ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2006pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006  Începând cu data de 1 ianuarie 2006, în baza prevederilor titlului VIII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localităţilor s-a constituit ca venit la bugetul de stat, în detrimentul tuturor celor peste 3.200 de bugete locale, totodată instituindu-se "clasele de calitate" de la I la V ca un criteriu pentru determinarea acestui impozit, diferit de "zonele de la A la D" stabilite administrativ de către consiliile locale, aşa cum prevede în prezent titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.Prevederile legislative arătate mai sus nu pot fi puse în aplicare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală neavând o bază de date pe fiecare contribuabil în parte deţinător de terenuri situate în extravilanul localităţilor şi nici cartarea acestor suprafeţe pe cele 5 clase de calitate a solului, iar pentru colectarea veniturilor din impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localităţilor de către autorităţile locale în contul bugetului de stat nu există bază legală.Având în vedere blocajul cauzat de punerea în aplicare a prevederilor menţionate mai sus, se impune reglementarea în regim de urgenţă a acestei situaţii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (6) al articolului 258 va avea următorul cuprins:"(6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5):
               
    Nr. crt.Categoria de folosinţăZona [lei (RON)/ha]
    01ABCD
    1.Teren cu construcţii22201816
    2.Arabil36343230
    3.Păşune20181614
    4.Fâneaţă20181614
    5.Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.140383634
    5.1.Vie până la intrarea pe rodxxxx
    6.Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.140383634
    6.1.Livadă până la intrarea pe rodxxxx
    7.Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1121086
    7.1.Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţiexxxx
    8.Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole4321
    8.1.Teren cu amenajări piscicole24222018
    9.Drumuri şi căi feratexxxx
    10.Teren neproductivxxxx''
  2. Alineatul (1) al articolului 295 va avea următorul cuprins:"Art. 295. - (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale."
   +  Articolul II (1) Impozitele pe terenurile din extravilanul localităţilor, stabilite şi încasate pentru anul 2006 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân stabilite conform deciziilor de impunere emise de organele fiscale. Impozitul pe terenurile din extravilanul localităţilor, stabilit şi neîncasat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se stabileşte conform alin. (2). (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă impozitul pe terenurile din extravilanul localităţilor se stabileşte potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localităţilor, încasat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se face venit la bugetul de stat. (4) Prin derogare de la prevederile art. 260 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe teren pentru terenurile amplasate în extravilanul localităţilor, aferent anului 2006, se plăteşte în 3 rate egale, până la datele de 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie inclusiv.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe Fluturp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 16 martie 2006.Nr. 21.------------