ORDIN nr. 125 din 14 martie 2006pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instructiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 233 din 14 martie 2006
 • CASA NAŢIONALA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 125 din 14 martie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 martie 2006  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8.105/517/2006 al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate,în temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate emit urmatorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul unic al certificatului de concediu medical, ca imprimat cu regim special, care constituie ordin de plată şi în baza caruia se acordă indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate asigura indeplinirea procedurilor prevăzute de lege privind tipărirea certificatelor de concediu medical, formulare ce conţin elemente de protecţie împotriva falsificarii şi contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1, inserierea acestora, numerotarea filelor carnetelor cuprinzand certificate de concediu medical, precum şi distribuirea acestora.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical, cuprinse în anexa nr. 2. (2) Aplicarea prevederilor instructiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie.  +  Articolul 4Medicul care elibereaza certificatul de concediu medical este responsabil de realitatea datelor inscrise în rubricile completate. Necompletarea rubricilor conform instructiunilor prezentului ordin şi/sau completarea eronata a acestora atrag neplata indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6 (1) Prevederile prezentului ordin se aplică de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Formularele de certificate de concediu medical în formatul aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 399/974/2004 pentru aprobarea instructiunilor privind completarea şi eliberarea certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de stat se utilizeaza până la epuizarea stocului existent, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2006.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolaescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurari de Sănătate,Cristian Vladescu  +  Anexa 1COD DE INDEMNIZATIE DE ASIGURARI SOCIALE DE SĂNĂTATE
      01 Boala obisnuita ...... 75%
      02* Accident în timpul deplasarii la/de la locul de muncă ..... 100%/80%
      03* Accident de muncă ..... 100%/80%
      04* Boala profesionala ..... 100%/80%
      05 Boala infectocontagioasa din grupa A ..... 100%
      06 Urgenta medico-chirurgicala ..... 100%
      07 Carantina ..... 75%
      08 Sarcina şi lauzie ..... 85%
      09 Ingrijire copil bolnav în vârsta de până la 7 ani
         sau copil cu handicap pentru afecţiuni intercurente,
         până la implinirea varstei de 18 ani ..... 85%
      10 Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru .... Fără a
                                                                depăşi 25% din
                                                                baza de calcul
      11 Trecerea temporara în alta munca .... Fără a
                                                                depăşi 25% din
                                                                baza de calcul
      12 Tuberculoza ..... 100%
      13 Boala cardiovasculara ..... 75%
      14 Neoplazii, SIDA ..... 100%
      15 Risc maternal ..... 75%
    ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - Platitorul se obliga să respecte confidentialitatea diagnosticului
      - Persoana asigurata sau reprezentantul legal sau mandatarul desemnat
        prin procura se obliga sa anunte platitorul despre acordarea concediului
        medical şi să depună certificatul de concediu medical până cel mai
        tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat
        concediul medical
      - Calculul indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate se efectueaza
        conform normelor legale în vigoare
      - Pentru codurile de indemnizatie 02, 03, 04, 10 confirmate prin Avizul
        casei teritoriale de pensii sau Avizul directiei de sănătate publică,
        precum şi pentru codul de indemnizatie 11 certificatele se depun la
        casele teritoriale de pensii
    
  OBSERVATII:
