LEGE nr. 63 din 22 martie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii va avea următorul cuprins:"LEGEprivind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri exclusiv paşnice, astfel încât să se îndeplinească cerinţele de securitate nucleară, de protecţie a personalului expus profesional, a pacientului, a mediului, a populaţiei şi a proprietăţii, cu riscuri minime în conformitate cu reglementările şi cu respectarea obligaţiilor ce decurg din acordurile şi convenţiile la care România este parte."3. La articolul 2, literele b), f) şi g) vor avea următorul cuprins:"b) proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia-montajul, punerea în funcţiune, funcţionarea, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor de minerit şi preparare a minereurilor de uraniu şi toriu şi a instalaţiilor de gospodărire a deşeurilor de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu;.......................................................................... f) deţinerea, transferul, importul şi exportul informaţiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege; g) realizarea produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare."4. La articolul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) sursele orfane, de la detectarea acestora până la depozitarea finală ca deşeu radioactiv."5. La articolul 4, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Autoritatea naţională competentă în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control prevăzute în prezenta lege, este Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, coordonată de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru............................................................................ (3) Finanţarea comisiei se asigură integral din venituri proprii, respectiv din tarife percepute pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, contribuţii ale organismelor internaţionale şi ale operatorilor economici, dobânzi din disponibilităţi şi încasări din alte surse, conform prevederilor legale."6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Comisia elaborează strategia şi politica de reglementare, autorizare şi control în domeniul securităţii, protecţia împotriva radiaţiilor nucleare, control al neproliferării armelor nucleare, protecţia fizică a materialelor şi instalaţiilor nucleare, transportului materialelor radioactive şi securităţii nucleare a gestionării deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear ars, ca parte a Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului."7. La articolul 5, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Comisia elaborează Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ori de câte ori este necesar, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Economiei şi Comerţului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."8. Titlul secţiunii 1 va avea următorul cuprins:"Autorizaţii şi permise de exercitare a activităţilor nucleare în scopuri exclusiv paşnice"9. La articolul 8, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) Autorizaţia eliberată de comisie se face pe niveluri de exigenţă, în funcţie de riscurile asociate ale activităţii desfăşurate în conformitate cu reglementările specifice elaborate de comisie în baza prevederilor art. 5."10. La articolul 9, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) O condiţie prealabilă eliberării permisului de exercitare este obţinerea avizului medical specific, în baza reglementărilor emise de Ministerul Sănătăţii în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3)."11. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În autorizaţiile eliberate de comisie pentru proprietarul, utilizatorul sau operatorul instalaţiilor nucleare se va menţiona explicit calitatea acestuia."12. La articolul 11, litera d) va avea următorul cuprins:"d) titularul autorizaţiei nu îşi îndeplineşte obligaţiile legale cu privire la constituirea surselor financiare pentru gospodărirea şi depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat şi dezafectarea instalaţiilor nucleare sau asigurare de răspundere civilă pentru daune către terţi în caz de accident nuclear;".13. La articolul 18, litera h) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"h) dispune de aranjamente materiale şi financiare corespunzătoare şi suficiente pentru colectarea, transportul, tratarea, condiţionarea şi depozitarea deşeurilor radioactive generate din propria activitate, precum şi pentru dezafectarea instalaţiei nucleare, atunci când va înceta definitiv activitatea autorizată, şi a achitat contribuţia pentru constituirea surselor financiare pentru gospodărirea şi depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat şi dezafectarea instalaţiilor nucleare;".14. La articolul 19, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul în care operatorul economic, deţinător al combustibilului nuclear, este în stare de faliment declarat, Guvernul poate decide, în condiţiile prezentei legi, transferul acestuia la un operator economic autorizat de comisie.