ORDIN nr. 323 din 3 martie 2006pentru aprobarea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor care intra/ies în/din apele naţionale navigabile ale României
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 22 martie 2006    Având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,în temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generaleScopul  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin aproba şi stabileşte Sistemul de informare şi monitorizare a traficului navelor care intra/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, în scopul de a întări siguranţa şi eficienta traficului maritim, de a îmbunătăţi modalităţile de intervenţie a autorităţilor în caz de incidente, accidente sau situaţii potenţial periculoase pe mare, inclusiv operaţiunile de căutare şi salvare, şi de a contribui la îmbunătăţirea coordonării activităţilor de prevenire, combatere şi limitare a consecinţelor poluarii. (2) Autoritatea Navala Română va supraveghea şi va lua toate măsurile necesare şi corespunzătoare pentru a se asigura ca operatorii, comandantii sau agenţii navelor, în special cei ale căror nave transporta mărfuri periculoase sau poluante, precum şi proprietarii ori expeditorii acestor mărfuri se conformează prevederilor prezentului ordin.Domeniul de aplicare  +  Articolul 2 (1) Prezentul ordin se aplică navelor care intra/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 300, dacă nu s-a prevăzut altfel. (2) Prezentul ordin se aplică: a) navelor militare, navelor auxiliare şi altor nave în proprietate sau operate de către statul român ori de un stat membru al Uniunii Europene pentru un serviciu public necomercial; b) navelor de pescuit, navelor traditionale şi ambarcatiunilor de agrement cu o lungime mai mica de 45 m; c) navelor de buncheraj cu un tonaj mai mic de 5.000, navelor-depozit şi echipamentelor folosite la bordul navelor.Definiţii  +  Articolul 3În înţelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) accident maritim - un accident astfel cum este definit în Codul Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO) pentru investigarea accidentelor şi incidentelor maritime; b) adresa - numele şi legăturile de comunicaţie prin care se poate lua contact, când este necesar, cu operatorul, agentul, autoritatea portuara, autoritatea competentă sau cu orice altă persoană ori organism autorizat, care se afla în posesia unor informaţii detaliate privind incarcatura navei sau a unităţii de transport de marfa; c) agent - orice persoană imputernicita sau autorizata sa furnizeze informaţii în numele operatorului navei; d) AIS - sistem de identificare automată a navei; e) autoritate competentă - Autoritatea Navala Română, organ tehnic de specialitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, căruia i s-au delegat competentele privind exercitarea inspecţiei de stat asupra transportului de mărfuri periculoase, primirea şi transmiterea mai departe a informaţiilor raportate ca urmare a prevederilor prezentului ordin, denumita în continuare ANR; f) autoritate portuara - ANR; g) companie - o companie astfel definită în regula 1(2) a cap. IX din Convenţia SOLAS; h) expeditor - orice persoană prin care sau în numele ori în folosul căreia a fost încheiat un contract de transport de mărfuri cu un cărăuş; i) instrumente internaţionale relevante:(i) MARPOL 73/78 - Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993;(îi) Convenţia SOLAS - Convenţia internationala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, modificată şi completată prin Protocolul din 1988, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979;(iii) Convenţia TONNAGE - Convenţia internationala asupra masurarii tonajului navelor, încheiată la Londra la 23 iunie 1969, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 23/1976;(iv) Convenţia internationala privitoare la intervenţia în marea libera în cazuri de accidente de poluare cu produse petroliere, încheiată la Bruxelles la 22 noiembrie 1969, şi Protocolul la aceasta din 1973 cu privire la intervenţia în marea libera în cazuri de poluare cu substanţe, altele decât cele petroliere;(v) Convenţia S.A.R. - Convenţia internationala (S.A.R.) din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptată de Conferinţa internationala din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, organizată de Organizaţia Maritima Internationala la Hamburg în perioada 9-27 aprilie 1979, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 115/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/1999;(vi) Codul I.S.M. - Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţa a navelor şi pentru prevenirea poluarii, pe care România l-a acceptat prin Legea nr. 85/1997;(vii) Codul IMDG - Codul maritim internaţional de mărfuri periculoase;(viii) Codul IBC - Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, pe care România l-a acceptat prin Legea nr. 72/2003;(ix) Codul IGC - Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate, pe care România l-a acceptat prin Legea nr. 71/2003;(x) Codul BC - Codul pentru operarea în siguranţa a mărfurilor solide în vrac;(xi) Codul BCH - Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, pe care România l-a acceptat prin Legea nr. 68/2003;(xii) Codul INF - Codul internaţional pentru siguranţa transportului de combustibil nuclear iradiat, plutoniu şi deşeuri puternic radioactive la bordul navelor;(xiii) Rezoluţia IMO A.851(20) - Rezoluţia Organizaţiei Maritime Internaţionale privind principiile