ORDIN nr. 1.266 din 30 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru samanta
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,având în vedere necesitatea armonizării Directivei Consiliului CE nr. 2002/56/CE privind comercializarea cartofului pentru samanta, ultima data amendata prin Reglementarea nr. 2003/61/CE din 18 iunie 2003, a Directivei Comisiei CE nr. 93/17/CEE din 30 martie 1993 şi a Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004,vazand referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru samanta nr. 87448 din 18 noiembrie 2005,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulile şi normele tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru samanta din prezentul ordin. (2) Prezentul ordin transpune în legislaţia naţionala prevederile Directivei Consiliului CE nr. 2002/56/CE privind comercializarea cartofului de samanta, ultima data amendata prin Reglementarea nr. 2003/61/CE din 18 iunie 2003 cu privire la testele şi încercările comparative Comunitare, precum şi ale Directivei Comisiei CE nr. 93/17/CEE din 30 martie 1993 şi ale Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004. (3) Prezentul ordin se aplică producerii în vederea comercializării, prelucrării, certificării calităţii şi comercializării tuberculilor pentru samanta (denumiţi în continuare "cartof pentru samanta" sau "samanta de cartof") destinaţi producerii de tuberculi pentru multiplicare sau producţiei pentru consum din specia: Solanum tuberosum L. - cartof, în cadrul Comunităţii Europene (denumita în continuare "Comunitate"). (4) Prezentul ordin nu se aplică cartofului pentru samanta cunoscut a fi destinat pentru export în alte tari, în afară Comunităţii.  +  Articolul 2În cuprinsul prezentelor reguli şi norme termenii se definesc astfel; a) "comercializare" înseamnă vânzarea, deţinerea în vederea vânzării, oferirea pentru vânzare şi orice cesionare, furnizare sau transfer în scopul exploatării comerciale a cartofului pentru samanta către o terta parte, fie ca va fi sau nu remunerată. i) Comerţul cu cartoful pentru samanta nu are ca scop exploatarea comercială a soiului, atunci când următoarele operaţiuni nu sunt privite ca o comercializare:- furnizarea cartofului pentru samanta la organismele oficiale de testare şi inspecţie;- furnizarea cartofului pentru samanta la prestatorii de servicii pentru procesare sau ambalare, cu condiţia ca prestatorul de servicii sa nu obţină un drept (de exploatare) asupra semintei de cartof astfel furnizată;- furnizarea semintei de cartof, în anumite condiţii, la prestatorii de servicii pentru producţia unor produse agricole brute destinate unor scopuri industriale, sau inmultirii de seminţe pentru acest scop, nu vor fi privite ca o comercializare, cu condiţia ca prestatorul de servicii sa nu obţină un drept asupra semintei de cartof astfel furnizată sau a produsului recoltei. Furnizorul semintei de cartof va furniza autorităţii de certificare o copie a părţilor relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii iar acesta va include standardele şi condiţiile care trebuie să le întrunească seminţele de cartof furnizate.îi) Condiţiile pentru aplicarea prevederilor de la lit. a) din acest articol pot fi stabilite în conformitate cu procedura Comunităţii; b) "samanta de cartof Baza" înseamnă tuberculii de cartof care: i) au fost produşi conform practicilor acceptate pentru menţinerea soiului şi a sănătăţii plantelor;îi) sunt destinaţi în principal pentru producţia semintei de cartof categoria Certificată;iii) satisfac condiţiile minime prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 pentru seminţele de cartof categoria Baza; şi iv) au fost gasiti, prin examinare oficială, ca satisfac condiţiile minime prevăzute la pct. i)-iii) lit. b) din acest articol; c) samanta de cartof Certificată înseamnă tuberculii de cartof care: i) au fost produşi direct din samanta Baza sau samanta Certificată, sau din samanta unei generaţii anterioare semintei Baza care au fost gasiti, prin examinare oficială, ca satisfac condiţiile prevăzute pentru samanta Baza;îi) sunt destinaţi în principal pentru producţia de cartof alta decât cartof pentru samanta (pentru consum);iii) satisfac condiţiile prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 pentru samanta de cartof Certificată; şi iv) au fost gasiti, prin examinare oficială, ca satisfac condiţiile minime prevăzute la pct. i)-iii) lit. c) din acest articol; d) "măsuri oficiale" înseamnă măsurile luate de: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin autorităţile oficiale responsabile: i) autoritatea oficială centrala responsabilă privind calitatea seminţelor şi materialului de înmulţire stabilită prin Legea nr. 266/2002 este Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor, denumita în continuare INCS;îi) autorităţile oficiale responsabile stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorităţii naţionale centrale - Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor (denumite în continuare ITCSMS) şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (denumit în continuare LCCSMS);iii) autorităţile oficiale fitosanitare care acţionează în baza legislaţiei fitosanitare; iv) de o persoană juridică de drept public sau privat, care, acţionează sub responsabilitatea statului; sau v) în cazul unor activităţi auxiliare care sunt de asemenea sub controlul statului, de o persoană fizica acreditata în acest scop, prevăzând ca persoanele menţionate la pct. iv) şi v) lit. d) din acest articol, nu vor dobândi nici un câştig privat necuvenit provenit în urma acestor măsuri oficiale.  +  Articolul 3 (1) Samanta de cartof nu poate fi plasata pe piaţa decât dacă a fost certificată oficial ca samanta de cartof Baza sau samanta de cartof Certificată şi dacă satisface condiţiile minime prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2. Samanta de cartof care în perioada comercializării nu satisface condiţiile minime prevăzute în Anexa nr. 2 poate fi sortata. Tuberculii sortati care nu sunt respinsi sunt supuşi unei viitoare examinari oficiale. (2) Categoriile de cartof pentru samanta prevăzute la art. 2, produs în România, se subdivid în următoarele clase cu cerinţe diferite: a) categoria Prebaza: samanta din clonele C, D sau E obţinute prin selecţie clonala sau samanta obţinută prin micropropagare, libera de organisme dăunătoare, autentică soiului, obţinută de mentinatorul soiului sau sub responsabilitatea sa în maximum 3 generaţii şi care în urma examinării oficiale se constată că îndeplineşte condiţiile prevăzute în Anexele nr. 2 şi 6. b) categoria Baza se subdivide în 2 clase: i) clasa Superelita (SE): generatia soiului provenită din categoria Prebaza (clonele C, D sau E), şi care, în urma examinării oficiale, corespunde condiţiilor de puritate şi stare fitosanitara prevăzute în Anexele nr. 1, 2 şi 6;îi) clasa Elita (E): generatia soiului provenită din clasa Superelita sau din clonele C, D sau E, şi care, în urma examinării oficiale, corespunde condiţiilor de puritate şi stare fitosanitara prevăzute în Anexele nr. 1, 2 şi 6. c) categoria Certificată se subdivide în 2 clase: i) clasa A: generatia soiului provenită din samanta Baza, clasa Elita, sau din samanta Prebaza sau Baza clasa Superelita, şi care, în urma examinării oficiale, corespunde condiţiilor din Anexele nr. 1, 2 şi 6;îi) clasa B: generatia soiului provenită din clasa A sau din samanta Prebaza sau Baza, şi care, în urma examinării oficiale, corespunde condiţiilor din Anexele nr. 1, 2 şi 6. (3) Pentru samanta de cartof certificată oficial, se pot aplica clasele comunitare CEE 1, CEE 2 şi CEE 3 în condiţiile prevăzute în Anexa nr. 4 care transpune Directiva Comisiei 93/17/CEE . Clasificarea în clase comunitare se aplică în măsura în care acest lucru se solicita de producător în certificarea propriei producţii şi/sau de beneficiar. (4) Pentru samanta de cartof produsă prin tehnicile de micropropagare şi care nu întruneşte cerinţele de calibru din prezentele reguli şi norme, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, se pot stabili:- derogări de la prevederile specifice ale prezentelor reguli şi norme;- condiţii aplicabile acestei seminţe de cartof;- denumiri aplicabile acestei seminţe de cartof.  +  Articolul 4Fără a tine seama de prevederile art. 3 alin. (1) seminţele generaţiilor anterioare semintei Baza prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b), respectiv ale semintei Prebaza, pot fi plasate pe piaţa.  +  Articolul 5Faţa de condiţiile minime prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 acest ordin impune cerinţe suplimentare sau mai severe pentru producerea, certificarea şi comercializarea cartofului pentru samanta produs în România, prevăzute în Anexa nr. 6.  +  Articolul 6 (1) Fără a tine seama de prevederile art. 3 alin. (1) autorităţile responsabile prevăzute la art. 2 lit. e) pct. îi) pot autoriza producătorii din teritoriul naţional sa plaseze pe piaţa, următoarele: a) mici cantităţi de seminţe de cartof în scopuri ştiinţifice sau pentru lucrări de selecţie; b) anumite cantităţi de seminţe de cartof destinate altor testări sau scopuri de încercări şi experimentari, în măsura în care aparţine unui soi pentru care a fost depusa o cerere de înscriere în catalogul oficial al soiurilor, conform prevederilor din alin. (2). c) în cazul materialului genetic modificat, aceasta autorizaţie nu poate fi acordată, decât dacă au fost luate toate măsurile pentru evitarea riscurilor pentru sănătatea omului şi a mediului înconjurător şi are obţinute acordurile şi autorizaţiile de la Comisia Naţionala pentru Securitate Biologica. În respectul evitării riscului asupra mediului înconjurător, prevederile art. 7 alin. (4) din Directiva 2002/53/CE se aplică corespunzător. (2) Scopurile pentru care se poate acorda autorizaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), prevederile privind marcarea ambalajelor, cantităţile şi condiţiile în care se pot acorda aceste autorizaţii sunt prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul ordin, care transpun prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 7Probele pentru testarea şi verificarea tuberculilor de cartof pentru samanta pentru certificare se ridica oficial în conformitate cu metodele acceptate şi a cerinţelor din Anexa nr. 6.  +  Articolul 8 (1) În timpul producerii cartofului pentru samanta culturile trebuie să fie separate de alte culturi de cartof sau alte culturi cu respectarea distantelor de izolare prevăzute în tabelul nr. 1 din Anexa nr. 6, pentru asigurarea sănătăţii plantelor. (2) Cerinţele prevăzute în alin. (1) includ măsurile din Anexa nr. 6, cu referire la:- separarea productiilor de seminţe, precum şi a seminţelor de alţi cartofi destinaţi consumului;- separarea calibrelor, depozitarii, transportului şi manipulării seminţelor, precum şi a seminţelor de alţi cartofi destinaţi consumului.  +  Articolul 9Cartoful pentru samanta nu poate fi plasat pe piaţa dacă a fost tratat cu inhibitori pentru incoltirea tuberculilor.  +  Articolul 10 (1) Cartofii pentru samanta pot fi comercializati numai dacă tuberculii au un calibru minim în asa fel încât sa nu treacă printr-un ochi patrat cu latura de 25/25 mm. Dacă tuberculii au un calibru mai mare de 35 mm, respectiv nu trec printr-un ochi patrat cu latura de 35/35 mm, limitele superioare şi inferioare ale calibrului sunt exprimate în multiplu de cinci. Abaterea maxima de la calibru, a tuberculilor unui lot, este astfel încât diferenţa dimensiunilor între laturile a doua ochiuri patrate folosite nu depăşeşte 25 mm. Acest standard de mărime poate fi modificat conform procedurii Comunităţii. În România pot fi utilizate calibrele prevăzute în Anexa nr. 6. (2) a) Toleranta maxima admisă, a unui lot de samanta, faţă de calibrul minim şi maxim este 3% din greutate. b) În cazul în care lotul analizat nu corespunde tolerantei calibrului, lotul poate fi sortat, urmat de o noua examinare oficială. c) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se poate prevedea o viitoare reducere a variaţiei permisă mărimii (calibrului) între tuberculii dintr-un lot.  +  Articolul 11 (1) Samanta de cartof Baza şi Certificată poate fi comercializata numai în loturi suficient de omogene şi în ambalaje sau containere închise care trebuie sigilate şi poarta un sistem de sigilare şi marcare conform prevederilor din art. 12 şi 13. Ambalajele trebuie să fie noi, iar containerele trebuie să fie curate. (2) Autoritatea oficială poate, pentru comercializarea unor mici cantităţi către consumatorul final, sa prevadă derogări de la prevederile alin. (1) pentru ambalare, sigilare şi marcare.  +  Articolul 12 (1) a) Ambalajele şi containerele cu cartof pentru samanta Prebaza, Baza şi Certificată trebuie sigilate oficial sau sub supraveghere oficială şi în asa fel încât acestea sa nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau sa nu prezinte urmele violarii etichetei oficiale prevăzută în art. 13 alin. (1) sau a ambalajului. b) Pentru a se asigura închiderea, sistemul de sigilare cuprinde cel puţin eticheta oficială sau prinderea unui sigiliu oficial. c) Măsurile prevăzute în subparagraful anterior nu sunt necesare atunci când se foloseşte un sistem de sigilare nereutilizabil. d) În conformitate cu procedurile Comunităţii, autorităţile oficiale pot stabili când un sistem particular de sigilare este în conformitate cu prevederile acestui alineat. e) Sistemul de închidere şi sigilare utilizat trebuie să fie verificat de ITCSMS sau LCCSMS. Autoritatea oficială va stabili când un sistem particular de sigilare îndeplineşte prevederile de la punctul a) din acest alineat. (2) Ambalajele sau containerele care au fost sigilate oficial nu pot fi resigilate, o dată sau de mai multe ori, decât oficial sau sub supraveghere oficială. Dacă ambalajele sunt resigilate, pe eticheta prevăzută la art. 13 alin. (1) se va menţiona ca au fost resigilate, data ultimei resigilari, precum şi autoritatea responsabilă. (3) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se pot prevedea excepţii de la prevederile alin. (1) în cazul ambalajelor mici sigilate pe teritoriul României. Condiţiile privind aceste exceptari pot fi stabilite în conformitate cu procedurile Comunităţii.  +  Articolul 13 (1) Ambalajele şi containerele semintei de cartof Prebaza, Baza şi Certificată trebuie să: a) se eticheteaza la exterior cu o eticheta oficială care nu a mai fost folosită anterior, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Anexa nr. 3, iar informaţiile sunt prezentate în limba română şi, eventual într-o alta limba oficială a Comunităţii, care este în acelaşi timp certificatul oficial al seminţelor din ambalajul respectiv şi reprezintă totodată şi pasaportul fitosanitar. i) eticheta oficială de la exteriorul ambalajelor, în funcţie de categoria seminţelor, va avea următoarele culori:- alba - pentru samanta Baza;- albastra - pentru samanta Certificată clasa A şi clasa B;îi) atunci când se foloseşte o eticheta cu urechiusa (gaura de prindere) prinderea ei va fi asigurata în toate cazurile cu un sigiliu (plomba) oficial. Folosirea etichetelor oficiale adezive este autorizata.iii) imprimarea de nesters a informaţiilor prevăzute pe eticheta oficială direct pe ambalaj, conform modelului de eticheta, este autorizata sub supraveghere oficială. b) conţine în interior un document (notita) oficial de aceeaşi culoare cu eticheta conţinând cel puţin informaţiile prevăzute în Anexa nr. 3 lit. (A) pct. 3, 4 şi 6. Acest document trebuie să fie redactat într-o maniera ca sa nu poată fi confundat cu eticheta oficială de la lit. a). Acest document (notita) nu este necesar dacă informaţiile sunt imprimate de nesters direct pe ambalaj sau când, conform prevederilor de la lit. a) din acest alineat, se foloseşte o eticheta oficială adeziva sau o eticheta rezistenta la rupere. c) etichetele oficiale folosite pentru cartoful pentru samanta certificat în România se stabilesc în mod uniform de către INCS, iar imprimarea informaţiilor pe etichete se face oficial de către ITCSMS sau LCCSMS sau sub supraveghere oficială, iar ITCSMS şi LCCSMS precum şi utilizatorii etichetelor vor tine evidenta acestora. (2) a) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se pot prevedea excepţii de la prevederile alin. (1) în cazul ambalajelor mici sigilate pe teritoriul României. Condiţiile privind aceste exceptari pot fi stabilite în conformitate cu procedurile Comunităţii. b) Până la stabilirea condiţiilor de mai sus, următoarele condiţii vor fi aplicate: "ambalajele mici" vor fi însoţite de o eticheta oficială sau vigneta oficială. Vigneta poate să fie adeziva. Informaţiile imprimate vor cuprinde un minimum de menţiuni: specia, soiul, categoria biologica, numărul lotului şi/sau numărul de ordine. ITCSMS sau LCCSMS pot stabili şi alte menţiuni necesare adaptate la situaţii concrete.  +  Articolul 14Ambalajele sau containerele cu cartof pentru samanta Prebaza, Baza sau Certificată pot să fie etichetate, în conformitate cu procedurile Comunităţii, în alte cazuri decât cele prevăzute în Directiva 2002/56/CE , cu o eticheta a furnizorului care poate fi o eticheta separată de eticheta oficială sau are forma unor informaţii ale furnizorului imprimate direct pe ambalaj sau container şi nu trebuie să se confunde cu eticheta oficială. Informaţiile care să fie prevăzute pe aceste etichete se stabilesc în conformitate cu procedurile Comunităţii. Eticheta furnizorului trebuie să fie acceptată de autoritatea oficială responsabilă.  +  Articolul 15În cazul semintei de cartof a unui soi care a fost modificat genetic (OMG), toate etichetele aplicate pe ambalajele lotului de seminţe sau orice document care-l însoţeşte, conform prevederilor prezentului ordin, oficial sau nu, trebuie să indice clar ca soiul a fost modificat genetic, cu menţiunea "SOI MODIFICAT GENETIC" şi codul de identificare al OMG.  +  Articolul 16Orice tratament chimic al semintei de cartof Baza sau Certificat se menţionează fie pe eticheta oficială, fie pe o eticheta a furnizorului, pe ambalaje sau în interiorul lor sau pe containere.  +  Articolul 17 (1) Statele membre vor asigura ca seminţele comercializate conform prevederilor Directivei 2002/56/CE , nu sunt supuse nici unei alte restrictii de comercializare cu privire la caracteristicele lor, cerinţele de examinare, marcare şi sigilare altele decât cele prevăzute în Directiva 2002/56/CE sau în alte Directive. (2) Comisia Comunităţii, actionand în conformitate cu procedura la care se referă art. 25 alin. (2), în respectul comercializării cartofului pentru samanta în totalitatea sau a unei părţi a teritoriului unuia sau mai multor state membre, autorizeaza să fie luate măsuri mai severe decât cele prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 împotriva organismelor dăunătoare care nu exista în acele regiuni sau care sunt dăunătoare culturilor din acele regiuni. Atunci când este un pericol iminent de introducere sau de extindere a astfel de organisme dăunătoare astfel de măsuri pot fi luate de statul membru în cauza, imediat ce cererea sa a fost depusa, până ce Comisia va derula procedurile de autorizare.  +  Articolul 18Condiţiile sub care cartoful pentru samanta din selectiile generaţiilor anterioare semintei de cartof Baza (samanta Prebaza), poate fi plasat pe piaţa conform art. 4, sunt următoarele: a) trebuie să fie produs conform practicilor acceptate pentru menţinerea soiului şi sănătăţii plantelor; b) trebuie să fie destinat în principal pentru producţia de seminţe de cartof Baza; c) trebuie să satisfacă condiţiile minime stabilite în conformitate cu procedura Comunităţii şi ale prezentului ordin pentru samanta Prebaza; d) trebuie să fie găsit prin examinare oficială ca satisface condiţiile minime la care se referă pct. c) din acest alineat; e) trebuie să fie ambalat în ambalaje sau containere conform cu prevederile Directivei 2002/56/CE şi a prezentului ordin; şi f) i) ambalajele şi containerele trebuie să poarte o eticheta oficială care să conţină cel puţin următoarele informaţii:- autoritatea de certificare şi ţara sau abrevierea elementelor de distincţie,- numărul de referinţa al lotului,- luna şi anul sigilarii,- specia, indicată cel puţin cu caractere române, sub numele ei botanic, care poate fi în forma prescurtata şi fără numele autorului, sau numele ei comun, sau amândouă,- soiul, indicat cel puţin cu caractere române,- definirea "samanta de cartof Prebaza".îi) Eticheta trebuie să fie alba cu o linie diagonala violet.  +  Articolul 19În scopul gasirii unor alternative mai bune la unele prevederi ale Directivei 2002/56/CE , altele decât cele referitoare la sănătatea plantelor, se pot organiza experimente temporare în condiţii specifice la nivel comunitar în conformitate cu procedura Comunităţii.În cadrul unor astfel de experimente statele membre pot fi scutite de unele obligaţii rezultate din prevederile Directivei 2002/56/CE . Extinderea acestor scutiri va fi definită cu referire la prevederile la care se aplică. Durata unui experiment nu va depăşi şapte ani.  +  Articolul 20 (1) Teste şi încercări comparative la nivel comunitar vor fi organizate în Comunitate pentru post-controlul esantioanelor de cartof pentru samanta plasate pe piaţa conform prevederilor Directivei 2002/56/CE , împuternicit sau obligatoriu, inclusiv a celor referitoare la sănătatea plantelor şi luate în timpul esantionarii. Testele şi încercările comparative pot include următoarele aspecte:- cartof pentru samanta recoltat în terţe tari,- cartof pentru samanta adecvat pentru culturi organice (ecologice),- cartof pentru samanta comercializat în relaţie cu conservarea "în situ" şi susţinerea utilizării resurselor genetice de plante. (2) Testele şi încercările comparative de la alin. (1) vor fi utilizate sa armonizeze metodele tehnice de certificare şi sa verifice satisfacerea condiţiilor pe care samanta trebuie să le îndeplinească. (3) Comisia, actionand în conformitate cu procedura Comunităţii va face aranjamentele necesare pentru efectuarea testelor şi încercărilor comparative. Comisia va informa Comitetul, la care se referă art. 25 alin. (1), despre aranjamentele tehnice pentru organizarea testelor şi încercărilor şi rezultatele acestora. Când sunt probleme privind sănătatea plantelor, Comisia le va notifica Comitetului Permanent privind Sănătatea Plantelor. (4) Comunitatea poate contribui financiar pentru organizarea testelor şi încercărilor prevăzute la alin. (1) şi (2). Contribuţia financiară nu va depăşi prevederile anuale stabilite de autoritatea bugetară. (5) Testele şi încercările care pot beneficia de contribuţia financiară comunitara şi regulile detaliate pentru prevederile contribuţiei financiare se stabilesc în conformitate cu procedura Comunităţii. (6) Testele şi încercările prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi efectuate numai de autorităţile de stat sau persoane juridice care acţionează sub responsabilitatea statului. (7) În conformitate cu procedura Comunităţii, Comisia poate interzice, în totalitate sau în parte, comercializarea cartofului pentru samanta recoltat într-o anumită zona a Comunităţii, dacă rezultatele testelor efectuate pe descendenta esantioanelor ridicate oficial din cartof pentru samanta Baza sau Certificată, recoltate în acea zonă şi cultivate în una sau mai multe teste sau încercări comunitare, au fost apreciabil mai reduse decât condiţiile minime prevăzute în Anexa nr. 1 alin. (1) lit. c), (2) lit. c), (3) şi (4), timp de 3 ani succesivi. (8) Orice măsură luată conform alin. (7) va fi revocată de către Comisie imediat ce a fost stabilit cu certitudine ca samanta de cartof Baza şi Certificată recoltata în zona respectiva va satisface în viitor condiţiile minime la care se referă alin. (7). (9) Testele şi încercările comparative, precum şi măsurile prevăzute în alin. (1)-(8), se aplică la nivel naţional de către INCS şi ISTIS, conform prevederilor din Anexa nr. 6 cap. II lit. D.  +  Articolul 21 (1) În conformitate cu procedurile Comunităţii, se va determina dacă cartoful pentru samanta recoltat într-o ţara terta şi care oferă aceleaşi garanţii cu privire la caracteristicile sale şi procedurile pentru inspecţia lor, pentru asigurarea identităţii, pentru marcare şi pentru control este echivalent cu cartoful pentru samanta Baza sau Certificat recoltat în Comunitate şi corespunde prevederilor Directivei 2002/56/CE . (2) Până la luarea unei decizii conform alin. (1) statele membre sunt libere sa ia singure o astfel de decizie. (3) Statele membre sunt autorizate sa extindă, până la data decisa de Comunitate, validitatea deciziilor luate în conformitate cu alin. (2), cu condiţia ca decizia luată de statele membre să poată fi utilizata numai în concordanta cu obligaţiile rezultate din regulile comunitare privind sănătatea plantelor prevăzute de Directiva Consiliului 2000/29/CE din 8 mai 2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor plantelor şi împotriva extinderii acestora în Comunitate. Perioada autorizării prevăzute la alin. (1) poate fi extinsă pentru terţe tari, în conformitate cu procedurile Comunitare, dacă informaţiile disponibile nu permit o determinare conform alin. (1) şi pentru atât timp cat astfel de informaţii nu permit o astfel de determinare. (4) Alineatele (1) şi (2) se aplică, de asemenea, noilor state membre de la data aderării la data la care intră în vigoare legile, reglementările sau prevederile administrative necesare care corespund cu Directiva 2002/56/CE .  +  Articolul 22 (1) În scopul eliminării dificultăţilor temporare în furnizarea generală a cartofului pentru samanta Baza sau Certificat care ar putea avea loc în Comunitate şi nu poate să fie altfel acoperită, se poate decide în conformitate cu procedurile Comunităţii, ca statele membre să permită, pentru o perioadă specificată, comercializarea în Comunitate a cantităţilor necesare de cartof pentru samanta dintr-o categorie cu exigente mai reduse sau a unor cartofi pentru samanta din soiuri neincluse în Catalogul Comun al Soiurilor din Speciile de Plante Agricole sau în cataloagele naţionale al statelor membre. (2) Pentru o categorie de cartof pentru samanta dintr-un soi acceptat în cataloagele de la alin. (1), eticheta oficială trebuie să fie prevăzută pentru categoria corespunzătoare; pentru cartoful pentru samanta din soiuri neincluse în cataloagele prevăzute mai sus culoarea etichetei oficiale trebuie să fie bruna. Eticheta va indica întotdeauna ca acel cartof pentru samanta este dintr-o categorie care satisface cerinţe cu exigente mai reduse. (3) Reguli de aplicare a alin. (1) pot fi adoptate în conformitate cu procedurile Comunităţii.  +  Articolul 23 (1) Inspecţii oficiale se efectuează cu privire la comercializarea cartofului pentru samanta, cel puţin prin verificări randomizate, pentru verificarea conformitatii cu cerinţele şi condiţiile Directivei 2002/56/CE şi, după caz, a prezentului ordin. (2) a) Fără a se afecta libera circulaţie a cartofului pentru samanta în Comunitate, autorităţile oficiale vor lua toate măsurile necesare să se asigure ca vor primi, în timpul comercializării unei cantităţi de peste doua kilograme de cartof pentru samanta importat dintr-o ţara terta, următoarele informaţii: i) specia;îi) soiul;iii) categoria; iv) ţara de producţie şi autoritatea de control; v) ţara de expediere; vi) importatorul;vii) cantitatea de cartof pentru samanta. b) Maniera în care informaţiile prevăzute la lit. a) din acest alineat trebuie să fie prezentate pot fi stabilite în conformitate cu procedurile Comunităţii.  +  Articolul 24Conţinutul anexelor nr. 1-6 din prezentul ordin poate fi modificat în lumina dezvoltării cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice în conformitate cu procedurile Comunităţii şi prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 25 (1) Comisia este asistată de Comitetul Permanent pentru Seminţe şi Material de Înmulţire pentru Agricultura, Horticultura şi Păduri, înfiinţat prin art. 1 a Deciziei Consiliului 66/399/CEE . (2) Când o referinţa se face la acest alineat, se aplică art. 4 şi 7 din Decizia 1999/468/CE . (3) Comitetul adopta propriile reguli de procedura. (4) Reprezentantul(îi) României în Comitetul permanent pentru Seminţe şi Material de Înmulţire pentru Agricultura, Horticultura şi Păduri prevăzut în alin. (1) se stabileşte de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 26Cu excepţia cazurilor când altfel este prevăzut în Anexele nr. 1 şi 2 privind toleranţele pentru boli, organisme dăunătoare şi vectorilor lor, Directiva 2002/56/CE se aplică fără a se afecta prevederile legislaţiei naţionale justificate pe baza protecţiei sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor sau protecţiei proprietăţii industriale şi comerciale.  +  Articolul 27 (1) Condiţii specifice pot fi stabilite în conformitate cu procedurile Comunităţii luând în considerare dezvoltarea domeniilor următoare: a) condiţii sub care seminţele tratate chimic pot fi comercializate; b) condiţii sub care seminţele pot fi comercializate în relaţie cu conservarea în situ şi susţinerea utilizării resurselor genetice de plante, care este asociata cu habitatele specifice naturale şi seminaturale şi sunt supuse eroziunii genetice; c) condiţii sub care seminţele adecvate producţiei organice (ecologice) pot fi comercializate. (2) Condiţiile specifice la care se referă alin. (1) lit. b) vor include, în particular, următoarele puncte: a) samanta acestor specii să fie de o provenienţă cunoscută aprobată de autoritatea competentă din fiecare stat membru pentru a fi comercializata în zonele definite; b) restrictii cantitative adecvate.  +  Articolul 28INCS va comunică Comisiei Comunităţii textul principalelor prevederi ale legislaţiei naţionale adoptate şi implementate în domeniul acoperit de Directiva 2002/56/EC , Directiva Comisiei 93/17/CEE şi de Decizia Comisiei 2004/842/CE. Comisia va informa celelalte state membre.  +  Articolul 29 (1) a) Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2.5 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350 din 2 august 2002 se abroga la data intrării în vigoare a prezentului ordin. b) Prin derogare de la prevederile lit. a), cartoful pentru samanta din recolta 2005 poate fi certificat în condiţiile prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2002 şi comercializat până la data de 30 iunie 2006. (2) Referirile la "Comunitate" sau "state membre" vor avea înţelesul de "România", de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data aderării la Comunitate, în cuprinsul articolelor 1 alin. (3), 14, 17 alin. (1), 21 alin. (1)-(3), 22 alin. (1) şi (2), 23 alin. (2), 27 şi 28. (3) Prevederile cu referire la "Comunitate" şi "procedurile Comunităţii" din cuprinsul articolelor 2 lit. a) pct. iv), 10 alin. (1), 12 alin. (1) lit. d) şi alin. (3), 13 alin. (2) lit. a), 17 alin. (2) 19, 20 alin. (1)-(8), 21 alin. (4), 22 alin. (3), 25 alin. (1)-(3), se aplică de la data aderării României la Comunitate. (4) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 30Prevederile prezentului ordin se adresează Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor, Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor, inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, autorităţilor oficiale fitosanitare, precum şi agenţilor economici, persoane fizice şi juridice, înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea cartofului pentru samanta, care vor aplica prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 31Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I şi va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării.Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 30 noiembrie 2005.Nr. 1.266.  +  Anexa 1 Condiţii minime care să fie satisfacute de cartoful pentru samanta1. Cartoful pentru samanta categoria Baza trebuie să satisfacă următoarele condiţii: a) la inspecţia oficială a culturii numărul de plante afectate de innegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depăşească 2%; b) în descendenta directa (plante rasarite din tuberculii în cauza, respectiv în post-control) numărul de plante neautentice soiului nu trebuie să depăşească 0,25% şi numărul de plante dintr-un soi diferit nu trebuie să depăşească 0,1%; c) în descendenta directa numărul plantelor care prezintă simptome uşoare sau severe de virus nu trebuie să depăşească 4%; d) pentru încadrarea în clase Comunitare cartoful pentru samanta trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Anexa nr. 4; e) pentru producţia de cartof pentru samanta din România condiţiile prevăzute în Anexa nr. 6, tabelul nr. 1 şi 2, trebuie respectate.2. Cartoful pentru samanta categoria Certificată trebuie să satisfacă următoarele condiţii: a) la inspecţia oficială a culturii numărul de plante afectate de innegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depăşească 4%; b) în descendenta directa (plante rasarite din tuberculii în cauza, respectiv în post-control) numărul de plante neautentice soiului nu trebuie să depăşească 0,5% şi numărul de plante dintr-un soi diferit nu trebuie să depăşească 0,2%; c) în descendenta directa numărul plantelor care prezintă simptom de infectie severă cu virus nu trebuie să depăşească 10%. Mozaicurile uşoare care cauzează numai decolorarea şi nu deformarea frunzelor vor fi ignorate. d) pentru producţia de cartof pentru samanta din România condiţiile prevăzute în Anexa nr. 6, tabelul nr. 1 şi 2, trebuie respectate.3. În evaluarea descendentei unui soi afectat cronic de o boala virotica, simptomele uşoare cauzate de virusul în cauza nu vor fi luate în calcul.4. Toleranţele premise conform punctelor 1 lit. c), 2 lit. c) şi 3 sunt aplicabile numai atunci când boala virotica este cauzată de virusuri răspândite în Europa.5. Terenul de producţie nu trebuie să fie infectat cu Globodera (Heterodera) rostochiensis Woll. şi pallida.6. Cultura trebuie să fie libera de: a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. şi Burkh. (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus).7. Condiţii suplimentare sau mai severe pentru producţia de cartof pentru samanta din România sunt stabilite în Anexa nr. 6.  +  Anexa 2 Condiţiile minime de calitate pentru loturile de cartof pentru samantaA. a) Tolerante premise pentru următoarele impuritati, defecte şi boli:1. prezenta pământului şi corpurilor străine: 2% în greutate.2. putregaiuri umede şi uscate, dacă nu sunt cauzate de Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum sau Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum: 1% în greutate.3. defecte externe (de ex. tuberculi deformati sau vătămaţi): 3% în greutate.4. raia comuna: tuberculi afectaţi pe mai mult de 1/3 din suprafaţa: 5% în greutate.Total tolerante pentru punctele 2, 3 şi 4: 6% în greutate. b) Tolerante suplimentare sau mai severe pentru producţia de cartof pentru samanta din România sunt stabilite în Anexa nr. 6 tabelul nr. 3.B. Cartoful pentru samanta să fie liber de Heterodera (Globodera) rostochiensis şi pallida, Synchytrium endobioticum, Corynebacterium (Clavibacter) sepedonicum şi Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum.  +  Anexa 3 EtichetaA. Indicaţiile cerute pe eticheta oficială sunt:1. După aderare «Reguli şi norme CE»; până la data aderării "Reguli şi norme ROMÂNIA sau RO"2. Autoritatea de certificare şi ţara: INCS - ITCSMS ......... (şi initialele judeţului) sau LCCSMS şi România sau RO;3. Numărul de referinţa al lotului (incluzând numărul de identificare al producătorului);4. Luna şi anul sigilarii ambalajului;5. Specia şi soiul, indicate cel puţin cu caractere române (denumirea botanica şi eventual comuna);6. Ţara de producţie;7. Categoria şi clasa;8. Mărimea (calibrul);9. Greutatea neta declarata;B. Dimensiunile minime ale etichetei: 110 mm x 67 mm.C. Eticheta prevăzută la pct. A va reprezenta, de asemenea, pasaportul fitosanitar, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 394/2002.  +  Anexa 4 Condiţii specifice claselor comunitare1. a) Clasele comunitare ale cartofului pentru samanta Baza sunt stabilite astfel: samanta de cartof eligibilă pentru aceste clase este aceea care se califica pentru certificare oficială ca «samanta de cartof Baza» în conformitate cu prevederile art. 2 lit. b) din prezentul ordin, şi care în plus satisface condiţiile specificate la pct. 2, şi care a fost gasita prin examinare oficială ca satisface acele condiţii. b) Prevederile acestei anexe implementeaza Directiva Comisiei 93/17/CEE din 30 martie 1993 care stabileşte clasele Comunitare ale cartofului pentru samanta Baza, împreună cu condiţiile şi denumirile aplicabile acestor clase.2. Cartoful de samanta prevăzut la pct. 1 trebuie să satisfacă următoarele condiţii: a) condiţiile de sănătate a plantelor prevăzute în Ordinele ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 28/1999, 27/1999, 632/2002, 912/2004 şi în Directiva 2000/29/CE ; b) cartoful de samanta deriva din material care a satisfăcut condiţiile prevăzute în Anexa nr. 4.1. şi satisfac condiţiile adiţionale sau mai severe prevăzute în Anexa nr. 4.2.3. Clasele comunitare ale cartofului pentru samanta se definesc astfel: a) "CEE clasa 1" în cazul când condiţiile prevăzute în Anexa nr. 4.1, altele decât punctul 3.3(b), şi în Anexa nr. 4.2 pct. 1, sunt întrunite; sau b) "CEE clasa 2" în cazul când condiţiile prevăzute în Anexa nr. 4.1, altele decât pct. 3.3(a), şi Anexa nr. 4.2 pct. 2 sunt întrunite; sau c) "CEE clasa 3" în cazul când condiţiile prevăzute în Anexa nr. 4.1, altele decât pct. 3.3(a), şi Anexa nr. 4.2 pct. 3 sunt întrunite. Denumirile claselor trebuie să fie indicate pe eticheta oficială prevăzută în Anexa nr. 3, prin "clasa" categoriei.4. Clasele comunitare se aplică în certificarea producţiei de cartof pentru samanta în măsura solicitării producătorului şi/sau beneficiarului. După aderare, INCS va informa Comisia cu privire la aplicarea claselor Comunitare în certificarea producţiei din România, conform prevederilor din Anexa nr. 6, tabelele nr. 2 şi 3.  +  Anexa 4.1 Condiţii pe care trebuie să le satisfacă materialul din care deriva cartoful pentru samanta Baza clasificat pe clase comunitare1. Atunci când se folosesc metodele de micropropagare, inclusiv tehnicile de înmulţire prin meristeme:1.1 Tuberculul mama trebuie să fie liber de următoarele organisme dăunătoare: a) Erwinia carotovora var. atroseptica b) Erwinia chrysanthemi c) Potato leaf roll virus d) Potato virus A e) Potato virus M f) Potato virus S g) Potato virus X h) Potato virus YÎndeplinirea acestor cerinţe se stabilesc prin testare oficială sau testare sub supraveghere oficială conform metodelor adecvate;1.2. Materialul multiplicat în vitro şi derivat din tuberculul mama trebuie să fie conform condiţiilor prevăzute la pct. 1.1 de mai sus, iar cerinţele obligativitatii testarii oficiale sau sub supraveghere oficială nu se aplică.2. Atunci când se foloseşte metoda selecţiei clonale, planta iniţială şi tuberculii derivati direct din aceasta trebuie să fie:2.1. libere de organismele dăunătoare de la pct. 1.1. Îndeplinirea cerinţelor conforme literelor c) la h) se stabileşte prin testare oficială sau sub supraveghere oficială conform metodelor adecvate;2.2. au fost cultivate în culturi care au satisfăcut cerinţele de la pct. 3 de mai jos.3. Culturile trebuie:3.1. să fie cultivate într-un teren de producţie unde cel puţin 3 ani nu s-a cultivat cartof;3.2. să fie izolate de culturi de o categorie inferioară printr-o distanta adecvată. Satisfacerea acestor cerinţe trebuie să fie verificata prin inspecţie în camp oficială;3.3. cu privire la innegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor: a) să fie libere de innegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor, în cazul «CEE clasa 1»; sau b) sa nu conţină mai mult de 0,25% de plante afectate de innegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor, în cazul «CEE clasa 2» şi «CEE clasa 3».Îndeplinirea acestei cerinţe trebuie să fie verificata prin inspecţie în camp oficială;3.4. sa nu conţină mai mult de 0,1% plante care prezintă simptom de infectie cu virusuri. Îndeplinirea acestei cerinţe trebuie să fie verificata prin inspecţie în camp oficială, suplimentata în caz de indoiala prin teste de laborator pe frunze conform metodelor adecvate;3.5. când o inspecţie în camp oficială este prevăzută mai sus, se înţelege cel puţin 2 inspecţii în camp oficiale;3.6. să fie subiectul limitării numărului maxim de multiplicari la un număr cat mai mic posibil, ţinând cont de condiţiile de producţie.  +  Anexa 4.2 Condiţii adiţionale sau mai severe care să fie satisfacutede cultura şi de loturile de cartof pentru samantaBaza clasificat pe clase comunitare1. "CEE clasa 1"1.1. Cultura trebuie:1.1.1. să fie cultivată într-un teren de producţie unde cel puţin 3 ani nu s-a cultivat cartof;1.1.2. să fie libera de plante afectate de innegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor. Îndeplinirea acestei cerinţe trebuie să fie verificata prin inspecţie în camp oficială;1.1.3. sa nu conţină mai mult de 0,5% plante care prezintă simptom de infectie cu virusuri. Îndeplinirea acestei cerinţe trebuie să fie verificata prin inspecţie în camp oficială, suplimentata în caz de indoiala prin teste de laborator pe frunze conform metodelor adecvate;1.1.4. când inspecţia în camp oficială este prevăzută mai sus, se va înţelege cel puţin 2 inspecţii în camp oficiale;1.1.5. să fie subiectul unei limitări cat mai reduse a numărului maxim de multiplicari, ţinând cont de condiţiile de producţie.1.2. Loturile nu trebuie:1.2.1. sa conţină mai mult de 1% din greutate pământ şi corpuri străine. Îndeplinirea acestei condiţii trebuie verificata prin examinare oficială;1.2.2. sa conţină mai mult de 0,5% din greutate tuberculi afectaţi de putregai uscat sau umed. Îndeplinirea acestei condiţii trebuie verificata prin examinare oficială;2. "CEE clasa 2"Se aplica condiţiile prevăzute la pct. 1, cu excepţia pct. 1.1.2. Standardul cu privire la innegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor nu va fi mai mare de 0,5% de plante afectate.3. "CEE clasa 3"Se aplica condiţiile prevăzute la pct. 1, cu excepţia pct. 1.1.2. şi 1.1.3. Standardul cu privire la innegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor nu va fi mai mare de 1% de plante afectate. Standardul cu privire la infectia cu virusuri nu va fi mai mare de 1% plante care prezintă simptom de infectie.  +  Anexa 5 Reguli de autorizare a comercializării cartofului pentru samantadin soiuri pentru care s-a solicitat înregistrarea în catalogulnaţional al soiurilor de plantePrezenta anexa implementeaza prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004.  +  Capitolul I Prevederi generaleScopul acestor prevederi este stabilirea regulilor de acordare a unei autorizaţii pentru punerea pe piaţa a semintei din soiurile pentru care o cerere a fost depusa pentru înregistrarea în catalogul naţional, în concordanta cu prevederile din cap. II al acestei anexe.  +  Capitolul II Prevederi speciale1. Autorizarea a) pentru cartoful pentru samanta ITCSMS şi LCCSMS pot autoriza producătorii stabiliţi pe teritoriul lor sa plaseze pe piaţa seminţe dintr-un soi pentru care a fost depusa o cerere pentru înregistrare în catalogul naţional al soiurilor, în concordanta cu prevederile acestui capitol. b) ITCSMS şi LCCSMS se vor asigura ca atunci când se acordă o autorizaţie conform prezentelor reguli, deţinătorul autorizaţiei se conformează cu fiecare condiţie sau restrictie menţionate în autorizaţie.2. Cererea a) autorizaţia poate fi cerută de persoana care a depus o cerere de înregistrare a soiurilor în Catalogul naţional, denumit în continuare solicitant, incluzând în acest termen şi reprezentantul acestei persoane, dacă reprezentantul a fost delegat oficial de persoana respectiva. b) solicitantul trebuie să furnizeze următoarele informaţii: i) testele şi încercările prevăzute;îi) numele statului sau statelor membre în care se fac aceste teste şi încercări;iii) descrierea soiului; iv) menţinerea soiului.3. ScopulAutorizaţiile vor fi acordate numai pentru testări sau încercări efectuate în întreprinderi agricole pentru a se putea aduna informaţii despre cultura sau utilizarea varietatii.4. Condiţii tehniceCartoful pentru samanta trebuie să corespundă condiţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 din prezentul ordin pentru cartoful pentru samanta Certificat.5. Examinarea a) Conformitatea cu condiţiile de la pct. 4 se stabilesc prin examinare oficială. b) Pentru stabilirea conformitatii cu condiţiile privind identitatea şi puritatea varietala se folosesc: descrierea soiului asa cum este furnizată de solicitant sau când este posibil descrierea provizorie a soiului pe baza rezultatelor examinării oficiale a distinctivitatii, stabilitatii şi uniformitatii prevăzute în art. 7 al Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 84/2003 privind aprobarea Regulamentului de testare şi înregistrare a soiurilor de plante. c) Examinarea se efectuează în conformitate cu metodele internaţionale actuale, dacă asemenea metode exista. d) Pentru examinare, esantioanele se ridica oficial conform metodelor adecvate. e) esantioanele se ridica din loturi omogene. f) greutatea maxima a unui lot şi greutatea minima a esantionului este redata în Anexa nr. 6.6. CantităţiCantităţile autorizate pentru fiecare varietate nu trebuie să depăşească 0,1% din samanta utilizata anual pe întreaga ţara sau în statul membru unde este destinată. Totuşi, dacă asemenea cantităţi nu sunt suficiente pentru a se semana 10 ha pe statul respectiv, se poate autoriza o cantitate necesară pentru a acoperi aceasta suprafaţa.7. Ambalarea şi sigilareaSeminţele pot fi comercializate numai în ambalaje sau containere care poarta un sistem de sigilare. Ambalajele şi containerele cu samanta trebuie să fie sigilate oficial sau sub supraveghere oficială astfel încât acestea sa nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de sigilare sau fără a lasă urme de violare pe eticheta oficială prevăzută la pct. 8 sau pe ambalaj. În scopul asigurării sigilarii sistemul de sigilare trebuie să cuprindă cel puţin eticheta oficială sau fixarea unui sigiliu oficial. Ambalajele trebuie să fie noi şi containerele să fie curate.8. Etichetarea a) Ambalajele cu seminţe trebuie să poarte o eticheta oficială într-una din limbile oficiale ale Comunităţii. b) Informaţiile care se menţionează pe eticheta prevăzută la lit. a) sunt următoarele:- autoritatea de certificare INCS-ITCSMS sau LCCSMS şi România sau abrevierea RO;- numărul de referinţa al lotului;- luna şi anul sigilarii;- specia;- denumirea varietatii sub care urmează a fi comercializate seminţele (referirea amelioratorului, denumirea propusă sau aprobată) şi numărul oficial al cererii pentru înregistrare, după caz;- indicaţia "soiul nu este încă oficial listat";- indicaţia "numai pentru teste şi încercări";- după caz, cuvintele "soi modificat genetic";- mărimea (calibrul);- greutatea neta sau bruta declarata sau numărul de seminţe pure (tuberculi); c) Eticheta prevăzută la pct. a) este de culoare portocalie.9. Orice tratament chimic trebuie să fie menţionat fie pe eticheta oficială, fie pe o eticheta a furnizorului şi pe ambalaj, sau în interiorul acestuia, sau pe container.10. Perioada de timpFără a se afecta prevederile