HOTĂRÎRE Nr. 518 din 10 iulie 1995privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 19 iulie 1995  Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentind: a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenţii, acorduri şi alte asemenea înţelegeri; b) participari la tîrguri şi expoziţii; prospectarea pieţei; acţiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică; contractari şi alte acţiuni care decurg din executarea contractelor de comerţ exterior; c) documentare, schimb de experienta; d) cursuri şi stagii de practica şi specializare sau perfecţionare, inclusiv participarea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice insotitoare la olimpiade şi concursuri în domeniul învăţământului; e) participari la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezintă interes pentru activitatea specifică a unităţii, precum şi la manifestări ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea; f) primiri de titluri, grade profesionale, distincţii sau premii conferite pentru realizari ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive; g) desfăşurarea unei activităţi ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fără dobindirea calităţii de salariat a partenerului extern, precum şi pentru ţinerea de cursuri în calitate de profesor vizitator; h) control şi îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare şi alte asemenea reprezentante în străinătate; i) executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate, precum şi ducerea şi aducerea pe roti a mijloacelor auto aparţinând acestor reprezentante; j) asigurarea protecţiei demnitarilor români pe timpul cît aceştia se deplaseaza în străinătate de către personalul specializat din cadrul Serviciului de Protecţie şi Paza.  +  Articolul 2Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte instituţii publice, care trimit personal în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor lua măsuri pentru: a) stabilirea numărului de persoane şi a duratei de deplasare în raport strict cu necesităţile concrete de realizare a misiunii; b) selecţionarea şi pregătirea personalului ţinând seama de specificul activităţii pentru care are loc deplasarea, precum şi organizarea temeinica a acesteia; c) analiza concluziilor şi a propunerilor prezentate de către personalul în cauza la întoarcerea din deplasare, pe bază de raport scris, înaintat la conducerea unităţii trimitatoare şi valorificarea optima a acestora.  +  Articolul 3 (1) Deplasarea unor delegaţi în străinătate, pe bază de invitaţie primită din partea unor organizaţii sau a altor parteneri externi, cu suportarea integrală sau parţială de către aceştia a cheltuielilor, poate avea loc numai cu aprobarea prealabilă a unităţii trimitatoare. (2) Dacă invitaţia nu se referă la o anumită persoana şi exista mai mulţi candidaţi care îndeplinesc condiţiile necesare, selecţia şi trimiterea lor în străinătate se vor face pe bază de concurs sau prin numirea de către conducerea unităţii a unor salariaţi care pot reprezenta corespunzător interesele acesteia.  +  Articolul 4Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte instituţii publice pot sa trimită în străinătate, în cadrul delegatiilor proprii, şi salariaţi ai altor instituţii publice, cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin, precum şi alţi specialişti, cu acordul prealabil al persoanelor respective, cheltuielile de deplasare, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, suportindu-se de către unitatea trimitatoare.  +  Articolul 5 (1) Personalului trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri i se acordă:A. În străinătate: a) o indemnizaţie zilnica în valută, denumita în continuare diurna, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea; b) o sumă zilnica în valută, denumita în continuare plafon de cazare, în limita căreia personalul trebuie să-şi acopere cheltuielile de cazare.B. În ţara: a) salariul stabilit potrivit reglementărilor în vigoare, pe toată durata deplasarii, în cazul personalului care, pe timpul deplasarii în străinătate, îşi menţine calitatea de salariat; b) o indemnizaţie lunară în lei calculată în raport cu salariul de baza şi sporul de vechime, corespunzător funcţiei şi gradului profesional, în cazul personalului care se deplaseaza în interesul unităţii trimitatoare, pentru a participa la cursuri şi stagii de practica şi specializare sau perfecţionare, cu suportarea parţială sau integrală a cheltuielilor de către diferite organizaţii sau alţi parteneri externi, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice şi căruia, pe timpul absentei din ţara, i se suspenda contractul de muncă, după cum urmează:- 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea locuinţei;- 25% pentru fiecare copil sau părinte aflat în întreţinere, potrivit legii, în ţara, precum şi pentru soţul/sotia care nu realizează venituri.Sumele acordate potrivit prevederilor lit. B.b) nu pot să depăşească 100% din salariul de baza şi sporul de vechime, stabilite prin contractul individual de muncă, actualizate potrivit indexarilor aprobate. