprezentativitate semnificativă.În toate cazurile în care un tip de habitat este prezent în situl respectiv într-o proporţie nesemnificativa, el trebuie indicat în a patra categorie:D: prezenta nesemnificativa.Acolo unde reprezentativitatea sitului pentru un anume habitat este clasificata cu "D: nesemnificativ", nu mai este nevoie de nici o indicaţie pentru alte criterii de evaluare a acestui tip de habitat din situl respectiv. În aceste cazuri, criteriile "Suprafaţa relativă", "Starea de conservare" şi "Evaluare globală" nu trebuie marcate.- SUPRAFATA RELATIVĂ: = A (b) din anexa III a directivei: suprafaţa sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafaţa totală acoperită de acel tip de habitat natural în cadrul teritoriului naţional.În principiu, pentru a face evaluarea criteriului A (b) este nevoie de măsurarea suprafeţei acoperite de tipul de habitat din sit şi a suprafeţei totale a teritoriului naţional acoperită de acelaşi tip de habitat.Acest criteriu se va exprima ca un procentaj "p" ce va fi selectat din baza de date conform informaţiilor deţinute.:A: 100 ≥ p > 15%B: 15 ≥ p > 2%C: 2 ≥ p > 0%- STADIUL DE CONSERVARE: = A (c) din anexa III: Gradul de conservare al structurilor şi funcţiile tipului de habitat natural în cauza, precum şi posibilităţile de refacere/reconstrucţie.Acest criteriu cuprinde următoarele trei sub-criterii: i) gradul de conservare a structurii,îi) gradul de conservare a funcţiiloriii) posibilităţile de refacere.Cu toate ca sub-criteriile de mai sus pot fi evaluate separat, ele trebuie totuşi combinate în vederea satisfacerii cerinţelor selecţiei siturilor propuse pe listele naţionale întrucât ele influenţează tot procesul în mod complex şi în interdependenta. i) Gradul de conservare a structuriiAcest sub-criteriu trebuie relationat cu ghidul de interpretare din anexa I - habitate, pentru ca acest ghid asigura o definiţie, o lista de specii caracteristice şi alte elemente relevante.Structura unui anumit tip de habitat prezent în sit se poate compara cu datele din ghidul de interpretare (şi alte informaţii ştiinţifice importante) şi chiar cu acelaşi tip de habitat prezent în alte situri. Sistemul de ierarhizare va fi bazat pe "cea mai buna expertiza":I: structura excelentaII: structura bine conservatăIII: structura medie sau parţial degradata.Acolo unde se acordă calificativul "structura excelenta", criteriul A (c) trebuie să fie clasificat în întregime ca "A: conservare excelenta", indiferent de celelalte doua sub-criterii.În cazurile în care tipul de habitat din situl respectiv nu are o structura excelenta, atunci evaluarea se continua după celelalte doua sub-criterii.îi) Gradul de conservare a funcţiilorDefinirea şi măsurarea funcţiilor unui anumit tip de habitat pe un sit definit şi cu o anume stare de conservare este dificila, ca şi realizarea unei evaluări independent de alte habitate. Din acest motiv, trebuie să parafrazam expresia "conservarea funcţiilor" cu perspectivele (capacitatea şi probabilitatea) ca acest tip de habitat să-şi menţină structura în viitor, date fiind pe de o parte influentele nefavorabile şi pe de altă parte tot efortul de conservare previzibil în mod normal.I: perspective excelenteII: perspective buneIII: perspective moderate sau nefavorabileÎn cazurile în care sub-clasa "I: perspective excelente" sau "II: perspective bune" se combina cu "II: structura bine conservată" de la primul sub-criteriu, criteriul A (c) trebuie clasificat în totalitate ca "A: conservare excelenta" sau respectiv "B: conservare buna", indiferent de gradul din sub-criteriul al treilea, care nu se mai ia în considerare.