NORME METODOLOGICE din 22 februarie 2006de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 27 martie 2006   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme metodologice reglementează procedura de acordare a dreptului de semnatura în domeniul arhitecturii şi instituţiile competente pentru eliberarea documentelor necesare obţinerii acestui drept. (2) Prezentele norme metodologice se aplică persoanelor fizice care exercită independent, dar şi în calitate de salariat, profesia de arhitect.  +  Articolul 2Autoritatea competenţa în domeniul arhitecturii este Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 3Autoritatea competenţa pentru recunoaşterea profesională a diplomelor şi a altor documente similare, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 4, este Ordinul Arhitectilor din România.  +  Articolul 4În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificatii: a) stat membru de provenienţă - statul membru al Uniunii Europene, statul aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederatia Elvetiana, din care provine arhitectul care doreşte să îşi exercite profesiunea în România; b) stat membru gazda - statul membru al Uniunii Europene, statul aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederatia Elvetiana, în care arhitectul cetăţean român sau care provine din România doreşte să îşi exercite profesiunea; c) Directiva Consiliului nr. 85/384/CEE privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor dovezi oficiale de calificare în domeniul arhitecturii, inclusiv măsurile de facilitare a exercitării efective a dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii va fi denumita în continuare, în textul prezentelor norme metodologice, Directiva.  +  Capitolul II Recunoaşterea profesională a diplomelor de licenţă şi a altor documente similare eliberate de instituţiile de învăţământ superior de arhitectura  +  Articolul 5De la data aderării României la Uniunea Europeană, în aplicarea art. 4 şi 5 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, denumita în continuare Lege, pentru a asigura exercitarea profesiei de arhitect pe teritoriul României, Ordinul Arhitectilor din România recunoaşte profesional diplomele şi alte documente similare, eliberate conform normelor Uniunii Europene de statele membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetăţenilor lor şi prevăzute în anexa nr. 1, acordând acestora, în ceea ce priveşte accesul la activităţile din domeniul arhitecturii şi exercitarea acestora cu titlul profesional de arhitect, acelaşi efect pe teritoriul statului român ca şi diplomelor şi altor documente similare în domeniul arhitecturii, eliberate în România.  +  Articolul 6 (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, Ordinul Arhitectilor din România recunoaşte profesional diplomele şi alte documente similare, prevăzute în anexa nr. 2, eliberate de statele membre de provenienţă cetăţenilor lor care erau deja în posesia acestor calificări la data notificării Directivei sau ale căror studii ce permit obţinerea acestor diplome şi a altor documente similare, prevăzute în aceeaşi anexa, au început cel mai târziu în cursul celui de-al treilea an universitar ce a urmat datei notificării Directivei. (2) Ordinul Arhitectilor din România recunoaşte profesional diplomele şi alte documente similare, prevăzute la alin. (1), chiar dacă aceste calificări nu îndeplinesc cerinţele minime de formare prevăzute de normele europene, acordând acestora, în ceea ce priveşte accesul la activităţile din domeniul arhitecturii şi exercitarea profesiei de arhitect, cu condiţia îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 11 alin. (4) din Lege, acelaşi efect pe teritoriul statului român ca şi diplomelor şi altor documente similare în domeniul arhitecturii, eliberate în România.  +  Articolul 7De la data aderării României la Uniunea Europeană, Ordinul Arhitectilor din România recunoaşte atât diplomele eliberate de instituţiile de învăţământ superior de arhitectura, cat şi certificatele prevăzute în prezentul articol, acordându-le, în ceea ce priveşte accesul la activităţile din domeniul arhitecturii şi exercitarea acestora cu titlul profesional de arhitect, acelaşi efect pe teritoriul statului român ca şi diplomelor şi altor documente similare în domeniul arhitecturii, eliberate în România, după cum urmează: a) certificatele eliberate cetăţenilor statelor membre de provenienţă de către acestea, dacă existau, la data notificării Directivei, reglementări privind accesul la activităţile din domeniul arhitecturii şi exercitarea acestora cu titlul profesional de arhitect; certificatele precizează ca titularii au fost autorizaţi sa utilizeze titlul profesional de arhitect anterior datei de implementare a Directivei şi au desfăşurat în mod efectiv activităţile respective în conformitate cu aceste reglementări timp de cel puţin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani ce preceda data eliberării certificatelor; b) certificatele eliberate cetăţenilor statelor membre de provenienţă, state care, între data notificării şi cea a implementarii Directivei, au introdus reglementări privind accesul şi exercitarea activităţilor din domeniul arhitecturii cu titlul profesional de arhitect, prin care se dovedeşte faptul ca titularul a fost autorizat sa utilizeze titlul profesional de arhitect la data implementarii Directivei şi a desfăşurat în mod efectiv activităţile respective în conformitate cu aceste reglementări timp de cel puţin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani ce preceda data eliberării certificatelor.  +  Articolul 8Recunoaşterea diplomelor de învăţământ superior în domeniul arhitecturii, eliberate în afară statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene, se face, conform Legii, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Documentele de formare care nu îndeplinesc singure sau cumulativ cu experienta profesională condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 se supun recunoaşterii academice, conform Legii, la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  +  Articolul 9Diplomele de licenţă şi alte documente similare, eliberate de instituţiile de învăţământ superior de arhitectura din România, sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 10Diplomele şi alte documente similare, eliberate de instituţii de învăţământ superior de arhitectura din fostele state Cehoslovacia, Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, sunt recunoscute în condiţiile prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 11În sprijinul activităţii de recunoaştere, Ordinul Arhitectilor din România trebuie să consulte Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în care diplomele şi alte documente similare prevăzute în anexa nr. 1 se reactualizează permanent.  +  Capitolul III Dobândirea dreptului de semnatura pentru documentaţii de arhitectura valabile pe teritoriul României  +  Articolul 12Cetăţenii statelor membre de provenienţă, ale căror diplome de arhitect sau alte documente similare au fost recunoscute în România, vor utiliza în România titlul profesional de "arhitect", precum şi abrevierea acestui titlu folosită în România.  +  Articolul 13În cazul în care titlul de formare utilizat în statul membru de provenienţă poate fi confundat în România cu un titlu care necesita o formare suplimentară, pe care persoana în cauza nu o deţine, Ordinul Arhitectilor din România va indica forma adecvată a titlului pe care persoana este indreptatita sa îl utilizeze.  +  Articolul 14În cazuri justificate, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate solicita autorităţilor competente dintr-un stat membru de provenienţă confirmarea autenticităţii diplomelor şi altor documente similare, eliberate în respectivul stat membru.  +  Articolul 15Arhitecţii cetăţeni ai unui stat membru de provenienţă care au dreptul de a exercita profesia de arhitect în unul dintre aceste state şi nu solicita stabilirea în România, ci doar dreptul de a presta temporar servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României vor dobândi drept de semnatura prin înregistrarea automată şi temporară la Ordinul Arhitectilor din România, în condiţiile art. 11 alin. (2) din Lege.  +  Articolul 16Cetăţenii unui stat membru de provenienţă care solicită stabilirea în România şi îndeplinesc condiţiile referitoare la deţinerea titlului de arhitect, prevăzute în Lege, vor dobândi drept de semnatura în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu respectarea art. 10 din Lege.  +  Articolul 17 (1) Documentul prevăzut la art. 11 alin. (3) din Lege trebuie să dovedească faptul ca sunt îndeplinite cerinţele statului membru de provenienţă referitoare la onorabilitate. (2) În cazul în care statul membru de provenienţă nu solicita dovada onorabilitatii pentru persoanele care doresc să aibă acces la profesia de arhitect în acel stat, Ordinul Arhitectilor din România solicita cetăţenilor statului membru de provenienţă care solicită drept de stabilire în România să prezinte un extras de cazier judiciar sau, în absenta acestuia, un document echivalent eliberat de o autoritate competentă din statul membru de provenienţă. (3) În cazul în care statul membru de provenienţă nu eliberează dovada prevăzută la alin. (2), Ordinul Arhitectilor din România solicita persoanei respective o declaraţie pe propria răspundere în faţa unei autorităţi competente, din care să rezulte ca persoana îndeplineşte cerinţele art. 10 alin. (3) din Lege.  +  Articolul 18 (1) Dacă Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are cunoştinţa de fapte grave şi precise săvârşite în afară teritoriului României, anterior stabilirii solicitantului în România, sau de faptul ca declaraţia menţionată în art. 17 alin. (3) conţine informaţii incorecte, iar faptele ori informaţiile respective sunt de natura sa afecteze accesul la profesia de arhitect sau exercitarea acesteia pe teritoriul României, autoritatea română competenţa informează autoritatea ori autorităţile competente din statul membru de provenienţă cu privire la acestea. (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului comunică statului membru gazda informaţiile solicitate cu privire la sancţiunile disciplinare de natura profesională sau administrativă, precum şi cu privire la sancţiunile penale interesand exerciţiul profesiei de arhitect, aplicate arhitectilor pe durata exercitării profesiei în România. (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, sesizat de un stat membru gazda în legătură cu fapte grave şi precise săvârşite de un cetăţean român sau care provine din România, anterior stabilirii în statul membru gazda şi în afară teritoriului acestuia, ori în legătură cu informaţii incorecte cuprinse în declaraţia prevăzută în art. 17 alin. (3), verifica exactitatea faptelor, în măsura în care ele pot afecta accesul la profesia de arhitect sau exercitarea acesteia în România. (4) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului decide asupra naturii şi amplorii investigatiilor care trebuie realizate şi informează statul membru gazda asupra acţiunilor pe care le întreprinde cu privire la documentele şi certificatele pe care le-a emis în cazurile respective. (5) Informaţiile primite sau furnizate potrivit prevederilor alin. (1)-(4) au caracter confidenţial.  +  Articolul 19Pentru dobândirea dreptului de semnatura, cetăţenii statelor membre de provenienţă vor prezenta un certificat emis de autoritatea competentă din statul de provenienţă, care atesta efectuarea în statul respectiv a unei perioade corespunzătoare de stagiu sau experienta profesională adecvată cu o durată echivalenta stagiului şi care conferă acestora aceleaşi drepturi ca şi cetăţenilor români care au efectuat stagiul.  +  Articolul 20 (1) Ordinul Arhitectilor din România examinează documentaţia prezentată de solicitant pentru dobândirea dreptului de semnatura şi emite decizia motivată în termen de 3 luni de la depunerea documentaţiei complete. (2) În situaţia prevăzută la art. 18, solicitarea de reexaminare suspenda termenul legal de soluţionare. Ordinul Arhitectilor din România va continua procedura prevăzută la alin. (1) după primirea răspunsului din partea statului membru consultat sau după expirarea termenului de 3 luni prevăzut de normele Uniunii Europene pentru formularea răspunsului de către statele membre consultate în aceste situaţii. (3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţa de contencios administrativ competenţa. În cazul în care solicitantul nu primeşte răspuns în termenul prevăzut la alin. (1), el se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii. (4) În termen de 30 de zile de la emiterea deciziei de respingere a solicitării de acordare a dreptului de semnatura, solicitantul poate introduce o cerere de reexaminare însoţită de elemente noi, relevante în susţinerea dosarului.  +  Articolul 21 (1) Recunoaşterea diplomelor şi a altor documente similare de calificare în profesia de arhitect, eliberate de statele membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi de Confederatia Elvetiana, se efectuează indiferent dacă formarea a fost dobandita în totalitate sau în parte pe teritoriul acestor state. (2) Atunci când diplomele şi alte documente similare de calificare în profesia de arhitect, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetăţenilor acestora, nu îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezenta hotărâre pentru a fi recunoscute, Ordinul Arhitectilor din România va examina cunoştinţele de specialitate şi competentele atestate de aceste diplome şi alte documente similare, precum şi experienta solicitantului, comparativ cu cerinţele de calificare şi cunoştinţele prevăzute de legea română.  +  Articolul 22 (1) Ordinul Arhitectilor din România examinează diplomele sau alte documente similare de calificare în profesia de arhitect, obţinute în afară graniţelor statelor membre ale Uniunii Europene, ale celorlalte state aparţinând Spaţiului Economic European şi ale Confederatiei Elvetiene şi recunoscute în unul dintre aceste state. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Ordinul Arhitectilor din România examinează şi formarea complementara şi/sau experienta profesională însuşite de către cel interesat într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederatia Elvetiana ori în afară graniţelor acestora. (3) Dacă în urma examinării comparative se constată că abilitatile şi cunoştinţele atestate de aceste diplome sau alte documente similare corespund numai parţial cerinţelor de calificare şi cunoştinţelor prevăzute de legea română, Ordinul Arhitectilor din România poate solicita persoanei interesate sa dovedească faptul ca îndeplineşte toate aceste cerinţe. (4) Ordinul Arhitectilor din România emite decizia motivată în termen de 3 luni de la primirea cererii însoţite de documentaţia completa de sustinere.  +  Articolul 23Cererea de recunoaştere a diplomelor sau a altor documente similare prevăzute de art. 22 este respinsă numai motivat şi numai cu indicarea termenului de 30 de zile în care aceasta decizie poate fi contestată şi a instanţei de contencios administrativ competente. De asemenea, în cazul în care solicitantul nu primeşte răspuns în termenul prevăzut la art. 22 alin. (4), el se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente.  +  Articolul 24În cazurile prevăzute la art. 21 şi 22 din Lege, Ordinul Arhitectilor din România poate interzice permanent sau temporar dreptul de a exercita profesia de arhitect pe teritoriul României.  +  Articolul 25Ordinul Arhitectilor din România întreprinde măsurile necesare pentru ca cetăţenii statelor membre de provenienţă sa dobândească, în propriul lor interes şi în cel al clienţilor lor, cunoştinţele lingvistice necesare exercitării profesiei de arhitect în România.  +  Articolul 26Documentele obţinute conform art. 17 şi 18 produc efecte în România dacă sunt prezentate autorităţilor abilitate în termen de 3 luni de la data eliberării lor.  +  Capitolul IV Exercitarea profesiei de arhitect de către cetăţenii români în afară teritoriului României  +  Articolul 27 (1) Ordinul Arhitectilor din România eliberează arhitectilor cetăţeni români care doresc sa exercite profesia de arhitect în afară teritoriului României orice tip de document necesar recunoaşterii profesionale, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii. (2) Dacă Ordinul Arhitectilor din România respinge solicitarea sau nu eliberează în termen de 30 de zile documentul solicitat conform alin. (1), persoana interesată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 28Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi cetăţenilor români care se afla în una dintre situaţiile reglementate de aceasta.  +  Articolul 29De la data aderării României la Uniunea Europeană, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului comunică, în cel mai scurt timp posibil, simultan, celorlalte state membre şi Comisiei Europene lista diplomelor, certificatelor şi altor dovezi de calificare profesională, eliberate pe teritoriul României, în conformitate cu normele europene, precum şi lista instituţiilor care le eliberează.  +  Articolul 30De la data aderării României la Uniunea Europeană, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va comunică celorlalte state membre şi Comisiei Europene orice modificări intervenite în ceea ce priveşte diplomele, certificatele şi alte titluri eliberate pe teritoriul României.  +  Articolul 31De la data aderării României la Uniunea Europeană, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate consulta Comitetul consultativ privind formarea în domeniul arhitecturii, dacă are motive întemeiate sa considere ca o diploma, un certificat sau o alta dovada de calificare în profesia de arhitect, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute de normele europene.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 33 (1) Data notificării Directivei este 5 august 1985. (2) Datele de implementare a Directivei sunt: a) 5 august 1987 - pentru Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania, Franţa, Italia, Danemarca, Irlanda, Marea Britanie, Grecia, Spania şi Portugalia; b) 1 ianuarie 1994 - pentru Norvegia şi Islanda; c) 1 ianuarie 1995 - pentru Austria, Finlanda şi Suedia; d) 1 mai 1995 - pentru Liechtenstein; e) 1 iunie 2002 - pentru Elvetia; f) 1 mai 2004 - pentru Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia; g) data aderării - pentru Bulgaria.  +  Anexa 1────────la normele metodologice────────────────────────Diplomele şi alte documente de formare sau experienta profesională în arhitectura, care fac obiectul recunoaşterii, în baza art. 5 din HotărâreDiplomele şi alte documente listate în continuare sunt recunoscute pentru studenţii care şi-au început studiile în arhitectura începând cu anul academic 1988/1989. Pentru cei care şi-au început studiile în arhitectura înainte de anul academic 1988/1989, se recunosc diplomele menţionate în Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, cu următoarele precizări:- pentru Austria, Suedia şi Finlanda, diplomele menţionate în Anexa nr. 2, pentru studii începând din anul academic 1988/1989, dar înainte de anul academic 1998/1999;- pentru Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia, diplomele menţionate în Anexa nr. 2, pentru studii care au început înainte de anul academic 2007/2008
           
    ŢARATitlul diplomeiOrganismul care a emis diplomaCertificatul care însoţeşte diploma
    BELGIQUE/Architecte-ArchitectEcoles nationales superieures d'architecture  
    BELGIE  
    BelgiaArchitecte-ArchitectInstituts superieurs d'architecture  
      ArchitectEcole provinciale superieure d'architecture de Hasselt  
