ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 22 martie 2006pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 27 martie 2006    Având în vedere faptul că executarea silită demarată de organele fiscale blochează activitatea unor operatori economici cu capital majoritar de stat, cu impact mare în economie, se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLa articolul 144 alineatul (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) pe o perioadă de cel mult 6 luni, în cazuri excepţionale, prin hotărâre a Guvernului;".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 martie 2005.Nr. 22._________