   +  Anexa 2INSTRUCTIUNIprivind utilizarea şi modul de completare a certificatelorde concediu medicalI. Dispozitii generale  +  Articolul 1Acordarea certificatului de concediu medical se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 de către orice medic cu autorizatie de libera practica valabila care a incheiat o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate, prin reprezentantul sau legal, şi care are în ingrijire bolnavul, denumit în continuare medic curant.  +  Articolul 2Perioadele de timp pentru care se pot acorda certificate de concediu medical sunt cele prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 şi în normele de aplicare a acesteia.  +  Articolul 3 (1) Certificatele de concediu medical se completeaza în 3 exemplare, cu respectarea tuturor elementelor prevăzute de formular. (2) Certificatele de concediu medical vor fi tiparite pe hartie autocopianta în 3 culori: alb, roz şi verde. (3) Exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz) se inmaneaza pacientului sau, după caz, persoanei care îl reprezinta, care are obligaţia de a le depune la platitor, în termenul stabilit de lege. (4) Exemplarul 3 (verde) al certificatului de concediu medical nu se desprinde de cotorul carnetului de certificate medicale şi va rămâne arhivat la medicul care îl elibereaza. (5) Exemplarul 2 al tuturor certificatelor de concediu medical pe baza cărora au fost înregistrate indemnizatiile în "Declaratia privind oblibaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizatii" va fi depus lunar de către angajator la casa de asigurări de sănătate în a carei raza administrativ-teritoriala îşi are sediul sau domiciliul, odata cu aceasta declaratie sau, după caz, odata cu declaratia nominala rectificativa corespunzătoare lunii pentru care au fost acordate. Excepţie fac certificatele de concediu medical care poarta codurile de indemnizatie 02, 03, 04, 10, confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau avizul directiei de sănătate publică, precum şi certificatele de concediu medical care poarta codul de indemnizatie 11 şi care se depun direct la casele teritoriale de pensii. (6) Exemplarul 1 rămâne la angajator, atasat la fisa angajatului, şi va fi vizat, după caz, de medicul de intreprindere, în cazul asiguratilor salariati.  +  Articolul 4În situaţia în care în interiorul carnetului de concedii medicale exista formulare greşit tiparite, incomplete sau completate greşit de către medic, se va scrie "Anulat" pe formular şi acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, ramanand în carnet. Pe verso-ul cotorului ultimei file a carnetului de certificate medicale se va preciza: "Acest carnet contine ..... file (în cifre şi în litere) de la numărul .... la numărul .... şi .... file anulate."  +  Articolul 5Certificatele de concediu medical vor fi tipizate pe hartie, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, şi vor fi brosate în carnete de cate 50 de file.  +  Articolul 6Fiecare certificat de concediu medical va fi inseriat şi numerotat conform instructiunilor Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate.  +  Articolul 7 (1) Carnetele inseriate şi numerotate vor fi distribuite de către fiecare casa de asigurări de sănătate, în functie de necesităţi, pentru o perioadă de o luna, fiecarei unităţi sanitare cu care a incheiat o convenţie în acest sens. (2) Gestionarea carnetelor de certificate de concediu medical la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementarilor legale în vigoare. (3) Achizitia formularelor de certificate de concediu medical se va face de către reprezentantul legal al unităţii sanitare sau de către delegatul acestuia, pe baza facturii fiscale.  +  Articolul 8 (1) Unitatile sanitare menţionate la art. 7 alin. (1) îşi vor asigura contra cost şi la cerere carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care au incheiat o convenţie în acest sens, având obligaţia de a-şi organiza modul de gestionare şi evidenta a carnetelor de certificate de concediu medical, precum şi modul de pastrare a carnetelor epuizate. (2) Pentru unitatile sanitare care au mai mulţi medici angajaţi, distribuirea şi arhivarea certificatelor se fac în baza unui tabel centralizator care contine urmatoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizarii carnetului/carnetelor; seria (cu numerele) carnetului/ carnetelor repartizate; semnatura de primire, parafa medicului; data returnarii în arhiva a exemplarului 3; seria (cu numărul) certificatelor de concediu medical returnate (exemplarul 3); semnatura de returnare şi parafa medicului. (3) Inregistrarea certificatelor de concediu medical eliberate asiguratilor se va face în documentele medicale primare, pentru fiecare certificat de concediu medical în parte, după cum urmeaza: a) se noteaza seria şi numărul certificatului de concediu medical eliberat în Registrul de consultaţii la rubrica "Tratamente", pentru consultatiile acordate în ambulatoriu; b) pentru medicii de familie care vizeaza certificatul de concediu medical eliberat de către alt medic, se consemnează în Registrul de consultaţii la rubrica "Tratamente", precum şi în fisa pacientului: seria şi numărul certificatului de concediu medical vizat şi codul de diagnostic; c) la externarea pacientului din spital, se noteaza seria şi numărul certificatului de concediu medical în epicriza şi în scrisoarea medicală.  +  Articolul 9 (1) Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverintei de la platitor, cu excepţia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevăzute în lista aprobata prin hotărâre a Guvernului. (2) Platitorul va menţiona în adeverinta, în mod obligatoriu, numărul de zile de concediu de incapacitate temporara de muncă avute în ultimele 12 luni.  +  Articolul 10 (1) În caz de pierdere a certificatului de concediu medical, medicii pot elibera un duplicat la cererea platitorului sau a asiguratului, mentionandu-se distinct "DUPLICAT". (2) În cazul în care angajatorul respinge la plata un certificat de concediu medical datorita completarii gresite constatate de către medicul de intreprindere, medicul care a eliberat certificatul de concediu medical poate efectua modificari pe formularul eliberat, confirmate prin semnatura şi parafa, sau poate elibera un duplicat în care menţionează, la data acordarii, data când a efectuat modificarea, specificand "DUPLICAT" şi atasand certificatul de concediu medical anulat la exemplarul 3 al noului formular.II. Modul de completare a certificatelor de concediu medicalA. Completarea rubricilor de către medicul curant  +  Articolul 11Luat în evidenta de medicul de familie: în cazul în care certificatul de concediu medical a fost eliberat de către un alt medic din ambulatoriul de specialitate sau din spital, medicul de familie va nota în fisa pacientului şi în Registrul de consultaţii seria şi numărul certificatului vizat şi codul de diagnostic.  +  Articolul 12Urgente medico-chirurgicale/Boli infectocontagioase din grupa A: medicii care elibereaza certificate de concediu medical vor semna şi vor aplica parafa numai pentru bolile şi urgentele medico-chirurgicale şi vor completa numărul corespunzător din lista de urgente medico-chirurgicale şi boli infectocontagioase din grupa A, aprobata prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 13Initial/În continuare: se va indica de către medicul care elibereaza certificatul de concediu medical dacă acesta este "Initial" sau "În continuare", bifandu-se cu "X" casuta corespunzătoare, după caz. Prin certificat de concediu medical initial se înţelege orice certificat de concediu medical care nu prelungeste un concediu medical anterior sau orice certificat de concediu medical care prelungeste un concediu medical anterior neintrerupt pentru afecţiuni diferite. Prin certificat de concediu medical în continuare se înţelege orice certificat care prelungeste un concediu medical anterior neintrerupt pentru aceeasi afectiune.  +  Articolul 14Valabil pentru luna: se va inscrie luna pentru care s-a acordat concediul medical.Se va avea în vedere ca certificatul de concediu medical eliberat sa nu depăşească luna în curs.În cazul în care durata concediului medical acordat asiguratului pentru aceeasi afectiune depăşeşte luna în curs, pentru diferenţa de zile se va elibera un nou certificat de concediu medical, cu indicativul "În continuare".  +  Articolul 15Cod indemnizatie: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va inscrie codul corespunzător al indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate (1-15), în cifre şi litere, conform specificatiilor de pe verso-ul certificatului de concediu medical.Se completeaza cu cod 08 - Sarcina şi lauzie - numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu şi pentru alte afecţiuni aparute până în luna a 7-a de sarcina sau, după caz, luna a 6-a de sarcina, pentru persoanele cu handicap care se codifica corespunzător cauzei incapacitatii temporare de muncă.Se completeaza cu cod 15 - Risc maternal - în cazul acordarii concediului de risc maternal, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de muncă, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare.În cazul completarii codului 07 - Carantina -, medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical va inscrie în rubrica "Observatii" de pe verso-ul formularului numărul certificatului eliberat de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi durata perioadei de carantina.