de la pct. 12 şi 13, autorizaţiile acordate în conformitate cu prevederile acestui ordin sunt valabile pentru o perioadă de timp care să nu depăşească un an şi trebuie reînnoite pentru perioade care să nu depăşească un an, conform pct. 11.11. Cererea de reinnoire a) Fără a afecta prevederile pct. 12 şi 13, autorizaţiile la care se referă pct. 1 trebuie să fie reînnoite pentru perioade care nu depăşesc fiecare un an, b) Cererea de reinnoire trebuie însoţită de următoarele documente: i) o referire la autorizaţia originala;îi) orice informaţie disponibilă care suplimenteaza informaţia deja oferită asupra descrierii, menţinerii şi/sau cultivarii sau folosirii soiului care face subiectul autorizaţiei originale;iii) dovada ca evaluarea pentru înscrierea în catalog a soiului se efectuează în continuare, dacă nu este disponibilă.12. Încetarea valabilităţiiAutorizaţiile trebuie să înceteze sa mai fi valabile dacă cererea de înscriere în catalogul naţional este retrasă sau respinsă, sau varietatea este intrata în catalog.13. Măsuri de siguranţăCu toate ca o autorizaţie a fost acordată conform pct. 1, un stat membru poate interzice utilizarea soiului pe întreg teritoriul sau, sau pe o parte a teritoriului sau, sau poate stabili condiţii adecvate pentru cultivarea soiului, în cazurile prevăzute la pct. iii), în concordanta cu condiţiile de utilizare a produselor rezultate de la acea cultivare: i) atunci când cultivarea soiului este stabilit ca poate fi dăunătoare din punct de vedere al sănătăţii plantelor cultivarii altor soiuri sau specii, sauîi) atunci când încercările oficiale de cultivare efectuate în statul unde s-a depus solicitarea arata ca soiul nu produce, în nici o parte a teritoriului sau, rezultate corespunzătoare cu acelea a altor soiuri acceptate pe teritoriul sau, sau atunci când e bine ştiut ca soiul nu este adaptat pentru a fi cultivat în nici o parte a teritoriului sau din cauza grupei de maturitate; sau;iii) atunci când are motive serioase sa considere ca soiul prezintă un risc pentru sănătatea omului sau a mediului;14. Obligaţii de raportare a) După acordarea autorizaţiei, ITCSMS sau LCCSMS care a efectuat autorizarea, sau ISTIS poate cere persoanei autorizate să raporteze: i) rezultatele testelor sau al încercărilor efectuate în unităţile agricole pentru a strânge informaţii asupra cultivarii sau utilizării soiului;îi) cantităţile de seminţe plasate pe piaţa în timpul perioadei de autorizare şi statul membru pentru care samanta a a fost destinată. Aceste informaţii trebuie tratate confidenţial.15. Verificări de menţinereStatul membru care a acordat autorizaţia poate verifica menţinerea soiului. Atunci când menţinerea are loc într-un alt stat membru decât statul membru care autorizeaza, cele doua state trebuie să se asiste administrativ în ceea ce priveşte verificările necesare de menţinere. Un stat membru poate accepta menţinerea într-o terta ţara, decizie luată în conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. (b) al Directivei 2002/53/CE , dacă verificările practicilor de menţinere oferă aceleaşi garanţii ca şi cele efectuate în statele membre.16. NotificareaStatele membre trebuie să notifice unul celuilalt şi Comisiei următoarele: i) fiecare cerere de autorizare, de îndată ce este primită, sau de respingerea unei cereri de autorizare; şiîi) acordarea, reînnoirea, revocarea sau retragerea unei autorizaţii.ITCSMS şi LCCSMS vor transmite informaţiile prevăzute la pct. i) şi îi) de mai sus, către INCS care va publică aceste informaţii prin sistemul informaţional computerizat, precum şi către ISTIS.17. Schimbul de informaţiiStatele membre trebuie să utilizeze sistemul informaţional computerizat pentru a facilita schimbul de informaţii cu privire la cererile de acceptare a soiurilor în cataloagele naţionale şi autorizaţia pentru seminţele soiurilor neînscrise încă în lista.18. Publicarea unei liste a soiurilorComisia poate, pe baza informaţiilor furnizate de statele membre, sa publice o lista de varietati care au fost autorizate.INCS, în baza informaţiilor de la pct. 17, va publică pe internet o lista a soiurilor autorizate în România.  +  Anexa 6 Cerinţe suplimentare sau mai severe pentru producerea,certificarea şi comercializarea cartofului pentrusamanta produs în România  +  Capitolul I Producerea cartofului pentru samantaA. Obligaţiile agenţilor economici înregistraţi pentru producerea de samantaAgenţii economici înregistraţi pentru producerea seminţelor (multiplicatorii) au următoarele obligaţii: a) sa ceara autorităţii de certificare, prin "Declaraţia de multiplicare", la termenele fixate, înscrierea pentru inspecţia în camp a culturilor semincere destinate multiplicării; b) sa însoţească, prin responsabilul sau reprezentantul sau, inspectorul, la cererea acestuia, atunci când acesta efectuează inspecţia în camp şi sa contrasemneze de primirea unei copii a "Fisei de control"; c) sa pună la dispoziţia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activităţii în vederea certificării seminţelor, inclusiv metoda de producere şi descrierea componentilor sau a soiurilor; d) să permită mentinatorului, multiplicatorului sau reprezentanţilor acestora, după caz, sa verifice respectarea normelor de menţinerea identităţii şi puritatii varietate şi a altor elemente de calitate, în toate fazele de producere a seminţelor; e) sa ţină evidenta producţiei, tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un "Registru de intrari şi iesiri" conform modelului stabilit de autoritate; f) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de producere a seminţelor, instruit şi atestat în cursurile de instruire efectuate de ITCSMS şi LCCSMS; g) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor; h) în plus, mentinatorii trebuie să completeze la zi registrul de selecţie conservativa; i) în plus, mentinatorii trebuie să elibereze documentul de garantarea autenticităţii pentru samanta Amelioratorului, destinată multiplicării; j) să respecte regulile şi normele prezentului ordin şi a altor reglementări specifice naţionale şi internaţionale, în special cele privind carantina fitosanitara, după caz;B. Amplasarea culturilor semincere şi înscrierea la multiplicare1. Pentru amplasarea culturilor semincere se pot stabili zone sau regiuni speciale favorabile producerii cartofului pentru samanta, aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Zonele pot fi revizuite periodic.2. În fiecare zona se pot produce categoriile de cartof stabilite, astfel: a) zona I, zone şi microzone "închise": samanta Prebaza, Baza şi Certificată clasa A; b) zona a II-a în microzone favorabile: samanta Certificată în una sau doua generaţii; c) zona a III-a în amplasamente speciale: samanta Certificată o singura generaţie.3. Cartoful pentru samanta se poate produce şi comercializa de către agenţi economici înregistraţi, atunci când cartoful pentru samanta îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentele reguli şi norme pentru a putea fi certificat oficial de ITCSMS sau LCCSMS.4. Pentru înfiinţarea culturilor de cartof pentru samanta se admite numai cartof pentru samanta din categoriile Prebaza, Baza şi Certificat clasa A, definite la art. 2 şi 3 din prezentul ordin sau, dacă amelioratorul o cere, din samanta Amelioratorului constituită din: i) planta iniţială şi tuberculii rezultaţi din aceasta, care trebuie să fie autentici şi gasiti liberi de organisme dăunătoare;îi) generatiile plantei iniţiale înmulţite succesiv prin selecţie clonala, respectiv clonele A şi B sau micropropagare, de către amelioratorul sau mentinatorul soiului şi trebuie să satisfacă condiţiile prevăzute la pct. i);iii) pentru materialul iniţial şi Prebaza, când se folosesc metodele de micropropagare care includ tehnica de înmulţire prin meristeme, se aplică adecvat cerinţele prevăzute în Anexa nr. 4.1.5. Terenul trebuie să fie liber de nematozi de carantina fitosanitara, atestat cu buletin de analiza eliberat de un laborator autorizat.6. Suprafaţa minima admisă pentru inspecţia unei culturi semincere din categoria biologica Certificată este de 2 ha.7. Rotatia şi distanţele de izolare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:Tabel nr. 1┌───────────┬─────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ Distanţele minime de izolare (m) faţă de: ││ │Unitatea │ ├───────┬─────────────────────────┬─────────┬────┤│ │ de │Rotatia│ Vatra│ Culturi pentru samanta │ Soiuri │Sere││ Categoria │ control │ ani │satului│ din categoria biologica:│diferite │şi ││ Biologica │ ha │(mini- │ şi ├───────┬────┬────────────┤ din │so- ││ │(maximum)│ mum) │culturi│ │ │Certificată:│ aceeaşi │la- ││ │ │ │ de │Prebaza│Baza├─────┬──────┤categorie│rii ││ │ │ │consum │ │ │ C A │ C B │biologica│ │├───────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────┼─────────┼────┤│Prebaza │ 20 │ 4 │ 300 │ - │ 10 │ 50 │ 100 │ 1,5 │500 │├───────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────┼─────────┼────┤│Baza │ 50 │ 4 │ 300 │ 10 │ - │ 10 │ 20 │ 1,5 │300 │├───────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────┼─────────┼────┤│Certificată│ 100 │ 3 │ 150 │ 50 │ 10 │ - │ 10 │ 1,5 │300 ││clasa A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────┼─────────┼────┤│Certificată│ 100 │ 3 │ 150 │ 100 │ 20 │ 10 │ - │ 1,5 │200 ││clasa B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴────┴─────┴──────┴─────────┴────┘Notă: Nu se iau în considerare grădinile şi parcelele mici, izolate, dacă se cultiva cu o categorie biologica imediat inferioară, iar eliminarea plantelor virozate se face concomitent cu eliminarea celor din cultura de samanta. Distanţele de izolare pot fi reduse dacă sunt asigurate condiţii de evitare a infectiilor virotice (spaţii protejate de afide, perdele de protecţie, zone izolate, etc.).8. Culturile de cartof pentru samanta se identifica de producător prin tablite care să menţioneze numele producătorului sau numărul autorizaţiei sau numărul de identitate al culturii, numele soiului şi categoria biologica.9. Formularul de cerere pentru înscrierea la multiplicare a culturii în vederea certificării, denumit "Declaraţia de multiplicare" conform modelului din Cap. V. A., la prezentul ordin, se depune, de către producătorul multiplicator înregistrat, la ITCSMS sau LCCSMS responsabil pentru zona unde se amplaseaza cultura, până la data de 1 mai a anului de recolta. După această dată, prin excepţie, dacă inspectarea culturii la acea data permite luarea unor decizii corecte, pe faze de vegetaţie, de către inspectorul oficial, se poate accepta înscrierea, dar nu mai târziu de 20 iunie, dacă Declaraţia de multiplicare este însoţită de următoarele documente, după caz: a) un contract de multiplicare între multiplicator (amelioratorul sau mentinatorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra semintei) şi un prestator de servicii (agricultor-multiplicator); sau b) o declaraţie proprie, din care să reiasă ca multiplicatorul (amelioratorul sau mentinatorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra semintei) îşi multiplica singur samanta; sau c) o declaraţie sau contract de redeventa din care să reiasă ca mentinatorul îşi da acordul pentru multiplicarea unui soi protejat de către alt multiplicator; d) în cazul seminţelor importate în vederea multiplicării: acordul mentinatorului sau furnizorului semintei soiului respectiv şi condiţiile sub care se multiplica samanta; e) copie după documentele de calitate în care se stabileşte provenienţă sau originea şi categoria biologica; f) schita topografica de amplasare a culturii şi a culturilor premergătoare; g) descrierea morfologica şi fiziologica a soiurilor în cazul când acestea nu sunt descrise în catalogul naţional sau nu sunt disponibile autorităţii de certificare; h) notificarea privind intenţia de amestecare a unor partide.10. O cultura se considera înscrisă dacă, în urma verificării documentelor şi a etichetelor oficiale din care, după verificare, inspectorul retine o eticheta din fiecare lot, precum şi a plăţii contravalorii prestaţiilor conform legii, satisface condiţiile preliminare obligatorii pentru înfiinţarea acesteia.11. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului în termen de maxim 10 zile de la data solicitării.12. Fiecare cultura semincera admisă în vederea certificării oficiale poarta unul sau mai multe numere de identitate înscrise de ITCSMS sau LCCSMS pe "Declaraţia de multiplicare". Numărul de identitate este folosit pentru identificarea culturii şi a partidei de samanta.C. Inspecţia culturilor semincere şi condiţiile de aprobare în camp1. Cultura trebuie să prezinte o stare de întreţinere corespunzătoare din punct de vedere al combaterii organismelor dăunătoare şi al condiţiilor de creşterea plantelor. Culturile invecinate trebuie întreţinute corespunzător şi se elimina plantele gazda sau cele afectate de boli şi daunatori, cel puţin în limitele distantelor de izolare.Starea culturală necorespunzătoare poate conduce la respingerea sau declasarea culturii.2. Numărul minim de inspecţii în camp în timpul vegetatiei este de 4 pentru materialul Prebaza şi Baza şi 3 pentru samanta Certificată. Inspectorii ITCSMS sau LCCSMS inspecteaza culturile ori de câte ori se considera necesar.3. Operaţiunile de selecţie a materialului iniţial şi Prebaza şi rezultatele examinarilor privind autenticitatea, puritatea varietala, infectia cu virusuri şi alte organisme dăunătoare se evidenţiază într-un registru de selecţie conservativa şi fitosanitara al fiecărui ameliorator sau mentinator de soi, disponibil controlului oficial.4. Inspectorii oficiali preleveaza cel puţin un esantion de frunze, într-un moment adecvat, pentru testarea virotica în laborator, în cazul materialului Prebaza sau a materialului din care deriva cartoful pentru samanta clasificat în clase Comunitare conform prevederilor din Anexa nr. 4.1.5. Esantioanele pentru testare şi verificare oficială se ridica de inspectorii oficiali.6. Înainte sau la plantare se verifica: a) provenienţă, calitatea, starea fitosanitara a materialului de plantat; b) rotatia şi distanţele de izolare care trebuie să corespundă cerinţelor din tabelul 1; c) documentele eliberate de laboratoare autorizate care atesta ca terenul ce urmează a fi plantat cu cartof pentru samanta este liber de nematozi cu chisti (Globodera rostochiensis şi pallida) şi, dacă e cazul, pentru raia neagra (Synchytrium endobioticum).7. Cultura trebuie să fie libera de raia neagra (Synchytrium endobioticum), putregaiul inelar (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) şi alte organisme de carantina.8. Eliminarea plantelor atipice şi străine soiului, precum şi a celor infectate cu organisme dăunătoare (viroze grave şi uşoare, bolile prevăzute în prezentele norme şi a celor de carantina) este obligatorie, începând de la pornirea în vegetaţie până la distrugerea vrejilor. Eliminarea trebuie efectuată prin smulgerea plantei, inclusiv a tuturor tuberculilor, îndepărtarea lor din cultura în saci de plastic la o distanta de cel puţin 100 m şi distrugerea lor chimica sau prin ingroparea adanca în pământ.9. Când plantele au 15-25 cm înălţime, până la inflorire, se verifica densitatea culturii şi uniformitatea plantelor, starea de întreţinere şi starea fitosanitara privind infectiile cu virusurile cartofului: A, M, S, X, Y (inclusiv Yo, Yn, Yc, Yntn) şi Potato leaf roll virus (rasucirea frunzelor), precum şi unele boli criptogamice şi bacteriene. Se determina procentul de plante prezentând simptome ale organismelor dăunătoare la care se admit tolerante: a) viroze grave: rasucire, mozaicuri care produc incretirea foliolelor şi reduc talia plantei; b) viroze uşoare: mozaicuri care produc simple decolorari, fără deformarea frunzelor sau reducerea taliei plantei; c) Bacterioze, în special: innegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor (Erwinia carotovora var. atroseptica şi chrysanthemi);La aceasta inspecţie, cultura se declaseaza la o categorie inferioară sau se respinge dacă procentul de viroze depăşeşte dublul tolerantei admise în tabelul 2 coloana 4.10. Determinarea densitatii, a infectiei cu viroze şi innegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor şi a altor organisme dăunătoare se face în 10 puncte pe parcele de până la 10 ha, iar pentru parcele mai mari se adauga câte un punct pentru fiecare 5 ha. Densitatea culturii se stabileşte prin numărarea plantelor pe un rând, pe o lungime corespunzătoare unei suprafeţe de 10 mp, iar infectia cu viroze şi innegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor prin analiza vizuala a câte 50 plante pe doua randuri alăturate, totalizand 100 plante în fiecare punct. Punctele vor fi dispuse randomizat.11. În perioada de la inflorire şi până la maturitatea fiziologica, în acelaşi număr de puncte stabilite la inspecţia anterioară, se determina procentul de plante atipice şi străine soiului şi dacă este cazul, se indica executarea lucrării de purificare.12. Pentru determinarea puritatii varietale se examinează un număr cat mai mare de plante, acest număr depinzand de dificultatea cu care pot fi determinate caracterele soiului şi uniformitatea lor. Examinarea se efectuează prin determinarea caracterelor plantelor examinate comparativ cu descrierea oficială DUS a soiului respectiv, iar rezultatele se înscriu în "Fişa de control", stabilită de autoritatea oficială şi adaptată de inspector cerinţelor de control, iar rezultatele controalelor se vor gestiona prin sistemul informaţional naţional al INCS;13. Se verifica modul în care s-a executat eliminarea plantelor care prezintă simptome de boli şi daunatori, considerându-se ca plante infectate şi tuberculii rămaşi în cuiburi după smulgerea tufelor. În cazul neincadrarii în indicii prevăzuţi în tabelul 2 (col. 2-5) se acordă un termen pentru rectificarea lucrărilor, care nu va depăşi, de regula, data de 20 iulie pentru soiurile timpurii şi semitimpurii şi 1 august pentru soiurile semitarzii şi tarzii. La încheierea lucrărilor de rectificare se verifica din nou încadrarea în indicii prevăzuţi în tabelul 2 (col. 2-5). Producătorul are obligaţia efectuării lucrărilor de purificare şi eliminare, înaintea fiecărei inspecţii oficiale.Tabelul Nr. 2Condiţii de puritate varietala şi stare fitosanitara*Font 9*┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Procent maxim admis % ││ ├─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬──────┬────────────────────┤│ │ │ │ │ la ultima │ │ ││ │ │de plante│ │ inspecţie │ │ În descendenta ││ Categoria │de plante│atipice │ la o │ în camp - │Rhizo-│ directa ││ biologica la │ străine │ soiului │inspecţie│ innegrirea │ctonia│ ││ recoltare │ la │ la │în camp -│ bazei │solani├────┬───────────────┤│ │inspecţia│inspecţia│ total │tulpinii şi │ │Tes-│ Puritate ││ │ în camp │ în camp │ viroze │ putregaiul │ │tare├────────┬──────┤│ │ │ │ │ umed al │ │vi │Atipice │ Alte ││ │ │ │ │tuberculilor│ │rus │soiului │soiuri│├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────┼────┼────────┼──────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────┼────┼────────┼──────┤│Samanta Prebaza│ 0,0 │ 0,0 │ 0,1 │ 0,0 │ 3 │0,5*│ 0,01 │ 0,0 │├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────┼────┼────────┼──────┤│ CEE 1│ │ │ 0,1 │ 0,0 │ │ │ │ ││Samanta Baza │ 0,1 │ 0,25 │ │ │ 5 │4,0*│ 0,25 │ 0,1 ││clasa SE; │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CEE 2│ │ │ 0,5*) │ 0,5 │ │ │ │ │├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────┼────┼────────┼──────┤│Samanta Baza │ │ │ │ │ │ │ │ ││clasa E; │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CEE 3│ 0,1 │ 0,25 │ 1,0*) │ 1,0 │5**) │4,0*│ 0,25 │ 0,1 │├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────┼────┼────────┼──────┤│Samanta │ │ │ │ │ │ │ │ ││Certificată │ 0,2 │ 0,5 │ 2,0*) │ 1,5 │10**) │8,0 │ 0,5 │ 0,2 ││clasa A │ │ │ │ │ │**) │ │ │├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼──────┼────┼────────┼──────┤│Samanta │ │ │ │ │ │ │ │ ││Certificată │ │ │ │ │ │10,0│ │ ││clasa B │ 0,2 │ 0,5 │ 5,0*) │ 2,0 │10**) │**) │ 0,5 │ 0,2 │└───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┴──────┴────┴────────┴──────┘________   *) Se iau în considerare atât virozele grave cat şi cele uşoare.  **) Se iau în considerare virozele grave, nu se iau în considerare      mozaicurile uşoare cu simptome de decolorari fără deformarea frunzelor.Notă: În cazul Standardului UN/ECE se aplică următoarele tolerante: a) procentul maxim admis din coloana 3 include şi procentul maxim admis din coloana 2; b) cultura trebuie să prezinte simptom de virus în procent maxim de plante afectate: Prebaza 0,1%; Baza clasa Superelita, 0,4% cu maxim 0,2% simptome grave; Baza clasa Elita, 0,8% cu maxim 0,4% simptome grave; Certificată clasa A, 2% cu maxim 1% simptome grave; Certificată clasa B, 10% cu maxim 2% simptome grave; c) cultura trebuie să prezinte un număr de plante afectate innegrirea bazei tulpinii şi putregaiul umed al tuberculilor în procentul maxim prevăzut în coloana 5; d) lotul de cartof pentru samanta trebuie să prezinte în descendenta directa (coloana 7) un procent maxim de virus: Prebaza 0,5% virusuri grave şi uşoare; Baza clasa Superelita, 2% cu maxim 1% virusuri grave; Baza clasa Elita, 4% cu maxim 2% virusuri grave; Certificată clasa A, 10% cu maxim 5% virusuri grave; Certificată clasa B, 10% virusuri grave; e) lotul de cartof pentru samanta trebuie să prezinte în descendenta directa un procent maxim de plante atipice soiului şi alte soiuri: Prebaza 0,01%; Baza clasa Superelita, 0,25%; Baza clasa Elita, 0,25%; Certificată clasa A şi B, 0,5%.14. Distrugerea vrejilor (chimica şi/sau mecanică) pentru întreruperea vegetatiei şi implicit a migrarii virusurilor din aparatul foliar la tuberculi este obligatorie. După întreruperea vegetatiei este obligatorie distrugerea lastarilor care mai apar până la recoltare.15. Compartimentele de carantina fitosanitara, prognoza, diagnoza, avertizare şi monitorizare din cadrul autorităţilor fitosanitare judeţene, împreună cu ITCSMS din zonele producătoare importante de cartof pentru samanta urmăresc evoluţia zborului afidelor vectoare ale virozelor cartofului, pe zone, şi emit "Buletinul de avertizare" pentru întreruperea vegetatiei la momentul potrivit.16. În perioada stabilită pentru întreruperea vegetatiei se controlează dacă lucrarea de distrugere a vrejilor s-a executat corect şi în termenul stabilit. Dacă întreruperea vegetatiei nu s-a făcut în termenul indicat din cauze obiective (ploi sau alte cauze), inspectorul aprobator poate acorda un nou termen de maximum 3 zile, după care se verifica corectitudinea efectuării lucrării.17. Înainte de recoltare inspectorul poate dispune eliminarea unor randuri marginale şi a unor plante din capetele parcelei, dacă considera ca prezenta lor afectează starea fitosanitara şi puritatea varietala a cartofului pentru samanta.18. Cu o săptămâna înainte de recoltare se executa o noua inspecţie, când se verifica dacă s-au distrus lastarii aparuti după distrugerea vrejilor, dacă s-au recoltat şi transportat din camp plantele marginale inclusiv tuberculii şi dacă e cazul, portiunile delimitate de inspectorul aprobator pentru realizarea spaţiilor de izolare, care pot fi de 10-12 m de fiecare parte a parcelei.19. După circa 15 zile de la întreruperea vegetatiei, în loturile la care nu a început recoltarea, se verifica lastarirea, indicandu-se dacă este cazul, un termen de 3 zile pentru distrugerea noilor lastari, după care se verifica executarea corecta a lucrării.20. Dacă au fost respectate toate prevederile acestor norme, se evalueaza producţia şi se recolteaza esantioanele pentru testarea virotica şi pentru verificarea în postcontrol, de către inspectorul aprobator în prezenta producătorului, astfel: a) din parcelele mai mici de 20 ha se ridica un esantion compus constituit din tuberculi recoltati în 20 puncte, iar din parcelele care depăşesc 20 ha se ridica în plus câte un esantion pentru fiecare transa de 20 ha; se recomanda producătorului divizarea parcelelor mai mari în parcele mai mici pentru a diminua riscul respingerii întregii producţii în urma testarii şi constatării prezentei virusurilor şi a altor organisme dăunătoare, în special cele de carantina fitosanitara; b) pentru evaluarea producţiei se recolteaza toţi tuberculii de la 5 cuiburi alăturate de pe un rând din cele 20 puncte de analiza stabilite pe diagonala solei sau randomizat. Se cantareste producţia totală şi pe calibre a celor 100 de cuiburi, eliminandu-se producţia neconforma cu reglementările în vigoare. Producţia de samanta la hectar se calculează ţinând seama de densitatea stabilită conform prevederilor de la pct. 9; c) din aceleaşi puncte se recolteaza esantioane de tuberculi pentru analiza infectiei cu viroze în laboratorul oficial al ITCSMS Braşov. Mărimea esantionului este de 500 tuberculi, prelevandu-se din fiecare punct câte 25 tuberculi (câte un tubercul de mărime mijlocie la cuib, din câte 5 cuiburi pe rând, din 5 randuri alăturate). Esantioanele se ambaleaza în saci noi, se sigileaza şi se expediază la ITCSMS Braşov, de către producător, în 48 ore de la data recoltarii, dar nu mai târziu de 1 septembrie pentru soiurile timpurii şi semitimpurii, respectiv 15 septembrie pentru soiurile semitarzii şi tarzii cu menţiunea "TESTARE VIROTICA". În fiecare sac se introduce o eticheta invelita în punga de material plastic, pe care inspectorul aprobator înscrie: codul esantionului reprezentat de numărul de identitate al parcelei, soiul, categoria biologica, suprafaţa reprezentată de esantion, data întreruperii vegetatiei şi data recoltarii esantioanelor. Punga de material plastic, după introducerea etichetei, trebuie să se inchida etans pentru a nu se deteriora înscrisul. În cazul în care dintr-o parcela se ridica doua esantioane se va face menţiunea E1 (esantion 1) şi E2 (esantion 2), etc.Pentru fiecare esantion, inspectorul aprobator completează o fişa de prelevare a esantionului.Producţia recoltata pe parcele se lotizeaza şi depozitează conform esantioanelor prelevate; d) când se expediază mai multe esantioane din aceeaşi unitate se întocmeşte un borderou de ridicare şi expediere a esantioanelor, Borderoul centralizator al fişelor se va expedia de ITCSMS-uri sau LCCSMS la ITCSMS Braşov, odată cu esantioanele pentru testarea virotica. În cazul în care expedierea esantioanelor şi a borderoului nu se face în termen de 3 zile de la recoltarea esantioanelor, acestea nu se mai analizează şi se recolteaza alte esantioane de către inspectorul aprobator.21. După efectuarea ultimei inspecţii în camp, inspectorul întocmeşte Documentul de inspecţie în camp, cu menţiunea "admis sub rezerva" sau, dacă este cazul, cu respingerea acesteia, având în vedere şi decizia carantinei fitosanitare. Decizia definitivă privind inspecţia culturii se stabileşte după efectuarea testului virotic în descendenta directa a tuberculilor din esantioanele recoltate.22. În cazul când cultura semincera nu îndeplineşte condiţiile din prezentele reguli şi norme pentru categoria respectiva, dar îndeplineşte condiţiile pentru o categorie inferioară, inspectorul anunta în scris multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din "Fişa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile decide dacă doreşte declasarea. În cazul când se hotărăşte declasarea, inspectorul poate elibera documentul cu decizia "admisă cu declasare". Dacă multiplicatorul nu doreşte declasarea, cultura se respinge şi inspectorul eliberează documentul cu decizia "respins".23. Declasarea sau respingerea unei culturi semincere trebuie anunţată multiplicatorului cu 3 zile înainte de recoltare.24. În cazul când cultura semincera nu îndeplineşte condiţiile din prezentele reguli şi norme, inspectorul anunta în scris multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din "Fişa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile poate solicita o reinspectie. Dacă şi în urma reinspectiei cultura semincera nu îndeplineşte condiţiile din prezentul ordin, aceasta se respinge şi inspectorul eliberează documentul "Document de inspecţie în camp" cu decizia "respinsă".25. Se pot elibera, în cazul unei diferentieri evidente a uniformitatii culturii, documente de inspecţie separate pentru fiecare porţiune caracteristica; se poate elibera pentru acelaşi soi, categorie biologica şi provenienţă, pentru mai multe parcele care pot constitui o partida, un singur document de inspecţie.26. Cazurile de litigiu, care presupun o noua reinspectie, se rezolva în timp util de către directorul executiv al ITCSMS sau LCCSMS pe baza examinarilor efectuate în camp, de alt inspector oficial în prezenta directorului executiv şi a reprezentantului multiplicatorului sau, după caz, a INCS.27. Modelul "Documentului de inspecţie în camp" este redat în Cap. V. B.Modelul "Documentului de inspecţie în camp" utilizat în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2002 rămâne valabil până la epuizarea stocurilor de formulare şi va fi recunoscut ca document oficial.28. Dacă cultura este admisă sub rezerva, recoltarea, transportul şi depozitarea se executa pe parcele, cu atenţie, pentru a se evita taierea sau ranirea tuberculilor sau amestecul soiurilor şi al categoriilor biologice.29. Categoriile supuse testarii virotice oficiale sunt: Prebaza, Baza şi Certificată definite la art. 3, precum şi materialul iniţial şi tuberculii derivati din acesta conform prevederilor din Anexa nr. 4.1, pentru clasificarea în clase Comunitare.30. Din fiecare esantion se retine material, pentru repetarea testarii, în cazul în care producătorul o solicita. În acest caz testarea se poate executa în prezenta reprezentantului unităţii.31. Buletinele de analiza pentru testarea virotica se expediază de către ITCSMS Braşov în maximum 10 săptămâni de la primirea esantioanelor, la ITCSMS-uri sau LCCSMS, iar centralizatorul acestora la INCS.32. Rezultatele testelor virotice în postrecoltă pentru virusurile prevăzute la pct. 9. stabilesc clasificarea finala pe categorii a culturilor de cartof pentru samanta, conform normelor din tabelul nr. 2, col. 7, iar fiecare ITCSMS sau LCCSMS eliberează Documentul de inspecţie în camp, cu decizia finala a categoriei cartofului pentru samanta din fiecare parcela cultivată sau respingerea întregii cantităţi de samanta recoltata din parcela la care se referă esantionul testat.33. Se pot declasa la o categorie inferioară, culturile de cartof pentru samanta la care: a) nu s-au respectat distanţele de izolare; b) nu s-a respectat rotatia minima prevăzută; c) nu s-a întrerupt vegetatia la termen; d) nu s-a corectat distrugerea vrejilor în termenul stabilit; e) nu s-au distrus lastarii în termen de trei zile la culturile relastarite; f) nu s-a îndepărtat de pe teren producţia recoltata de pe randurile marginale şi cuiburile frontale; g) nu se încadrează în indicii prevăzuţi în tabelul nr. 2, col. 2-6, la categoria respectiva, iar după testul virotic în tabelul nr. 2, col. 7; h) la cererea producătorului.34. Se resping de la aprobare în camp culturile care pe lângă condiţiile de respingere din Anexa nr. 1, sau, în cazul claselor Comunitare din Anexa nr. 4, nu le îndeplinesc nici pe următoarele: a) nu s-a respectat rotatia minima nici după declasare; b) prezintă atac de organisme dăunătoare de carantina fitosanitara; c) nu se încadrează în indicii prevăzuţi în tabelul 2, col. 2-6; d) nu s-au recoltat şi trimis esantioanele pentru testarea virotica; e) testul virotic nu se încadrează în indicii prevăzuţi în tabelul 2, col. 7; f) nu prezintă contract sau acord de multiplicare pentru