generale pentru sistemele de raportare ale navei şi cerinţele de raportare ale navei, incluzând principiile pentru raportarea incidentelor implicând mărfuri periculoase, substanţe dăunătoare şi/sau poluanti marini; j) loc de refugiu - un port, o zona a unui port sau o dana protejata ori un loc de ancoraj sau orice alta zona adecvată pentru adăpostirea navelor în pericol, stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; k) mărfuri periculoase:(i) mărfuri clasificate în Codul IMDG;(îi) substanţe lichide periculoase, enumerate în cap. 17 din Codul IBC;(iii) gaze lichefiate enumerate în cap. 19 din Codul IGC;(iv) mărfuri solide la care se face referire în apendicele B la Codul BC;(v) mărfurile pentru transportul cărora s-au stabilit condiţii iniţiale corespunzătoare, în conformitate cu paragraful 1.1.3 din Codul IBC sau cu paragraful 1.1.6 din Codul IGC; l) mărfuri poluante:(i) produse petroliere astfel cum sunt definite în anexa nr. I la MARPOL 73/78;(îi) substanţe lichide nocive astfel cum sunt definite în anexa nr. II la MARPOL 73/78;(iii) substanţe dăunătoare astfel cum sunt definite în anexa nr. III la MARPOL 73/78; m) nava - orice nava sau ambarcatiune maritima; n) nave traditionale - toate tipurile de nave istorice şi replici ale acestora, incluzandu-le pe cele destinate sa încurajeze şi sa promoveze deprinderile traditionale şi arta marinariei, care împreună constituie valori culturale perene, operate în conformitate cu principiile traditionale ale tehnicii şi artei marinariei; o) operator - proprietarul sau managerul navei; p) serviciul de management al traficului - serviciul desemnat să asigure una sau mai multe dintre următoarele atribuţii: managementul traficului navelor, operarea unei instalaţii cu baza la ţărm, răspunzătoare pentru un sistem de raportare obligatoriu aprobat de IMO, coordonarea operaţiunilor de căutare şi salvare, a activităţilor întreprinse în caz de poluare ori a operaţiunilor pentru depoluare; q) serviciu de trafic al navelor (VTS) - serviciul desemnat sa imbunatateasca siguranţa şi eficienta traficului de nave, protecţia mediului, sa menţină în permanenta legătură cu navele aflate în trafic şi sa gestioneze situaţiile de trafic care se desfăşoară în zona de acoperire VTS; r) sistem de rute pentru nave - sistemul care cuprinde una sau mai multe rute ori măsuri de dirijare a traficului în scopul de a reduce riscul accidentelor maritime; acesta include scheme de separare a traficului, rute în ambele sensuri, rute recomandate, zone de evitat, zone de trafic costier, ocoliri, zone de precautie şi rute în marea libera; s) unitate de transport marfa - un vehicul rutier de marfa, un vagon de cale ferată pentru transport marfa, un container de marfa sau orice cisterna rutiera, vagon de cale ferată ori tanc portabil; t) VDR - inregistrator al parametrilor de navigaţie.  +  Capitolul II Raportarea şi supravegherea navelorNotificări ale navelor înainte de a intră în porturile româneşti  +  Articolul 4 (1) Operatorul, agentul sau comandantul unei nave care se îndreaptă spre un port românesc trebuie să notifice ANR informaţiile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 astfel: a) cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în zona de control al traficului; sau b) cel mai târziu la momentul când nava părăseşte portul anterior, dacă timpul de voiaj este mai mic de 24 de ore; sau c) dacă portul de escala nu este cunoscut sau este schimbat pe timpul voiajului, imediat ce acesta este cunoscut; d) între porturi româneşti notificarea trebuie să fie data cel mai târziu la momentul când nava părăseşte portul anterior şi se îndreaptă spre un alt port. (2) Navele care au ca destinaţie un port al României şi care transporta mărfuri periculoase sau poluante trebuie să se conformeze obligaţiilor de notificare prevăzute la art. 13.Monitorizarea navelor care intră în zona sistemelor de raportare obligatorie a navelor  +  Articolul 5 (1) ANR trebuie să se asigure şi sa ia toate măsurile necesare şi corespunzătoare ca toate navele care intră în zona sistemului de raportare obligatorie a navelor, adoptat de IMO în conformitate cu regula 11 a cap. V din Convenţia SOLAS şi operat de ANR în conformitate cu instrucţiunile şi criteriile relevante dezvoltate de IMO, să se conformeze sistemului de raportare a informaţiilor cerute şi sa transmită inclusiv informaţiile suplimentare cerute de ANR în conformitate cu Rezoluţia IMO A.851(20). (2) Atunci când se supune aprobării IMO un sistem nou de raportare obligatoriu sau o propunere care să amendeze un sistem de raportare existent, ANR trebuie să includă în cererile sale cel puţin informaţiile prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1.Folosirea sistemelor de identificare automată  +  Articolul 6 (1) Orice nava care face escala într-un port românesc trebuie, în conformitate cu prevederile cap. I din anexa nr. 2, să fie dotată cu AIS care îndeplineşte standardele de performanţă stabilite de IMO. (2) Navele dotate cu AIS sunt obligate sa îl menţină permanent în funcţiune, cu excepţia cazurilor în care, pentru protecţia informaţiilor de navigaţie, prin acorduri internaţionale, reguli sau standarde, se prevede altfel.Folosirea sistemelor de rute pentru nave  +  Articolul 7 (1) Toate navele care navighează în apele naţionale navigabile, atunci când intră în zona unui sistem de rute obligatorii, adoptat de către IMO în conformitate cu regula 10 a cap. V din Convenţia SOLAS, trebuie să folosească