ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 martie 2006pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 3 aprilie 2006    Având în vedere că aplicarea de către organele fiscale a dispoziţiilor art. 113 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a condus la imposibilitatea unor societăţi comerciale cu capital majoritar de stat de a-şi continua activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite, îngreunând totodată privatizarea acestora,luând în considerare faptul că privatizarea în mod accelerat a unor societăţi comerciale cu capital de stat, cu impact semnificativ în plan economic şi social, reprezintă unul dintre obiectivele principale, cu caracter de urgenţă, ale Programului de guvernare,având în vedere că neadoptarea soluţiilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă este de natură să genereze conflicte sociale grave, în special în zonele cu un grad redus de ocupare a forţei de muncă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă alineatul (6) al articolului 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (6^1 ), cu următorul cuprins:"(6^1 ) Fac excepţie de la aplicarea prevederilor art. 113 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele de rambursat de la bugetul de stat către societăţile comerciale pentru care s-a declanşat procesul de privatizare prin publicarea ofertei de vânzare, pe perioada administrării speciale, în limita sumelor reprezentând drepturi salariale cuvenite angajaţilor şi contravaloarea utilităţilor."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Răzvan OrăşanuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 martie 2006.Nr. 26.----