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. B.b) se acordă cu condiţia semnării, de către persoanele în cauza, a unui act adiţional la contractul de muncă, prin care se obliga ca, după întoarcerea în ţara, sa lucreze o anumită perioada în cadrul unităţii trimitatoare, indiferent de durata deplasarii în străinătate. (3) Actul adiţional la contractul de muncă menţionat la alin. (2) se încheie şi în cazul personalului care se deplaseaza în străinătate pentru documentare şi schimb de experienta.În cazul nerespectării acestei obligaţii, persoanele beneficiare vor restitui cheltuielile efectuate de către unitatea trimitatoare.  +  Articolul 6 (1) Ministerele şi celelalte unităţi trimitatoare mai suporta în valută şi în lei, după caz, pe lângă drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1), şi următoarele alte cheltuieli: a) costul transportului în trafic internaţional, cel între localităţile din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea, precum şi pe distanta dus-întors dintre aeroport sau gara şi locul de cazare; b) costul transportului documentaţiilor, mostrelor şi al altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii; c) cheltuielile medicale, pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor tari sau localităţi cu clima greu de suportat, pentru spitalizare şi intervenţii chirurgicale în cazuri de urgenta, stabilite de către Ministerul Sănătăţii; d) cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate şi transportul în ţara al celor decedati; e) comisioanele şi taxele bancare, cheltuielile pentru obţinerea vizelor de intrare în ţările respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor de hotel şi altele asemenea. (2) În situaţia în care partenerii externi rambursează delegaţilor, parţial sau integral, cheltuielile prevăzute la alin. (1), aceştia au obligaţia ca la întoarcerea din deplasare să depună în contul unităţilor trimitatoare sumele primite, dar nu mai mult decît nivelul sumelor avansate sau suportate de către aceste unităţi.  +  Capitolul 2 Indemnizaţii în valută  +  Secţiunea I Diurna  +  Articolul 7 (1) Diurna în valută se diferentiaza pe două categorii şi se acordă la nivelul prevăzut pentru fiecare ţara în care are loc deplasarea, potrivit anexei. (2) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determina în funcţie de mijlocul de transport folosit, avîndu-se în vedere: a) momentul decolarii avionului, la plecarea în străinătate, şi momentul aterizarii avionului, la sosirea în ţara, şi de pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României; b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei sau de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cît şi la înapoierea în ţara. (3) Pentru fracţiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore. (4) Conducerea ministerelor şi celorlalte unităţi trimitatoare este obligată sa ia măsurile necesare ca deplasarea personalului să aibă loc, pe cît posibil, fără întreruperea călătoriei. (5) În cazul întreruperii călătoriei, determinata de programul de zbor al avioanelor, drepturile de diurna şi cazare ale personalului se acordă, în continuare, la nivelul prevăzut pentru ţara de destinaţie, numai dacă sejurul pe perioada respectiva nu este asigurat de către companiile care efectuează transportul.  +  Articolul 8 (1) Personalul trimis în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, beneficiază de 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează, în cazul în care cheltuielile pentru masa se suporta de către partenerii externi. (2) Prevederile alin. (1) se aplică corespunzător şi: a) personalului care pe timpul deplasarii în străinătate se interneaza în spital, pentru cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei hotărâri; b) membrilor colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi altele asemenea, în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în străinătate se suporta din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceştia.  +  Secţiunea a II-a Cazarea  +  Articolul 9 (1) Plafonul de cazare se acordă în raport cu categoria de diurna în care se încadrează personalul, la nivelul prevăzut pentru fiecare ţara în care are loc deplasarea, potrivit anexei. (2) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestări cu caracter internaţional sau la alte acţiuni se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor sau a reprezentantelor României din ţările respective. (3) În situaţia în care cazarea nu poate fi asigurata la unităţi hoteliere sau altele asemenea, personalul poate să închirieze şi locuinţe, însă cu plata unei sume în limita a 75% din plafonul de cazare. (4) Eventualele plati pentru cazare, care depăşesc plafoanele stabilite în condiţiile prezentei hotărâri, se aproba, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităţilor trimitatoare, pe baza documentelor de plată. (5) Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.  +  Capitolul 3 Transportul  +  Articolul 10 (1) Personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri are dreptul sa calatoreasca cu avionul sau cu trenul.De asemenea, personalul poate să calatoreasca şi cu mijloace auto în situaţia în care cheltuielile totale ce trebuie suportate de către ministere şi celelalte unităţi trimitatoare sunt inferioare tarifelor practicate în cazul călătoriei cu avionul. (2) Personalul poate să calatoreasca cu avionul, astfel: a) business class, personalul care se încadrează la categoria a II-a de diurna, cu excepţia membrilor Guvernului şi a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot sa calatoreasca şi cu clasa I; b) la clasa economică, restul personalului. (3) Transportul delegatiilor conduse de către primul-ministru se poate face şi cu avioane care efectuează curse speciale.De asemenea, în cazuri urgente, cu aprobarea primului-ministru se pot deplasa în străinătate cu avioane care efectuează curse speciale şi delegatiile conduse de către miniştrii de stat şi de secretarul general al Guvernului. (4) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pe anumite rute, curierii diplomatici pot sa calatoreasca cu avionul şi la business class. (5) Cu aprobarea conducerii unităţilor trimitatoare, personalul care se încadrează la categoria I de diurna poate să calatoreasca şi la business class, în situaţia în care nu sunt locuri la clasa economică, iar plecarea în delegaţie nu poate fi amînată. (6) Personalul poate să calatoreasca cu trenul, astfel:- miniştrii şi personalul încadrat în funcţii similare sau superioare, la clasa I cu vagon de dormit, cuseta single;- curierii diplomatici, la clasa I cu vagon de dormit, cabina cu doua locuri;- restul personalului, la clasa I cu vagon de dormit, un loc în cuseta de 2-4 locuri. (7) Transportul dus-întors, pe distanta dintre aeroport sau gara şi locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun sau cu taxiul.  +  Capitolul 4 Alte cheltuieli  +  Articolul 11 (1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi cele pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de până la 30% din totalul diurnei şi plafonul de cazare, la care are dreptul personalul. (2) De asemenea, cu aprobarea primului-ministru, miniştrii de stat, secretarul general al Guvernului, precum şi miniştrii conducatori de delegaţii oficiale în străinătate pot sa beneficieze de o sumă în valută în limita a 500 $ S.U.A., în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Primul-ministru poate să efectueze astfel de cheltuieli până la 1.000 $ S.U.A. (3) În cazul personalului care se deplaseaza cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personală, unităţile trimitatoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburantilor şi a lubrifiantilor, ţinând seama de consumul specific al acestora, precum şi pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru răspunderea civilă, respectiv cartea verde. De asemenea, unităţile trimitatoare vor avansa sumele necesare acoperirii cheltuielilor de cazare, în condiţiile prezentei hotărâri, după parcurgerea unei distanţe zilnice de minimum 500 km. Sumele necesare pentru destinatiile menţionate la acest alineat se vor acorda în lei sau în valută, în funcţie de ţara în care se efectuează cheltuielile respective.  +  Capitolul 5 Modul de acordare şi de justificare a sumelor cheltuite în valută  +  Articolul 12 (1) Sumele în valută cuvenite personalului, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre, se acordă sub forma de avans. (2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentind drepturile de diurna, se face pe bază de documente şi se aproba de către conducătorii unităţilor trimitatoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar şi avizul policlinicii de specialitate. (3) În situaţia în care în unele tari, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sunt reţinute de către autorităţi, sumele cheltuite se justifica pe bază de declaraţie data pe propria răspundere.În ţările în care România are reprezentante, declaraţia se confirma de către aceste reprezentante, dacă pentru obţinerea acestei confirmări nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.  +  Articolul 13 (1) Sumele în valută folosite în alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite fără respectarea condiţiilor în care au fost acordate potrivit prezentei hotărâri, se recuperează în valută de cei vinovaţi. (2) Eventualele penalităţi de întârziere se calculează în lei, pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate.  +  Articolul 14Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor rămase necheltuite şi nedepuse sau depuse peste termenele prevăzute de lege, inclusiv penalitatilor de întârziere, se face pe bază de dispoziţie emisă de către conducătorul unităţii trimitatoare, la propunerea compartimentului financiar-contabil al unităţii care a acordat avansul în valută, indiferent de unitatea la care este încadrat în munca titularul de avans.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 15 (1) De drepturile stabilite prin prezenta hotărâre beneficiază şi personalul care participa la unele acţiuni organizate de către partenerii externi, dar numai în măsura în care, din documentele primite sau din înţelegerile încheiate, rezultă ca partenerii în cauza nu suporta integral cheltuielile de deplasare. (2) În astfel de cazuri, cu aprobarea conducerii ministerelor sau a celorlalte unităţi trimitatoare, personalul menţionat la alin. (1) poate să beneficieze şi de: a) diurna şi cazare în valută, pe timpul necesar călătoriei până la localitatea de destinaţie, respectiv până la data preluării personalului de către organizaţiile sau partenerii externi, precum şi pe timpul revenirii în ţara, în funcţie de orarele mijloacelor de transport; b) diferenţa de diurna în valută, dacă sumele acordate de către organizaţiile sau partenerii externi respectivi sunt sub nivelul baremurilor la care are dreptul personalul, potrivit categoriei în care se încadrează.  +  Articolul 16 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi personalului din regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se deplaseaza temporar în străinătate pentru aducerea la îndeplinire a acţiunilor menţionate la art. 1. (2) Drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate de către Presedintie, organele autorităţii legislative, judecătoreşti şi de alte organe ale autorităţii publice, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, se stabilesc prin reglementări proprii, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 17 (1) Se recomanda agenţilor economici, alţii decît cei prevăzuţi la art. 16 alin. (1), precum şi fundaţiilor, asociaţiilor şi altor asemenea, să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri. (2) În situaţia în care persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acorda drepturi superioare, cheltuielile efectuate cu aceasta destinaţie, care se au în vedere la calcularea profitului impozabil, nu pot depăşi pe cele cuvenite personalului respectiv, în limitele şi în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19În măsura în care prezenta hotărâre nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, evidenta şi controlul sumelor puse la dispoziţia personalului care se deplaseaza în interesul serviciului pe teritoriul României.  +  Articolul 20Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 iulie 1995. Cu aceeaşi dată se abroga Hotărârea Guvernului nr. 647 din 26 noiembrie 1993, republicată, precum şi orice alte dispoziţii contrare.p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCU,ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei socialeContrasemnează:---------------p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Nicolae Constantinescu,secretar de statMinistru de stat, ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Melescanup. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Adrian Neacsu, secretar de stat  +  Anexa A. NIVELUL DIURNELOR ŞI AL PLAFOANELOR DE CAZARE
                 
    Nr. crt.ŢaraValutaCategorii Plafoane de de diurne cazare
    IIIAB
    0123456
    1.AfganistanUSD29464080
    2.Africa de Sud (Republica)$315050100
    3.Albania$274360120
    4.Algeria$274350100
    5.Anglia£223550100
    6.Angola$274350100
    7.Antigua$254050100
    8.Antile$254050100
    9.Arabia Saudită$31504080
    10.Argentina$345460120
    11.Armenia$223550100
    12.Australiadolar australian477570140
    13.AustriaSch.A4126605001.000
    14.Azerbaidjan$223550100
    15.Bahamas$254050100
    16.Bahrain$264250100
    17.Bangladesh$264250100
    18.Belarus$223550100
    19.Belgiafranc belgian1.2502.0002.5005.000
    20.Benin$20324080
    21.Birmania$27434080
    22.Bolivia$26423060
    23.Botswana$20324080
    24.Brazilia$345450100
    25.Bulgaria$274350100
    26.Burkina Faso$25404080
    27.Burundi$27434080
    28.Cambodgia$27434080
    29.Camerun$274350100
    30.Canadadolar canadian508080160
    31.Capul Verde$25404080
    32.Cehia$274360120
    33.Centrafricană (Republica)$294650100
