ORDONANTA nr. 77 din 19 august 2004 (*actualizata*)pentru stimularea asocierii proprietarilor de paduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora(actualizata până la data de 30 decembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 27 august 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 20 octombrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 515 din 23 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005.În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, şi al art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are ca obiect stimularea asocierii proprietarilor de paduri private, persoane fizice şi/sau juridice, în scopul gospodăririi durabile a acestora.  +  Articolul 2Principiile care stau la baza prevederilor prezentei ordonante sunt: a) principiul liberei asocieri; b) respectarea regimului silvic; c) gospodarirea durabila a pădurilor; d) principiul teritorialitatii, respectiv al vecinatatii proprietăţilor forestiere.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 515 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.108 din 26 noiembrie 2004.  +  Articolul 3 (1) Asocierea în condiţiile prezentei ordonante se face între proprietarii de terenuri forestiere aflate, de regula, în vecinatate. (2) Asociaţiile constituite în conformitate cu prevederile prezentei ordonante vor avea ca scop gospodarirea durabila a pădurilor, neputand desfăşura alt gen de activităţi.--------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 515 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.108 din 26 noiembrie 2004.  +  Capitolul II Constituirea asociaţiilor de proprietari de paduri private  +  Articolul 4În vederea dobândirii personalitatii juridice, proprietarii de paduri private asociaţi incheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei.  +  Articolul 5Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în ceea ce priveste constituirea şi dobandirea personalitatii juridice de către asociaţiile de proprietari de paduri private.  +  Articolul 6Cererile de acordare a personalitatii juridice asociaţiilor de proprietari de paduri private sunt scutite de plată taxelor judiciare de timbru.  +  Articolul 7Autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura şi structurile din subordinea acesteia, abilitate în acest sens, vor acorda consultanţă gratuita proprietarilor de paduri private în vederea constituirii acestora în asociaţii, potrivit prevederilor prezentei ordonante.  +  Capitolul III Functionarea asociaţiilor de proprietari de paduri private  +  Articolul 8Asociaţiile de proprietari de paduri private, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonante, administreaza terenurile forestiere puse în comun prin personal silvic, infiintand în acest sens societăţi comerciale ocoale silvice în condiţiile art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare, sau incheie contracte de administrare cu structuri silvice autorizate.  +  Articolul 9Ocoalele silvice înfiinţate în condiţiile art. 8 desfăşoară activităţile de administrare a fondului forestier al asociaţiei similar cu activităţile de administrare desfăşurate de ocoalele silvice de stat.  +  Articolul 10Ieşirea din asociaţie nu poate avea loc pe durata de valabilitate a amenajamentului silvic elaborat pentru asociaţia respectiva.  +  Articolul 11Anual se efectueaza auditul tehnic al activităţii desfăşurate de ocoalele silvice înfiinţate în condiţiile art. 8, prin experti autorizati de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura.  +  Articolul 12Expertii tehnici silvici sunt autorizati în condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiza tehnica judiciara şi extrajudiciara, aprobata prin Legea nr. 156/2002.  +  Articolul 13Instrucţiunile şi criteriile privind înfiinţarea, autorizarea şi functionarea ocoalelor silvice care fac obiectul prezentei ordonante se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.  +  Capitolul IV Facilităţi acordate asociaţiilor de proprietari de paduri private  +  Articolul 14Abrogat.--------------Art. 14 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 515 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.108 din 26 noiembrie 2004.Art. 14 a fost abrogat prin art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 20 octombrie 2005.  +  Articolul 15Abrogat.--------------Art. 15 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 515 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.108 din 26 noiembrie 2004.Art. 15 a fost abrogat prin art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 20 octombrie 2005.  +  Articolul 16Abrogat.--------------Art. 16 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 515 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.108 din 26 noiembrie 2004.Art. 16 a fost abrogat prin art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 20 octombrie 2005.  +  Articolul 17Abrogat.--------------Art. 17 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 515 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.108 din 26 noiembrie 2004.Art. 17 a fost abrogat prin art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 20 octombrie 2005.  +  Articolul 18Abrogat.-------------Art. 18 a fost abrogat prin art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Articolul 19 (1) De prevederile art. 14-17 beneficiaza şi proprietarii de paduri care fac parte din asociaţii sau forme asociative legal constituite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost abrogat prin art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.  +  Capitolul V Dispozitii finale  +  Articolul 20Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SaniutaMinistrul delegatpentru administratia publică,Gheorghe EmacuMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranta Maria IanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 19 august 2004.Nr. 77.________________