În cazurile în care sub-clasa "III: perspective moderate sau nefavorabile" se combina cu "structura medie sau parţial degradata" de la primul sub-criteriu, criteriul A (c) trebuie clasificat în totalitate ca "C: conservare medie sau redusă", indiferent de calificativul acordat celui de-al treilea sub-criteriu, care nu se mai ia în considerare.iii) Posibilităţile de refacereAcest sub-criteriu este folosit pentru evaluarea măsurii în care refacerea unui tip de habitat dintr-un sit mai este posibila.Primul lucru evaluat este fezabilitatea din punct de vedere ştiinţific: poate da starea actuala de cunoaştere, un răspuns la întrebările "Ce este de făcut" şi "Cum sa facem asta?". Acest aspect implica o cunoaştere completa a structurii şi funcţiilor tipului de habitat, a planurilor concrete de management şi a retetelor de lucru, adică a stabilizarii sau creşterii procentului suprafeţei acoperite de respectivul tip de habitat, a mijloacelor de restabilire a structurii specifice şi a funcţiilor necesare întreţinerii pe termen lung şi menţinerii sau revenirii la un stadiu de conservare corespunzător speciilor tipice din habitat.A doua intrebare ce se poate pune este dacă refacerea sitului merita cheltuiala din punct de vedere al conservării naturii. Evaluarea trebuie să ia în considerare gradul de ameninţare şi raritatea tipului de habitat.Sistemul de ierarhizare folosind "cea mai buna expertiza" ar trebui să fie următorul:I: refacere uşoarăII: refacere posibila cu efort mediuIII: refacere dificila sau imposibila.Rezumat: se aplică la clasificarea globală după cele trei sub-criteriiA: conservare excelenta= structura excelenta (i I), indiferent de clasificarea după celelalte doua criterii,= structura bine conservată (i II) şi perspective excelente (îi I), indiferent de clasificarea după al treilea criteriu.B: conservare buna= structura bine conservată (i II) şi perspective bune (îi II), indiferent de clasificarea după al treilea criteriu,= structura bine conservată (i II) şi perspective medii/eventual nefavorabile (îi III) şi refacere uşoară (iii I) sau posibila cu efort mediu (iii II),= structura mediu/parţial degradata (i III), perspective excelente (îi I) şi refacere uşoară (iii I) sau posibila cu efort mediu (iii II),= structura mediu/parţial degradata (i III), perspective bune (îi II) şi restaurare uşoară (iii I).C: conservare medie sau redusă= toate celelalte combinatii- EVALUARE GLOBALĂ = A (d) din anexa III a directivei: Evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului de habitat natural respectiv.Acest criteriu ar trebui folosit pentru a evalua criteriile anterioare în mod integrat şi a lua în considerare ponderile diferite ce le pot avea în cazul unui anume habitat. Se mai pot evalua şi alte aspecte privind evaluarea celor mai relevante elemente pentru a face o evaluare generală a influentei lor pozitive sau negative asupra conservării acelui tip de habitat. "Cele mai relevante" elemente pot varia de la un tip de habitat la altul; ele pot include activităţile umane, atât din sit cat şi din zonele invecinate, care ar putea sa influenteze starea de conservare a tipului de habitat, proprietatea asupra terenului, statutul legal al sitului, relaţiile ecologice dintre tipurile de habitat şi specii etc."Cea mai buna expertiza" poate fi folosită pentru a face o evaluare globală, sistemul de ierarhizare fiind următorul:A: valoare excelenta,B: valoare buna,C: valoare considerabila.Sursa: pentru toate datele completate se va adauga într-un camp separat în baza de date sursa acestor informaţii.Comentarii: Pentru orice înregistrare din baza de date la care utilizatorul are acces se pot adauga comentarii. În cadrul comentariilor se pot scrie explicaţii, informaţii suplimentare, opinii etc.3.2. Specii prevăzute la art. 4 din Directiva 79/409/CEE , specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte i) Codul şi numele speciei şi date despre populaţieAcolo unde este adecvat pentru fiecare sit, se introduce denumirea ştiinţifică a speciilor de păsări relevante pentru art. 4 alin. (1) şi