ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006    Caracterul de urgenţă al prezentului act normativ este determinat de faptul că termenul legal de plată a contribuţiei anuale de către instituţiile de credit este 31 martie, după această dată nemaifiind posibilă o intervenţie asupra cotei stabilite pentru această obligaţie de plată, cel puţin pentru anul în curs. Reducerea contribuţiei băncilor la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, încă din acest an, ar avea un impact favorabil asupra veniturilor bugetului de stat, avându-se în vedere caracterul deductibil al acestor contribuţii de la plata impozitului pe profit. Promovarea unui proiect de lege care să introducă măsurile avute în vedere nu se poate realiza într-un interval atât de scurt de timp, iar neaprobarea în regim de urgenţă a acestor prevederi ar avea un impact fiscal nefavorabil asupra bugetului de stat.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) desfăşurarea activităţii, în cazul desemnării sale ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator al instituţiilor de credit; modul de desemnare şi activitatea Fondului în astfel de calităţi sunt cele stabilite de lege."2. La articolul 2 alineatul (2), litera i) va avea următorul cuprins:"i) baza de calcul a contribuţiei - soldul total în echivalent lei, reprezentând totalitatea depozitelor din categoria celor garantate în condiţiile stabilite de lege, în lei şi în valută convertibilă, aflate în evidenţa băncilor, persoane juridice române, a sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, a reţelelor organizaţiilor cooperatiste de credit, respectiv a caselor centrale ale cooperativelor de credit şi ale cooperativelor de credit afiliate acestora, a altor instituţii de credit.Soldul total în lei este stabilit pentru data de 31 decembrie a fiecărui an. Echivalentul în lei al depozitelor în valută se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, cursuri comunicate de Banca Naţională a României pentru această dată."3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În cazul în care pentru o instituţie de credit s-a deschis procedura falimentului, Fondul plăteşte depozitele garantate în moneda naţională - leu, sub forma compensaţiilor, în limita plafonului de garantare, către deponenţii garantaţi, indiferent de moneda de constituire a depozitului ori de numărul depozitelor. Începând cu data de 1 iulie 2004, deponenţii garantaţi sunt atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice, inclusiv entităţile fără personalitate juridică, altele decât titularii depozitelor menţionaţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. Plafonul per deponent garantat se stabileşte după cum urmează: a) începând cu 1 ianuarie 2006, echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro; b) începând cu 1 ianuarie 2007, echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro."4. La articolul 7 alineatul (1), litera b) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"b) încasările din recuperarea creanţelor Fondului;.................................................................. (2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi f) vor fi utilizate pentru plata depozitelor garantate în condiţiile stabilite de lege, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d) vor fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate."5. După alineatul (3) al articolului 7 se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(4) În vederea stabilirii necesarului optim de resurse financiare, Fondul, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, va stabili anual gradul-ţintă de acoperire a expunerii sale, calculat ca raport între volumul resurselor financiare necesare ale Fondului şi suma totală a depozitelor garantate. (5) Pentru asigurarea necesarului de resurse financiare ale Fondului, fiecare instituţie de credit autorizată să funcţioneze în România, participantă la Fond, este obligată să acorde anual Fondului o linie de credit stand-by în lei. Valoarea liniei de credit stand-by va fi stabilită anual, proporţional cu cota instituţiei de credit respective deţinută în volumul total al depozitelor din categoria celor garantate în condiţiile stabilite de lege, raportate Fondului la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se încheie convenţia de credit. Tragerile din linia de credit se vor efectua, în conformitate cu prevederile din convenţia privind creditul stand-by, numai în cazul necesităţii completării resurselor financiare proprii ale Fondului în situaţia falimentului unei instituţii de credit. Convenţiile privind liniile de credit stand-by vor fi încheiate cel mai târziu până la sfârşitul lunii februarie a fiecărui an. În cazul instituţiilor de credit pentru care o astfel de convenţie de credit stand-by nu se încheie în acest termen şi în suma corespunzătoare, Fondul va stabili nivelul contribuţiilor anuale necesar unei bune capitalizări a acestuia pentru atingerea gradului-ţintă de acoperire a expunerii sale, aprobat în vederea îndeplinirii scopului de garantare a depozitelor constituite la instituţiile de credit participante la Fond. Fondul va plăti, în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care este acordată linia de credit stand-by, un comision de neutilizare de 0,5% pentru sumele neangajate. (6) Pentru anul 2006, având în vedere resursele financiare ale Fondului şi necesitatea atingerii unui grad de acoperire a expunerii acestuia de 2,3%, stabilit ca fiind adecvat pentru acest an, nivelul liniilor de credit stand-by va reprezenta echivalentul în lei al sumei de 150 milioane euro, cu o dobândă la nivelul BUBOR la 3 luni + 1% pe an, pentru care Fondul va plăti, în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care sunt acordate liniile de credit stand-by, un comision de neutilizare de 0,5% pentru sumele netrase. Convenţiile privind liniile de credit stand-by vor fi încheiate până la data de 15 aprilie 2006."6. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Fiecare instituţie de credit, cu excepţiile prevăzute la art. 3, va plăti Fondului o contribuţie anuală reprezentând următoarele cote aplicate la baza de calcul a contribuţiei stabilită pentru anul precedent anului de plată: a) 0,2% în anul 2006; b) 0,1% în anul 2007; c) începând cu anul 2008, cota contribuţiei anuale va fi stabilită de către Fond, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, pentru fiecare an de plată şi va fi comunicată instituţiilor de credit până cel târziu la sfârşitul lunii februarie a anului de plată; cota contribuţiei anuale nu poate depăşi nivelul maxim de 0,5%."7. După alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Plata contribuţiei anuale în anul 2006 se va face până cel târziu la data de 31 martie 2006. În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (6), Fondului urmează a i se plăti în plus, până cel târziu la data de 30 aprilie 2006, o contribuţie în cotă de 0,2%."8. Alineatele (3), (4) şi (5) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"(3) Contribuţia anuală datorată Fondului, pe care trebuie să o plătească o instituţie de credit nou-autorizată în cursul anului de raportare, se va calcula prin înmulţirea cotei de 1/365 din contribuţia determinată conform prevederilor alin. (1) cu numărul de zile ce au trecut de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare de la Banca Naţională a României până la sfârşitul anului. În cazul în care o instituţie de credit este declarată în faliment în cursul anului de raportare, baza de calcul a contribuţiei anuale sau, după caz, a contribuţiei anuale majorate a acesteia se determină pentru ultima zi a trimestrului precedent celui în care a intrat în faliment. Contribuţia anuală care trebuie plătită se calculează prin înmulţirea cotei de 1/365 din contribuţia determinată, în condiţiile acestui alineat, cu numărul de zile de la începutul anului până la data deschiderii procedurii falimentului. Contribuţiile datorate şi neachitate Fondului de către instituţiile de credit intrate în faliment se recuperează de către acesta din averea instituţiilor de credit în faliment. (4) Fiecare instituţie de credit este obligată să plătească, până cel târziu la data de 30 aprilie a anului de plată, contribuţia corespunzătoare cotei comunicate de Fond. În condiţiile în care plata contribuţiei anuale nu se va efectua la termen se vor aplica prevederile art. 8 alin. (4). (5) Fondul este autorizat să majoreze contribuţia anuală ce trebuie plătită de o instituţie de credit până la dublul nivelului acesteia dacă, potrivit reglementărilor emise de Fond şi reglementărilor prudenţiale stabilite de Banca Naţională a României, rezultă că aceasta s-a angajat în politici riscante şi nesănătoase. În situaţia suspendării plăţii contribuţiilor anuale conform prevederilor art. 12 alin. (1), Fondul este îndreptăţit să stabilească pentru aceste instituţii de credit, conform normelor sale, contribuţii anuale majorate corespunzătoare."9. După alineatul (5) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Pentru anul 2006, instituţiile de credit pentru care Fondul a stabilit şi a comunicat deja aplicarea de contribuţii anuale majorate vor plăti o cotă a contribuţiei anuale de 0,25%, în situaţia respectării condiţiilor prevăzute la alin. (1^1), în caz contrar urmând a se plăti contribuţiile anuale majorate comunicate deja instituţiilor de credit în cauză."10. Alineatul (6) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(6) În cazul în care Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României va decide majorarea contribuţiei anuale în condiţiile prevăzute la alin. (5), instituţia de credit respectivă va fi înştiinţată despre această decizie până cel târziu la sfârşitul lunii februarie a anului de plată."11. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În situaţia în care Fondul a acumulat un nivel de resurse proprii considerat adecvat faţă de totalul depozitelor garantate, aflate în evidenţa instituţiilor de credit participante la Fond, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României poate decide, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului, suspendarea plăţii contribuţiilor anuale."12. Alineatul (1) al articolului 14 se abrogă.13. La articolul 31 litera a), punctul 7 va avea următorul cuprins:"7. împrumuturile Fondului, inclusiv cele de tipul liniilor de credit stand-by, precum şi emiterea de titluri de valoare de către acesta;".14. La articolul 31 litera a), după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 9 şi 10, cu următorul cuprins:"9. strategia anuală privind expunerea Fondului, care are ca obiective principale minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora; criteriile de selectare a plasamentelor vor fi cuantificate şi ierarhizate în funcţie de aceste trei obiective;10. stabilirea anuală a gradului-ţintă de acoperire a expunerii Fondului în vederea determinării necesarului optim de resurse financiare ale acestuia, precum şi stabilirea cotei contribuţiei anuale a instituţiilor de credit."15. La articolul 31 litera b), punctele 1, 2, 3 şi 6 vor avea următorul cuprins:"1. numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor conducerii executive;2. propuneri cu privire la modalităţile, plafoanele maxime, termenele şi condiţiile de plasare stabilite în cadrul strategiei anuale privind expunerea Fondului;3. desemnarea Fondului ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator la instituţiile de credit;..................................................................6. propunerile din rapoartele întocmite, conform prevederilor legale, în calitatea Fondului de lichidator, rapoartele întocmite, dacă este cazul, în calitatea Fondului de administrator special ori interimar, materiale care conţin soluţii şi propuneri care necesită aprobarea consiliului de administraţie şi care ţin atât de calităţile menţionate, cât şi de cea de creditor la instituţii de credit în faliment, alte materiale ce ţin de aplicarea reglementărilor Fondului, de buna desfăşurare a activităţii acestuia;".16. La articolul 31 litera b), după punctul 10 se introduc trei noi puncte, punctele 10^1, 10^2 şi 10^3, cu următorul cuprins:"10^1. reglementările interne ale Fondului, precum şi reglementări emise în aplicarea procedurilor de lichidare în cazul instituţiilor de credit la care Fondul are calitatea de lichidator;10^2. cota de constituire a fondului anual de participare la profit;10^3. alte informări şi rapoarte solicitate privind activitatea Fondului;".17. La articolul 32 alineatul (1), literele e) şi j) vor avea următorul cuprins:"e) face propuneri de numire în funcţie a membrilor conducerii executive;.................................................................. j) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României. De asemenea, asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administraţie al Fondului şi informarea acestuia asupra modului de realizare a hotărârilor;".18. La articolul 33, după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) şi b^2), cu următorul cuprins:"b^1) asigură plasarea resurselor financiare ale Fondului, urmărind minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum şi randamentul plasamentului, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei anuale aprobate de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, precum şi potrivit hotărârilor Consiliului de administraţie al Fondului, care va fi informat lunar asupra aplicării strategiei anuale;b^2) asigură efectuarea investiţiilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, cu respectarea reglementărilor în vigoare şi în limita plafoanelor aprobate;".19. La articolul 33, literele e) şi g) vor avea următorul cuprins:"e) monitorizează şi supraveghează activitatea Fondului de administrare şi lichidare la instituţii de credit, precum şi cea de plată a compensaţiilor deponenţilor garantaţi; dispune asupra măsurilor de luat în activitatea Fondului în situaţiile enumerate; monitorizează activitatea lichidatorilor la instituţiile de credit în faliment în cazurile în care Fondul are numai calitatea de creditor;..................................................................... g) angajează cheltuielile legate de funcţionarea Fondului în limita prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;".20. Alineatul (2) al articolului 39 va avea următorul cuprins:"(2) Raportul anual de activitate, împreună cu situaţiile financiare anuale, aprobate de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, precum şi raportul auditorului financiar vor fi făcute publice."21. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Fondul verifică la instituţiile de credit atât realitatea datelor înscrise în declaraţiile privind calculul şi plata contribuţiilor datorate, cât şi respectarea prevederilor legale cu privire la informarea deponenţilor de către instituţiile de credit. De asemenea, Fondul va putea să încheie contracte cu auditori financiari, persoane juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru verificarea evidenţelor contabile ale unei instituţii de credit. Desemnarea auditorilor şi necesitatea verificării care urmează să fie efectuată de aceştia vor fi supuse aprobării Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României."22. În anexa "Lista depozitelor negarantate", punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. Depozite ale instituţiilor de credit, inclusiv cele provenind din fondurile proprii ale acestora, cu excepţia depozitelor instituţiilor de credit în faliment."23. Punctul 11 din anexă se abrogă.24. În cuprinsul ordonanţei, sintagma "directorul general" se înlocuieşte cu termenul "directorul".  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 martie 2006.Nr. 23.--------