HOTĂRÎRE Nr. 503 din 10 iulie 1995privind stabilirea parcului normat de autovehicule şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice unităţilor subordonate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 169 din 2 august 1995  În temeiul prevederilor anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 63/1994, aprobată prin Legea nr. 13/1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă deţinerea şi utilizarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, pentru desfăşurarea activităţilor specifice ale unităţilor teritoriale din subordine, de mijloace de transport auto, precum şi consumul lunar de carburanţi potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Numărul de mijloace de transport auto pentru fiecare unitate subordonata se aproba prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 3Orice dispoziţie contrară prezentei hotărâri se abroga.p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCU,ministru de stat,ministrul muncii şiprotecţiei socialeContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul muncii şiprotecţiei socialeAdrian Neacsu,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul finanţelorNicolae Constantinescu,secretar de stat  +  Anexa PARCUL NORMAT DE MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO ŞI CONSUMUL LUNAR MEDIU DE CARBURANŢI
           
    Nr. crt.Activităţi specificeParcul normatConsumul lunar de carburant*) (litri/lună/vehicul)
    1.Direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială, inclusiv Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti - autoturisme - total102 (câte 2-3 pentru fiecare direcţie)250
    2.Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii şi grupa teritorială Valea Jiului - autolaboratoare - total65 (câte 1-2 pentru fiecare inspectorat)250
    3.Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă    
    - autoturisme2200
    - autosalvări2200
    - autoturisme pentru transport marfă2250
    4.Oficiul Central de Plată a Pensiilor - autoturism pentru transport marfă1250
    5.Unităţi de asistenţă socială, cămine de pensionari şi centre de primire minori - autoturism transport marfăcâte unul pentru fiecare unitate200
  Notă *) Nu se considera depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat pentru fiecare dintre unităţile subordonate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.-------