sistemul în conformitate cu liniile directoare şi criteriile relevante ale IMO. ANR trebuie să monitorizeze şi sa ia toate măsurile corespunzătoare şi necesare pentru ca navele să se supună acestor prevederi. (2) La punerea în aplicare a unui sistem de rute pentru nave care nu a fost adoptat de IMO, ANR trebuie să ia în considerare liniile directoare şi criteriile IMO şi să facă publice toate informaţiile necesare pentru folosirea efectivă şi în siguranţa a sistemului de rute pentru nave.Monitorizarea conformarii navelor cu regulile VTS  +  Articolul 8ANR trebuie să monitorizeze şi sa ia toate măsurile necesare şi corespunzătoare pentru a se asigura ca: a) navele care intra într-o zona de acoperire a unui VTS operat de România, singura sau împreună cu unul sau mai multe state, în marea teritorială a României, care funcţionează în baza liniilor directoare ale IMO, participa şi se conformează regulilor acelui VTS; b) navele care arboreaza pavilionul român, care se îndreaptă către un port al unui stat membru al Uniunii Europene şi care intră în zona de acoperire a unui VTS ce operează în baza liniilor directoare ale IMO, aflat în afară marii teritoriale a oricărui stat membru, se conformează regulilor acelui VTS; c) navele, indiferent de pavilionul pe care îl arboreaza, care intră în zona de acoperire a unui VTS operat de România, în afară marii teritoriale a României, trebuie să urmeze regulile acelui VTS. ANR trebuie să informeze administraţia statului de pavilion despre orice încălcare a acelor reguli.Infrastructura pentru sisteme de raportare a navelor, sisteme de rute recomandate navelor şi servicii de trafic al navelor  +  Articolul 9 (1) ANR trebuie să ia toate măsurile necesare şi corespunzătoare pentru a se dota cu echipamente corespunzătoare şi instalaţii la ţărm, destinate pentru a primi şi a utiliza informaţii AIS, conform prevederilor cap. I din anexa nr. 2, luând în considerare zona de acoperire necesară pentru transmiterea rapoartelor. (2) Procesul de achiziţie a tuturor echipamentelor necesare şi a instalaţiilor de la ţărm pentru a pune în aplicare acest ordin va fi finalizat până la sfârşitul anului 2007. ANR trebuie să ia măsurile necesare pentru ca echipamentele corespunzătoare pentru retransmiterea şi schimbul informaţiilor între sistemul naţional şi cele ale altor state să fie operationale cel mai târziu până la sfârşitul anului 2008. (3) ANR trebuie să se asigure ca serviciile de management al traficului cu atribuţii în supravegherea conformarii cu VTS şi cu sistemele de rute pentru nave au personal suficient şi calificat corespunzător, precum şi mijloacele necesare de comunicaţii şi supraveghere a navelor şi ca acestea operează în conformitate cu liniile directoare ale IMO.Sisteme de înregistrare a datelor privind voiajul  +  Articolul 10 (1) ANR trebuie să supravegheze şi sa ia toate măsurile necesare şi corespunzătoare pentru a se asigura ca navele care fac escala într-un port românesc sunt dotate cu un VDR, în conformitate cu regulile prevăzute în cap. II din anexa nr. 2 (2) În cazul investigatiei unui accident care a avut loc în apele naţionale navigabile ale României, orice nava trebuie să pună la dispoziţie ANR datele înregistrate de VDR. ANR trebuie să pună aceste date la dispoziţie celor care efectuează investigatia şi să se asigure ca astfel de date sunt folosite în investigatie şi ca sunt analizate în mod corespunzător. După terminarea investigatiei ANR trebuie să se asigure ca rezultatele investigatiei sunt făcute publice cat mai repede posibil.Investigarea accidentelor maritime  +  Articolul 11Fără a aduce atingere prevederilor art. 12 din Directiva Consiliului şi Parlamentului European 1999/35/EC *), ANR trebuie să respecte prevederile Codului IMO pentru investigarea accidentelor şi incidentelor maritime atunci când efectuează investigarea oricărui accident maritim în care a fost implicata o nava care face obiectul prezentului ordin.________ Notă *) Directiva Consiliului şi Parlamentului European 1999/35/EC din 29 aprilie 1999 referitoare la un sistem obligatoriu de inspecţii pentru operarea în siguranţa a serviciilor regulate ale navelor Ro-Ro ferry şi ale navelor de pasageri de mare viteza, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 138 din 1 iunie 1999.ANR trebuie să coopereze cu autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în investigarea accidentelor maritime în care sunt implicate nave care arboreaza pavilionul lor.  +  Capitolul III Notificarea mărfurilor periculoase sau poluante la bordul navelor (HAZMAT)Obligaţiile expeditorului  +  Articolul 12 (1) Nici o marfa periculoasa sau poluanta, indiferent de cantitate, nu poate fi oferită pentru transport sau încărcare la bordul unei nave într-un port românesc decât dacă s-a predat comandantului sau operatorului navei o declaraţie conţinând informaţiile prevăzute în anexa nr. 1. (2) Obligaţia de a prezenta comandantului sau operatorului navei declaraţia prevăzută la alin. (1) şi de a se asigura ca incarcatura oferită pentru transport este aceeaşi cu cea declarata revine expeditorului mărfurilor periculoase sau poluante.Notificarea mărfurilor periculoase sau poluante transportate la bord  +  Articolul 13 (1) Operatorul, comandantul sau agentul unei nave care transporta mărfuri periculoase sau poluante indiferent de cantitate şi care pleacă dintr-un port românesc trebuie să comunice în scris ANR, înaintea plecării navei, toate informaţiile prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 