HOTĂRÂRE nr. 267 din 22 februarie 2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 27 martie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 49 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Prezentul act normativ transpune Directiva Consiliului nr. 85/384/CEEprivind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi altor dovezi oficiale de calificare în domeniul arhitecturii, inclusiv măsurile de facilitare a exercitării efective a dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 223 din 21 august 1985, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo Borbelyp. Ministrul educaţiei şi cercetării,Jozsef Koto,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocanea,secretar de statBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 267.  +  AnexăNORMA 22/02/2006