DECIZIE nr. 276 din 14 martie 2006privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţei provizorii în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 387/2004
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 23 martie 2006    Având în vedere dispoziţiile art. 80 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.  +  Articolul IRegulamentul pentru acordarea licenţei provizorii în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 387/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 26 martie 2004, se modifică şi se completează astfel:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prezentul regulament se aplică concedentului serviciului public de distribuţie a gazelor naturale şi persoanelor juridice de drept privat, române sau străine, care solicită acordarea unei licenţe provizorii în sectorul gazelor naturale, în vederea participării la procedura de concesiune a serviciilor publice de distribuţie a gazelor naturale, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Prezentul regulament este elaborat pe baza următoarelor acte normative: a) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare; b) Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, republicată, cu modificările ulterioare; d) Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 361/2002 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei pentru activitatea de concesionare în domeniul distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor."3. Punctul 2 al articolului 4 se abrogă.4. Litera c) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"c) date privind situaţia financiară a solicitantului, conform anexei nr. 4 la Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."5. Literele d), e) şi f) ale alineatului (1) al articolului 6 se abrogă.6. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Licenţa provizorie intră în vigoare la data comunicării de către ANRGN."7. Alineatul (4) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(4) În termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul are obligaţia de a solicita ANRGN avizarea acestuia, prezentând totodată şi caietul de sarcini al licitaţiei."8. După alineatul (4) al articolului 9 se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) În corelare cu termenele prevăzute în contractul de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, concesionarul are obligaţia de a solicita ANRGN eliberarea licenţelor şi autorizaţiilor corelative, prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale.(4^2) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (4^1) atrage răspunderea contravenţională în condiţiile Legii nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare."9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Tariful pentru acordarea licenţei provizorii este de 700 lei (RON), putând fi actualizat anual prin ordin al preşedintelui ANRGN, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită integral la data depunerii cererii."10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Concedentul va informa ANRGN despre intenţia acestuia de concesionare a unor servicii publice de distribuţie a gazelor naturale. (2) Concedentul va comunică ANRGN copia anunţului procedurii de concesiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicare. (3) Concedentul va menţiona în anunţul privind organizarea procedurii de concesionare obligativitatea participanţilor de a obţine în prealabil licenţa provizorie în sectorul gazelor naturale, eliberată de ANRGN."11. Anexa la regulament va avea următorul cuprins:"ANEXĂCEREREde acordare a licenţei provizorii- model -Nr. ...... data ......Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, şos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6, BucureştiSubscrisa ........, cu sediul în ......., având codul unic de înregistrare ........, atribut fiscal ......, număr de ordine la oficiul registrului comerţului ........., reprezentată prin ..../(numele şi prenumele) ...., în calitate de ..../(funcţia) ........, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului pentru acordarea licenţei provizorii în sectorul gazelor naturale, solicit eliberarea licenţei provizorii în vederea participării la licitaţia publică organizată de concedent în data de ......, pentru concesionarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din ...../(denumirea localităţii/localităţilor) .......... .În susţinerea cererii, conform dispoziţiilor art. 6 din regulament, anexez următoarele documente:- ......................................................... ;- ......................................................... ;- ......................................................... ;- ......................................................... ;- ......................................................... ;- ......................................................... .............................(semnătura reprezentantului)L.S."  +  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,Ştefan CosmeanuBucureşti, 14 martie 2006.Nr. 276.__________