      Architecte-ArchitectAcademies royales des Beaux-Arts  
      Architecte-ArchitectEcoles Saint-Luc  
      Ingenieur-civiel architecteFacultes des sciences appliquees des universites  
        Faculte polytechnique de Mons  
      Architect-ArchitecteNationale hogescholen voor architectuur  
      Architect-ArchitecteHogere architectuur-instituten  
      ArchitectProvinciaal Hoger Instituut voor Architecture te Hasselt  
      Architect-ArchitecteKoninklijke Academies voor Schone Kunsten  
      Architect-ArchitecteSint-Lucasscholen  
      BurgelijkeFaculteiten Toegepaste  
      intenieur-architectWetenschappen van de Universiteiten "Faculte Polytechnique" van Mons  
    DANMARKArkitekt cand. arch.Kunstakademiets Arkitektskole i  
    Danemarca   Kobenhavn Arkitektskolen i Arhus  
    DEUTSCHLANDDiplom-Ingenieur,Universitaten (Architektur/Hochbau)  
    GermaniaDiplom-Ingenieur Univ.Technischen Hochschulen (Architektur/Hochbau)  
        Technischen Universitaten (Architektur/Hochbau)  
        Universitaten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)  
        Hochschulen fur bildende Kunste  
        Hochschulen fur Kunste  
      Diplom-Ingenieur,Fachhochschulen (Architektur/Hochbau)  
      Diplom-Ingenieur FH  
        Universitaten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden  
        Fachhochschulstudiengangen  
         
    ESPANATitulo oficial de arquitectoRectores de las universidades enumeradas a continuacion:  
    Spania  
        La universidad politecnica de Cataluna, escuelas tecnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Valles;  
        La universidad politecnica de Madrid, escuela tecnica superior de arquitectura de Madrid;  
        La universidad poolitecnica de Las Palmas, escuela tecnica superior de arquitectura de Las Palmas;  
        La universidad politehnica de Valencia, escueta tecnica superior de arquitectura de Valencia;  
        La universidad de Sevilla, escuela tecnica superior de arquitectura de Sevilla;  
        La universidad de Valladolid, escuela tecnica superior de arquitectura de Valladolid;  
        La universidad de Santiago de Compostela, escuela tecnica superior de arquitectura de La Coruna;  
        La universidad de Pais Vasco, escuela tecnica superior de arquitectura de San Sebastian;  
        La universidad de Navarra, escuela tecnica superior de arquitectura de Pamplona;  
        La universidad de Alcala de Henares. Escuela politecnica de Alcala de Henares (1999/2000);  
        La universidad Alfonso X El Sabio. Centro politecnico superior de Villanueva de la Canada (1999/2000);  
        La universidad de Alicante. Escuela politecnica superior de Alicante (1997/1998);  
        La universidad Europea de Madrid (1998/1999)  
        La universidad de Cataluna. Escuela tecnica superior de Arquitectura de Barcelona (1999/2000);  
        La universidad Ramon Llull. Escuella tecnica superior de Arquitectura de La Salle (1998/1999);  
        La universidad S.E.K. de Segovia. Centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia (1999/2000);  
        La universidad de Granada. Escuela tecnica superior de Arquitectura de Granada (1994/1995);  
    FRANCEDiplome d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionelle continue et de la promotion sociale.Ministrul responsabil pentru domeniul arhitecturii  
    Franţa
      Diplome d'architecte ESA Diplome d'architecte ENSAISEcole speciale d'architecture de Paris Ecole naţionale superieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture  
    IRELANDDegree of Bachelor of Architecture (B. Arch. NUI)National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin  
    Irlanda
      Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch) (Previously, until 2002 - Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch))Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin)  
      Certificate of associateschip (ARIAI)Royal Institute of Architects of Ireland  
      Certificate of membership (MRIAI)Royal Institute of Architects of Ireland  
    ITALIA- Laurea in ArchitetturaUniversita di CamerinoDiploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente
    Italia   Universita di Catania - Sede di Siracusa
        Universita di Chieti
        Universita di Ferrara
        Universita di Firenze
        Universita di Genova
        Universita di Napoli Federico II
        Universita di Napoli II
        Universita di Palermo
        Universita di Parma
        Universita di Reggio Calabria
        Universita di Roma III
        Universita di Roma "La Sapienza"
        Universita di Trieste
        Politecnico di Bari  
        Politecnico di Milano  
        Politecnico di Torino  
      1) - Laurea in Ingegneria Edile/ Architettura (Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi iniziati nell'anno accademico 1998/1999)Instituto universitario di architettura di Venezia 1) e 2)Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una comissione competente
      Universita dell'Aquila
      Universita di Pavia
      Universita di Roma "La Sapienza"
      2) - Laurea Specialistica in Ingegneria Edile-Architettura (Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi iniziati nell'anno accademico 2003/2004)  
      3) - Laurea Specialistica in Ingegneria Edile-Architettura (Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi iniziati nell'anno accademico 2003/2004)Universita di AnconaDiploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente
      Universita di Basilicata - Potenza
      Universita di Pisa
      Universita di Bologna
      Universita di Catania
      Universita di Genova
      Universita di Palermo
      Universita di Napoli Federico II
      Universita di Roma - Tor Vergata
        Universita di Trento
        Politecnico di Bari
        Politecnico di Milano
      - Laurea Specialistica quinquennale in Architettura (Soltanto per i diplomi rilasciati a partire dell'anno accademico 2002/2003) (Soltanto per i diplomi rilasciati a partire dell'anno accademico 2003/2004)Prima Facolta di Architettura dell'Universita di Roma "La Sapienza"Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente
      Universitâ di Ferrara
      Universitâ di Genova
      Universitâ di Palermo
      Politecnico di Milano
      Politecnico di BariDiploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente
      (Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi iniziati nell'anno accademico 2003/2004)Universita di Roma III
      - Laurea Specialistica in Architettura (Soltanto per i diplomi che sanciscono corsi iniziati nell'anno accademico 2003/2004)Universita di Firenze
      Universita di Napoli II
      Politecnico di Milano II
    NEDERLAND1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur1. Technische Universiteit te DelftVerklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van de artikelen 3 en 4 van Richtlijn 85/384/EEG.
    Olanda
      2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek2. Technische Universiteit te Eindhoven  
      3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen vorbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:    
      - de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam    
      - de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam    
      - de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg    
      - de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem    
      - de Rijkshogeschool Groningen te Groningen    
      - de Hogeschool Maastricht te Maastricht    
    OSTERREICHDiplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.Technische Universitat Graz (Erzherzog-Johann-Universitat Graz)  
    Austria  
      Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.Technische Universitat Wien  
      Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.Universitat Innsbruck (Leopold- Franzens-Universitat Innsbruck)  
      Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.Hochschule fur Angewandte Kunst in Wien  
      Magister der Architecktur, Magister architecturae, Mag. Arch.Akademie der Bildenden Kunste in Wien  
      Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.Hochschule fur kunstlerische und industrielle Gestaltung in Linz  
    PORTUGALCarta de curso de Licenciatura em ArquitecturaFaculdade de arquitectura da Universidade tecnica de Lisboa  
    Portugalia  
    Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto  
     
      Escola Superior Artistica do Porto  
    Para os cursos iniciados a partir do ano academico de 1991/1992Universidade Lusiada do Porto - Faculdade de Arquitectura e Artes  
    UNITED KINGDOMDiplomas in architectureUniversities Colleges of ArtCertificate of architectural education, issued by the Architects
    Marea Britanie   Schools of Art
      Degrees in architectureUniversities Architectural AssociationRegistration Board
      Final examinationRoyal College of Art  
      Examination in architecture Examination Part IIRoyal Institute of British Architects  
    NORWAYSivilarkitektNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet-
    Norvegia
        Arkitekthogskolen i Oslo Bergen arkitektskole  
      For diplomas sanctionning courses started in school year 1997/1998    
    SVERIGEArkitektexamenChalmers Tekniska Hogskola AB-
    Suedia   Kungliga Tekniska Hogskolan  
        Lunds Universitet  
    LIECHTENSTEINDipl.- Arch. FH Fur Architekturstudienkurse, die im akademischenFachhochschule Liechtenstein  
    Liechtenstein
      Jahr 1999/2000 aufgenomtnen wurden, einschliesslich fur Studenten, die das Studienprogramm Model B bis zum akademischen    
      Jahr 2000/2001 belegten, vorausgesetzt dass sie sich im akademischen    
      Jahr 2001/2002 einer zusatzlichen und kompensatorischen Ausbildung unterzogen.    
    FINLANDArkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen (1998/1999)Teknillinen korkeakoulu/Tekniska hogskolan (Helsinki)  
    Finlanda  
      Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerfors tekniska hogskola  
        Oulun yliopisto/Uleaborgs universitet  
   +  Anexa 2──────────la normele metodologice────────────────────────Diplomele şi alte documente de formare sau experienta profesională eliberate în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederatia Elvetiana, care fac obiectul recunoaşterii, în baza art. 6 din HotărâreI) în Germania: a) diplomele eliberate de şcolile superioare de arte frumoase [(Dipl.Ing. Architekt (HfbK)], b) diplomele eliberate de secţiile de arhitectura (Architektur/Hochbau) ale "Technische Hoschulen", ale universitatilor tehnice, ale universitatilor şi, în măsura în care aceste instituţii au fuzionat în "Gesamthochschulen", ale Gesamthochschulen (Dipl. Ing. şi alte denumiri care vor fi date ulterior acestor diplome) c) diplomele eliberate de Fachhochschulen, secţia arhitectura (Architektur/Hochbau) şi, în măsura în care aceste instituţii au fuzionat în Gesamthochschulen, de Gesamthochschulen, secţia arhitectura (Architektur/Hochbau), însoţite, atunci când durata studiilor este mai mica de 4 ani, dar de cel puţin 3 ani, de un certificat, care atesta o experienta profesională de 4 ani efectuată în Republica Federala Germania, eliberat de organismul profesional al arhitectilor (Ingenieur grad, şi alte denumiri care vor fi date ulterior acestor diplome), d) certificatele (Prufungszeugnisse) eliberate înainte de 1 ianuarie 1973 de către Ingenieurschulen, secţia arhitectura şi de către Werkkunstschulen, secţia arhitectura, însoţite de un atestat eliberat de autorităţile competente care să certifice reusita la susţinerea probei de acordare a titlului care consta în evaluarea planurilor realizate de candidat în cursul unei perioade de practica de cel puţin 6 ani; e) diplomele, certificatele şi alte titluri de arhitect eliberate cetăţenilor unui stat membru de provenienţă care atesta o formare de "Fachhochschulen" obţinută în Republica Federala Germania, în forma în care exista la data notificării directivei, în următoarele condiţii:1) durata totală a formării este de 3 ani;2) formarea îndeplineşte exigenţele prevăzute de normele Uniunii Europene;3) formarea da dreptul posesorului sa exercite activităţile specifice profesiei de arhitect pe întreg teritoriul Germaniei, cu titlul profesional de arhitect;4) formarea este urmată de o perioadă de experienta profesională de 4 ani, efectuată în Republica Federala Germania, atestata printr-un certificat eliberat de organismul profesional al arhitectilor din care arhitectul face parte. Organismul profesional al arhitectilor trebuie să fi stabilit în prealabil ca activităţile îndeplinite de arhitectul respectiv în domeniul arhitecturii constituie dovezi concludente ale aplicării practice a cunoştinţelor cerute de normele Uniunii Europene. Certificatul se eliberează după aceeaşi procedura care se aplică şi înscrierii în tabloul organismului profesional. f) Sunt recunoscute, în condiţiile prevăzute mai sus, certificatele eliberate de autorităţile competente din Republica Federala Germania care confirma echivalenta titlurilor de formare eliberate după 8 mai 1945 de către autorităţile competente din Republica Democrata Germană cu titlurile care figurează la pct. 1 al prezentei Anexe.II) În Belgia: a) diplome eliberate de şcolile naţionale superioare de arhitectura sau de către institutele superioare de arhitectura (architecte-architect); b) diplome eliberate de Şcoala Provinciala Superioară de Arhitectura din Hasselt (architect); c) diplome eliberate de academiile regale de arte frumoase (architecte-architect); d) diplome eliberate de Şcolile Saint-Luc (architecte-architect); e) diplomele universitare de inginer civil, însoţite de un certificat de stagiu eliberat de Ordinul Arhitectilor şi care da acces la exercitarea profesiei de arhitect (architecte-architect): f) diplome de arhitect eliberate de comisia centrala sau de stat pentru arhitectura (architecte-architect); g) diplome de inginer-civil arhitect şi de inginer-arhitect eliberate de facultăţile de ştiinţe aplicate ale universitatilor şi de Facultatea Politehnica din Mons (ingenieur-architecte, ingenieur -architect);III) În Danemarca: a) diplome eliberate de Şcolile Naţionale de Arhitectura din Copenhaga şi Arhus (architekt), b) certificatul de autorizare eliberat de comisia arhitectilor, conform legii nr. 202 din 28 mai 1975 (registreret arkitekt), e) diplomele eliberate de şcolile superioare de geniu civil (bygningskonstruktor), însoţite de un atestat eliberat de autorităţile competente care să certifice reusita la susţinerea probei de acordare a titlului care consta în evaluarea planurilor realizate de candidat în cursul unei perioade de practica de cel puţin 6 ani;IV) În Franţa:a. diplomele guvernamentale de arhitect eliberate până în 1959 de către Ministerul Educaţiei şi după această dată de către Ministerul Afacerilor Culturale (architecte DPLG),b. diplomele eliberate de Şcoala Specială de Arhitectura (architecte DESA),c. diplomele eliberate după 1955 de către Şcoala Naţionala Superioară de Arte şi de Meserii din Strasbourg (fosta Şcoala Naţionala de Ingineri din Strasbourg), secţia arhitectura (architecte ENSAIS);V) În Grecia:a. diplomele de inginer-arhitect eliberate de către METSOVION POLYTECHNION din Atena, însoţite de un atestat eliberat de Camera Tehnica a Greciei care da acces la exercitarea activităţilor din domeniul arhitecturii,b. diplomele de inginer-arhitect eliberate de către ARISTOTELION PANEPISTIMION din Salonic, însoţite de un atestat eliberat de Camera Tehnica a Greciei care da acces la exercitarea activităţilor din domeniul arhitecturii,c. diplomele de inginer-inginer civil eliberate de METSOVION POLYTECHNION din Atena, însoţite de un atestat eliberat de Camera Tehnica a Greciei care da acces la exercitarea activităţilor din domeniul arhitecturii,d. diplomele de inginer-inginer civil eliberate de către ARISTOTELION PANEPISTIMION din Salonic, însoţite de un atestat eliberat de Camera Tehnica a Greciei care da acces la exercitarea activităţilor din domeniul arhitecturii,e. diplomele de inginer-inginer civil eliberate de către PANEPISTIMION THRAKIS, însoţite de un atestat eliberat de Camera Tehnica a Greciei care da acces la exercitarea activităţilor din domeniul arhitecturii,f. diplomele de inginer-inginer civil eliberate de PANEPISTIMION PATRON, însoţite de un atestat eliberat de Camera Tehnica a Greciei care da acces la exercitarea activităţilor din domeniul arhitecturii;VI) În Irlanda: a) titlul de "Bachelor of Architecture" acordat de către "Naţional University of Ireland" (B.Arch.N.U.I.) absolvenţilor de arhitectura ai "University College" din Dublin, b) diploma în arhitectura de nivel universitar eliberata de "College of Technology", Bolton Street din Dublin (Diplom.Arch.), c) certificatul de membru asociat al "Royal Institut of Architects of Ireland" (A.R.I.A.I.), d) certificatul de membru al "Royal Institut of Architects of Ireland" (M.R.I A.I.);VII) În Italia:a. diplome de "laurea în architettura" eliberate de către universităţi, institutele politehnice şi de Institutele Superioare de Arhitectura din Venetia şi Reggio-Calabria, însoţite de diploma care da acces la exercitarea în mod independent a profesiei de arhitect eliberata de ministrul educaţiei după reusita la examenul de stat care da acces la exercitarea în mod independent a profesiei de arhitect, susţinut în faţa unei comisii competente (dott.architetto),b. diplomele de "laurea în ingegneria" în domeniul construcţiilor ('sezione costruzione civile") eliberate de universităţi şi de institutele politehnice, însoţite de diploma care are da acces la exercitarea în mod independent a unei profesii în domeniul arhitecturii, eliberata de ministrul educaţiei după reusita la examenul de stat care da acces la exercitarea în mod independent a profesiei de arhitect, susţinut în faţa unei comisii competente (dott.ing.architetto sau dott.ing. în ingegneria civile);VIII) În Olanda: a) atestatul care certifica reusita la examenul de diploma în arhitectura, eliberat de secţiile de arhitectura ale Şcolilor Tehnice Superioare din Delft sau din Eindhoven (bouwkundig ingenieur), b) diplomele academiilor de arhitectura recunoscute de stat (architect), c) diplomele eliberate până în 1971 de fostele instituţii de învăţământ superior de arhitectura (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO), d) diplomele eliberate până în 1970 de fostele instituţii de învăţământ superior de arhitectura (Voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO), e) atestatul