    34.Chile$26424080
    35.Chineză (Republica Populară)$274360120
    36.Ciad$24384080
    37.Cipru$27434080
    38.Coasta de Fildeş$29464080
    39.Columbia$264250100
    40.Congo$294650100
    41.Coreea (Republica)$375970140
    42.Coreeană (R.P.D.)$274350100
    43.Costa Rica$27434080
    44.Croaţia$315060120
    45.Cuba$274350100
    46.Danemarcacoroană daneză2003206001.200
    47.Djibouti$274360120
    48.Dominicană (Republica)$274350100
    49.Ecuador$27433060
    50.Egipt$31504590
    51.Elveţiafranc elveţian6210090180
    52.Emiratele Arabe Unite$294655110
    53.Estonia$223550100
    54.Etiopia$27433570
    55.Fiji$25404080
    56.Filipine$274360120
    57.Finlandamarcă finlandeză157250400800
    58.Franţafranc francez206330350700
    59.Gabon$274360120
    60.Gambia$25404080
    61.Georgia$223550100
    62.Germaniamarcă germană6210090180
    63.Ghana$243850100
    64.Grecia$274350100
    65.Guatemala$26424080
    66.Guineea$27434080
    67.Guineea-Bissau$25404080
    68.Guineea Ecuatorială$25404080
    69.Guyana$25404080
    70.Haiti$25404080
    71.Honduras$26424080
    72.Hong Kong$274350100
    73.India$274350100
    74.Indonezia$274350100
    75.Iordania$27434080
    76.Irak$31504080
    77.Iran$315050100
    78.Irlanda£223550100
    79.Islanda$31503570
    80.Israel$304860120
    81.Italialiră italiană65.000104.000100.000200.000
    82.Iugoslavia (R.F.)$315060120
    83.Jamaica$25404080
    84.Japoniayen7.50012.00010.00020.000
    85.Kazahstan$223560120
    86.Kenya$26424080
    87.Kîrgîzstan$223550100
    88.Kuwait$304860120
    89.Laos$25404080
    90.Letonia$223550100
    91.Liban$27434080
    92.Liberia$27434080
    93.Libia$31504080
    94.Lituania$223550100
    95.Lesotho$254050100
    96.Luxemburgfranc luxemburghez1.2502.0002.5005.000
    97.Macedonia$345460120
    98.Madagascar$24384080
    99.Malaysia$274360120
    100.Mali$24384080
    101.Malta$32514080
    102.Maroc$27434080
    103.Mauritius$25404080
    104.Mauritania$27434080
    105.Mexic$27434080
    106.Moldova (Republica)$22352040
    107.Mongolia$274350100
    108.Mozambic$274350100
    109.Nepal$25404080
    110.Nicaragua$26424080
    111.Niger$27434080
    112.Nigeria$304880160
    113.Namibia$31504080
    114.Norvegiacoroană norvegiană250400450900
    115.Noua Zeelandă$34544080
    116.OlandaHFI62100100200
    117.Oman$294650100
    118.Pakistan$254050100
    119.Panama$25404080
    120.Papua-Noua Guinee$25404080
    121.Paraguay$27434080
    122.Peru$31504080
    123.Polonia$274350100
    124.Portugaliaescudo4.8007.7007.40014.800
    125.Quatar$294650100
    126.Rwanda$25404080
    127.Rusă (Federaţia)$345470140
    128.Salvador$25404080
    129.Sao Tome şi Principe$25404080
    130.Senegal$27434080
    131.Sierra Leone$25404080
    132.Singapore$274370140
    133.Slovacia$274360120
    134.Slovenia$315050100
    135.Siria$31504080
    136.Somalia$27434080
    137.Spaniapeseta4.3006.9007.50015.000
    138.Sri Lanka$25404080
    139.S.U.A.$416670140
    140.Sudan$31504080
    141.Suediacoroană suedeză2504006001.200
    142.Surinam$25404080
    143.Tadjikistan$223550100
    144.Taiwan$27434080
    145.Tanzania$27434080
    146.Thailanda$27434080
    147.Togo$27434080
    148.Tunisia$27433060
    149.Turcia$27434080
    150.Turkmenistan$223560120
    151.Ucraina$223570140
    152.Uganda$25404080
    153.Ungaria$325160120
    154.Uruguay$29464080
    155.Uzbekistan$223550100
    156.Venezuela$315050100
    157.Vietnam (Republica Socialistă)$274350100
    158.Yemen$274350100
    159.Zair$274350100
    160.Zambia$274350100
    161.Zimbabwe$274350100
  B. ÎNCADRAREA PERSONALULUI ÎN CATEGORII DE DIURNA ŞI PLAFOANE DE CAZARE I. Categorii de diurnaLa categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: miniştrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat pe funcţii similare, precum şi ambasadorii, academicienii şi membrii corespondenti ai Academiei Române.Pentru personalul încadrat în funcţii superioare, diurna se majorează astfel:- cu 20% pentru miniştrii de stat;- cu 50% pentru primul-ministru.La categoria I (coeficient 1,00) se încadrează restul personalului. II. Plafoane de cazarePlafonul A (coeficient 1,00), la care se încadrează personalul prevăzut la categoria I de diurna.Plafonul B (coeficient 2,00), la care se încadrează personalul prevăzut la categoria a II-a de diurna.NOTĂ: a) Primul-ministru, miniştrii de stat, precum şi ceilalţi membri ai Guvernului beneficiază de diurna în cuantum integral, indiferent de condiţiile în care are loc deplasarea. b) Personalul care asigura protecţia nemijlocită a demnitarilor, în funcţie de importanţa misiunii şi de situaţia concretă, poate beneficia, de la caz la caz, de acelaşi plafon de cazare ca şi persoana căreia îi asigura protecţia. -------