alin. (2) din Directiva 79/409/CEE şi a tuturor speciilor de fauna şi flora cuprinse în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE ce se găsesc în acel sit şi se indica populaţia din sit (vezi mai jos). Fiecare specie relevanta va fi completată automat şi prin un codul secvenţial de patru caractere (în momentul introducerii denumirii în latina a speciei), inclusiv toate speciile de păsări migratoare, conform art. 4 alin. (2) din Directiva 79/409/CEE .Cum unele specii de fauna, în special specii de păsări, sunt migratoare, situl poate fi important din punct de vedere al unor aspecte variate ale ciclului lor de viaţa. Aceste aspecte sunt clasificate mai jos:areal de rezidenţă specia se găseşte de-a lungul întregului an                                în sitareal de reproducere/creştere specia foloseşte situl pentru cuibarire şi                                creşterea puilorareal temporar (de pasaj, specia foloseşte situl pentru migrare saude migratie) schimbarea penelor în afară arealului de                                reproducereareal de iernat specia foloseşte situl în timpul ierniiÎn ceea ce priveşte mărimea populaţiei, se introduc date exacte despre populaţie dacă se cunosc. Dacă nu se cunoaşte numărul exact al populaţiei, se indica o plaja de valori. Dacă nu se cunoaşte aceasta plaja de valori, dar exista informaţii despre populaţia minima şi maxima, se va completa numărul aproximativ minim sau maxim în câmpul indicat în formular. Printr-un alt semn se indica perechile (p) sau indivizii (i) numarati. La unele specii cu sisteme de înmulţire speciale, masculii şi femelele se pot numara separat: aici se pot folosi literele (m) sau (f). În cazul în care la mamifere, amfibieni, reptile şi peşti nu se pot indica informaţii numerice, atunci mărimea/densitatea populaţiei se indica prin (C) - specie comuna, (R) - specie rara, sau (V) - foarte rara. Dacă datele despre o populaţie lipsesc complet, se indica numai prezenta speciei (P).În câteva cazuri, la nevertebrate şi plante, dacă mărimea populaţiei este stiuta dar nu exact, se dau cifre estimative sau plaje de cifre ca mai sus. Dacă nu, se indica doar dacă specia este comuna (C), rara (R) sau foarte rara (V). Dacă nu exista date numerice despre o populaţie se indica doar prezenta ei (P).Dacă un sit este de importanţa comunitara pentru o specie, dar nu exista date despre populaţie, atunci se introduc informaţii în spaţiul de descriere a speciei, în câmpul "Calitate", specificand natura populaţiei (de exemplu: densa, dispersata sau izolata).Următoarele grupe de specii se înregistrează separat: păsări, mamifere, amfibieni şi reptile, peşti, nevertebrate şi plante.îi) Criterii de evaluare a sitului pentru o anumită specie din anexa II (în conformitate cu Secţiunea B din anexa III a directivei habitate)- POPULAŢIE: = B (a) din anexa III: mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu populatiile prezente pe teritoriul naţionalAcest criteriu are scopul evaluării mărimii relative sau densitatii relative a populaţiei în sit cu cea la nivel naţional.Acest ultim aspect este, în general, dificil de evaluat. Măsura optima ar fi un procentaj, rezultat din raportul dintre populaţia din sit/populaţia de pe teritoriul naţional. La fel ca pentru criteriul A (b), se foloseşte un model progresiv ca cel de mai jos:A: 100 ≥ p > 15%B: 15 ≥ p > 2%C: 2 ≥ p > 0%În plus, în toate cazurile în care o populaţie din specia respectiva este prezenta în situl evaluat într-o proporţie nesemnificativa, ea trebuie inclusă în a patra categorie:D: populaţie nesemnificativa.Acolo unde reprezentativitatea sitului pentru o anume populaţie este clasificata cu "D: nesemnificativ" nu mai este nevoie de nici o indicaţie pentru alte criterii de evaluare a acestui tip de habitat din respectivul sit. În aceste cazuri criteriile "Conservare", "Izolare" şi "Evaluare globală" nu trebuie marcate.