soiurile protejate.D. Transportul şi depozitarea1. Transportul cartofului pentru samanta din camp la depozit sau de la producător la un prelucrator pentru prestare de servicii de condiţionare şi/sau ambalare, se face în baza adeverintei de transport eliberata sau inseriata cu numere de ordine de către ITCSMS sau LCCSMS conform modelului din Cap. V. C. Dacă se transporta în ambalaje (saci sau containere), acestea vor purta o eticheta provizorie plasata în interior sau exterior, cuprinzând numele producătorului, soiul, categoria biologica şi numărul de identitate.2. Condiţiile de preluare a cartofului pentru samanta de la producător la prelucrator, ca samanta necertificata final, sunt: a) în stare bruta: în vrac sau ambalat; b) în stare condiţionată: containerizat sau în saci. c) transportul în vrac se face în containere sau mijloace de transport acoperite, curatate după fiecare transport, cu tuberculi din acelaşi soi, categorie şi de la acelaşi producător, însoţit de adeverinta de transport sau de o copie a actului de inspecţie în camp dacă prelucratorul receptioneaza samanta pe teritoriul altui ITCSMS.3. Cartoful pentru samanta va fi preinsilozat, protejat de intemperii, o perioadă de 7-10 zile, timp în care se vor evidenţia bolile şi cicatriza eventualele rani.4. Prin depozitare se are în vedere: a) limitarea pierderilor cauzate de respiratie, transpiratie, incoltire şi boli ale tuberculilor; b) evitarea amestecurilor; c) dirijarea condiţiilor de mediu şi a germinatiei.5. Spaţiile de depozitare, ambalajele, materialele şi utilajele folosite trebuie să fie curate şi dezinfectate înainte, precum şi în timpul depozitarii când este cazul.6. Loturile de cartof trebuie separate şi identificate atât înainte, cat şi după condiţionare, pe parcela, soi, categorie biologica şi calibre.7. Ambalajele utilizate după condiţionare trebuie să fie noi, iar containerele curate şi dezinfectate. ITCSMS poate interzice folosirea ambalajelor care nu satisfac aceste exigente.8. Orice tratament care inhiba incoltirea tuberculilor de cartof pentru samanta este interzis. Tratamentele chimice aplicate tuberculilor cu produse omologate pentru cartoful de samanta vor fi aduse la cunoştinţa ITCSMS, LCCSMS şi a beneficiarilor, iar ambalajele vor fi marcate astfel: "MATERIAL TRATAT CU ....... (denumirea produsului comercial şi a substanţei active)" şi "NU SE VA UTILIZA PENTRU CONSUMUL UMAN SAU ANIMAL".  +  Capitolul II Prelucrarea şi certificarea seminţelorA. Obligaţiile agenţilor economici înregistraţi pentru prelucrarea de samantaAgenţii economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor au următoarele obligaţii: a) sa ceara autorităţii de certificare, esantionarea şi certificarea oficială a loturilor de seminţe prin documentul "Declaraţia de certificare a loturilor de samanta"; b) să aibă instalaţii şi echipamente specifice activităţii pe care o desfăşoară; c) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de prelucrare a seminţelor, instruit şi atestat în cursurile efectuate de ITCSMS şi LCCSMS; d) sa răspundă de menţinerea identităţii şi puritatii varietale pe tot parcursul procesului de prelucrare; e) să permită mentinatorului, multiplicatorului sau reprezentanţilor acestora, după caz, sa verifice respectarea normelor de menţinerea identităţii şi puritatii varietale şi a altor elemente de calitate, în toate fazele de prelucrare a seminţelor; f) sa depoziteze seminţele în spaţii corespunzătoare, în conformitate cu regulile şi normele în vigoare; g) sa înregistreze pe fluxul de prelucrare într-un registru, pe ore şi cantităţi, schimbarea soiului, categoriei biologice şi provenientei, după caz; h) în cazul când poseda un laborator acreditat trebuie să respecte toate condiţiile, procedurile de acreditare, supraveghere precum şi măsurile luate de autoritate; i) sa utilizeze ambalaje, etichete şi sisteme de închidere nereutilizabile, conform prezentelor reguli şi norme; j) sa ţină evidenta producţiei, tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un "Registru de intrari şi iesiri" ţinut pe suport de hârtie sau electronic, stabilit de comun acord cu ITCSMS sau LCCSMS; k) sa pună la dispoziţia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activităţii în vederea certificării semintei; l) sa notifice ITCSMS sau LCCSMS intenţia sa de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare şi reambalare a unor loturi de seminţe şi sa nu efectueze aceste operaţiuni înainte de verificarea şi acordul autorităţii; m) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor; n) sa stabilească şi sa menţioneze pe eticheta proprie şi pe documentul de calitate şi conformitate, după caz, perioada de valabilitate, ţinând cont de condiţiile de depozitare, de tratamentul aplicat semintei şi de particularităţile soiului şi sa garanteze utilizatorului de samanta cantitatea şi calitatea seminţelor pe perioada de valabilitate.B. Înscrierea pentru certificare1. Agenţii economici multiplicatori proprietari de samanta pot cere esantionarea şi certificarea oficială printr-un document denumit "Declaraţie de certificare a loturilor de samanta", conform modelului din Anexa nr. 6 lit. D, care se înaintează de către aceştia autorităţii de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorială unde se afla statia de prelucrare şi ambalare;2. Proprietarii de samanta pot cere esantionarea şi certificarea oficială prin documentul "Declaraţie de certificare a loturilor de samanta", dacă deţin statie de prelucrare (autorizaţi ca prelucratori) sau în baza unui contract încheiat cu un prestator de servicii în vederea prelucrării şi ambalarii, fără transferul proprietăţii asupra semintei;3. Prelucrarea seminţelor, sortarea şi calibrarea se efectuează pe loturi şi se finalizează prin ambalare, închidere, sigilare şi etichetare în conformitate cu prezentele reguli şi norme. Sistemul de închidere şi sigilare utilizat trebuie să fie verificat de ITCSMS sau LCCSMS. Autoritatea oficială va stabili când un sistem particular de sigilare îndeplineşte prevederile din art. 12 alin. (1) lit. a).Inviolabilitatea ambalajelor şi etichetelor se poate realiza în următoarele condiţii: a) când eticheta este prinsă odată cu închiderea ambalajului prin cusatura sau prin alt sistem considerat inviolabil şi nereutilizabil; b) când plomba sau un alt sistem de sigilare retine eticheta pe linia sau locul închiderii ambalajului; c) când se utilizează saci cu valva; d) dacă se inchid la cald se considera sigilare; e) când se utilizează o eticheta adeziva pe un ambalaj care a fost închis cu o bandă de control, prin plombare sau prin coaserea acesteia odată cu ambalajul; f) când se imprima pe ambalaj forma, culoarea şi informaţiile de pe eticheta, iar închiderea ambalajului se face printr-un sistem considerat inviolabil.Aplicarea etichetelor, vignetelor oficiale şi a plombelor se face oficial sau sub supravegherea oficială a ITCSMS sau LCCSMS de către agenţii economici prelucratori, după obţinerea rezultatelor examinării oficiale.4. "Declaraţia de certificare a loturilor de samanta" va fi însoţită de următoarele: a) elemente de identificare şi puritate varietala din "Documentul de inspecţie în camp" cu decizia admis; b) contractul de prestare de servicii în cazul în care proprietarul semintei nu deţine instalaţii proprii de prelucrare a semintei; c) documentul care atesta acordul mentinatorului varietatii brevetate; d) notificarea la autoritate de intenţia sa de a amesteca unele partide sau loturi; e) elemente de identificare a loturilor care rezultă.5. Cererea se considera admisă dacă, în urma verificării documentelor de către autoritate şi a plăţii contravalorii prestaţiilor, condiţiile preliminare obligatorii sunt satisfacute.6. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului în termen de maxim 3 zile de la data solicitării.C. Controlul şi certificarea loturilor de cartof pentru samanta1. Controlul loturilor pentru certificare se face de către inspectorii oficiali, de la recoltare până la ambalare şi livrare, verificand condiţiile de respectare a calităţii cartofului pentru samanta.2. Calitatea cartofului pentru samanta se verifica pe loturi omogene din acelaşi soi, aceeaşi categorie biologica şi acelaşi calibru. Greutatea maxima a lotului este de 50 tone. Fiecare lot va purta un număr de referinţa propriu atribuit oficial.3. Prelevarea, formarea esantioanelor şi metodele de analiza calităţii se efectuează conform prevederilor din Cap. IV al prezentei anexe, iar rezultatele analizei se consemnează în Buletinul de analiza calităţii lotului, conform modelului din Cap. V. E.4. Tuberculii pentru samanta trebuie să se încadreze în condiţiile minime de calitate prevăzute în Anexa nr. 2 şi în Tabelul nr. 3 de la pct. 6, şi să respecte condiţiile de calibrare prevăzute în art. 10 alin. (1) din prezentul ordin şi, de asemenea, în România, pot fi utilizate următoarele soluţii de calibrare: a) calibrare fractionata: 25-35 mm; 35-45 mm; 45-55 mm, peste 55 mm, dar nu mai mult de 75 mm; b) calibrare simpla: 25-45 mm; 35-55 mm, 55-75 mm.5. Tuberculii obţinuţi prin micropropagare sunt exceptaţi de la dimensiunile de calibrare prevăzute în aceasta anexa.6. În cazul în care lotul analizat nu corespunde condiţiilor de calitate prevăzute în Anexa nr. 2 şi în Tabelul nr. 3, precum şi tolerantei calibrului, agentul economic care a executat ambalarea are obligaţia sa reconditioneze lotul, urmat de o noua analiza.Pentru producţia, Prebaza, Baza şi Certificată din toate clasele, recoltata şi certificată pe teritoriul României se admit următoarele tolerante:Tabelul Nr. 3
  % maxim admis din greutate
  Nr. Impuritati, defecte şi
  crt. organisme dăunătoare Baza Certificată
  Prebaza Clasa SE şi E, Clasa A şi B
  CEE 1, 2 şi 3
  1 Corpuri străine 1,0 1,0 2,0
  2 Defecte externe 3,0 3,0 3,0
  3 Putregaiuri umede şi uscate, dacă nu sunt cauzate de Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum sau Pseudomonas solanacearum 0,2 0,5 1,0
  4 Raia comuna 5,0 5,0 5,0
  5 Raia fainoasa 1,0 3,0 3,0
  6 Rhizoctonioza 1,0 5,0 5,0
  7 Total tolerante de la punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 5,0 6,0 6,0
  7. În vederea eliberării pasaportului fitosanitar, înainte de livrarea cartofului de la producător, la recoltare sau condiţionare se preleveaza esantioane pentru determinarea prezentei organismelor de carantina.8. Tuberculii care se livreaza incoltiti, coltii mai mari de 1 cm nu trebuie să depăşească 50%, iar cei afectaţi de ger nu trebuie să depăşească 2% din numărul total.9. Documentele de certificare definitive, respectiv Certificatul oficial de calitate, stabilit ca model în Cap. V. G şi etichetele oficiale, prevăzute în Anexa nr. 3, se eliberează de ITCSMS sau LCCSMS, la cererea furnizorului prin "Declaraţia de certificare a loturilor de samanta", stabilit ca model în Cap. V. D, dacă, după inspecţia în camp, testarea virotica, analiza calităţii lotului şi recepţia/controlul lotului pregătit pentru livrare consemnată de inspectorul oficial în documentul prevăzut ca model în Cap. V. F, cartoful pentru samanta corespunde prezentelor norme. După 30 noiembrie, dacă livrarea cartofului pentru samanta nu se face în termen de 15 zile de la eliberarea Certificatului oficial de calitate, se va reface analiza calităţii lotului înainte de livrare, iar dacă lotul corespunde calitativ, se va prelungi valabilitatea documentelor de certificare, iar dacă nu corespunde se va retrage certificatul, se respinge lotul sau se resorteaza şi se analizează din nou.10. Fractionarea şi reambalarea: a) Fractionarea loturilor şi a conţinutului ambalajelor cu seminţe se efectuează numai de prelucratori sau ambalatori înregistraţi, la cererea acestora, şi sub supravegherea autorităţii. Înainte de a se recurge la fractionare şi reambalare, aceasta se notifica autorităţii, iar ambalajele vor purta intacte etichetele şi sistemul de sigilare de origine în momentul prezentării acestora la controlul reprezentanţilor autorităţii; b) Se considera fractionarea lotului: i) când părţi dintr-un lot suferă tratamente cu produse diferite, iar partea reambalata va avea un număr nou de lot şi se efectuează reetichetarea şi resigilarea lotului;îi) când părţi dintr-un lot se reambaleaza şi resondeaza, partea reambalata are un număr nou de lot şi se reeticheteaza şi resigileaza. c) În cazul reambalarii şi reetichetarii unui lot din import, etichetele şi sistemul de sigilare vor fi retrase şi toate operaţiunile se fac în prezenta autorităţii oficiale care supraveghează reambalarea şi reetichetarea. d) Fiecare lot de samanta va fi esantionat în timpul reambalarii şi reetichetarii. O parte din esantion poate fi trimisa la laboratorul de analiza, iar o parte se va stoca cel puţin un an. e) Noile etichete trebuie să aibă un număr nou de referinţa, iar acestea reproduc toate informaţiile date pe eticheta de origine, incluzând ţara de provenienţă. Numărul de referinţa original nu se mai foloseşte. O copie a informaţiilor care au apărut pe eticheta poate fi pusă în interiorul fiecărui ambalaj dar trebuie clar diferenţiată de eticheta de pe exteriorul ambalajului. Culoarea etichetelor va fi cea a categoriei biologice. f) Ambalajele în care se face reambalarea pot fi de marimi diferite, formandu-se loturi diferite. Pe eticheta se va menţiona "reambalat ............" (luna şi anul) şi numele autorităţii responsabile de noua eticheta.11. Reconditionarea seminţelor: a) Prelucratorul cere recertificarea unui lot după reconditionare pe o noua "Declaraţie de certificare a loturilor de seminţe". b) Ambalajele vor purta intactă eticheta şi sistemul de sigilare de origine în momentul controlului reprezentanţilor autorităţii, iar etichetele iniţiale vor fi retrase de autoritate şi lotul va purta acelaşi număr de referinţa sau se va reeticheta cu un număr nou, după caz.12. Documente oficiale şi documente neoficiale eliberate în urma testarii seminţelor: a) Documente oficiale pentru seminţele certificate oficial: i) "Documentul oficial de certificare" destinat circulaţiei sau comercializării pentru însămânţare a seminţelor certificate oficial. Se eliberează de către ITCSMS sau LCCSMS, conform modelului din Capitolul V. G, imprimat cu înscris negru pe hârtie roz. Documentul se eliberează în cazul:- loturilor certificate în care samanta îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în prezentele reguli şi norme.- reambalarii loturilor, sau a unor părţi de lot, sub supraveghere oficială şi atunci când documentele emise anterior atesta calitatea corespunzătoare a acestora, cu menţiunea "certificare prin supraveghere oficială", iar informaţiile se preiau din documentele oficiale ce însoţesc samanta, dacă aceasta se afla în termen de valabilitate.- necesarului propriu în vrac, cu condiţia să fie containerizat şi marcat cel puţin cu numele speciei şi soiului şi, dacă e cazul, cu numărul lotului, când condiţiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli şi norme, cu menţiunile "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea"îi) "Buletinul de analiza oficială" este documentul tipizat de INCS, imprimat cu înscris negru pe hârtie galbena, prezentat ca model în Cap. V. E. Acest document se eliberează în următoarele cazuri:- ca "Buletin de analiza oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când condiţiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli şi norme, cu menţiunea "Interzisă comercializarea pentru multiplicare"- ca "Buletin de analiza oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când se reanalizeaza toate sau unele dintre condiţiile tehnice de calitate a seminţelor. Când acestea corespund prezentelor reguli şi norme, buletinul va purta menţiunea "Samanta admisă pentru însămânţare" şi este valabil numai împreună cu "Documentul oficial de certificare" emis anterior, sau cu documentul corespunzător, dacă samanta provine din import. Când acestea nu corespund prezentelor reguli şi norme, "Buletinul de analiza oficială" va purta menţiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânţare".În ambele cazuri, se va menţiona la denumirea buletinului "reanaliza parţială sau totală", după caz.iii) "Etichetele oficiale", folosite pentru cartoful pentru samanta certificat în România se stabilesc în mod unitar de către INCS, iar imprimarea informaţiilor pe etichete se face oficial de către ITCSMS sau LCCSMS sau sub supraveghere oficială, iar ITCSMS şi LCCSMS precum şi utilizatorii etichetelor vor tine evidenta acestora.Documentele oficiale prevăzute la punctele i), îi) şi iii) arata calitatea seminţelor din lotul respectiv, la data esantionarii, respectiv a sigilarii ambalajelor.INCS va tipiza toate tipurile de documente oficiale şi le va adapta imprimarii prin mijloace electronice şi cerinţelor sigilarii. b) Documente neoficiale: "Buletinul de analiza informativ" este documentul destinat testarilor solicitate în scop informativ. Acest document este imprimat cu înscris negru pe hârtie alba şi cuprinde numai rezultatele testelor solicitate, precum şi menţiunile "acest buletin este informativ şi nu este valabil pentru comercializare". Buletinul nu conţine decizii sau concluzii şi arata calitatea seminţelor din esantionul sau lotul respectiv, după caz, la data testarii.D. Verificarea în postcontrol1. Pentru samanta de Prebaza şi Baza se verifica în postcontrol un esantion din fiecare lot, iar pentru samanta Certificată se verifica prin sondaj. ITCSMS şi LCCSMS pot stabili verificarea în postcontrol a oricărei partide sau lot de seminţe când se considera necesară verificarea. Verificarea se efectuează la ISTIS-CIS Targu Secuiesc de către experţi din cadrul ITCSMS Braşov.2. Câmpul de verificare a cartofului pentru samanta privind puritatea varietala şi starea fitosanitara este format din parcele de 100 plante, care se realizează cu materialul recoltat pentru esantionul de testare virotica.3. Puritatea varietala, în descendenta directa, trebuie să corespundă următoarelor condiţii: a) procentul ca număr de plante neconforme soiului sa nu depăşească 0,25 pentru samanta Prebaza şi Baza şi 0,5 pentru samanta Certificată, clasele A şi B; b) procentul ca număr de plante din soiuri străine sa nu depăşească 0,1 pentru samanta Prebaza şi Baza şi 0,2 pentru samanta Certificată, clasele A şi B.Determinarea puritatii varietate în precontrol se efectuează pe plantele crescute în sera în descendenta directa pe esantioanele destinate testarii virotice.4. În cazul exportului, se verifica un esantion pentru fiecare lot, din toate categoriile biologice.
   +  Capitolul III Comercializarea cartofului pentru samantaA. Obligaţiile agenţilor economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor1. Agenţii economici înregistraţi de ITCSMS sau LCCSMS pentru comercializarea seminţelor au următoarele obligaţii: a) să facă dovada certificării, provenientei, tranzacţiilor, a cantităţilor preluate şi vândute şi a stocurilor de seminţe în "Registrul de intrari şi iesiri" ţinut pe suport de hârtie sau electronic, stabilit de comun acord cu ITCSMS sau LCCSMS; b) să aibă sau să fie asistat de personal calificat în domeniul de activitate desfăşurat în materie de seminţe, cu excepţia celor a căror activitate se rezuma la vânzarea de seminţe ambalate în ambalaje mici destinate consumatorilor finali neprofesionisti dar care, totuşi, trebuie să cunoască regulile de comercializare a seminţelor, instruit şi atestat de ITCSMS şi LCCSMS; c) să asigure menţinerea identităţii şi puritatii varietale pe tot parcursul procesului de depozitare şi comercializare; d) sa depoziteze seminţele în spaţii corespunzătoare, în conformitate cu regulile şi normele în vigoare; e) să respecte inviolabilitatea etichetelor oficiale, a ambalajelor originale şi sa păstreze marca furnizorului în cazul când aceasta este aplicată pe ambalaj; f) sa nu comercializeze seminţe necertificate oficial, neambalate, neetichetate şi nesigilate sau preluate de la agenţi economici neinregistrati; g) sa notifice ITCSMS sau LCCSMS intenţia sa de reambalare şi reetichetare, dacă agentul economic este şi prelucrator înregistrat pentru ambalare; h) sa retragă din circulaţie seminţele devenite inapte calitativ în conformitate cu prezentele reguli şi norme sau afectate de organisme dăunătoare, sa accepte returnarea celor deja vândute sau compensarea lor şi sa ia măsuri de îndepărtare urgenta a acestor cantităţi către alte scopuri, în prezenta unui reprezentant al ITCSMS sau LCCSMS; i) să solicite refacerea analizelor privind condiţiile tehnice de calitate a seminţelor, la termenele prevăzute sau ori de câte ori este cazul; j) sa pună la dispoziţia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele, inclusiv contabile, necesare verificării activităţii în domeniul comercializării semintei; k) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor;B. Comercializarea1. Livrarea cartofului pentru samanta, din toate categoriile, către beneficiarul final se face pe loturi, în ambalaje, saci de până la 50 kg sau containere, închise, sigilate şi etichetate oficial, sau la înţelegere între părţi şi în alte ambalaje sigilate, iar către comercianţii angrosisti sau cu amănuntul numai în ambalaje sigilate şi etichetate oficial cu menţiunile prevăzute în Anexa nr. 3.2. a) Autoritatea oficială poate, pentru comercializarea unor mici cantităţi către consumatorul final, sa prevadă derogări de la prevederile art. 11 alin. (1) din prezentul ordin pentru ambalare, sigilare şi marcare. b) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cartoful pentru samanta poate fi comercializat către beneficiarul final în "ambalaje mici" care nu depăşesc 10 kg, sigilate şi marcate în conformitate cu prevederile de la punctul 1 din prezenta anexa.3. Comercianţii care nu au calitatea de prelucrator de cartof de samanta vor livra produsul numai ambalat, închis sau sigilat şi etichetat asa cum l-au receptionat, fără a avea dreptul sa desfaca ambalajele sau să efectueze o reambalare.4. Primul furnizor care a efectuat condiţionarea şi ambalarea poate ataşa pe lângă eticheta oficială şi o eticheta proprie a furnizorului, acceptată de ITCSMS sau LCCSMS.5. La comercializare, cartoful pentru samanta va fi însoţit de pasaport fitosanitar conform prevederilor în vigoare. Eticheta oficială prevăzută în Anexa nr. 3 constituie pasaport fitosanitar dacă se precizează în mod expres acest lucru pe eticheta şi dacă autoritatea fitosanitara nu dispune altfel.6. Tuberculii trataţi nu pot fi pastrati, transportaţi sau vanduti decât în ambalaje închise şi marcate conform prevederilor art. 11, 12 şi 13. În cazul tratarii tuberculilor, toate tratamentele chimice sunt menţionate fie pe eticheta oficială, fie pe o eticheta a furnizorului, pe ambalaje sau pe containere, conform prevederilor de la Cap. I. B.8 din prezenta anexa.7. Contestaţiile privind calitatea cartofului pentru samanta se iau în considerare dacă s-au făcut în 48 ore de la sosirea produsului la destinaţie şi se rezolva de unitatea care a livrat marfa şi de beneficiar cu concursul autorităţii oficiale din judeţul de destinaţie al transportului. Agenţii economici care livreaza angro cartofi pentru samanta, au obligaţia ca la fiecare livrare sa elibereze şi "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului", cu număr de ordine atribuit de ITCSMS sau LCCSMS, conform modelului stabilit în Cap. V. H., emis de furnizor pe baza Documentului oficial de certificare a semintei.8. La vânzarea cu amănuntul eticheta oficială tine loc de document de calitate şi conformitate şi de pasaport fitosanitar.9. Fiecare agent economic care comercializează cartof pentru samanta are obligaţia de a tine evidenta cantităţilor de cartof de samanta pe proveniente şi destinaţii, din fiecare lot, a etichetelor oficiale şi a celorlalte documente, într-un registru de intrari şi iesiri, ţinut la dispoziţia ITCSMS sau LCCSMS.C. Seminţe destinate comerţului internaţional1. Importul de seminţe pentru comercializare pe teritoriul României se realizează în conformitate cu prevederile prezentului ordin şi a Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 257/2002 privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor, din statele membre CE sau din alte tari cărora li s-a acordat echivalenta CE în conformitate cu art. 21 din prezentul ordin.2. Importatorul trebuie să prevadă în contractul de import ca seminţele sa îndeplinească cel puţin condiţiile tehnice şi de calitate din prezentul ordin şi soiul să fie înscris în Catalogul comun al CE sau în catalogul unui stat membru sau, până la data aderării României la CE în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultura din România.3. Importatorii care multiplica seminţele importate din terţe tari au obligaţia de a solicita partenerului de contract extern documentele prevăzute de reglementările CE, iar contractele să fie întocmite în conformitate cu acestea, pe care să le pună la dispoziţia ITCSMS sau LCCSMS o dată cu "Declaraţia de multiplicare".4. În cazul importurilor în cantităţii mai mari de 2 kg se aplică art. 23 alin. (2) din prezentul ordin. În scopul aplicării prevederilor din art. 23 alin. (2), cartoful pentru samanta importat dintr-o ţara terta va fi însoţit de un document furnizat de o autoritate competentă din ţara de producere sau ţara de expediere, iar importatorul va prezenta o copie a acestui document la ITCSMS sau LCCSMS imediat după sosirea importului, dar înainte de comercializare. Contractul de import trebuie să prevadă furnizarea acestui document care însoţeşte transportul, iar o copie a acestui document trebuie să însoţească cererea de import, înaintea efectuării importului, în vederea obţinerii avizului de import.5. În cazul exportului în vederea multiplicării într-o ţara terta, INCS emite acceptele de multiplicare în vederea certificării seminţelor de către autoritatea oficială de certificare din ţara respectiva, cu condiţia ca aceasta să fie recunoscută ca echivalenta.6. Exportul în terţe tari se realizează pe baza unui contract care poate prevedea condiţii mai puţin restrictive faţă de regulile şi normele din prezentul ordin.7. Pentru export se impune acordul mentinatorului soiului sau a titularului de brevet pentru soi, eliberarea de către INCS a numerelor de referinţa pentru loturile care se exporta, esantionarea, testarea şi eliberarea documentelor oficiale.  +  Capitolul IV Prelevarea, formarea esantioanelor şi metodele de analiza a calităţii cartofului pentru samanta1. Prelevarea şi formarea esantioanelor în vederea certificării: a) Din ambalaje, în funcţie de mărimea lotului, esantioanele elementare, în cantitate de 5 kg fiecare, se iau astfel:- până la 100 ambalaje, din 10 ambalaje;- de la 101 la 200 ambalaje, din 20 ambalaje;- de la 201 la 1.000 ambalaje, din 30 ambalaje;- peste 1.000 ambalaje, din câte 30 ambalaje pentru fiecare 1.000 ambalaje. b) esantioanele elementare se unesc şi formează esantionul compus; c) esantionul compus se analizează ca atare dacă nu depăşeşte 50 kg. Dacă esantionul compus este mai mare, se reduce prin metoda sferturilor la un esantion de laborator de 50 kg.2. Metode de analiza a calităţii: a) Prezenta corpurilor străine, defectelor şi a bolilor în toleranţele admise conform prevederilor din Anexa nr. 2 se interpretează astfel: i) se considera corpuri străine (impuritati): pământ aderent şi liber, pietre, paie, colti rupti etc.;îi) se considera defecte externe: vătămări ale pulpei, cauzate de acţiuni mecanice sau rozaturi provocate de animale, mai adânci de 5 mm şi care ocupa până la 20% din suprafaţa tuberculului, crapaturi fiziologice peste 5 mm adancime, cicatrizate sau malformatii pe maxim 10% din suprafaţa tuberculului;iii) la raia comuna se iau în considerare numai tuberculii afectaţi mai mult de 1/3 (33%) din suprafaţa, excluzând forma reticulata superficiala; iv) La rhizoctonioza, se iau în considerare numai tuberculii infectati pe mai mult de 10% din suprafaţa; v) la raia fainoasa se iau în considerare numai tuberculii infectati pe mai mult de 10% din suprafaţa. b) Determinarile se fac vizual, astfel: i) determinarea corpurilor străine se face astfel: din esantionul de laborator se separa corpurile străine şi se cantaresc separat cu o precizie de 10 g. Masa lor se raportează la masa iniţială a esantionului.îi) determinarea defectelor şi a stării fitosanitare se face astfel:- se aleg mai întâi tuberculii atacati de putregai umed şi uscat, raie comuna, raie prafoasa, rhizoctonioza, cu defecte externe, impuritati şi se cantaresc separat;- pentru constatarea atacului de putregai umed şi uscat din interiorul tuberculilor, se sectioneaza la întâmplare 100 tuberculi din esantionul, iar greutatea celor gasiti bolnavi se aduna la greutatea celor atacati vizibil;- pentru determinarea celorlalte defecte se aleg tuberculii necorespunzatori, conform prevederilor de la pct. a). Dacă un tuberculul prezintă doua sau mai multe defecte, el se apreciază după defectul cel mai mare. c) Determinarea mărimii (calibrului) tuberculilor prevăzută în art. 10 din prezentul ordin se face astfel: i) se numara şi se cantaresc toţi tuberculii din esantion;îi) se trec tuberculii din esantion prin calibratoare cu ochiuri patrate, cu dimensiunile corespunzătoare limitelor stabilite pentru fiecare calibru;iii) se cantaresc tuberculii cu dimensiuni mai mari sau mai mici decât limitele stabilite.  +  Capitolul V Modele de formulare pentru documentele utilizate pentru multiplicarea şi comercializarea cartofului pentru samantaA. Formular model "Declaraţie de multiplicare":*Font 7*    ROMÂNIA ITCSMS/LCCSMS: ______________    Agent economic: _______________                     DECLARAŢIE DE MULTIPLICARE NR.: _____________┌─────────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────────────┐│Agent economic multiplicator*) │Cod autorizaţie│Provenienţă, nr. lot:│1. ││ │ ├─────────────────────┼──────────────────┤│ │ │2. │3. │├─────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤│Agricultor multiplicator │Cod autorizaţie│Categorie biologica │1. ││ │ ├─────────────────────┼──────────────────┤│ │ │2. │3. │├───────────┬─────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤│Specia │Soiul │Categoria │Cantitate lot: │1. ││ │(se specifică dacă soiul este│ ├─────────────────────┼──────────────────┤│ │modificat genetic şi codul de│ │2. │3. ││ │identificare) │ │ │ │├───────────┼─────────────────────────────┼───────────────┴─────────────────────┴──────────────────┤│Suprafaţa │Producţia propusă UM │Document de calitate şi conformitate, nr., data, emitent││totală (ha)│ │conf. Document oficial de certificare a semintei nr. │├───────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│Mentinator │Contract (acord) multiplicare│Etichete oficiale, serie şi număr Nr. buc./lot ││ │Număr şi data │ │└───────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘_____________   *) În cazul în care nu exista contract de multiplicare,      rubrica se completează cu numele agricultorului multiplicator.   Parcele semanate cu material având aceeaşi provenienţă (loturi provenite din aceeaşi partida):┌───┬──────────┬───────┬─────────────┬─────────┬───────────┬────────────────┐│ │Denumirea │Rotaţie│ Pl. │Suprafaţa│Distanta de│Număr identitate││ │parcelei │ (ani) │premergătoare│ (ha) │ izolare │ atribuit │├───┼──────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┤│ 5 │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────┼───────┼─────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┤│ 6 │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────┴───────┴─────────────┴─────────┴───────────┴────────────────┘    Agent economic multiplicator, Agricultor multiplicator,       (numele şi prenumele, (numele şi prenumele,        semnatura şi ştampila) semnatura şi ştampila)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   (se completează de I.T.C.S.M.S.)    INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR: ............    Se repartizează pentru │ÎNSCRIERE: │    control şi certificare conform Ordin │ADMISĂ/RESPINSĂ │TARIF CONTROL ÎN CAMP    MAPDR nr. ........................., │INSPECTOR RESPONSABIL: │.................. LEI    inspectorului responsabil .......... │...................... │    .................................... │ │    ÎNREGISTRARE Data şi Nr.: DIRECTOR EXECUTIV,    Notă: Declaraţia va fi însoţită de documentele prevăzute          în Ordinul MAPDR nr. __________________.    Formular tip Ordin MAPDR nr.    B. Formular model Document de inspecţie în camp:    ROMÂNIA    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale    Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor (INCS)    ITCSMS/LCCSMS _________________ (adresa, tel/fax, email)    DOCUMENT DE INSPECŢIE ÎN CAMP nr.:    Partida compusa din: ..........................┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┐│Agent economic multiplicator │Cod autorizaţie │Provenienţă samanta ││ │ │Număr referinţa lot: │├─────────────────────────────────────────────┤ │ ││Contract de multiplicare nr. │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ ││Agricultor multiplicator │Cod autorizaţie │ ││ │ │ │├─────────────────────────────┬───────────────┴────────────────────┤ ││Specia │Soiul │ ││ │(se specifică dacă soiul este │ ││ │modificat genetic şi codul de │ ││ │identificare) │ │├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│Suprafaţa │Categ. biologica propusă │Categorie biologica ││ │ │ │├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ ││Parcela: │Premergătoare: │ ││ │ │ │└─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘    REZULTATE INSPECŢIE: (puritatea speciei şi puritatea varietala)           Specifice culturii    DECIZIA CARANTINEI FITOSANITARE: (felul, codul documentului şi decizia)    DECIZIA ITCSMS/LCCSMS    În urma inspecţiei în camp, pe baza constatărilor şi determinarilor efectuate,    în conformitate cu prevederile Regulilor şi Normelor Ordin    MAPDR nr. ....., suprafaţa şi producţia realizată este:┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ADMISĂ: ha UM │RESPINSĂ: ha UM ││ │ ││ADMISĂ SUB REZERVA: ha UM │CAUZE: ││ │ ││ADMISĂ CU DECLASARE: ha UM │ ││ │ ││CATEGORIA APROBATĂ: ha UM │ │└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘    Ridicat esantion de verificare:    Eliberat la data:                                               Inspector responsabil,    Formular tip Ordin MAPDR nr.    C. Formular model Adeverinta de transport:    ADEVERINTA DE TRANSPORT SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR    SERIA: ___________ NR.: ____________┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│Agricultor multiplicator: │Cod autorizaţie: │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│Specia: │Soiul: ││ │(se specifică dacă soiul este modificat ││ │genetic şi codul de identificare) │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│Categoria biologica: │Nr. identitate: │├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│Cantitatea: │An recolta: │└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘    Se expediază în condiţiile art. 10, 11 din Legea nr. 266/2002 la: .........    cu mijlocul de transport nr.: ......................................    Subsemnatul ....... responsabil tehnic garantez ca samanta provine din    producţia aprobată în camp cu documentul nr. ...... eliberat de    I.T.C.S.M.S ...... şi că nu s-a impurificat cu alte specii, soiuri sau    categorii biologice pe timpul recoltarii şi transportului la statia de    prelucrare.    Contract de prelucrare nr. (dacă e cazul)                Receptionat: kg     Responsabil tehnic, Responsabil prelucrator, (numele, prenumele şi semnatura) (numele, prenumele şi semnatura)                              Cod autorizaţie,    Certificat de atestare nr.:    Notă: Se întocmeşte în trei exemplare din care unul rămâne la multiplicator,    al doilea însoţeşte samanta la prelucrator, al treilea se depune la ITCSMS.    Formular tip Ordin MAPDR nr.    D. Formular model Declaraţie de certificare a loturilor de samanta:    ROMÂNIA ITCSMS/LCCSMS: _____________    Agent economic:                DECLARAŢIE DE CERTIFICARE A LOTURILOR nr. ___________┌──────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────┐│Agent economic │Cod autorizaţie│Partida/Agricultor multiplicator ││ │ │(Document de inspecţie în camp/UM)││ │ │(Nr. identitate, kg) │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┤ ││Prelucrator (prestator de servicii) │Cod autorizaţie│1. ││ │ │ │├─────────────────────────┬────────────────┴───────────────┤2. ││Specia: │Soiul: │ ││ │(se specifică dacă soiul este │3. ││ │modificat genetic şi codul de │ ││ │identificare) │4. │├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ││Categoria biologica: │Puritate varietala │5. │├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ││Cantitate partida: to │Contract prestări servicii nr. │ ││ │ │ │└─────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘    Cod pasaport fitosanitar:    Samanta se tratează cu: ....................................    Solicitam esantionarea oficială, certificarea şi atribuirea unui    număr de ............ etichete oficiale (inclusiv rezerva),    pentru următoarele loturi:                                           ┌──────────────────────────────────────────────────┐                                           │ (Se completează de către I.T.C.S.M.S.) │┌────┬────────┬───────┬────────┬───────────┼─────────────┬────────────────────────────────────┤│Nr. │Greutate│Ambalat│ Număr/ │ Analiza │ Număr │ Etichete oficiale atribuite ││lot │ Kg │ în: │Greutate│informativa│referinţa lot├─────────┬────────┬─────────┬───────┤│ │ │ │ambalaj │ Nr./data │ │Nr. total│ Seria │Nr. de la│Până la│├────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤│ 6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤│ 7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤│ 8. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤│ 9. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤│10. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴───────┴────────┴───────────┴─────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┘    Prelucratorul se angajează să respecte prevederile Regulilor şi Normelor din    Ordinul MAPDR nr. _________    Garantăm păstrarea autenticităţii şi puritatii biologice a seminţelor avute    înainte de condiţionare.    Document carantina fitosanitara eliberat:    Document carantina fitosanitara eliberat: ______________    Observaţii:      Agent economic proprietar   (sau împuternicit al acestuia), Prelucrator,       (numele şi prenumele, (numele şi prenumele,        semnatura şi ştampila) semnatura şi ştampila)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-   ITCSMS ________________   Se repartizează pentru control şi certificare Tarif certificare ______________ LEI   inspectorului responsabil:   ÎNSCRIERE ACCEPTATĂ/RESPINSĂ DATA: _______________   INSPECTOR RESPONSABIL, DIRECTOR,    Declaraţia va fi însoţită de documentele prevăzute în    Ordinul MAPDR nr. ...............    Formular tip Ordin MAPDR nr.    E. Formular model Buletin de analiza oficială:    ROMÂNIA    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale    Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor (INCS)    Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - Bucureşti    BULETIN DE ANALIZA OFICIALĂ NR:┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│Agent economic nume, adresa) │Cod autorizaţie │Data esantionarii oficiale Esantionor ││Name of applicant (name, address) │Registration number:│Date of official sampling Sampler ││ │ │ │├────────────────┬─────────────────────────┼────────────────────┤ ││Specia │Soiul │Categoria aprobată │Numărul de referinţa al lotului ││Species │(se specifică dacă soiul │Approved category │Reference lot number ││ │este modificat genetic şi│ │ ││ │codul de identitate) │ │ ││ │Variety │ │ ││ │ │ │ │├────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Greutate lot │Număr ambalaje şi tip │Loc depozitare │Data sigilarii ││Lot weight │No and type of packages │Storage place │Date of lot sealing ││ │ │ │ │├────────────────┴─────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Etichete oficiale, seria şi numărul, tipul│Tratamente efectuate│Data recepţie esantion Număr analiza ││Official labels, series, number, type │Treated with: │Date of sample receiving Analysis number││ │ │ │└──────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘    Ţara de producţie:    Country of production:    REZULTATE ANALIZE:    ANALYSIS RESULTS    Puritate varietala %:    Calitatea lotului:    1. Impuritati %:    2. Defecte externe %:    3. Putregaiuri umede şi uscate %:    - umede %:    - uscate %:    4. Raie comuna%:    5. Raie prafoasa %:    G. Rhizoctonioza %:    Total tolerante pct. 2-6: %    Calibrul:    Alte determinări:    Testare virus în descendenta directa:    Metoda de analiza:    CONCLUZII:    Inspector responsabil,    Analist,    Emitent: (denumirea, adresa, tel./fax, email)    Director executiv,    Formular tip Ordin MAPDR nr.    F. Formular model: "Raport final de recepţie/control pentru certificarea lotului"    INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR    ŞI MATERIALULUI SĂDITOR ............................    (LCCSMS)    RAPORT FINAL DE RECEPŢIE/CONTROL PENTRU CERTIFICAREA LOTULUI:    .................. din data: .................    Inspector oficial: ....................... Produs: ........................┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Agent economic: │Autorizaţie: │├───────────────────────────────┬─────────────────┼────────────────────────────┤│Specia: │Soiul: │Categoria biologica: │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Nr. lotului: │An recolta: │Tratament: │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤│Ambalaje tip: │Număr: │Loc depozitare: │├───────────────────────────────┴─────────────────┼────────────────────────────┤│Cantitate: │Ţara de producţie: │└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘                                     serie nr. de la până la    Etichete/vignete oficiale atribuite: ..... ......... .......    Cod pasaport fitosanitar ......            Nr. total: .....................    În urma analizei oficiale, lotul a fost admis pentru certificare conform:            Fisei de analiza nr. ......... data ...................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-    Data recepţie lot: ..........................    Etichete/vignete oficiale: - utilizate, nr. total .......... buc.                                - retrase, nr. total ............ buc.    În urma verificării, cantitatea de: ........ kg/nr., ambalata în ........,    nr. ambalaje: ....., greutate-nr./ambalaj ....... a fost recepţionată ca    lot:    ADMIS/RESPINS pentru comercializare/necesar propriu.    Menţiuni:        Inspector responsabil Agent economic,             Semnatura: Semnatura:    Formular model Ordin MAPDR nr.    G. Formular model Document oficial de certificare a semintei:    ROMÂNIA    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale    Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development    Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor (INCS)    Naţional Inspecţion for Quality of Seeds    Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - Bucureşti    DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE a lotului de samanta nr. ..........    OFFICIAL CERTIFICATION DOCUMENT of seed lot no ..........┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│Agent economic (nume, adresa) │Cod autorizaţie │Data esantionarii oficiale Esantionor ││Name of applicant (name, address) │Registration number:│Date of official sampling Sampler ││ │ │ │├─────────────────┬────────────────────────┼────────────────────┤ ││Specia │Soiul │Categoria aprobată │Numărul de referinţa al lotului ││Species │(se specifică dacă soiul│Approved category │Reference lot number ││ │este modificat genetic) │ │ ││ │Variety │ │ ││ │ │ │ │├─────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Greutate lot │Număr ambalaje şi tip │Loc depozitare │Data sigilarii ││Lot weight │No and type of packages │Storage place │Date of lot sealing ││ │ │ │ │├─────────────────┴────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Etichete oficiale, seria şi numărul, tipul│Tratamente efectuate│Data recepţie esantion Număr analiza ││Official labels, series, number, type │Treated with: │Date of sample receiving Analysis number││ │ │ │└──────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘    Document de inspecţie în camp nr: ................................    Field Inspecţion Document no .....................................    Agricultor multiplicator .........................................    Grower ...........................................................    Ţara de producţie:    Country of production:    REZULTATE ANALIZE:    ANALYSIS RESULTS    Calitatea lotului:    1. Impuritati %:    2. Defecte externe %:    3. Putregaiuri umede şi uscate %:    4. Raie comuna %:    5. Raie prafoasa %:    B. Rhizoctonioza %:    Total tolerante pct. 2-6: %    Calibrul:    Alte determinări:    Testare virus în descendenta directa:    Metoda de analiza:    Codul pasaportului fitosanitar:    SAMANTA CORESPUNDE PENTRU INSAMANTARE CONFORM REGULILOR ŞI NORMELOR RO (CE)    Emitent: (denumire, adresa, tel./fax, email)    Director executiv,    Formular tip Ordin MAPDR nr.    H. Formular model Document de calitate şi conformitate al furnizorului:    ROMÂNIA    FURNIZOR:    Cod autorizaţie:    DOCUMENT DE CALITATE ŞI CONFORMITATE AL FURNIZORULUI    nr. ........... data .................    Beneficiar ............................................┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│Specia │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┬──────┬──────┤│Soiul │ │ │ ││(se specifică dacă soiul este modificat genetic şi │ │ │ ││codul de identificare) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│Categoria biologica │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│Nr. de referinţa al lotului │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│Cantitatea livrata (kg) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│Nr. de ambalaje şi tip │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│Document oficial de certificare al semintei nr. .........│ │ │ ││emitent ............. data ..............................│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│Etichete oficiale, seria şi nr., de la .... până la .....│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│Pasaport fitosanitar Cod: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│Testare virus: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│Calibrul: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│Producător: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│Ţara de producţie: │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘    - Samanta tratata cu ...............................................    - Termen de valabilitate (garanţie) ................................    Menţiuni:    Samanta corespunde pentru însămânţare conform regulilor şi standardelor    Ordin MAPDR nr.    Locul de depozitare-livrare ...............    Furnizor ..................................    Beneficiar ................................          L.S. L.S.    Formular tip Ordin MAPDR nr.__________