(2^2) În cazul în care operatorul economic, deţinător al unor surse de radiaţii, materiale nucleare sau generatori de radiaţii ionizante, este în stare de faliment declarat, comisia poate dispune, în condiţiile prezentei legi, preluarea gratuită a acestora de către un operator economic autorizat de comisie în vederea deţinerii, utilizării, casării, tratării şi depozitării definitive a acestora, după caz."15. La articolul 23, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Producerea, furnizarea sau importul celor prevăzute la art. 8 alin. (4) necesită obţinerea, în prealabil, a unei autorizaţii de produs, model sau tip, emisă de comisie. Autorizaţia de produs, model sau tip nu este obligatorie pentru cele prevăzute la art. 8 alin. (4), fabricate şi/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene ori care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European sau într-un stat cu care România a încheiat un acord de recunoaştere în acest sens, dacă cerinţele aplicabile acestora în statul respectiv prezintă garanţii echivalente celor pe baza cărora se acordă autorizaţie de produs în România. (2) Sursele-etalon de radiaţii şi mijloacele de măsurare în domeniul radiaţiilor ionizante trebuie să aibă aprobare de model, eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală, şi să fie verificate metrologic, în conformitate cu dispoziţiile legale. Pentru aparatura dozimetrică produsă în Uniunea Europeană se vor accepta etalonarea şi verificarea metrologică efectuate de fabricant."16. La articolul 26, litera c) va avea următorul cuprins:"c) să achite contribuţia legală la constituirea surselor financiare pentru gospodărirea şi depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat şi dezafectarea instalaţiilor nucleare."17. La articolul 27, litera b) va avea următorul cuprins:"b) să facă dovada achitării contribuţiei legale la constituirea surselor financiare pentru gospodărirea şi depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat şi dezafectarea instalaţiilor nucleare;".18. La articolul 28, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) La încetarea activităţii sau la dezafectarea instalaţiilor nucleare ori radiologice, precum şi la transferul, în parte sau în totalitate, al instalaţiilor nucleare şi radiologice, al produselor radioactive ori materialelor nucleare, titularul autorizaţiei este obligat, în prealabil, să solicite şi să obţină, în condiţiile prevăzute de lege, autorizaţia de deţinere, conservare, dezafectare sau transfer, după caz............................................................................ (4) Comisia va stabili, printr-o reglementare specifică emisă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), modalităţile concrete de aplicare a prezentei legi ori de câte ori prevederile acesteia nu pot fi aplicate simultan cu prevederile legale de altă natură, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice în materie, acordând prioritate respectării condiţiilor de desfăşurare în siguranţă a activităţilor nucleare."19. La articolul 35, literele a), f), h), k) şi l) vor avea următorul cuprins:"a) iniţiază proiectele de acte normative în domeniul său de competenţă şi emite reglementările proprii şi comune cu alte autorităţi competente, potrivit legii;........................................................................... f) în domeniul său de competenţe poate iniţia, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acţiuni de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), cu Agenţia pentru Energie Nucleară (A.E.N.) şi cu alte organizaţii internaţionale specializate;........................................................................... h) controlează, potrivit legii, aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale şi a reglementărilor naţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare şi radioactive, protecţia împotriva radiaţiilor, asigurarea calităţii în domeniul nuclear, securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare şi radiologice, gospodărirea combustibilului nuclear ars şi a deşeurilor radioactive şi intervenţia în caz de accident nuclear;........................................................................... k) asigură informarea publicului asupra aspectelor aflate în competenţa comisiei; l) organizează dezbateri publice în domeniul său de competenţă, potrivit legii;".20. La articolul 37, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Autoritatea centrală pentru protecţia mediului organizează, potrivit legii, reţeaua de supraveghere a radioactivităţii mediului pe teritoriul României, asigurând fluxul informaţional necesar sistemului integrat de monitorizare a parametrilor mediului."21. La articolul 40, alineatele (1), (3), (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Coordonarea pregătirilor de intervenţie în caz de accident nuclear, cu respectarea prevederilor prezentei legi, se asigură, potrivit legii, de către Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu cooperarea tuturor organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în materie............................................................................ (3) Planurile de intervenţie în cazul urgenţelor radiologice, cauzate de accidentele nucleare în instalaţii nucleare aflate pe teritoriul altor state, care pot afecta prin efecte transfrontaliere - teritoriul României, precum şi planurile generale de intervenţie în afara amplasamentului instalaţiilor nucleare de pe teritoriul României se elaborează prin grija Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor............................................................................ (5) Planul de intervenţie prevăzut la alin. (2) se aprobă de comisie, cele prevăzute la alin. (3) se aprobă de Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar cele prevăzute la alin. (4) se aprobă de către conducătorii autorităţilor publice centrale şi locale, cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (6) Aplicabilitatea planului de intervenţie se controlează şi se evaluează periodic: cel prevăzut la alin. (2), de către comisie, iar cele prevăzute la alin. (3) şi (4), de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor."22. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - Autoritatea Naţională a Vămilor din Ministerul Finanţelor Publice va controla şi va admite intrarea în ţară sau ieşirea din ţară, pe baza autorizaţiei emise de comisie, a bunurilor pentru care prezenta lege impune autorizaţie."23. Articolul 42^1 se abrogă.24. La articolul 46^1, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"a) răspândirea sau introducerea deliberată în atmosferă, apă, pe sol ori în subsol a unor materiale radioactive, de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul, cu închisoare de la 5 la 20 de ani;".25. La articolul 47, litera q) va avea următorul cuprins:"q) nerespectarea dispoziţiilor art. 29;".26. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 47 lit. i) şi k) se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 3.000 lei. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 47 lit. a), c), d), e), n) şi r) se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei. (3) Contravenţiile prevăzute la art. 47 lit. b), f), g), h), j), l), m), o), p) şi q) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei. (4) Limitele amenzilor contravenţionale se actualizează prin hotărâre a Guvernului."27. După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54^1, cu următorul cuprins:"Art. 54^1. - (1) La momentul aderării României la Uniunea Europeană se abrogă prevederile art. 2 lit. a), c), e) şi f) şi art. 8 din prezenta lege privind importul, exportul şi tranzitul înspre şi dinspre statele Uniunii Europene. (2) La momentul aderării României la Uniunea Europeană, controlul de garanţii nucleare se va realiza conform tratatului EURATOM."28. La anexa nr. 2, punctele 3, 4, 6 şi 9 vor avea următorul cuprins:"3. autoritate naţională competentă în domeniul activităţilor nucleare în scopuri exclusiv paşnice - autoritatea, stabilită de lege, cu competenţa legală de reglementare a activităţilor nucleare în scopuri exclusiv paşnice, de autorizare a acestor activităţi şi de control al modului de desfăşurare a acestora;4. autorizaţie - document emis de autoritatea naţională competentă în domeniul activităţilor nucleare, în scopuri exclusiv paşnice, în baza unei evaluări de securitate nucleară şi control, către o persoană juridică, la cererea acesteia, pentru desfăşurarea unei activităţi nucleare;...........................................................................6. combustibil nuclear - material sau un ansamblu mecanic care conţine materie primă nucleară ori material fisionabil special, special destinat folosirii într-un reactor nuclear, în scopul producerii energiei nucleare;...........................................................................9. instalaţie radiologică - generator de radiaţie ionizantă, instalaţia, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucrează sau conţine materiale radioactive, altele decât cele definite la pct. 10."29. La anexa nr. 2, după punctul 30 se introduc şase noi puncte, punctele 31-36, cu următorul cuprins:"31. instalaţie de minerit - totalitatea lucrărilor miniere şi instalaţiilor de la suprafaţă şi din subteran, prin care se asigură extracţia şi transportul minereului şi sterilului, aerajul şi evacuarea apelor, inclusiv instalaţiile de gospodărire a deşeurilor asociate, care, împreună, alcătuiesc o mină sau o carieră;32. instalaţie de preparare - totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor existente pe fluxul tehnologic, care contribuie la prepararea minereurilor, inclusiv instalaţiile de gospodărire a deşeurilor asociate;33. instalaţie de gospodărire a deşeurilor radioactive provenite de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu - totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor prin care se asigură colectarea, transportul, procesarea, condiţionarea şi depozitarea finală a deşeurilor radioactive, inclusiv: a) halda sau grupul de halde aparţinând unei mine de cercetare geologică sau unei mine de extracţie a minereului de uraniu şi toriu; b) instalaţia de depoluare radioactivă a efluenţilor lichizi proveniţi de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu; c) iazul de depozitare finală sau o altă incintă special destinată şi amenajată pentru depozitarea finală a deşeurilor radioactive provenite de la prepararea minereurilor de uraniu şi toriu;34. minereu de uraniu - substanţă în zăcământ sau extrasă prin metode miniere, care are un conţinut de uraniu mai mare de 0,004%;35. minereu de toriu - substanţă în zăcământ sau extrasă prin metode miniere, care are un conţinut de toriu mai mare de 0,012%;36. trafic ilicit - orice acţiune care implică o activitate nucleară neautorizată de deţinere, transfer, import şi export pentru materiale nucleare, de interes nuclear, materiale radioactive, echipamente şi dispozitive pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, precum şi a instalaţiilor nucleare şi radiologice."30. La anexa nr. 3, punctele 5, 6, 8 şi 9 vor avea următorul cuprins:"5. Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor6. Inspectoratul General al Poliţiei din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor...........................................................................8. Agenţia Naţională de Control al Exporturilor9. Autoritatea Naţională a Vămilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice."  +  Articolul IILegea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 martie 2006.Nr. 63._______