1. (2) Operatorul, comandantul sau agentul unei nave care transporta mărfuri periculoase ori poluante indiferent de cantitate şi care are ca destinaţie un port sau o zona de ancoraj aflată în apele naţionale ale României trebuie să notifice ANR, ca o condiţie pentru intrarea în port ori pentru ancorare, informaţiile indicate la pct. 3 din anexa nr. 1, cel mai târziu la plecarea din portul de încărcare ori imediat ce portul de destinaţie sau locul de ancorare este cunoscut, dacă aceasta informaţie nu este disponibilă la momentul plecării. (3) ANR va aplica o procedură prin care să permită operatorului, comandantului sau agentului unei nave la care face referire alin. (1) şi (2) sa notifice ANR informaţiile prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 1. ANR trebuie să păstreze aceste informaţii o perioadă suficienta pentru ca acestea să poată fi utilizate în cazul unui accident naval. ANR trebuie să ia măsurile necesare pentru a furniza aceste informaţii în format electronic şi fără întârziere către autoritatea competentă care solicită aceasta, în maximum 24 de ore de la momentul solicitării. (4) Operatorul, comandantul sau agentul unei nave trebuie să comunice ANR informaţiile referitoare la marfa, astfel cum sunt prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 1. Atunci când este posibil, informaţiile trebuie să fie transferate în format electronic. Schimbul electronic de mesaje trebuie să folosească sintaxa şi procedurile prevăzute în anexa nr. 3.Schimbul computerizat de date cu statele membre ale Uniunii Europene  +  Articolul 14 (1) ANR trebuie să coopereze cu statele membre ale Uniunii Europene interesate pentru a asigura interconectarea şi interoperabilitatea sistemelor naţionale folosite pentru a gestiona informaţiile prevăzute în anexa nr. 1. (2) Sistemele de comunicaţie stabilite la alin. (1) trebuie să aibă următoarele caracteristici: a) schimbul de date să fie electronic şi să permită ca mesajele notificate în conformitate cu art. 13 să fie primite şi procesate; b) sistemul să permită ca informaţiile să fie transmise 24 de ore pe zi; c) ANR trebuie să transmită informaţii despre nava şi mărfurile periculoase ori poluante de la bord fără întârziere, la cererea autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene.Excepţii  +  Articolul 15 (1) ANR poate excepta de la prevederile art. 13 serviciile de transport regulat efectuate între porturile româneşti atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) compania care operează serviciile regulate la care se face referire mai sus păstrează, transmite către ANR şi actualizează permanent o lista a navelor utilizate; b) pentru fiecare voiaj efectuat, informaţiile enumerate la pct. 3 din anexa nr. 1 sunt disponibile în permanenta pentru a fi consultate de către ANR, ori de câte ori aceasta solicita. Compania trebuie să stabilească un sistem intern care să permită ca, la cerere, 24 de ore pe zi şi fără întârziere, respectivele informaţii să poată fi transmise către ANR în format electronic, în conformitate cu art. 13 alin. (4). (2) Atunci când un serviciu de transport internaţional regulat este operat între România şi alte state, dintre care cel puţin unul este un stat membru al Uniunii Europene, ANR şi oricare dintre autorităţile competente ale statelor membre implicate pot solicita acordarea unei exceptari de la prevederile art. 13 pentru acel serviciu de transport. ANR va colabora cu autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene implicate în acordarea exceptarii solicitate, în conformitate cu condiţiile stabilite la alin. (1). (3) ANR trebuie să verifice în mod periodic îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2). Când cel puţin una dintre aceste condiţii nu mai este îndeplinită, ANR va retrage imediat exceptarea acordată companiei respective. (4) ANR va comunică Comisiei Europene o lista cuprinzând companiile şi navele cărora le-a acordat exceptari, conform prevederilor prezentului articol. Comunicarea se va face ori de câte ori aceasta lista este modificată.  +  Capitolul IV Monitorizarea navelor cu risc potenţial pentru siguranţa navigaţiei şi intervenţia în cazul incidentelor şi accidentelor pe mareTransmiterea informaţiilor privind anumite nave  +  Articolul 16 (1) Navele care se încadrează în una dintre categoriile de mai jos vor fi considerate nave cu un risc potenţial pentru siguranţa navigaţiei, a persoanelor sau a mediului: a) nave care, în cursul voiajelor lor:(i) au fost implicate în incidente sau accidente pe mare, după cum se menţionează în art. 17; sau(îi) nu au respectat cerinţele de notificare şi raportare impuse de prezentul ordin; sau(iii) nu au respectat regulile aplicabile în sistemele de rute pentru nave sau VTS aflate sub jurisdicţia României ori a statelor membre ale Uniunii Europene; b) nave în privinta cărora exista dovada sau prezumţia descărcării deliberate de produse petroliere ori a altor încălcări ale prevederilor MARPOL 73/78 în apele naţionale ale României sau ale statelor membre ale Uniunii Europene; c) nave cărora li s-a refuzat accesul în porturile româneşti ori ale statelor membre ale Uniunii Europene, care au făcut obiectul unui raport sau al unei notificări întocmite de ANR sau de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu dispoziţiile Directivei Consiliului şi Parlamentului European 1995/21/EC *) din 19 iunie 1995 cu privire la controlul statului portului.