care certifica reusita la examenul organizat de Consiliul Arhitectilor al "Bond van Nederlandse Architecten" (Ordinul Arhitectilor din Olanda, BNA) (architect), f) diploma eliberata de Stichting Instituut voor Architectuur (Fundaţia "Institutul de Arhitectura") (IVA) eliberata la terminarea unui curs organizat de aceasta Fundaţie cu o durată minima de 4 ani (architect), însoţită de un atestat eliberat de autorităţile competente care să certifice reusita la susţinerea probei de acordare a titlului care consta în evaluarea planurilor realizate de candidat în, cursul unei perioade de practica de cel puţin 6 ani, g) atestat eliberat de autorităţile competente care să certifice ca înainte de 5 august 1985 persoana respectiva a fost declarata admisă la examenul de "kandidaat în de bouwkunde" organizat de Şcoala Tehnica Superioară din Delft sau din Eindhoven şi ca, pe perioada a cel puţin 5 ani consecutivi care preced data de 5 august 1985 persoana respectiva a exercitat activităţi în domeniul arhitecturii a căror natura şi importanţa garantează, potrivit criteriilor recunoscute în Olanda dobândirea unei competente suficiente pentru exercitarea acestor activităţi (architect), h) atestat eliberat de autorităţile competente numai persoanelor care au împlinit vârsta de 40 de ani înaintea datei de 5 august 1985, şi care certifica ca persoanele respective au exercitat, pe o perioadă de cel puţin 5 ani consecutivi care preced data de 5 august 1985, activităţi în domeniul arhitecturii a căror natura şi importanţa garantează, potrivit criteriilor recunoscute în Olanda, dobândirea unei competente suficiente pentru exercitarea acestor activităţi (architect);Atestatele prevăzute la ultimele doua puncte nu mai trebuie să fie recunoscute începând cu data intrării în vigoare a dispoziţiilor legislative şi regulamentare din Olanda privind accesul la activităţile de arhitect şi exercitarea lor cu titlul profesional de arhitect în măsura în care aceste atestate nu dau, în virtutea acestor dispoziţii, acces la activităţile exercitate cu titlul profesional de arhitect;IX) În Marea Britanie: a) titlurile conferite în urma examenelor desfăşurate în:1) Royal Institute of British Architects,2) şcolile de arhitectura ale:universitatilor,colegiilor politehnice superioare,colegiilor,academiilor (colegii private),colegiilor de tehnologie şi de arte frumoase,care au fost sau sunt recunoscute la momentul adoptării Directivei de către Architects Registration Council din Marea Britanie în vederea înscrierii în registrul profesiei (Architect), b) certificat care să ateste ca titularul sau are un drept dobândit la menţinerea titlului sau profesional de arhitect conform secţiunii 6 (1)a, 6 (1)b sau 6 (1) d din Architects Registration Act din 1931 (Architect), c) certificat care să ateste ca titularul sau are un drept dobândit la menţinerea titlului sau profesional de arhitect conform secţiunii 2 din Architects Registration Act din 1938 (Architect);X) În Spania:a. titlul oficial de arhitect (titulo oficial de arquitecto) acordat de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei sau de universităţi;XI) În Portugalia: a) diploma "diploma do curso especial de arquitectura" eliberata de către Şcolile de Arte Frumoase din Lisabona şi din Porto, b) diploma de arhitect "diploma de arquitecto" eliberata de către Şcolile de Arte Frumoase din Lisabona şi din Porto, c) diploma "diploma do curso de arquitectura" eliberata de către Şcolile Superioare de Arte Frumoase din Lisabona şi din Porto, d) diploma "diploma de licenciatura em arquitectura" eliberata de către Şcoala Superioară de Arte Frumoase din Lisabona, e) diploma " carta de curso de licenciatura em arquitectura" eliberata de către Universitatea Tehnica din Lisabona şi de Universitatea din Porto, f) diploma de absolvire de scurta durata în geniu civil (licenciatura em engenharia civil) eliberata de Institutul Superior Tehnic al Universitatii Tehnice din Lisabona, g) diploma de absolvire de scurta durata în geniu civil (licenciatura em engenharia civil) eliberata de Facultatea de Geniu (de Engenharia) a Universitatii din Porto, h) diploma de absolvire de scurta durata în geniu civil (licenciatura em engenharia civil) eliberata de Facultatea de Ştiinţe şi de Tehnologie a Universitatii din Coimbra, i) diploma de absolvire de scurta durata în geniu civil, producţie (licenciatura em engenharia civil.producao) eliberata de Universitatea din Minho;XII) În Austria:a. diplomele eliberate de Universităţile Tehnice din Viena şi din Graz, precum şi de Universitatea din Innsbruck, Facultatea de Geniu Civil şi de Arhitectura, secţia arhitectura (Architektur), geniu civil (Bauingenieurwesen Hochbau) şi constuctie (Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen),b. diplomele eliberate de Universitatea de Geniu Rural, secţia economie funciară şi economia apelor (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft),c. diplomele eliberate de Colegiul Universitar de Arte Aplicate din Viena, secţia arhitectura,d. diplomele eliberate de Academia de Arte Frumoase din Viena, secţia arhitectura,e. diplomele de inginer autorizat (Ing.) eliberate de şcolile tehnice superioare sau de şcolile tehnice de construcţii, însoţite de licenţă "Baumeister" care atesta o perioadă de minim 6 ani experienta profesională dobandita în Austria, finalizată cu un examen,f. diplomele eliberate de Colegiul Universitar de Desen Industrial din Linz, secţia arhitectura,g. certificatele de calificare pentru exercitarea profesiei de inginer civil sau de inginer specializat în domeniul construcţiilor (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) eliberate conform Legii privind tehnicile de construcţie şi lucrările publice (Ziviltechnikergesetz, BGBI nr. 156/1994);XIII) În Suedia: a) diplomele eliberate de Şcoala de Arhitectura a Institutului Regal de Tehnologie, de Institutul Chalmers de Tehnologie şi de Institutul de Tehnologie al Universitatii din Lund (arkitekt, diploma de licenţă în Arhitectura), b) certificatele de membru al Svenska Arkitekters Riksforbund (SAR) dacă persoana respectiva a urmat formarea într-un stat în care se aplică Directiva;XIV) În Finlanda:a. diplomele eliberate de departamentele de arhitectura ale universitatilor tehnice şi ale Universitatii din Oulu (arkkitehti-arkitekt),b. diplomele eliberate de institutele de tehnologie (rakennusarkkitehti-byggnadsarkitekt);XV) În Liechtenstein: a) diplomele eliberate de "Fachhochschule" (Dipl.-Arch. (FH));XVI) În Elvetia: a) diplomele eliberate de Şcolile Politehnice Federale - ecoles polytechniques federales / Eidgenossische Technische Hochschulen /Politecnici Federali: arch. Dipl. EPF/dipl. Arck ETH /arch. Dipl. PF; b) diplomele eliberate de Şcoala de Arhitectura a Universitatii din Geneva - l'Ecole d'architecture de l'Universite de Geneve: architecte diplome EAUG; c) certificatele eliberate de Fundaţia registrelor elvetiene ale inginerilor, arhitectilor şi tehnicienilor Fondation des registres suisses des ingenieurs, des architectes et des techniciens /Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker /Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei technici (REG): architecte REG A/Architekt REG/ architetto REG A;XVII) În Islanda:a. diplomele, certificatele şi alte titluri eliberate în alt Stat în care se aplică Directiva şi listate în prezenta anexa, însoţite de un certificat care să ateste îndeplinirea pregătirii practice eliberat de autorităţile competente;XVIII) În Norvegia: a) diplomele (sivilarkitekt) eliberate de Institutul Norvegian de Tehnologie al Universitatii din Trondheim, Colegiul de Arhitectura, din Oslo şi Colegiul de Arhitectura din Bergen; b) certificatele de membri ai "Norske Arkitekters Landsforbund" (NAL) dacă persoana în cauza a urmat pregătirea într-un stat în care aceasta directiva este aplicabilă.XIX) În Republica Ceha: a) diplomele eliberate de facultăţile "Ceske vysoke uceni technicke" (Universitatea Tehnica Ceha din Praga):1. "Vysoka skola architektury a pozemniho stavitelstvi" (Şcoala Superioară de Arhitectura şi de Construcţie Imobiliară) (până în 1951),2. "Fakulta architektury a pozemniho stavitelstvi" (Facultatea de Arhitectura şi de Construcţie Imobiliară) (din 1951 până în 1960),3. "Fakulta stavebni" (Facultatea de Geniu Civil) (începând cu 1960) cu specializările: Construcţia şi structura clădirilor, Construcţie imobiliară, Construcţie şi arhitectura, Arhitectura (inclusiv amenajarea, teritoriului), Construcţii civile şi construcţii destinate producţiei industriale şi agricole sau în cadrul programului de studii în geniu civil, în specializarea Construcţie imobiliară şi arhitectura,4. "Fakulta architektury" (Facultatea de Arhitectura) (începând cu 1976) cu specializările: Arhitectura, Amenajarea