- CONSERVARE: = B(b) din anexa III a directivei habitate: gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective şi posibilităţile de refacereAcest criteriu cuprinde doua sub-criterii: i) gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru specie;îi) posibilităţile de refacere. i) Gradul de conservare a trasaturilor habitatului care sunt importante pentru specieCriteriul i) presupune o evaluare globală a trasaturilor habitatului în ceea ce priveşte cerinţele biologice pentru o specie data. Trăsăturile legate de dinamica populaţiei sunt printre cele mai adecvate pentru evaluarea speciilor, atât de animale cat şi de plante. Trebuie să se evalueze structura habitatului şi unele trasaturi abiotice."Cea mai buna expertiza" se va folosi pentru a ierarhiza acest criteriu astfel:I: elemente în stare excelenta,II: elemente bine conservate,III: elemente în stare medie sau parţial degradataÎn cazurile în care se acordă subclasa "I: elemente în stare excelenta" sau "II: elemente bine conservate", criteriul B (b) ar trebui clasificat în totalitate ca "A: conservare excelenta" respectiv "B: conservare buna", indiferent de clasificarea la celălalt sub-criteriu.îi) Posibilităţi de refacereÎn cazul acestui sub-criteriu, care se ia în considerare doar dacă elementele sunt în medie sau parţial degradate, se foloseşte o abordare similară cu cea de al criteriul A (c) iii), adaugand o evaluare a viabilitatii populaţiei analizate. Sistemul de ierarhizare la care s-ar ajunge este:I: refacere uşoară,II: refacere posibila cu efort mediu,III: refacere dificila sau imposibila.Sinteza aplicată la clasificarea după cele doua sub-criteriiA: conservare excelenta= elemente în stare excelenta (i I), indiferent de clasificarea posibilităţii de refacere,B: conservare buna= elemente bine conservate b (i II), indiferent de clasificarea posibilităţii de refacere,= elemente în stare medie sau parţial degradata (i III) şi uşor de refăcut (îi I),C: conservare medie sau redusă= toate celelalte combinatii.- IZOLARE: = B(c) din anexa III a directivei habitate: gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de răspândire normală a specieiAcest criteriu poate fi interpretat ca o măsura aproximativă a contribuţiei unei populaţii date la diversitatea genetica a speciilor pe de o parte şi a fragilitatii acestei populaţii pe de altă parte. Folosind o abordare simplista, se poate spune ca pe măsura ce o populaţie este mai izolata faţă de răspândirea ei naturala, pe atât ea are o contribuţie mai mare la diversitatea genetica a speciei. În consecinţa, termenul "izolare" trebuie considerat în context mai larg, aplicându-se în egala măsura endemicii propriu-zise, sub-speciilor/varietatilor/raselor şi sub-populatiilor unei metapopulatii. În acest context trebuie folosită următoarea clasificare:A: populaţie (aproape) izolata,B: populaţie ne-izolata, dar la limita ariei de distribuţie,C: populaţie ne-izolata cu o arie de răspândire extinsă.- GLOBAL = B (d) din anexa III a directivei habitate: evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective.Acest criteriu se referă la evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective. El poate fi folosit pentru a insuma criteriile anterioare şi pentru a evalua alte trasaturi ale sitului considerate ca relevante pentru o specie data. Aceste trasaturi pot varia de la o specie la alta şi pot include activităţi umane din sit sau din zonele invecinate care ar putea influenţa starea de conservare a speciei, managementul solului, protecţia juridică a sitului, relaţiile ecologice dintre diferitele tipuri de habitat şi specie etc."Cea mai buna expertiza" va fi fi utilizata la aceasta evaluare globală, cu următorul sistem de ierarhizare:A: valoare excelenta,B: valoare buna,C: valoare considerabila.Sursa: pentru toate datele