__________ Notă *) Directiva Consiliului şi Parlamentului European 1995/21/EC din 19 iunie 1995 privind standardele internaţionale pentru siguranţa navei, prevenirea poluarii şi condiţiile de viaţa şi munca de la bord la navele care folosesc porturile Comunităţii Europene şi navighează în apele aflate sub jurisdicţia statelor membre, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 157 din 7 iulie 1995, p. 1. (2) Serviciile de management al traficului de pe teritoriul României care deţin informaţii relevante privind navele la care se face referire la alin. (1) vor comunică aceste informaţii serviciilor similare interesate din alte state membre ale Uniunii Europene aflate pe ruta planificata a navei. (3) ANR trebuie să transmită informaţiile primite conform alin. (2) autorităţilor din port şi/sau oricărei alte autorităţi desemnate în acest sens a României. În limita personalului disponibil, ANR va efectua inspecţii sau verificări corespunzătoare în porturile româneşti fie din proprie iniţiativă, fie la cererea unui stat membru al Uniunii Europene interesat, fără a aduce atingere obligaţiilor ce decurg din activitatea de control al statului portului. ANR trebuie să informeze autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene interesate, despre rezultatele acţiunilor întreprinse.Raportarea incidentelor şi accidentelor pe mare  +  Articolul 17 (1) Fără a aduce atingere prevederilor reglementărilor internaţionale şi în vederea prevenirii sau micsorarii oricărei ameninţări semnificative a siguranţei navigaţiei, a persoanelor sau a mediului, ANR trebuie să supravegheze şi sa ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca comandantul unei nave care navighează în interiorul zonei de căutare şi salvare/zonei economice exclusive a României sau altele asemenea raportează imediat ANR: a) orice incident sau accident afectand siguranţa navei, precum coliziunea, esuarea, avaria, defecţiunile majore ori avarierea, inundarea sau deplasarea mărfii, precum şi orice defecte la corpul navei, la structura maşinilor etc.; b) orice incident sau accident care pune în pericol siguranţa navigaţiei, precum şi orice defectiuni care pot sa afecteze manevrabilitatea navei ori starea de buna navigabilitate, sistemul de propulsie sau instalatia de guvernare, generatoarele electrice, echipamentul de navigaţie ori de comunicaţii; c) orice situaţie susceptibilă sa conducă la poluarea apelor sau ţărmului României, precum descărcarea ori pericolul descărcării de produse poluante în mare; d) orice pata de materiale poluante, colete, pachete ori alte bunuri aflate în deriva pe mare. (2) Raportul transmis conform alin. (1) trebuie să includă cel puţin identitatea navei, poziţia sa, portul de plecare, portul de destinaţie, adresa de la care se pot obţine informaţii despre mărfurile periculoase şi poluante transportate la bord, numărul persoanelor de la bord, detalii ale incidentului şi orice informaţie relevanta la care se face referire în Rezoluţia IMO A.851(20).Măsuri în cazul unor condiţii hidrometeorologice nefavorabile  +  Articolul 18 (1) În situaţia în care ANR considera, în caz de condiţii hidrometeorologice nefavorabile, ca exista o ameninţare serioasă de poluare a apelor naţionale navigabile ale României sau ale statelor riverane ori atunci când siguranţa vieţii umane este în pericol: a) trebuie să informeze corespunzător comandantii navelor aflate în porturile/zonele periclitate şi care intenţionează să între în sau sa părăsească acel port/acea zonă despre starea marii şi despre condiţiile meteo şi, atunci când este relevant şi posibil, despre pericolul la care pot fi expusi nava, marfa, echipajul şi/sau pasagerii acesteia; b) fără a încalcă obligaţia de asistenţa şi salvare a navelor în pericol şi în conformitate cu art. 20, poate lua orice alte măsuri necesare, care pot include o recomandare sau o interdicţie, fie numai pentru o anumită nava sau pentru nave în general, de a intra sau de a părăsi portul românesc ori zonele afectate, până când s-a stabilit că nu mai exista riscuri pentru viaţa umană şi/sau pentru mediu; c) trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a limita cat se poate de mult sau, dacă este necesar, pentru a interzice aprovizionarea cu combustibili în apele naţionale navigabile. (2) Comandantul trebuie să informeze compania despre măsurile sau recomandările prevăzute la alin. (1). Aceste măsuri sau recomandări nu trebuie să îl împiedice pe comandant sa ia alte decizii pe baza judecaţii sale profesionale şi în conformitate cu Convenţia SOLAS. Atunci când decizia luată de comandantul navei nu este în conformitate cu măsurile la care se face referire la alin. (1), acesta trebuie să informeze ANR asupra motivelor deciziei sale. (3) Măsurile corespunzătoare sau recomandările prevăzute la alin. (1) se bazează pe starea marii şi pe prognoza meteo furnizate de serviciul de informaţii hidrometeorologice desemnat de statul român.Măsuri privitoare la incidente sau accidente pe mare  +  Articolul 19 (1) În caz de incidente sau accidente pe mare, la care face referire art. 17, ANR trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare, cu respectarea reglementărilor internaţionale, ori de câte ori este necesar, pentru a asigura siguranţa navigaţiei, a persoanelor şi protecţia mediului marin şi costier. O lista nonexhaustiva de măsuri, la dispoziţia ANR în conformitate cu prevederile acestui articol, este prevăzută în anexa nr. 4. (2) Operatorul, comandantul navei şi proprietarul mărfurilor periculoase sau poluante