teritoriului sau în cadrul programului de studii în arhitectura şi amenajarea teritoriului în specializările: Arhitectura, Teoria conceperii arhitecturale, Amenajarea teritoriului, Istoria arhitecturii şi reconstructia monumentelor istorice sau Arhitectura şi construcţie imobiliară,5. diplomele eliberate de "Vysoka skola technicka Dr. Edvarda Benese" (până în 1951) în domeniul arhitecturii şi al construcţiilor,6. diplomele eliberate de "Vysoka skola stavitelstvi v Brne" (din 1951 până în 1956) în domeniul arhitecturii şi al construcţiilor,7. diplomele eliberate de "Vysoke uceni technicke v Brne" de "Fakulta architektury" (Facultatea de Arhitectura) (începând cu 1956) cu specializarea Arhitectura şi amenajarea teritoriului sau de "Fakulta stavebni" (Facultatea de Geniu Civil) (începând cu 1956) cu specializarea Construcţii,8. diplomele eliberate de "Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava", "Fakulta stavebni" (Facultatea de Geniu Civil) (începând cu 1997) cu specializarea Structuri şi arhitectura sau cu specializarea Geniu civil,9. diplomele eliberate de "Technicka univerzita v Liberei", "Fakulta architektury" (Facultatea de Arhitectura) (începând cu 1994) în cadrul programului de studii în arhitectura şi în amenajarea teritoriului cu specializarea Arhitectura,10. diplomele eliberate de "Akademie vytvarnych umeni v Praze" în cadrul programului de studiu al artelor frumoase cu specializarea Concepere arhitecturala,11. diplomele eliberate de "Vysoka skola umelecko-prumyslova v Praze" în cadrul programului de studiu al artelor frumoase cu specializarea Arhitectura,12. un document doveditor al autorizaţiei eliberate de "Ceska komora architektu" fără precizarea domeniul sau în domeniul construcţiei imobiliare;XX) În Estonia:a. diplom arhitektuuri erialal, valjastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diploma de studii în arhitectura, eliberata de Facultatea de arhitectura a Academiei de Arte din Estonia din 1996), valjastatud Tallinna Kunstiulikooli poolt 1989-1995 aastal (eliberata de Universitatea de Arte din Talin din 1989 până în 1995), valjastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (eliberata de Institutul de Stat de Arte al Republicii Socialiste Sovietice Estonia din 1951 până în 1988);XXI) În Cipru:XXII) În Letonia: a) "arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitatea Inzenierceltniecibas fakultates Arhitekturas nodala lidz 1958. gadam, Rigas Politehniska Instituta Celtniecibas fakultates Arhitekturas nodala no 1958, gada lidz 1991. gadam, Rigas Tehniskas Universitates Arhitekturas fakultate kops 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikats", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savieniba (Diplome de arhitect eliberate de Departamentul de Arhitectura al Facultăţii de Geniu Civil a Universitatii de Stat a Letoniei până în 1958, diplome de arhitect eliberate de Departamentul de Arhitectura al Facultăţii de Geniu Civil a Institutului Politehnic din Riga din 1958 până în 1991, diplome de arhitect eliberate de Facultatea de Arhitectura a Universitatii Tehnice din Riga începând din 1991; certificat de înregistrare eliberat de Asociaţia Arhitectilor din Letonia);XXIII) În Lituania: a) diplomele de inginer arhitect/arhitect eliberate de "Kauno politechnikos institutas" până în 1969 (inzinierius architektas/architektas), b) diplomele de arhitect/diplome de absolvire de scurta durata/ diploma de licenţă în arhitectura eliberate de "Vilnius inzinerinis statybos institutas" până în 1990, de "Vilniaus technikos universitetas" până în 1996, de "Vilnius Gedimino technikos universitetas" începând cu 1996 (architektas/architekturos bakalauras/architekturos magistras), c) diplomele de specializare care atesta o formare în arhitectura/diplomele de absolvire de scurta durata în arhitectura/ diplomele de licenţă în arhitectura) eliberate da "LTSR Valstybinis dailes institutas" până în 1990 şi de "Vilniaus dailes akademija" din 1990 (architekturos kursas/architekturos bakalauras/architekturos magistras), d) diplomele de absolvire de scurta durata în arhitectura/ diplomele de licenţă în arhitectura eliberate de "Kauno technologijos universitetas" începând cu 1997 (architekturos bakalauras/architekturos magistras);Toate aceste diplome trebuie să fie însoţite de un certificat eliberat de Comisia de Atestare care conferă dreptul la exercitarea activităţilor din domeniul arhitecturii (Arhitect autorizat/ Atestuotas architektas);XXIV) În Ungaria:a. diploma de "okleveles epiteszmernok" (diploma în arhitectura, diploma de licenţă în arhitectura) eliberata de universităţi,b. diploma de "okleveles epitesz tervezo muvesz" (diploma de licenţă în arhitectura şi geniu civil) eliberata de universităţi;XXV) În Malta: a) Perit: diploma "Lawrja ta'Perit" eliberata de Universita'ta' Malta care da dreptul la înregistrarea în calitate de "Perit";XXVI) În Polonia: a) diplomele eliberate de facultăţile de arhitectura ale:1. Universitatii Tehnice din Varsovia, Facultatea de Arhitectura din Varsovia (Politechnika Warszawska, Wydzial Architektury); titlu profesional de arhitect: inzynier architekt, magister nauk technicznych; inzynier architekt; inzyniera magistra architektury; magistra inzyniera architektury; magistra inzyniera architekta; magister inzynier architekt (din 1945 până în 1948, titlu: inzynier architekt magister nauk technicznych; din 1951 până în 1956, titlu: inzynier architekt; din 1954 până în 1957, a doua etapa, titlu: inzyniera magistra architektury; din 1957 până în 1959, titlu: inzyniera magistra architektury; din 1959 până în 1964: magistra inzyniera architektury; din 1964 până în 1982, titlu: magistra inzyniera architekta din 1983 până în 1990, titlu: magister inzynier architekt; începând cu 1991, titlu: magistra inzyniera architekta),2. Universitatii Tehnice din Cracovia, Facultatea de Arhitectura din Cracovia (Politechnika Krakowska, Wydzial Architektury); titlu profesional de arhitect: magister inzynier architekt (din 1945 până în 1953 Universitatea de mine şi de metalurgie, Facultatea politehnica de arhitectura/ Akademia Gorniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydzial Architektury);3. Universitatii Tehnice din Wroclaw, Facultatea de Arhitectura din Wroclaw (Politechinka Wroclawska, Wydzial Architektury; titlu profesional de arhitect: inzynier architekt, magister nauk technicznych; magister inzynier Architektury; magister inzynier architekt, (din 1949 până în 1964, titlu: inzynier architekt, magister nauk technicznych; din 1956 până în 1964, titlu: magister inzynier architektury; începând cu 1964, titlu: magister inzynier architekt),4. Universitatii Tehnice din Silezia, Facultatea de Arhitectura din Gliwice (Politechnika Slaska Wydzial Architektury; titlu, profesional de arhitect: inzynier architekt; magister inzynier architekt (din 1945 până în 1955, Facultatea de geniu civil şi de construcţie / Wydzial Inzynieryjno-Budowlany, titlu: inzynier architekt; din 1961 până în 1969, Facultatea de construcţie industriala şi de studii generale de inginer / Wydzial Budownietwa Przemyslowego i Ogolnego, titlu: magister inzynier architektt; din 1969 până în 1976, Facultatea de geniu civil şi de arhitectura / Wydzial Budownictwa i Architektury, titlu: magister inzynier architektt; începând cu 1977 Facultatea de arhitectura / Wydzial Architektury, titlu: magister inzynier architekt şi, începând cu 1995, titlu: inzynier architekt),5. Universitatii Tehnice din Poznan, Facultatea de Arhitectura din Poznan (Politechnika Poznanska, Wydzial Architektury); titlu profesional de arhitect: inzynier architektury; inzynier architekt; magister inzynier architekt (din 1945 până în 1955, Şcoala de Ingineri, Facultatea de arhitectura / Szkola Inzynierska, Wydzial Architektury, titlu: inzynier architektury; începând cu 1978, titlu: magister inzynier architekt şi, începând cu 1999, titlu: inzynier architekt),6. Universitatii Tehnice din Gdansk, Facultatea de Arhitectura din Gdansk ((Politechnika Gdanska, Wydzial Architektury); titlu profesional de arhitect: magister inzynier architekt (din 1945 până în 1969 Facultatea de arhitectura - Wydzial Architektury, din 1969 până în 1971 Facultatea de geniu civil şi de arhitectura -Wydzial Budownictwa i Architektury, din 1971 până în 1981 Institutul de arhitectura şi de amenajarea teritoriului - Instytut Architektury i Urbanistykii, începând cu 1981 Facultatea de arhitectura - Wydzial Architektury),7. Universitatii Tehnice din Bialystok, Facultatea de Arhitectura din Bialystok (Politechnika Bialostocka, Wydzial Architektury); titlu profesional de arhitect: magister inzynier architekt (din 1975 până în 1989 Institutul de arhitectura - Instytut Architektury),8. Universitatii Tehnice din