LEGE nr. 62 din 22 martie 2006privind completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 24 martie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Pentru stimularea construcţiei de locuinţe, persoanele fizice care construiesc pentru prima dată o locuinţă prin credit ipotecar pot beneficia de o subvenţie de 20% din valoarea unei locuinţe de până la 100.000 euro, dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) să aibă un drept real asupra terenului pe care urmează să realizeze construcţia; b) să nu fi beneficiat de o altă formă de subvenţie sau sprijin de la bugetul de stat pentru construirea ori cumpărarea unei locuinţe; c) să nu deţină în proprietate o locuinţă cu o suprafaţă construită mai mare de 100 mp; d) construcţia să se încadreze în noi ansambluri de locuinţe şi să respecte întocmai documentaţiile de urbanism aprobate; e) construcţia să fie executată de o societate de construcţii autorizată, care să asigure calitatea execuţiei impuse de legislaţia în vigoare; f) societatea de construcţii să prezinte toate condiţiile de eligibilitate impuse de lege. (2) Suma reprezentând subvenţia de 20% va fi virată societăţii de construcţii după recepţia lucrărilor şi predarea către beneficiar a construcţiei în stare normală de folosinţă, după ce aceasta face dovada achitării la zi a taxelor şi impozitelor datorate. (3) Resursele financiare necesare pentru acordarea subvenţiei de 20% se asigură prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."2. După alineatul (2) al articolului 63 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prevederile art. 5^1 intră în vigoare începând cu semestrul II al anului 2006."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 martie 2006.Nr. 62.__________