completate se va adauga într-un camp separat în baza de date sursa acestor informaţii.Comentarii: În acest camp se pot adauga informaţii cu privire la habitat ce nu au fost cuprinse în formular.3.3. Alte specii (se completează dacă este relevant)Toate celelalte specii de flora şi fauna care sunt importante se introduc mai departe, dacă sunt relevante pentru conservarea şi managementul sitului, conform următoarei proceduri:- se selecteaza casuta cu grupa speciei corespunzătoare,- se va selecta cauta denumirea ştiinţifică a speciei după denumirea de gen sau specie,- se va selecta din lista afişată specia cautata,- se dau date privind populaţia maxima normală pentru specie, dacă este posibil. Dacă nu exista date cantitative, se indica mărimea populaţiei în mod semi-cantitativ sau cantitativ, conform indicaţiilor de la pct. 3.2.i.,- se indica motivul pentru care s-a inclus în lista fiecare specie, după următoarele categorii (obligatoriu):- A. Lista roşie de date naţionale,- B. Endemic,- C. Convenţii internaţionale (inclusiv cele de la Berna, Bonn şi cea privind biodiversitatea),- D. Alte motive.Detaliile suplimentare asupra motivelor de includere în liste a speciilor individuale, în special în ceea ce priveşte pct. D, se pot da în secţiunea 4.2., care este un spaţiu liber pentru descrierea calităţii şi importantei sitului.Codurile de specie nu se folosesc aici şi nici nu exista evaluare de sit pentru specii.4. DESCRIEREA SITULUIAceasta secţiune este în principal acordată descrierii caracteristicilor esenţiale pentru sit şi are doua scopuri:- să permită înregistrarea informaţiilor esenţiale, care nu sunt reprezentate corespunzător în lista cu coduri,- să ofere o descriere concisă şi structurată a sitului la citirea fisei acestuia.4.1. Caracteristicile generale ale sitului (obligatoriu)Acest camp asigura o "imagine generală" a sitului şi va fi completat la nivel naţional pe baza informaţiilor rezultate din proiectul CORINE Land Cover4.2. Calitate şi importanţa (obligatoriu)Se introduce o informaţie generală despre calitatea şi importanţa sitului, având în vedere obiectivele de conservare ale directivei.Zonele umede cu valoare internationala care conţin normal 20.000 păsări de apa trebuie introduse aici.Dacă o specie este cuprinsă în lista de la pct. 3.3 cu motivul D, se scrie aici motivul includerii.4.3. Vulnerabilitate (obligatoriu)Se indica natura şi amploarea presiunilor exercitate asupra sitului de om şi alte influente şi fragilitatea habitatelor şi ecosistemelor găsite aici. Acest camp trebuie să cuprindă şi o descriere a elementelor importante neacoperite corespunzător de către datele codificate de la pct. 6.1.4.4. Desemnarea sitului (se completează dacă este relevant)Se introduce sub forma de text orice aspect privind desemnarea sitului care nu este acoperit adecvat de codurile folosite în campurile cu coduri de desemnare a sitului (vezi secţiunea 5).4.5. Tip de proprietate (se completează dacă este relevant)Se introduce o descriere generală a proprietăţii asupra sitului (de exemplu: privat, public, ONG activând în domeniul conservării naturii). Dacă este posibil, se estimeaza proporţia ariei sitului aflată în fiecare clasa de proprietate.4.6. DocumentaţieDacă exista, se evidenţiază pentru fiecare sit publicaţiile şi/sau datele ştiinţifice despre sit. Introducerea de date se face conform standardelor de indicare a referinţelor ştiinţifice. Comunicările sau datele nepublicate cu referire la informaţiile date în formularul de înregistrare se includ dacă este util.4.7. Istoric (nu se completează)Acest spaţiu este folosit de serviciul de specialitate al Comisiei pentru a tine un jurnal al etapelor prin care a trecut înregistrarea sitului. Aici se înregistrează următoarele informaţii:- notificarea iniţială,- corectarea greşelilor,- schimbări datorate modificărilor fizice reale din sit.