Lodz, Facultatea de Geniu Civil, de Arhitectura şi de Geniu în mediul înconjurător din Lodz (Politechnika Lodzka, Wydzial Budownictwa, Architektury i Inzynierii Srodowiska); titlu profesional de arhitect: inzynier architekt; magister inzynier architekt (din 1973 până în 1993 Facultatea de geniu civil şi de arhitectura - Wydzial Budownictwa i Architektury şi începând cu 1992 Facultatea de Geniu Civil, de Arhitectura şi de Geniu în mediul înconjurător -Wydzial Budownictwa, Architektury i Inzynierii Srodowiska; titlu: din 1973 până în 1978 inzynier architekt, începând cu 1978 magister inzynier architekt),9. Universitatii Tehnice din Szczecin, Facultatea de Geniu Civil şi de Arhitectura din Szczecin (Politechnika Szczecinska, Wydzial Budownictwa i Architektury; titlu profesional de arhitect: inzynier architekt; magister inzynier architekt (din 1948 până în 1954 Şcoala Superioară de Ingineri, Facultatea de Arhitectura - Wyzsza Szkola Inzynierska, Wydzial Architektury, titlu: inzynier architekt, începând cu 1970 magister inzynier architektet începând cu 1998 inzynier architekt).Toate aceste diplome trebuie să fie însoţite de un certificat de membru eliberat de Camera Regionala a Arhitectilor din Polonia competenţa, care conferă dreptul de a exercita în Polonia activităţi în domeniul arhitecturii;XXVII) În Slovenia:a. "univerzitetni diplomirani inzenir arhitekture / univerzitetna diplomirana inzenirka arhitekture" (diploma universitară de arhitect) eliberata de Facultatea de Arhitectura, însoţită de un certificat emis de autoritatea competentă în domeniul arhitecturii, legal recunoscut care conferă dreptul de a exercita activităţi în domeniul arhitecturii;b. diploma universitară eliberata de facultăţile tehnice care eliberează titlul de "univerzitetni diplomirani inzenir (univ.dipl.inz.) / univerzitetna diplomirana inzenirka" însoţită de un certificat emis de autoritatea competentă în domeniul arhitecturii, legal recunoscut, care conferă dreptul de a exercita activităţi în domeniul arhitecturii;XXVIII) În Slovacia: a) diploma în specializarea "Arhitectura şi construcţie imobiliară" ("architektura a pozemne stavitel'stvo") eliberata de Universitatea Tehnica din Slovacia (Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava din 1950 până în 1952 (titlu: Ing.), b) diploma în specializarea "Arhitectura" ("architektura") eliberata de Facultatea de Arhitectura şi de Construcţie imobiliară a Universitatii Tehnice din Slovacia (Fakulta architektury a pozemneho stavitel'stva, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava din 1952 până în 1960 (titlu: Ing, arch.), c) diploma în specializarea "Construcţie imobiliară" ("pozemne stavitel'stvo") eliberata de Facultatea de Arhitectura şi de Construcţie imobiliară a Universitatii Tehnice din Slovacia (Fakulta architektury a pozemneho stavitel'stva, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava din 1952 până în 1960 (titlu: Ing.), d) diploma în specializarea "Arhitectura" ("architektura") eliberata de Facultatea de Geniu Civil a Universitatii Tehnice din Slovacia (Stavebna fakulta, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava din 1961 până în 1976, (titlu: Ing. arch.), e) diploma în specializarea "Construcţie imobiliară" ("pozemne stavby") eliberata de Facultatea de Geniu Civil a Universitatii Tehnice din Slovacia (Stavebna fakulta, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava din 1961 până în 1976, (titlu: Ing.), f) diploma în specializarea "Arhitectura" ("architektura") eliberata de Facultatea de Arhitectura a Universitatii Tehnice din Slovacia (Fakulta architektury, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava începând cu 1977 (titlu: Ing. arch.), g) diploma în specializarea "Urbanism" ("urbanizmus") eliberata de Facultatea de Arhitectura a Universitatii Tehnice din Slovacia (Fakulta architektury, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava începând cu 1977 (titlu: Ing, arch.), diploma în specializarea "Construcţie imobiliară" ("pozemne stavby") eliberata de Facultatea de Geniu Civil a Universitatii Tehnice din Slovacia (Stavebna fakulta, Slovenska technicka univerzita) din Bratislava din 1977 până în 1997 (titlu: Ing.), h) diploma în specializarea "Arhitectura şi construcţie imobiliară" ("architektura a pozemne stavby") eliberata de Facultatea de Geniu Civil a Universitatii Tehnice din Slovacia (Stavebna fakulta, Slovenska technicka univerzita) din Bratislava din 1998 (titlu: Ing.), i) diploma în specializarea "Construcţie imobiliară- specializare: Arhitectura" ("pozemne stavby - specializacia: architektura") eliberata de Facultatea de Geniu Civil a Universitatii Tehnice din Slovacia (Stavebna fakulta, Slovenska technicka univerzita) din Bratislava în 2000 şi 2001 (titlu: Ing.), j) diploma în specializarea "Construcţie imobiliară şi arhitectura ("pozemne stavby a architektura") eliberata de Facultatea de Geniu Civil a Universitatii Tehnice din Slovacia (Stavebna fakulta, Slovenska technicka univerzita) din Bratislava începând cu 2001 (titlu: Ing.), k) diploma în specializarea "Arhitectura" ("architektura") eliberata de Academia de Arte Frumoase şi Design (Vysoka skola vytvarnych umeni) din Bratislava începând cu 1969 (titlu: Akad arch. până în 1990; Mgr. din 1990 până în 1992; Mgr. arch. din 1992 până în 1996; Mgr. art. din 1997),1) diploma în specializarea "Construcţie imobiliară ("pozemne stavitel'stvo") eliberata de Facultatea de Geniu Civil a Universitatii Tehnice (Stavebna fakulta, Techmicka univerzita) din Kosice din 1981 până în 1991 (titlu: Ing.),Toate aceste diplome trebuie să fie însoţite de următoarele elemente: a) un certificat de autorizare eliberat de Camera Arhitectilor din Slovacia (Slovenska komora architektov) din Bratislava, fără să se precizeze domeniul sau în domeniul "Construcţie imobiliară ("pozemne stavby") sau "Amenajarea teritoriului" ("uzemne planovanie"), b) un certificat de autorizare eliberat de Camera Slovaca a Inginerilor Civili (Slovenska komora stavebnych inzinierov) din Bratislava în domeniul Construcţie imobiliară ("pozemne stavby").XXIX) În Bulgaria  +  Anexa 3────────la normele metodologice────────────────────────Diplomele sau alte documente similare eliberate de instituţiile de învăţământ superior din RomâniaI. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI a) 1953-1966 - Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucureşti: ARHITECT; b) 1967-1974 - Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucureşti: DIPLOMA DE ARHITECT, specialitatea Arhitectura, c) 1975-1977 - Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectura: DIPLOMA DE ARHITECT, specializarea Arhitectura; d) 1978-1991 - Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectura şi Sistematizare: DIPLOMA DE ARHITECT, specializarea Arhitectura şi Sistematizare; e) 1992-1993 - Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectura şi Urbanism: DIPLOMA DE ARHITECT, specializarea Arhitectura şi Urbanism; f) 1994-1997 - Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectura şi Urbanism: DIPLOMA DE LICENTA, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura; g) 1998-1999 - Institutul de Arhitectura "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectura: DIPLOMA DE LICENTA, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura; h) din anul 2000 până în prezent: Universitatea de Arhitectura şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectura: DIPLOMA DE ARHITECT, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura,II. UNIVERSITATEA TEHNICA-DIN CLUJ - NAPOCA a) 1990-1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii: DIPLOMA DE ARHITECT, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura; b) 1993-1994 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii: DIPLOMA DE ARHITECT, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura; c) 1994-1997 UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA, FACULTATEA DE CONSTRUCŢII: DIPLOMA DE LICENTA, PROFILUL ARHITECTURA, SPECIALIZAREA ARHITECTURA; d) 1998-1999 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectura şi Urbanism: DIPLOMA DE LICENTA, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura, e) din anul 2000 până în prezent - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectura şi Urbanism: DIPLOMA DE ARHITECT, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura;III. UNIVERSITATEA TEHNICA "GH. ASACHI" IAŞI a) 1993-UNIVERSITATEA TEHNICA "GH. ASACHI" IAŞI, Facultatea de Construcţii şi Arhitectura: DIPLOMA DE ARHITECT, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura; b) 1994-1999 Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectura: DIPLOMA DE LICENTA, profilul Arhitectura, specializare Arhitectura; c) 2000-2003 Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectura: DIPLOMA DE ARHITECT, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura; d) din 2004 - Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Arhitectura: DIPLOMA DE ARHITECT, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura,IV. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA a) 1993-1995 UNIVERSITATEA TEHNICA DIN TIMIŞOARA, Facultatea de Construcţii: DIPLOMA DE ARHITECT, profilul Arhitectura şi urbanism, specializarea Arhitectura generală; b) 1995-1998 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii: DIPLOMA DE LICENTA, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura; c) 1998-1999 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectura: DIPLOMA DE LICENTA, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura; d) din anul 2000 până în prezent - Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectura; DIPLOMA DE ARHITECT, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura;V. UNIVERSITATEA DIN ORADEA a) 2002 - UNIVERSITATEA DIN ORADEA, Facultatea de Protecţia Mediului, DIPLOMA DE ARHITECT, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura, b) din anul 2003 până în prezent - UNIVERSITATEA DIN ORADEA, Facultatea de Arhitectura şi Construcţii: DIPLOMA DE ARHITECT, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura,VI. UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI a) din anul 2002 până în prezent - UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI, Facultatea de Arhitectura: DIPLOMA DE ARHITECT, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura.  +  Anexa 4────────la normele metodologice────────────────────────Recunoaşterea în România a diplomelor eliberate de instituţiile de învăţământ superior din fostele state Cehoslovacia, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice1. În cazul cetăţenilor statelor membre de provenienţă ale căror diplome, certificate şi alte dovezi de calificare oficială în domeniul arhitecturii au fost eliberate sau a căror pregătire a început în fosta Republica Cehoslovacia înainte de 1 ianuarie 1993, România recunoaşte aceste diplome, certificate şi alte dovezi de calificare oficială în domeniul arhitecturii dacă autorităţile din Republica Ceha atesta ca ele au, pe teritoriul sau, acelaşi efect ca şi diplomele, certificatele şi alte dovezi de calificare în domeniul arhitecturii eliberate de statul ceh şi prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, în ceea ce priveşte accesul şi exercitarea activităţilor de arhitect cu titlul profesional de arhitect, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor de stagiu profesional necesare.Atestarea trebuie însoţită de un certificat emis de aceleaşi autorităţi, atestând ca cetăţenii statelor membre de provenienţă au fost angajaţi efectiv şi legal în activităţi în domeniul arhitecturii pe teritoriul Republicii Cehe pentru cel puţin tei ani consecutivi în cei cinci ani anteriori datei emiterii certificatului.2. În cazul cetăţenilor statelor membre de provenienţă ale căror diplome, certificate şi alte dovezi de calificare oficială în domeniul arhitecturii au fost eliberate sau a căror pregătire a început în fosta Uniune a Republicilor Socialiste Sovietice înainte de 20 august 1991, România recunoaşte aceste diplome, certificate şi alte dovezi de calificare oficială în domeniul arhitecturii dacă autorităţile din Estonia atesta ca ele au, pe teritoriul sau, acelaşi efect ca şi diplomele, certificatele şi alte dovezi de calificare în domeniul arhitecturii eliberate de statul eston şi prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, în ceea ce priveşte accesul şi exercitarea activităţilor de arhitect cu titlul profesional de arhitect, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor de stagiu profesional necesare.Atestarea trebuie însoţită de un certificat emis de aceleaşi autorităţi, atestând ca cetăţenii statelor membre de provenienţă au fost angajaţi efectiv şi legal în activităţi în domeniul arhitecturii pe teritoriul statului eston pentru cel puţin trei ani consecutivi în cei cinci ani anteriori datei emiterii certificatului.3. În cazul cetăţenilor statelor membre de provenienţă ale căror diplome, certificate şi alte dovezi de calificare oficială în domeniul arhitecturii au fost eliberate sau a căror pregătire a început în fosta Uniune a Republicilor Socialiste Sovietice înainte de 21 august 1991, România recunoaşte aceste diplome, certificate şi alte dovezi de calificare oficială în domeniul arhitecturii dacă autorităţile din Letonia atesta ca ele au, pe teritoriul sau, acelaşi efect ca şi diplomele, certificatele şi alte dovezi de calificare în domeniul arhitecturii eliberate de statul leton şi prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele noime metodologice, în ceea ce priveşte accesul şi exercitarea activităţilor de arhitect cu titlul profesional de arhitect, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor de stagiu profesional necesare.Atestarea trebuie însoţită de un certificat emis de aceleaşi autorităţi, atestând ca cetăţenii statelor membre de provenienţă au fost angajaţi efectiv şi legal în activităţi în domeniul arhitecturii pe teritoriul statului leton pentru cel puţin trei ani consecutivi în cei cinci ani anteriori datei emiterii certificatului.4. În cazul cetăţenilor statelor membre de provenienţă ale căror diplome, certificate şi alte dovezi de calificare oficială în domeniul arhitecturii au fost eliberate sau a căror pregătire a început în fosta Uniune a Republicilor Socialiste Sovietice înainte de 11 martie 1990, România recunoaşte aceste diplome, certificate şi alte dovezi de calificare oficială în domeniul arhitecturii dacă autorităţile din Lituania atesta ca ele au, pe teritoriul sau, acelaşi efect ca şi diplomele, certificatele şi alte dovezi de calificare în domeniul arhitecturii eliberate de statul lituanian şi prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, în ceea ce priveşte accesul şi exercitarea activităţilor de arhitect cu titlul profesional de arhitect, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor de stagiu profesional necesare.Atestarea trebuie însoţită de un certificat emis de aceleaşi autorităţi, atestând ca cetăţenii statelor membre de provenienţă au fost angajaţi efectiv şi legal în activităţi în domeniul arhitecturii pe teritoriul statului lituanian pentru cel puţin trei ani consecutivi în cei cinci ani anteriori datei emiterii certificatului.5. În cazul cetăţenilor statelor membre de provenienţă ale căror diplome, certificate şi alte dovezi de calificare oficială în domeniul arhitecturii au fost eliberate sau a căror pregătire a început în fosta Republica Cehoslovacia înainte de 1 ianuarie 1993, România recunoaşte aceste diplome, certificate şi alte dovezi de calificare oficială în domeniul arhitecturii dacă autorităţile din Republica Slovaca atesta ca ele au, pe teritoriul sau, acelaşi efect ca şi diplomele, certificatele şi alte dovezi de calificare în domeniul arhitecturii eliberate de statul slovac şi prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, în ceea ce priveşte accesul şi exercitarea activităţilor de arhitect cu titlul profesional de arhitect, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor de stagiu profesional necesare.Atestarea trebuie însoţită de un certificat emis de aceleaşi autorităţi, atestând ca cetăţenii statelor membre de provenienţă au fost angajaţi efectiv şi legal în activităţi în domeniul arhitecturii pe teritoriul Republicii Slovace pentru cel puţin trei ani consecutivi în cei cinci ani anteriori datei emiterii certificatului.6. În cazul cetăţenilor statelor membre de provenienţă ale căror diplome, certificate şi alte dovezi de calificare oficială în domeniul arhitecturii au fost eliberate sau a căror pregătire a început în fosta Republica Federativă Socialistă Iugoslavia înainte de 25 iunie 1991, România recunoaşte aceste diplome, certificate şi alte dovezi de calificare oficială în domeniul arhitecturii dacă autorităţile din Slovenia atesta ca ele au, pe teritoriul sau, acelaşi efect ca şi diplomele, certificatele şi alte dovezi de calificare în domeniul arhitecturii eliberate de statul sloven şi prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, în ceea ce priveşte accesul şi exercitarea, activităţilor de arhitect cu titlul profesional de arhitect, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor de stagiu profesional necesare.Atestarea trebuie însoţită de un certificat emis de aceleaşi autorităţi, atestând, ca cetăţenii statelor membre de provenienţă au fost angajaţi efectiv şi legal în activităţi în domeniul arhitecturii pe teritoriul Sloveniei pentru cel puţin trei ani consecutivi în cei cinci ani anteriori datei emiterii certificatului.________