LEGE nr. 67 din 22 martie 2006privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2006    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei legi reglementează condiţiile în care se realizează protecţia drepturilor de care beneficiază salariaţii, prevăzute în contractele individuale de muncă şi în contractul colectiv de muncă aplicabil, în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora către un alt angajator, ca rezultat al unei cesiuni sau fuziuni, potrivit legii.  +  Articolul 2Prevederile prezentei legi se aplică transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi ale acestora situate pe teritoriul României, indiferent de natura capitalului social.  +  Articolul 3Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului navigant din marina comercială.  +  Articolul 4În sensul prevederilor prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) cedent - persoana care îşi pierde calitatea de angajator faţă de salariaţii întreprinderii, ai unităţii sau ai unor părţi ale acestora, transferate în condiţiile prevăzute la art. 1; b) cesionar - persoana care dobândeşte calitatea de angajator faţă de salariaţii întreprinderii, ai unităţii sau ai unor părţi ale acestora, transferate în condiţiile prevăzute la art. 1; c) salariat - persoana încadrată în munca în baza unui contract individual de muncă; d) transfer - trecerea din proprietatea cedentului în proprietatea cesionarului a unei întreprinderi, unităţi sau a unor părţi ale acestora, având ca scop continuarea activităţii principale sau secundare, indiferent dacă urmăreşte sau nu obţinerea unui profit; e) reprezentanţii salariaţilor - reprezentanţii organizaţiilor sindicale sau, în cazul în care nu exista sindicat, persoanele alese şi mandatate sa reprezinte salariaţii, potrivit legii.  +  Capitolul II Drepturile salariaţilor  +  Articolul 5 (1) Drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg din contractele individuale de muncă şi din contractul colectiv de muncă aplicabil, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care cedentul este subiectul procedurii de reorganizare judiciară sau faliment, potrivit legii.  +  Articolul 6 (1) Anterior datei transferului, cedentul are obligaţia notificării cesionarului cu privire la toate drepturile şi obligaţiile care urmează a fi transferate acestuia. (2) Nerespectarea obligaţiei de notificare prevăzute la alin. (1) nu va afecta transferul acestor drepturi sau obligaţii către cesionar şi nici drepturile salariaţilor.  +  Articolul 7Transferul întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaţilor de către cedent ori de către cesionar.  +  Articolul 8În cazul în care transferul implica o modificare substantiala a condiţiilor de muncă în detrimentul salariatului, angajatorul este responsabil pentru încetarea contractului individual de muncă.  +  Articolul 9 (1) Cesionarul are obligaţia respectării prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil la data transferului, până la data rezilierii sau expirării acestuia. (2) Prin acord între cesionar şi reprezentanţii salariaţilor, clauzele contractului colectiv de muncă valabil în momentul efectuării transferului pot fi renegociate, dar nu mai devreme de un an de la data transferului. (3) În situaţia în care, în urma transferului, întreprinderea, unitatea sau părţi ale acestora nu îşi păstrează autonomia, iar contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul cesionarului este mai favorabil, salariaţilor transferati li se va aplica contractul colectiv de muncă mai favorabil.  +  Articolul 10 (1) În situaţia în care, în urma transferului, întreprinderea, unitatea sau părţi ale acestora îşi păstrează autonomia, reprezentanţii salariaţilor afectaţi de transfer îşi menţin statutul, atribuţiile şi funcţia dacă sunt îndeplinite condiţiile de reprezentare, potrivit legii. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale de reprezentare, salariaţii transferati îşi aleg reprezentanţii, conform legii. (2) Dacă în urma transferului întreprinderea, unitatea sau părţi ale acestora nu îşi păstrează autonomia, salariaţii transferati vor fi reprezentaţi, cu acordul lor expres, de către reprezentanţii salariaţilor din întreprinderea cesionarului, până la constituirea sau investirea unor noi reprezentanţi, în condiţiile legii. (3) Dacă mandatul reprezentanţilor salariaţilor afectaţi de transfer încetează ca urmare a transferului, aceştia vor beneficia în continuare de măsurile de protecţie prevăzute de lege.  +  Articolul 11În cazul în care cedentul sau cesionarul preconizeaza măsuri în privinta salariaţilor proprii, se va consulta cu reprezentanţii salariaţilor, în scopul ajungerii la un acord, cu cel puţin 30 de zile înainte de data transferului.  +  Articolul 12 (1) Cedentul şi cesionarul vor informa în scris reprezentanţii salariaţilor proprii sau, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi ori desemnaţi, pe salariaţii proprii, cu cel puţin 30 de zile înainte de data transferului, cu privire la: a) data transferului sau data propusă pentru transfer; b) motivele transferului; c) consecinţele juridice, economice şi sociale ale transferului pentru salariaţi; d) măsurile preconizate cu privire la salariaţi; e) condiţiile de muncă şi de încadrare în munca. (2) Obligaţia de informare prevăzută la alin. (1) se va aplica indiferent dacă deciziile rezultate din transfer sunt luate de cesionar sau de o întreprindere care exercită controlul asupra acestuia.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 13 (1) Nerespectarea de către cedent sau cesionar a obligaţiilor prevăzute în prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzii se fac de către inspectorii de muncă.  +  Articolul 14Prevederile art. 13 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15În cazul nerespectării de către cesionar sau de către cedent a obligaţiilor prevăzute în prezenta lege, salariaţii ori reprezentanţii salariaţilor afectaţi de transfer se pot adresa instanţei judecătoreşti competente pentru soluţionarea conflictelor individuale sau colective de muncă, conform legii.  +  Articolul 16Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 51/1998.Prezenta lege transpune Directiva Consiliului 2001/23/CE privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 82 din 22 martie 2001.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 22 martie 2006.Nr. 67.----------