transportate la bord sunt obligaţi, în condiţiile şi sub sancţiunile prevăzute de lege, ca la solicitarea autorităţilor competente sa coopereze pe deplin cu acestea, în vederea evitării şi/sau limitării consecinţelor unui incident sau accident. (3) Comandantul unei nave care arboreaza pavilion românesc sau comandantul unei nave ce navighează într-o zona aflată sub jurisdicţie română, căreia îi sunt aplicabile prevederile Codului I.S.M., în conformitate cu acesta, trebuie să informeze compania despre orice incident sau accident intervenit, asa cum este prevăzut la art. 17 alin. (1). Imediat ce a fost informată despre o astfel de situaţie, compania trebuie să contacteze ANR şi/sau autoritatea competentă în afară României şi să se pună la dispoziţia acesteia în caz de necesitate.Locuri de refugiu  +  Articolul 20 (1) ANR, cu consultarea celor interesaţi, va întocmi, luând în considerare principiile relevante ale IMO, planuri pentru adăpostirea navelor în pericol aflate în apele naţionale navigabile. Aceste planuri trebuie să conţină aranjamentele şi procedurile necesare deplasarii imediate într-un loc de refugiu a navelor aflate în pericol, luându-se în considerare restricţiile de mediu, de navigaţie şi operationale. În situaţia în care ANR considera necesar şi posibil, planurile trebuie să conţină aranjamente pentru asigurarea unor mijloace şi facilităţi corespunzătoare pentru asistenţa, salvare şi răspuns în caz de poluare. (2) Planurile pentru adăpostirea navelor aflate în pericol vor fi comunicate Comisiei Europene şi vor fi puse la dispoziţie celor interesaţi, la cerere.Informarea părţilor interesate  +  Articolul 21 (1) Atunci când este cazul, ANR trebuie să transmită prin radio (VHF) informaţii despre orice incident sau accident notificat conform art. 17 alin. (1) şi informaţii cu privire la orice nava care pune în pericol siguranţa navigaţiei, a persoanelor sau a mediului. (2) Din motive de siguranţă, atunci când deţine informaţii care i-au fost notificate în conformitate cu art. 13 şi 17, ANR trebuie să ia măsurile necesare pentru a le aduce la cunoştinţa autorităţilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, la cerere. (3) În cazul în care ANR a fost informată în conformitate cu prevederile prezentului ordin sau în alt mod despre un pericol care ameninta anumite zone de navigaţie şi zone de coasta ale unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a informa orice stat membru interesat despre aceasta în cel mai scurt timp şi să se consulte cu privire la acţiunile intenţionate. Atunci când este necesar, ANR trebuie să coopereze cu autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în vederea stabilirii de planuri comune de acţiune. (4) ANR trebuie să ia măsurile necesare pentru a folosi în mod corespunzător rapoartele pe care navele sunt obligate să le transmită în conformitate cu art. 17.  +  Capitolul V Măsuri complementareDesemnarea şi publicarea listei organismelor competente  +  Articolul 22 (1) ANR va primi şi va utiliza notificările şi informaţiile în conformitate cu prezentul ordin. (2) ANR trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca toţi cei implicaţi în activitatea de transport maritim vor fi informati în mod corespunzător despre serviciile de management al traficului, despre zonele de jurisdicţie ale acestora şi despre procedura stabilită pentru notificarea informaţiilor cerute de prezentul ordin. Aceste informaţii vor fi aduse la zi în mod regulat. (3) ANR trebuie să transmită Comisiei Europene o lista cu staţiile abilitate sa îndeplinească atribuţiile unui serviciu de management al traficului şi va lua măsurile necesare pentru ca aceasta să fie actualizată ori de câte ori este necesar.Cooperarea între ANR şi alte autorităţi cu competente similare  +  Articolul 23ANR va coopera cu celelalte autorităţi competente ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cu Comisia Europeană în realizarea următoarelor obiective: a) folosirea optima a informaţiilor notificate ca urmare a acestui ordin, în special prin dezvoltarea de legături informationale compatibile între serviciile de management al traficului şi celelalte autorităţi interesate, în vederea schimbului de date cu privire la miscarile navelor, orele lor estimate de sosire în porturi şi mărfurile acestora; b) dezvoltarea şi întărirea eficacitatii legăturilor informationale între serviciile de management al traficului din România şi cele ale statelor membre ale Uniunii Europene, în vederea obţinerii unei imagini cat mai clare a traficului, îmbunătăţirii supravegherii navelor în tranzit, armonizării şi uniformizarii, pe cat de mult posibil, a rapoartelor cerute de la navele aflate în mars; c) extinderea acoperirii şi/sau aducerea la zi a sistemului românesc de informare şi de supraveghere a traficului navelor în vederea intaririi identificarii şi supravegherii navelor. În acest scop ANR şi statele membre ale Uniunii Europene vor conlucra cu organisme cu atribuţii similare pentru a pune în practica, după caz, sisteme de raportare obligatorii, servicii obligatorii de supraveghere a traficului navelor şi sisteme corespunzătoare de rute pentru nave, în vederea trimiterii acestora la IMO spre aprobare; d) întocmirea, după caz, de planuri comune pentru adăpostirea navelor în pericol.Confidenţialitatea informaţiilor  +  Articolul 24ANR trebuie să ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia naţionala, cu privire la confidenţialitatea informaţiilor şi raportarilor