HOTĂRÂRE nr. 402 din 29 martie 2006privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 3 aprilie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 10 martie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Secretariatul General al Guvernului constituie elementul de legătură şi de stabilitate a guvernării, asigurând cadrul necesar sistemului de luare a deciziei."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Secretariatul General al Guvernului are următoarele atribuţii principale:1. stabileşte cadrul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice la nivelul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, asigurând: a) elaborarea sistemului de planificare şi formulare a politicilor publice, a documentelor conceptuale de bază şi a reglementărilor privind formularea politicilor publice şi îmbunătăţirea permanentă a acestora, în cadrul unui proces continuu de consultare şi colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu Cancelaria Primului-Ministru; b) aplicarea procedurilor de formulare a politicilor publice; c) monitorizarea şi evaluarea, folosind indicatori de performanţă şi alte tehnici, a eficienţei procesului de formulare a politicilor publice;2. asigură suportul metodologic şi consultanţă ministerelor privind formularea politicilor publice. În acest sens: a) colaborează cu unităţile de politici publice din ministere; b) asistă ministerele în aplicarea procedurilor de formulare a politicilor publice; c) identifică necesarul de pregătire profesională a personalului implicat în formularea politicilor publice cu privire la instrumentele, metodologiile şi aptitudinile corespunzătoare unui sistem performant de planificare a politicilor publice;3. realizează activităţile necesare pentru pregătirea şi organizarea şedinţelor Guvernului şi pentru definitivarea proiectelor de acte normative adoptate. În acest scop: a) analizează şi evaluează propunerile de politici publice şi proiectele de acte normative, urmărind asigurarea respectării procedurilor aplicabile acestora; b) organizează reuniuni de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului cu reprezentanţi, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor şi ai celorlalte autorităţi publice iniţiatoare şi avizatoare, în vederea corelării punctelor de vedere ale acestora în legătură cu proiectele de acte normative ce urmează a fi supuse Guvernului spre adoptare; c) supune primului-ministru spre aprobare lista documentelor propuse pentru agenda de lucru a şedinţei Guvernului, stabilită în urma dezbaterilor şi clarificărilor aduse în cadrul reuniunilor de lucru pregătitoare; d) organizează şedinţele Guvernului; e) urmăreşte îndeplinirea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a măsurilor şi sarcinilor rezultate din actele normative şi din şedinţele Guvernului; f) definitivează proiectele de acte normative adoptate de Guvern, potrivit reglementărilor în vigoare; g) prezintă actele normative adoptate primului-ministru, în vederea semnării, şi miniştrilor care au obligaţia punerii lor în executare, în vederea contrasemnării; h) înaintează Parlamentului proiectele de legi, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele, însoţite de expunerile de motive şi de hotărârile de supunere a lor spre adoptare, semnate de primul-ministru; i) transmite hotărârile, ordonanţele de urgenţă şi ordonanţele Guvernului secretarului general al Camerei Deputaţilor, cu solicitarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I; j) asigură publicarea notelor de fundamentare ale hotărârilor, ordonanţelor de urgenţă şi ordonanţelor adoptate pe pagina de Internet a Guvernului;4. elaborează sau avizează, după caz, proiectele de acte normative în domeniul său de activitate;5. asigură reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti, împreună cu ministerele care au obligaţia de a pune în executare actele Guvernului împotriva cărora s-au formulat acţiuni în justiţie;6. asigură, în domeniul său de activitate, relaţia cu Parlamentul şi cu ministerele, precum şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;7. monitorizează implementarea Programului de guvernare, asigurând: a) realizarea formatului standard şi a sistemului informaţional de planificare şi raportare a implementării Programului de guvernare; b) informarea Consiliului de Planificare Strategică cu privire la stadiul implementării Programului de guvernare;8. realizează derularea operaţiunilor financiare în domeniul său de activitate, asigurând: a) elaborarea proiectului bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru; b) elaborarea şi urmărirea realizării planului de investiţii în domeniul său de activitate; c) executarea operaţiunilor financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu şi destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului şi de alte structuri stabilite prin acte normative; d) gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul propriu pentru finanţarea acţiunilor şi proiectelor pentru promovarea imaginii externe a României;9. asigură organizarea sistemului pentru protecţia informaţiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru. (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a primului-ministru."3. Alineatul (2) al articolului 6 se abrogă.4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În structura Secretariatului General al Guvernului funcţionează Unitatea de Politici Publice, prin care sunt exercitate atribuţiile instituţiei privind politicile publice."5. Anexa nr. 1 "Structurile şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului" se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 10 martie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 martie 2006.Nr. 402.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 157/2005)STRUCTURILE ŞI ORGANELE DE SPECIALITATEale administraţiei publice centrale finanţateprin bugetul Secretariatului General al Guvernului1. Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului2. Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului3. Departamentul pentru Dialog Social, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului4. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic, structură fără personalitate juridică5. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene, structură fără personalitate juridică6. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii, structură fără personalitate juridică7. Agenţia pentru Strategii Guvernamentale8. Comisia Naţională de Prognoză9. Institutul Naţional de Statistică10. Agenţia Naţională pentru Romi11. Oficiul Român pentru Adopţii----