În fiecare caz, istoricul cuprinde trei sub-domenii care sunt:- data modificării,- numele domeniului în care s-a efectuat modificarea,- o descriere a modificărilor efectuate.5. PROTEJAREA SITULUI ŞI LEGATURA CU BIOTOPURILE CORINECampurile existente la acest capitol vor fi completate automat la nivel naţional6. INFORMAŢII ASUPRA ACTIVITĂŢILOR ANTROPICE ŞI A EFECTELOR ACESTORA ÎN SIT ŞI ÎN JURUL LUI6.1. Consecinţe generale şi proporţia suprafeţei din sit afectată (se completează dacă este relevant)Consecinţele se referă la toate activităţile umane şi procesele naturale care pot influenţa, pozitiv sau negativ, conservarea şi managementul sitului (cuprinse în lista din baza de date). Având în vedere activităţile în cadrul sitului:- se selecteaza codurile corespunzătoare,- se indica intensitatea influentei lor asupra sitului folosind următoarele categorii:A: influenţa mareB: influenţa medieC: influenţa scăzută.- se da un procent al suprafeţei sitului afectat de influente,- se arata dacă influenţa este pozitiva (+), neutra (0), sau negativa (-).De asemenea, se descriu activităţile în vecinătatea sitului. Vecinătate înseamnă zona care, prin activităţile desfăşurate pe suprafaţa ei, poate avea efecte asupra integrităţii sitului. Printre altele, depinde de topografia locală, natura sitului şi tipul de activităţi umane.Dacă exista consecinţe sau activităţi relevante neincluse în aceasta lista, ele se cuprind în spaţiul liber de la "vulnerabilitate", pct. 4.3.6.2. Managementul situluiOrganismul responsabil pentru managementul sitului (se completează dacă este relevant)Se introduce complet cu nume, adresa, telefon/fax autoritatea şi/sau persoana responsabilă de managementul sitului.Informaţii asupra planurilor şi practicilor de management al sitului, inclusiv activităţile umane traditionale (se completează dacă este relevant)Se prezintă pe scurt planurile manageriale efectuate sau în pregătire, cu agenda acţiunilor. Acestea trebuie să ia în considerare amenintarile pentru sit descrise de activităţile umane în funcţie de câmpul "vulnerabilitate" (4.3.)Asa cum s-a arătat în introducere, informaţia de acest fel poate avea un rol semnificativ în estimarea gradului de succes la evaluarea măsurilor de conservare propuse în cadrul programului LIFE sau altor instrumente financiare. Se citeaza orice planuri publicate.7. HARTA SITULUIHarta sitului va fi realizată la nivel naţional pe baza limitelor sitului transmise în format digital la o adresa de e-mail ce va fi indicată în baza de date.Prin cartografierea graniţelor sitului, se poate găsi o referinţa în spaţiu mai uşor pentru informaţiile despre sit. La explorarea datelor digitalizate în contextul unui mediu mai larg, prin suprapunere digitala cu alte straturi de date (de exemplu cu datele de la proiectul Land Cover, soluri, calitatea apei sau date de planificare fizica). Acest fapt permite folosirea datelor într-o larga varietate de aplicaţii care solicită informaţii exacte despre relaţiile spatiale. De exemplu, datele devin mai utile la evaluarea impactului asupra mediului.În plus, acolo unde este disponibilă, se considera ca o fotografie aeriană este foarte utila pentru "înţelegerea" naturii sitului.8. DIAPOZITIVE ŞI ALTE MATERIALE FOTOGRAFICE (SE COMPLETEAZĂ DACĂ ESTE RELEVANT)Materiale fotografice vor fi transmise prin e-mail la o adresa ce va fi indicată în baza de date, indicandu-se subiectul, locul şi data la care s-a realizat materialul. Deşi facultativ, este foarte util sa existe material fotografic pentru a "înţelege" forma generală a unui sit, mai ales dacă apar probleme sau reclamaţii la acest anume sit. În plus, aceste materiale pot fi utilizate de Comisie pentru informare sau în scopuri educaţionale în legătură cu reţeaua Natura 2000.Trebuie menţionat autorul şi dreptul de autor pentru toate materialele fotografice.---------