ca urmare a prezentului ordin.Controlul aplicării  +  Articolul 25 (1) ANR trebuie să efectueze inspecţii regulate şi orice alte acţiuni necesare pentru a verifica funcţionarea sistemelor radio instalate pe ţărm, dacă acestea corespund cerinţelor prezentului ordin şi în special capacitatea lor de a răspunde cerinţelor de a primi sau transmite fără întârziere, 24 de ore pe zi, informaţii notificate în conformitate cu prevederile art. 13, 15 şi 17. (2) ANR trebuie să informeze în cel mai scurt timp posibil autorităţile competente ale statului pavilionului şi orice alt stat interesat despre măsurile luate asupra navelor, în conformitate cu prevederile art. 16 şi 19, precum şi cu cele ale art. 27. (3) Atunci când ANR constata, cu ocazia unui incident sau accident la care se face referire în art. 19, ca o companie nu a putut sa stabilească şi sa menţină o legătură cu nava sau cu staţiile de coasta interesate, aceasta trebuie să informeze în mod corespunzător statul care a emis sau în numele căruia au fost emise documentele de conformitate (DOC) şi certificatul de management al siguranţei (SMC). (4) Când gravitatea incidentului sau accidentului indica existenta unei neconformităţi majore în funcţionarea sistemului de management al siguranţei al unei companii din România, ANR trebuie să ia imediat măsurile necesare în vederea retragerii documentului de conformitate (DOC) şi a certificatului de management al siguranţei (SMC) asociat acestuia.Evaluarea  +  Articolul 26 (1) ANR trebuie să raporteze Comisiei până la 5 februarie 2007 stadiul atins în implementarea prezentului ordin, în special în ceea ce priveşte prevederile art. 9, 10, 18, 20, 22, 23 şi 25. (2) ANR va raporta Comisiei până la 31 decembrie 2009 implementarea în totalitate a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 27Contravenţiile la prevederile prezentului ordin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 28ANR va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 30Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2002/59/EC din 27 iunie 2002 privind un sistem de informare şi monitorizare a traficului navelor în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 208 din 5 august 2002, p. 0010-0027.  +  Articolul 31Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 728/2003 pentru aprobarea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor care intra/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 2 iunie 2003, se abroga.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 3 martie 2006.Nr. 323.  +  Anexa 1LISTAinformaţiilor ce trebuie notificate1. Informaţii notificate în conformitate cu art. 4Informaţii generale: a) identificarea navei (numele, indicativul de apel al navei, numărul de identificare IMO sau numărul MMSI); b) portul de destinaţie; c) ora estimată de sosire la portul de destinaţie sau la locul de îmbarcare pilot, care este cerută de autoritatea competentă, şi ora estimată de plecare din acel port; d) numărul total de persoane la bord.2. Informaţii notificate în conformitate cu art. 12Informaţii despre marfa: a) denumirile tehnice corecte ale mărfurilor periculoase sau poluante, numerele Naţiunilor Unite (UN), când exista, clasele IMO de mărfuri periculoase în conformitate cu codurile IMDG, IBC şi IGC şi, după caz, clasa navei cerută pentru mărfurile INF, astfel cum a fost definită în Regula VII/14.2, cantităţile unor astfel de mărfuri şi, dacă sunt transportate în unităţi de transport de marfa, altele decât tancurile, numărul de identificare a acestora; b) adresa de unde se pot obţine informaţii detaliate despre marfa.3. Informaţii notificate în conformitate cu art. 133.1. Informaţii generale: a) identificarea navei (numele, indicativul de apel al navei, numărul de identificare IMO sau numărul MMSI); b) portul de destinaţie; c) pentru o nava părăsind un port românesc: ora estimată de plecare de la portul de plecare sau statia-pilot, astfel cum este cerut de autoritatea competentă, şi ora estimată de sosire în portul de destinaţie; d) pentru o nava venind dintr-un port străin şi indreptandu-se către un port românesc: ora estimată de sosire în portul de destinaţie sau statia-pilot, asa cum este cerut de autoritatea competentă; e) numărul total de persoane la bord.3.2. Informaţii despre marfa: a) denumirile tehnice corecte ale mărfurilor periculoase sau poluante, numerele Naţiunilor Unite (UN), când exista, clasele IMO de mărfuri periculoase în conformitate cu codurile IMDG, IBC şi IGC şi, după caz, clasa navei cerută pentru mărfurile INF, astfel cum a fost definită în Regula VII/14.2, cantităţile de marfa şi localizarea lor la bord şi, dacă sunt transportate în unităţi de transport de marfa, altele decât tancurile, numărul de identificare a acestora; b) confirmarea ca la bordul navei exista o lista sau un manifest ori un plan de încărcare corespunzător conţinând detalii despre mărfurile periculoase sau poluante transportate şi locaţia lor pe nava; c) adresa de la care se pot obţine informaţii detaliate despre marfa.4. Informaţii la care se face referire la art. 5: a) identificarea navei (numele, indicativul de apel al navei, numărul de identificare IMO sau numărul MMSI); b) data şi ora; c) poziţia în latitudine şi longitudine; sau d) relevmentul adevărat şi distanta în mile marine de la un reper costier identificat în mod clar; e) drumul; f) viteza; g) portul de destinaţie şi ora estimată de sosire; h) marfa şi, dacă sunt mărfuri periculoase la bord, cantitatea şi clasa IMO; i) adresa pentru comunicarea informaţiilor despre marfa; j) numărul total de persoane la bord; k) informaţii diverse; l) caracteristicile şi cantitatea estimată de combustibil de consum, pentru nave transportand mai mult de 5.000 tone de combustibil; m) starea de navigaţie.5. Comandantul navei trebuie să informeze imediat autoritatea competentă sau autoritatea portuara interesată despre orice schimbare în informaţiile notificate ca urmare a prezentei anexe.  +  Anexa 2PRESCRIPŢIIaplicabile echipamentului de la bordI. Sistem de identificare automată (AIS)1. Nave construite la sau după 1 iulie 2002Navele de pasageri, indiferent de mărime, şi toate navele cu un tonaj brut de 300 sau mai mare, construite la sau după 1 iulie 2002, care fac escala într-un port românesc, trebuie să aibă la bord echipamentul prevăzut la art. 6 din prezentul ordin.2. Nave construite înainte de 1 iulie 2002Navele de pasageri, indiferent de mărime, şi toate navele cu un tonaj brut de 300 sau mai mare, construite înainte de 1 iulie 2002, care fac escala într-un port românesc trebuie să aibă la bord echipamentul prevăzut la art. 6, în conformitate cu următorul program: a) nave de pasageri: nu mai târziu de 1 iulie 2003; b) tancuri: nu mai târziu de prima inspecţie pentru siguranţa echipamentului după 1 iulie 2003; c) nave, altele decât navele de pasageri şi tancurile, cu un tonaj brut de 50.000 sau mai mare: nu mai târziu de 1 iulie 2004; d) nave, altele decât navele de pasageri şi tancurile, cu un tonaj brut de 300 sau mai mare, dar mai puţin de 50.000: nu mai târziu de prima inspecţie a echipamentelor de siguranţă după 1 iulie 2004 sau până la 31 decembrie 2004, oricare dintre ele are loc mai devreme.ANR poate scuti navele de pasageri cu un tonaj brut mai mic de 300, angajate în transport intern, de la aplicarea cerinţelor privind AIS stabilite în prezenta anexa.II. Inregistrator al parametrilor de navigaţie (VDR)1. Următoarele tipuri de nave trebuie, în măsura în care fac escala într-un port românesc, să fie dotate cu VDR răspunzând standardelor de performanţă ale Rezoluţiei IMO A.861(20) şi standardelor de testare stabilite de Standardul nr. 61.996 al Comisiei Internaţionale de Electronică (IEC): a) nave de pasageri construite la sau după 1 iulie 2002; b) nave de pasageri Ro-Ro, construite înainte de 1 iulie 2002, nu mai târziu de prima inspecţie efectuată la 1 iulie 2002 sau după această dată; c) nave de pasageri, altele decât navele de pasageri Ro-Ro, construite înainte de 1 iulie 2002, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2004; d) navele, altele decât nave de pasageri, cu un tonaj brut de 3.000 sau mai mare, construite la sau după 1 iulie 2002.2. Navele din următoarele clase şi construite înainte de 1 iulie 2002, în măsura în care fac escala într-un port românesc, trebuie să fie dotate cu VDR răspunzând standardelor IMO: a) cargouri cu un tonaj brut de 20.000 sau mai mare, nu mai târziu de data fixată de către IMO sau, în absenta unei decizii a IMO, nu mai târziu de 1 ianuarie 2007; b) cargouri cu un tonaj brut de 3.000 şi mai mult, dar mai puţin de 20.000, nu mai târziu de data fixată de IMO sau, în absenta unei decizii a IMO, nu mai târziu de 1 ianuarie 2008.  +  Anexa 3MESAJE ELECTRONICE1. ANR trebuie să dezvolte şi sa menţină infrastructura necesară pentru a permite transmiterea, recepţia şi conversia datelor între sisteme, folosind sintaxa XML sau EDIFACT, bazată pe Internet sau facilităţi de comunicaţie X.400.2. Aceste proceduri şi infrastructura vor incorpora, ori de câte ori este posibil, obligaţiile de raportare şi de schimb de informaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum Directiva Consiliului şi a Parlamentului European 2000/59/EC *1) din 27 noiembrie 2000, privind facilităţile de primire în port a reziduurilor de la nave şi marfa.________*1) Directiva Consiliului şi a Parlamentului European 2000/59/EC din 27 noiembrie 2000 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 332 din 28 decembrie 2000.  +  Anexa 4MĂSURIpuse la dispoziţie ANR în cazul unei ameninţări pentru siguranţa navigaţiei şi protecţia mediului, în conformitate cu art. 19 alin. (1)Atunci când, ca urmare a unui incident ori accident sau în situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1), o nava este afectată şi ANR considera, în conformitate cu dreptul internaţional, ca este necesar sa prevină, sa limiteze sau sa îndepărteze o ameninţare iminenta şi grava în apele naţionale navigabile asupra activităţilor ce se desfăşoară în acestea şi a comunităţilor locale, asupra siguranţei altor nave, echipajelor şi pasagerilor acestora ori asupra protecţiei mediului marin, ANR poate, printre altele: a) sa restrictioneze miscarea navei sau sa o directioneze să urmeze o anumită ruta. Aceasta cerinţa nu limitează răspunderea comandantului pentru manevrarea în siguranţa a navei sale; b) sa notifice în mod oficial comandantul navei pentru ca acesta sa ia măsurile imediate şi necesare de îndepărtare a pericolelor sau de încetare a activităţilor care pun în pericol mediul ori siguranţa navigaţiei; c) sa trimită o echipa de evaluare la bordul navei, care să aprecieze gradul de risc, sa îl sprijine pe comandant pentru remedierea situaţiei şi sa informeze autorităţile competente despre acestea; d) sa îl instructioneze pe comandant să între într-un loc de refugiu în cazul unui pericol iminent sau sa dea dispoziţiile necesare pentru ca nava să fie pilotata ori remorcata, după caz._________