În cazul completarii codului 10 - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru -, în scopul prevenirii imbolnavirilor şi recuperării capacităţii de muncă medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical va inscrie în rubrica "Avizul medicului expert" numărul şi data avizului dat de medicul expert al asigurarilor sociale. Totodata, se vor menţiona şi numele, prenumele şi codul de parafa al medicului expert care a avizat.  +  Articolul 16Asigurat în evidenta la C.A.S.: se va nota casa de asigurări de sănătate în evidenta careia se afla asiguratul.  +  Articolul 17Numele şi prenumele: se vor inscrie numele şi prenumele persoanei asigurate - pacient.  +  Articolul 18Cod numeric personal: se va inscrie codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre.  +  Articolul 19Domiciliu, reşedinţa: se va inscrie adresa completa a pacientului.  +  Articolul 20Nr. inreg. (RC/FO): se va inscrie numărul din Registrul de consultaţii pentru pacientii ingrijiti în ambulatoriu sau numărul foii de observatie pentru pacientii internati.  +  Articolul 21Ambulator/internat în spital/sectia: pentru consultatia acordată în ambulator, se va bara cu o linie sintagma internat. Pentru internarea în spital, se va bara cu o linie termenul "Ambulator" şi se va menţiona sectia din care a fost externat asiguratul.  +  Articolul 22Concediu medical la externare: se va inscrie numărul de zile de concediu medical acordat la externarea din spital, completandu-se toate coloanele potrivit titulaturii acestora.  +  Articolul 23Data acordarii (zi/luna/an): se inscrie data (zi/luna/an) la care medicul completeaza şi elibereaza certificatul de concediu medical.  +  Articolul 24Nr. zile: se va inscrie numărul zilelor calendaristice de concediu medical, care include atât prima, cat şi ultima zi de concediu medical.  +  Articolul 25De la (zi/luna/an) până la (zi/luna/an): se va inscrie data începerii şi data terminarii concediului medical. În cazul internarii asiguratului în mai multe sectii, se va inscrie prima zi de internare în spital şi data externarii.  +  Articolul 26Cod diagnostic: se va inscrie codul bolii care a determinat incapacitatea temporara de muncă, recuperarea capacităţii de muncă, sarcina şi lauzia sau necesitatea ingrijirii copilului bolnav. Pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificatia internationala a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM - 10) - Lista cu 999 coduri de boala, în caractere numerice.La înscrierea codului de boala se va trece forma clinica a bolii: acut, subacut, cronic.În cazul prelungirii unui certificat de concediu medical pentru acelasi cod de diagnostic, în luna în curs sau în luna urmatoare, pe noul certificat de concediu medical acordat în continuare se va menţine codul de diagnostic inscris în certificatul de concediu medical initial.Pe certificatul de concediu medical acordat pentru risc maternal nu se inscrie codul de boala. În caseta "cod de boala" se inscrie "RM".  +  Articolul 27Unitatea sanitara emitenta: se va trece tipul unităţii sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical (ex: CMI, CDT, spital, sanatoriu etc.) şi se va aplica stampila unităţii.  +  Articolul 28Nr. convenţie... cu C.A.S.: se va inscrie numărul convenţiei incheiate în acest sens cu casa de asigurări de sănătate, precum şi numele casei de asigurări de sănătate cu care a fost incheiata convenţia.  +  Articolul 29Medic/Semnatura/Parafa: cuprinde semnatura şi parafa medicului care a acordat certificatul de concediu medical.  +  Articolul 30Medic sef secţie/Semnatura/Parafa: cuprinde semnatura şi parafa medicului sef de secţie din sectia de spital de unde a fost externat asiguratul.  +  Articolul 31CUI: codul unic de înregistrare (codul fiscal) al unităţii sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical.  +  Articolul 32Cod parafa: se completeaza, în mod obligatoriu, de către medicul care a eliberat certificatul de concediu medical. În cazul în care parafa nu contine codul şi calitatea medicului, acestea se vor inscrie citet.B. Completarea rubricilor de către platitor  +  Articolul 33Viza platitorului: semnatura platitorului privind acceptul la plata a certificatului de concediu medical. În cazul în care se refuza la plata certificatul de concediu medical, se menţionează pe scurt motivul refuzului.  +  Articolul 34Platitor: se va inscrie denumirea completa a platitorului. Platitor de indemnizatii de asigurări sociale de sănătate este, după caz, angajatorul persoana juridica sau fizica, asimilatul acestuia - agentia teritoriala de ocupare a forţei de muncă - sau casa de asigurări de sănătate.Pentru certificatele de concediu medical care poarta codurile de indemnizatie 02, 03, 04, 10 ca urmare a unui accident de muncă sau boala profesionala, confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau prin avizul directiei de sănătate publică, precum şi cele care poarta codul de indemnizatie 11, care se depun direct la casele teritoriale de pensii, platitorul este casa teritoriala de pensii.Pentru certificatele de concediu medical care poarta codurile de indemnizatie 02, 03, 04, în cazul urgentelor medico-chirurgicale se bifeaza rubrica "100%".  +  Articolul 35Sediul: se va inscrie adresa completa a platitorului.  +  Articolul 36CUI: se inscrie codul unic de înregistrare a platitorului.  +  Articolul 37Numar angajaţi: se va inscrie, după caz, numărul de angajaţi (asimilati angajatilor) din luna acordarii certificatului de concediu medical.  +  Articolul 38Tip asigurat: se bifeaza, după caz, situaţia în care se încadrează asiguratul. Pentru categoriile de asigurati menţionate la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se bifeaza "Asigurat cu declaratie de asigurare pentru concedii şi indemnizatii". Se bifeaza rubrica "Asigurat cu contract de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" numai în cazul certificatelor de concediu medical care poarta codurile de indemnizatie 02, 03, 04, 10 ca urmare a unui accident de muncă confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau prin avizul directiei de sănătate publică, precum şi cele care poarta codul de indemnizatie 11, care se depun direct la casele teritoriale de pensii.  +  Articolul 39Procent de plată: se bifeaza rubrica corespunzătoare procentului ce se utilizeaza, conform legii, la calculul indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate acordate în baza certificatului de concediu medical. Rubrica "Prevenire" se bifeaza în cazul indemnizatiei pentru reducerea timpului de muncă cu 1/4 din durata normala sau în cazul indemnizatiei pentru carantina. În cazul indemnizatiei pentru carantina se bifeaza atât rubrica "Prevenire", cat şi rubrica "75%".  +  Articolul 40Baza de calcul a indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate: se inscrie media veniturilor (inclusiv cele corespunzătoare perioadelor asimilate stagiului de cotizare) din lunile din care se constituie, conform legii, baza de calcul.  +  Articolul 41Zile baza de calcul: se inscrie numărul de zile efectiv lucrate din perioada luata în considerare la stabilirea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 42Media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate: se inscrie valoarea ce rezultă din raportul dintre "baza de calcul a indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate" şi "zile baza de calcul".  +  Articolul 43Cuantumul indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate: se inscrie produsul dintre "media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei de asigurări sociale de sănătate" şi procentele prevăzute de lege, multiplicat cu numărul de zile lucratoare de concediu medical.  +  Articolul 44Indemnizatie suportata de către angajator/Indemnizatie suportata din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizatii/Indemnizatie suportata din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale: se inscrie numărul de zile lucratoare, respectiv cuantumul indemnizatiei, în functie de fondul din care se suporta, conform legii, concediul medical.C. Completarea casetelor referitoare la avizele pentru situaţii speciale  +  Articolul 45Avizul medicului expert: se va completa de către medicul care elibereaza certificatul de concediu medical, care va inscrie numărul şi data avizului dat de medicul expert al asigurarilor sociale în cazurile prevăzute de lege. Totodata, se vor menţiona numele, prenumele şi codul de parafa al medicului expert care a avizat.  +  Articolul 46Avizul casei teritoriale de pensii (pentru accidente de muncă) şi avizul directiei de sănătate publică (pentru boli profesionale) se obtin prin grija platitorului şi confirma codurile de indemnizatie de asigurări sociale de sănătate 02, 03, 04 şi 10. În acest caz, certificatele de concediu medical se depun direct la casele teritoriale de pensii din raza administrativ-teritoriala a angajatorului.  +  Articolul 47Aviz concediu de risc maternal: cuprinde numele, semnatura şi codul de parafa al medicului de medicina muncii care a participat la evaluarea locului de muncă şi care confirma riscul maternal.-------------